אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה, התשע"א–2011

חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה, התשע"א–2011

החקיקה באחריות "כתובים" הוצאה לאור, מעודכנת ל-01/06/2010
חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה, התשע"א 2011*
הגדרות
1.
בחוק זה"חוק הגמלאות" חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט 1969 ;"תשלומים" שכר, תשלומים אחרים ושירותים לפי פרק ט' לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994 , ולפי סעיפים 11 ו-12 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א 1951 .

הודעת היועץ המשפטי לממשלה
2.
(א) היועץ המשפטי לממשלה יודיע, לפי פנייה של עשרה חברי הכנסת לפחות, אם מתקיימים לגבי חבר הכנסת כל אלה:
(1) הוא חשוד או נאשם בעבירה שדינה עשר שנות מאסר או יותר, או הורשע בעבירה כאמור;
(2) העבירה בוצעה, כולה או חלקה, בעת כהונתו כחבר הכנסת;
(3) הוא לא התייצב לחקירה או למשפט שהוזמן אליהם או לריצוי עונשו, לפי העניין, בקשר לעבירה, לרבות אם שהה מחוץ לישראל וסירב או נמנע להגיע לישראל לחקירה או למשפט שהוזמן אליהם או לריצוי העונש, לפי העניין, והכל אם לא הציג טעמים סבירים לכך.(ב)
(1) הודעת היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף קטן (א), תימסר, בתוך שלושים ימים מהיום שקיבל את הפנייה, לפונים, ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת, ואם הדבר ניתן גם לחבר הכנסת הנוגע בדבר; הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף קטן (א), יציין את מהות החשדות ואת הוראות החיקוק של העבירה ופרטים בדבר אי-ההתייצבות כאמור בסעיף קטן (א)(3).
(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי להודיע כאמור בפסקה (1), גם ביוזמתו.(ג) סבר היועץ המשפטי לממשלה כי ציון הפרטים האמורים בסעיף קטן (א) או (ב), כולם או חלקם, עלול לפגוע בחקירה, בניהול משפט, באינטרס ציבורי חשוב אחר או בצנעת הפרט, רשאי הוא להשיב לפונים כי אין באפשרותו לציינם.

החלטה בדבר שלילת תשלומים
3.
(א) הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף 2(א), רשאית הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, להחליט שתשלומים שחבר הכנסת זכאי להם, כולם או חלקם, לא ישולמו בתקופה האמורה בסעיף 5.(ב) בהחלטה לפי סעיף קטן (א), רשאית הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, לקבוע כי אם יחדל חבר הכנסת לכהן או שחברותו בכנסת תושעה לפי סעיף 42ב לחוק-יסוד: הכנסת , לאחר קבלת ההחלטה בדבר שלילת תשלומים, תחול ההחלטה גם על גמלאות ותשלומים אחרים לפי חוק הגמלאות המשולמים בשל הכהונה בכנסת או על תשלומים למי שחברותו בכנסת הושעתה, לפי העניין.

הדיון בדבר שלילת תשלומים
4.
(א) הדיון בוועדת הכנסת לפי סעיף 3, יתקיים בתוך שלושים ימים מיום הודעת היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף 2(ב).(ב) החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת כי לא ישולמו לחבר הכנסת תשלומים, תונח הצעתה על שולחן הכנסת, ויפורטו בה התשלומים שמוצע לשלול.(ג) הכנסת תדון בהצעת ועדת הכנסת כאמור בסעיף קטן (ב) ותחליט אם לקבלה, בתוך 14 ימים מיום הנחתה על שולחן הכנסת; על ההצעה תתקיים הצבעה אחת בלבד, אלא אם כן ביקשו 25 חברי הכנסת לפחות לקיים הצבעות נפרדות על פרטים מסוימים בהצעה, כפי שיציינו.(ד) ועדת הכנסת לא תציע, והכנסת לא תחליט, כי לא ישולמו לחבר הכנסת תשלומים, אלא לאחר שניתנה לאותו חבר כנסת הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני הוועדה ובפני הכנסת, ולאחר שניתנה ליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות להשמיע את דבריו בפני הוועדה; הודעה בדבר קיום הדיון בכנסת ובוועדת הכנסת תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת ותישלח לכתובתו של חבר הכנסת כפי שמסר לכנסת.(ה) הכנסת לא תדון ולא תחליט על שלילת תשלומים, אלא אם כן הודיעו לכל חברי הכנסת לפחות 24 שעות מראש על קיום הדיון וההצבעה, והפרוטוקול של דיוני ועדת הכנסת הועמד לעיונם.

התקופה לשלילת תשלומים
5.
(א) החליטה הכנסת על שלילת תשלומים לפי חוק זה, תחול ההחלטה על תשלומים שהיו אמורים להשתלם החל ב-1 בחודש שלאחר קבלתה, ועד אשר התקיים אחד מאלה:
(1) היועץ המשפטי לממשלה הודיע ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת כי האמור בסעיף 2(א) חדל להתקיים לגבי חבר הכנסת; הודעה כאמור תימסר במועד מוקדם ככל הניתן לאחר שהדבר נודע ליועץ המשפטי לממשלה;
(2) הכנסת שינתה את החלטתה לפי סעיף 6, בהתאם לשינוי שנקבע.(ב) התקיים האמור בסעיף קטן (א)(1) בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול ההחלטה בדבר שלילת תשלומים, ישולמו לחבר הכנסת שכר או גמלאות שלא שולמו לו לפי חוק זה, לפי העניין, אף אם חדל לכהן כחבר הכנסת.

בקשה לשינוי ההחלטה
6.
(א) חבר הכנסת שלגביו התקבלה החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים לפי חוק זה, רשאי לפנות לוועדת הכנסת ולבקש כי תציע לכנסת לשנות את החלטתה, כולה או חלקה, בשל שינוי בנסיבות שעמדו ביסוד ההחלטה.(ב) ועדת הכנסת תדון בבקשה כאמור בסעיף קטן (א) בהקדם האפשרי, ורשאית היא לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיודיע אם עדיין מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף 2(א); הוראות סעיף 4(ד) ו-(ה) יחולו, בשינויים המחויבים, על הדיון בוועדת הכנסת ובכנסת.(ג) החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, רשאית היא, אם החלטת הוועדה התקבלה בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול ההחלטה בדבר שלילת תשלומים, להציע גם כי ישולמו לחבר הכנסת שכר או גמלאות שלא שולמו לו לפי ההחלטה, כולם או חלקם, אף אם חדל לכהן כחבר הכנסת.(ד) החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, תונח הצעתה על שולחן הכנסת, והכנסת תדון בה ותחליט אם לקבלה, בתוך 14 ימים מיום הנחתה.

תחולה על חבר הכנסת לשעבר ועל מי שחברותו בכנסת הושעתה
7.
(א) הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט כי לא ישולמו לחבר הכנסת לשעבר גמלאות ותשלומים אחרים, כולם או חלקם, שהוא זכאי להם לפי חוק הגמלאות בשל כהונתו בכנסת, אם התקיים לגביו האמור בסעיף 2(א).(ב) הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט כי לא ישולמו למי שחברותו בכנסת הושעתה, תשלומים שהוא זכאי להם, כולם או חלקם, אם מתקיים לגביו האמור בסעיף 2(א).(ג) הוראות חוק זה יחולו לעניין החלטה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשינויים המחויבים ובשינוי זה: לעניין סעיף 4(ד), לחבר הכנסת לשעבר ולמי שחברותו בכנסת הושעתה תינתן הזדמנות להשמיע את טענותיהם בפני הכנסת באמצעות אחד מחברי הכנסת.

סייג לעניין שאירים
8.
החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים לפי חוק זה לא תחול לגבי שאירים של חבר הכנסת.

מניין ימי פגרת הכנסת
9.
ימי פגרת הכנסת לא יבואו במניין הימים האמורים בחוק זה, למעט לעניין התקופה הקבועה בסעיף 2(ב).

תחולה
10.
הוראות חוק זה יחולו על הודעה שמסר היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 2 מיום תחילתו של חוק זה ואילך, אף אם האמור בסעיף 2(א), כולו או חלקו, התקיים לפני יום התחילה.

ביצוע
11.
יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ