אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969 1
1. הגדרות (תיקון מס' 4 תשע"ב)
בחוק זה -
"שירות הציבור" - שירות המדינה או שירות ברשות מקומית, במועצה דתית או בכל גוף אחר שפורט בתוספת הראשונה;
"קרוב" - הורה, צאצא, אח או בן-זוג, וכן הורה, צאצא או אח של בן-הזוג.
"ממונה על הגבלות לאחר פרישה" מי שהוסמך לכך לפי סעיף 5ד(א) ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין;
"רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין" גוף המנוי בטור א' בתוספת השנייה.
2. איסור הייצוג בענין שהיה בטיפול של המייצג
מי שטיפל, אגב מילוי תפקידו בשירות הציבור, בענין פלוני של אדם פלוני, לא ייצג אחרי פרישתו מהשירות את האדם באותו ענין כלפי המוסד של שירות הציבור שבו שירת.
3. איסור הייצוג לפני מי שהיה כפוף למייצג
מי שפרש משירות הציבור וערב פרישתו היה נמנה עם סוג עובדים ששר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, קבע בתקנות לענין חוק זה בהתחשב עם אופי תפקידם - לא ייצג אדם לפני עובד בשירות הציבור שהיה כפוף לו ערב פרישתו, ולא יבקש ממנו להעניק לו זכות לו עצמו ולצורך עסקו, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, כשההענקה מסורה לשיקול דעתו של אותו עובד; והוא, כל עוד לא עברה שנה אחת מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות.
4. איסור עבודה או טובת הנאה בעסקים שהיו בטיפולו של עובד הציבור
(א) מי שפרש משירות הציבור ובתפקידו בשירות הציבור היה מוסמך להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחר, או להמליץ על הענקת זכות כאמור, או שהיה ממונה על עובד אחר בשירות הציבור המוסמך כאמור, לא יקבל זכות מאדם שנזקק במהלך עסקיו להחלטתו בתחום הסמכות האמורה.
(ב) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה -
(1) אם העובד שפרש היה מוסמך לבדו או ביחד עם אחרים;
(2) אם ההחלטה או ההמלצה היא על הענקת זכות או על קביעתה;
(3) אם ההחלטה היתה דרך הסכם או כמעשה של רשות;
(4) אם הזכות שקיבל העובד שפרש היא משרת שכיר בשירותו של האדם שהיה נזקק להחלטה או להמלצה, או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות עם אותו אדם לשירות לתקופה מסויימת או בלתי מוגבלת, או אם היא זכות בעסק שנזקק להחלטתו או להמלצתו או שלטובתו החליט או המליץ;
(5) אם הזכות נתקבלה כאמור בפיסקה (4) על ידי העובד עצמו שפרש או על ידי קרובו.
(ג) סעיף זה לא יחול בכל אחד מהמקרים האלה:
(1) עברה שנה מיום פרישתו של העובד;
(2) הועדה שהוקמה לפי סעיף 11 אישרה שעברו שנתיים מיום גמר טיפולו של העובד בהחלטה או בהמלצה;
(3) ניתן היתר לפי חוק זה לקבלתה של הזכות.
4א. קביעת איסורים אחרים (תיקון: תש"ם)
(א) הממשלה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאית לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, משרות בשירות המדינה - מבין המשרות שהמינוי להן נעשה, על פי חוק, בידי הממשלה או באישורה - אשר ניתן יהיה להורות לגבי נושאיהן כי במקום האיסורים וההגבלות שבסעיף 4 יחולו עליהם איסורים והגבלות אחרים, כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב) על פי בקשתו של מועמד למינוי למשרה שנקבעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי נציב שירות המדינה, על פי הכללים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ג), להורות לו בכתב, לפני מינויו למשרה, כי במקום האיסורים וההגבלות שבסעיף 4, כולם או מקצתם, יחולו לגביו, לאחר פרישתו מכהונתו באותה משרה, איסורים והגבלות אחרים, כפי שיפורטו בהוראה; בהוראה כאמור ניתן גם לקבוע תנאים או הגבלות בדבר מילוי תפקידו של המועמד.
(ג) הממשלה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תקבע כללים לענין השימוש בסמכותו של נציב שירות המדינה על פי סעיף קטן (ב) ודרכי הפיקוח והביקורת על קיום התנאים שנקבעו על פיו.
(ד) סמכויות הממשלה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג) אינן ניתנות לאצילה.
5. סייג בפרישה משירות בצה"ל או במשטרה
מי שפרש משירות כחייל בצבא-הגנה לישראל או משירות כשוטר במשטרת ישראל, לא יחול עליו סעיף 4 אלא במידה ובתנאים שקבע שר המשפטים בתקנות, בהתייעצות עם שר הבטחון או עם שר המשטרה, לפי הענין.
5א. הגבלות או איסורים נוספים על פורש שמילא תפקיד ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(א) שר הממונה על רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין יקבע, בצו, על פי הצעת ממלא התפקיד המנוי לצד אותה רשות בטור ב' בתוספת השנייה ובהסכמת שר המשפטים, רשימה של תפקידים או משרות באותה רשות (בחוק זה רשימת תפקידים), שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים בהתאם להוראות לפי סעיף זה.
(ב) צו כאמור בסעיף קטן (א) טעון את אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי הוראות אלה:
(1) הובא הצו לאישור הוועדה וביקש אחד מחבריה, בתוך 14 ימים, לדון בצו או בחלק מרשימת התפקידים שבו, רשאית הוועדה לקיים דיון בצו או בחלק מרשימת התפקידים, לפי העניין, בתוך 14 ימים מיום הבקשה;
(2) לא התבקש דיון או לא התקיים דיון כאמור בפסקה (1), יראו את הצו כאילו אושר לאחר שחלפו 14 ימים מיום שהובא לאישור הוועדה; התבקש דיון כאמור בפסקה (1) רק לגבי חלק מרשימת התפקידים שבצו, יראו את יתרת הרשימה שלא התבקש לדון בה כאילו אושרה בתום התקופה האמורה;
(3) הובא צו רשימת התפקידים לאישור הוועדה בפגרת הכנסת או ב-14 הימים שקדמו לסיום כנס של הכנסת, יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) בשינויים אלה: חבר הוועדה ראשי לדון בצו או בחלק מרשימת התפקידים שבו, בתוך 28 ימים מיום שהובא לאישור הוועדה, והדיון יתקיים לא יאוחר מתום 14 ימים מתום הפגרה.
(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 4 עד 5, פורש שמילא תפקיד ברשות, לא יקבל בתקופת ההגבלה זכות ממי שלגביו הופעלה סמכות אכיפה לפי דין בידי רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין אם לפורש היה קשר להפעלתה; בחוק זה
"סמכות אכיפה לפי דין" לרבות סמכות חקירה או איסוף מידע מודיעיני;
"פורש שמילא תפקיד ברשות" מי שפרש משירות הציבור ובשלוש השנים שקדמו לפרישתו, כולן או חלקן, מילא תפקיד או משרה שברשימת התפקידים;
"תקופת ההגבלה" שלוש שנים מהמועד שבו חדל פורש שמילא תפקיד ברשות למלאו.
(ד) (1) ממונה על הגבלות לאחר פרישה ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, רשאי להטיל על פורש שמילא תפקיד באותה רשות הגבלות או איסורים, שיחולו עליו נוסף על האמור בסעיף קטן (ג) בתקופת ההגבלה, כולה או חלקה, ובלבד שהדבר דרוש לשם מילוי תפקידי אותה רשות, להבטחת טוהר המידות בה או לשם שמירה על ביטחונם האישי של עובדי הרשות או עובדיה לשעבר.
(2) הגבלות או איסורים כאמור יוטלו בהתאם למאפיינים הייחודיים של אותה רשות והדרישות הביטחוניות מעובדיה, לפי הוראות שקבע לעניין זה שר המשפטים, בהתייעצות עם השר הממונה על הרשות האמורה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
(ה) הודעה על הטלת הגבלות או איסורים כאמור בסעיף קטן (ד) תיתנן לפורש שמילא תפקיד ברשות, לפני פרישתו, במועד שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; ואולם נודע לממונה על הגבלות לאחר פרישה ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין על פרישתו של פורש כאמור פחות מ-15 ימים לפני מועד הפרישה, יודיע הממונה לפורש על הטלת ההגבלות או האיסורים כאמור בתוך 15 ימים מיום שנודע לו על הפרישה.
(ו) שר המשפטים רשאי, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין תגמול שיינתן לפורש שמילא תפקיד ברשות, בשל הגבלות או איסורים החלים עליו לפי סעיף זה.
5ב. חובת דיווח על קבלת עבודה או טובת הנאה בעסק בתקופת ההגבלה (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(א) שר הממונה על רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין יקבע, בצו, על פי הצעת ממלא התפקיד המנוי לצד אותה רשות בטור ב' בתוספת השנייה, ובהסכמת שר המשפטים, סוגי תפקידים או משרות הכלולים ברשימת התפקידים, שלגביהם תחול חובת דיווח בהתאם להוראות סעיף זה.
(ב) פורש שמילא תפקיד ברשות והתפקיד שמילא נכלל בסוגי התפקידים או המשרות שנקבעו בצו לפי סעיף קטן (א) ידווח לממונה על הגבלות לאחר פרישה ברשות שבה מילא תפקיד, מוקדם ככל האפשר, על רצונו לקבל משרה, תפקיד או עבודה או לרכוש זכות בעסק או לקבלה בדרך אחרת, כאמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף 6, בתקופת ההגבלה.
(ג) קיבל ממונה על הגבלות לאחר פרישה דיווח כאמור בסעיף קטן (ב) וסבר כי לפי סעיף 5א(ג) חל על הפורש איסור לפעול כאמור בדיווח, כולו או חלקו, יודיע על כך בתוך 30 ימים מיום קבלת הדיווח; ואולם אין באי-מתן הודעת הממונה לפי סעיף קטן זה כדי לגרוע מתחולת הוראות סעיף 5א(ג) על הפורש.
5ג. בקשה למתן היתר לקבלת זכות או לפטור מהגבלה או מאיסור לפי סעיף 5א (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(א) פורש שמילא תפקיד ברשות, רשאי לבקש מהוועדה כמשמעותה בסעיף 11, היתר לקבל זכות שחל עליו איסור לקבלה לפי סעיף 5א(ג) או פטור מהגבלה או מאיסור שהוטלו עליו לפי סעיף 5א(ד).
(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין דיון בבקשה לפי סעיף קטן (א) וסדרי הדין בבקשה כאמור, ובין השאר בעניינים אלה:
(1) סודיות ואיסור פרסום של החלטות הוועדה לפי סעיף זה, כולה או חלקה;
(2) הסיווג הביטחוני של חברי הוועדה הדנים בבקשה לפי סעיף זה.
(ג) הוועדה רשאית לעיין במידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב אחר, שלא בנוכחות המבקש או בא כוחו, ובלי לגלות להם את תוכנו, בנסיבות ולפי תנאים שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לרבות לעניין הודעה על החלטה לעיין במידע, הגשת תמצית המידע לפני המבקש וכן לעניין אי-התחשבות הוועדה במידע כאמור שהוחלט על גילויו, אם רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין ביקשה זאת.
(ד) דיוני הוועדה בבקשות לפי סעיף זה יתקיימו בדלתיים סגורות, אלא אם כן קבעה הוועדה אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו וההוראות בדבר איסור פרסום הקבועות בסעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 , יחולו עליהם, בשינויים המחויבים.
5ד. הסמכת ממונים על הגבלות לאחר פרישה, ואופן הפעלת סמכויותיהם (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(א) כל אחד מבעלי התפקידים המנויים בטור ב' בתוספת השנייה יסמיך, ברשות אכיפת החוק או איסוף המודיעין המנויה בטור א' לצדו, בעל תפקיד בדרגה בכירה, ולעניין משטרת ישראל קצין משטרה בכיר שדרגתו לא תפחת מדרגת ניצב משנה, שיהיו נתונות לו הסמכויות של ממונה על הגבלות לאחר פרישה לפי סעיפים 5א ו-5ב.
(ב) ממונה על הגבלות לאחר פרישה, יפעיל את סמכויותיו לפי סעיפים 5א ו-5ב, בהתחשב, בין השאר, בכל אלה:
(1) אופי המשרה או התפקיד שמילא הפורש ברשות ושבשלהם מוחלים עליו הגבלות או איסורים בהתאם להוראות לפי אותם סעיפים (בסעיף קטן זה תפקיד);
(2) היקף המידע שאליו נחשף הפורש במסגרת מילוי תפקידו, וכן סוגו וסיווגו של המידע כאמור;
(3) המשימות שביצע הפורש במסגרת מילוי תפקידו.
(ג) ממונה על הגבלות לאחר פרישה רשאי לעיין מחדש בהחלטתו לפי סעיף 5א(ד) או בהודעתו כאמור בסעיף 5ב(ג), לבקשת פורש שמילא תפקיד ברשות, אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה או ההודעה, לפי העניין.
6. הגבלות בפרישה משירות בחוץ-לארץ
מי שמילא תפקיד בשירות הציבור בחוץ-לארץ, לא יעשה, ללא היתר לפי חוק זה, אחד הדברים המנויים להלן בארצות שבהן מילא את תפקידו תוך שנתיים לפני שגמר אותו, אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו, והם:
(1) קבלת משרה, תפקיד או עבודה כשכיר, או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות לתקופה מסויימת או בלתי מוגבלת מראש;
(2) רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת.
7. טובת הנאה בעסק מה היא
לענין סעיפים 4 עד 6, "זכות בעסק" - זכות כבעל, כשותף, כחבר הנהלה או כבעל מניות בעסק המתנהל לשם הפקת רווחים; ולענין זה "חבר הנהלה" ו"בעל מניות" בעסק - לרבות חבר הנהלה ובעל מניות בתאגיד אשר לו השליטה במישרין או בעקיפין בתאגיד אחר שהעסק נמצא בשליטתו.
8. עבירה (תיקון: תש"ם, מס' 4 תשע"ב)
העובר על הוראה שבסעיפים 2 עד 6, על הוראה שניתנה לו כאמור בסעיף 4א(ב) או על הגבלה או איסור שהוטלו עליו לפי סעיף 5א(ד), דינו - מאסר ששה חדשים.
9. עבירות חוץ
מי שעבר עבירה לפי חוק זה בחוץ-לארץ, יתן עליה את הדין בישראל.
10. הגנה (תיקון: תשל"ח)
תהא הגנה לאדם הנאשם בעבירה לפי סעיפים 4 עד 6 על רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת, אם יוכיח כל אלה:
(1) הזכות היתה מניות בתאגיד בלבד;
(2) הוא לא שימש מנהל לאותו תאגיד;
(3) חלקו או החלק של קרובו בהון הנפרע וברווחים של התאגיד לא עלה על חמישה אחוזים, או על 100,000 לירות, הכל לפי הקטן יותר.
11. ועדה למתן היתרים ופטורים (תיקון מס' 4 תשע"ב)
שר המשפטים יקים ועדה של שלושה למתן היתרים או פטורים לפי חוק זה (להלן - הועדה); בראשה יעמוד שופט של בית משפט מחוזי, אחד מחבריה יהיה אדם שלא מבין העובדים בשירות הציבור (להלן - נציג הציבור), והשלישי יהיה עובד בשירות הציבור.
12. הרכב הועדה
שר המשפטים ימנה את השופט שיהיה יושב ראש קבוע לועדה; יתר חברי הועדה יתמנו לדיון בענין פלוני, בדרך שקבע שר המשפטים בתקנות, אחד אחד מתוך רשימה של נציגי ציבור ומתוך רשימה של עובדים בשירות הציבור שערך שר המשפטים; אולם -
(1) כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כחייל בצבא-הגנה לישראל - יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך רשימה שהגיש שר הבטחון לשר המשפטים;
(2) כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כשוטר במשטרת ישראל - יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך רשימה שהגיש שר המשטרה לשר המשפטים.
13. שמיעת נציג השירות
הועדה תתן לנציג השירות שממנו פרש המבקש או עומד לפרוש ממנו הזדמנות להשמיע את דבריו.
14. שמירה על טוהר המידות שיקול מכריע (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(א) הועדה תתן את ההיתר או הפטור המבוקש, אם נוכחה כי אין במתן ההיתר או הפטור, לפי העניין משום פגיעה בטוהר המידות.
(ב) בבואה להחליט בבקשה למתן היתר או פטור, תביא הועדה בחשבון, בין השאר, את -
(1) נסיבות הפרישה;
(2) מידת הכפיפות בין המבקש לבין מחליט ההחלטה כאמור בסעיף 4 או הממליץ עליה או לבין מפעיל סמכות האכיפה לפי דין כאמור בסעיף 5א(ג);
(3) המידה שבה חרגה החלטה כאמור או ההמלצה עליה או הפעלת סמכות האכיפה לפי דין, כאמור בסעיף 5א(ג) מהשיגרה בענינים מאותו סוג;
(4) היקף הנושא של ההחלטה או היקף הנושא שלגביו הופעלה סמכות האכיפה לפי דין, כאמור בסעיף 5א(ג) ומשקלם;
(5) העובדה כי ההעסקה המבוקשת היא בתאגיד ממלכתי או בחברה ממשלתית.
14א. תנאים נוספים למתן היתר או פטור לפורש שמילא תפקיד ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 14, הוועדה לא תיתן לפורש שמילא תפקיד ברשות, היתר או פטור כאמור בסעיף 5ג(א), אלא אם כן נוכחה כי אין חשש שמתן ההיתר או הפטור כאמור יביא לחשיפה של מידע שהפורש נחשף אליו במהלך שירותו ברשות אכיפת החוק או איסוף המודיעין, ושגילויו עלול
(1) לגרום לסיכון או לפגיעה בחיי אדם;
(2) לשבש את פעילותה התקינה של הרשות;
(3) לגלות את דרכי פעולתה של הרשות או את מקורותיה.
(ב) בדיון בבקשה למתן היתר או פטור כאמור בסעיף קטן (א), תביא הוועדה בחשבון גם את השיקולים המפורטים בסעיף 5ד(ב)(1) עד (3).
15. סדרי הדין והנוהל
שר המשפטים רשאי, בתקנות, לקבוע את סדרי הדין והנוהל לפני הועדה.
16. סמכויות ועדת חקירה
סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, יחולו כאילו הועדה היתה ועדת חקירה לפי החוק האמור.
17. שינוי התוספות (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(א) שר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי בצו להוסיף לתוספת הראשונה כל מפעל, מוסד, קרן, או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם כאמור בסעיף 9(5) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב).
(ב) שר המשפטים, בהסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, להוסיף לתוספת השנייה גופים בשירות הציבור העוסקים באכיפת חוק או באיסוף מודיעין, ורשאי הוא לקבוע בצו כאמור כי הוראות סעיפים 5א עד 5ד יחולו על הגופים האמורים, בשינויים שיקבע כאמור; לעניין זה, "השר הנוגע בדבר" השר הממונה על הגוף שמתבקש להוסיפו לתוספת השנייה או השר הממונה על ביצוע החוק שמכוחו פועל אותו גוף.
18. שינוי הסכום המירבי לגבי רכישת זכות בתאגיד
שר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את הסכום הנקוב בסעיף 10(3).
19. שמירת דינים
חוק זה אינו גורע מאיסורים על פי חיקוק אחר או על פי הסכם.
20. ביצוע
שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה.
21. הוראות מעבר
מי שעבד בשירות הציבור ביום תחילתו של חוק זה -
(1) לא יחולו על פרישתו הראשונה לאחר אותו מועד סעיפים 3 עד 5, אלא אם במועד פרישה זו עברו שנתיים מיום תחילתו של חוק זה;
(2) לא תישמע, לענין חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, טענתו, כי עקב תחולתם של חוק זה או תקנות על פיו חלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או כי תחולתם היא לגביו נסיבות שביחסי עבודה, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ג2, תשס"ו, תשס"ז, מס' 4 תשע"ב)
(סעיף 1)
המוסד לביטוח לאומי
שירות התעסוקה
רשות הנמלים
רשות השידור
הרשות לבינוי ופינוי אזורי שיקום
המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה
המועצה לענף הלול
המועצה להסדר הימורים בספורט
מועצת הצמחים2.
מפעל הפיס.
תוספת שנייה (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(סעיפים 1, 5א(א), 5ב(א), 5ד(א) ו-17)
טור א'
טור ב'

רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין
המוסמך להציע רשימת תפקידים ולהסמיך ממונים על הגבלות לאחר פרישה

(1) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
המנהל הכללי של משרד המשפטים;

(2) משטרת ישראל
המפקח הכללי של משטרת ישראל;

(3) משרד הביטחון
המנהל הכללי של משרד הביטחון;

(4) פרקליטות המדינה ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים
היועץ המשפטי לממשלה;

(5) צבא הגנה לישראל
ראש המטה הכללי;

(6) שירות בתי הסוהר
נציב בתי הסוהר.______________________________
1 ס"ח תשכ"ט, 144; תש"ם, 100; תשס"ג, 160, 453, 455; תשס"ו, 262; תשס"ז, 252.
ק"ת תשל"ח, 1554; תשס"ו, 252. תיקון מס' 4 תשע"ב, 194. התקבל בכנסת ביום ד' בשבט התשע"ב (27 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 583, מיום י"ד באייר התשע"א (18 במאי 2011), עמ' 654.
2 סעיף 57(א) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 457; תשס"ו, 262) קובע לגבי תיקון התוספת:
"57. תיקון לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק) וחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תחילה
(א) תחילתו של סעיף 49 לחוק זה, למעט סעיף 74(א)(1), (2)(א) ו-(3) ו-(ב) לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973, כנוסחו בפסקה (50) לסעיף האמור, ותחילתם של סעיפים 51 עד 55 לחוק זה, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004)."
3. תחילה והוראת מעבר (תיקון מס' 4 תשע"ב)
(א) תחילתו של תיקון זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.
(ב) מי שביום פרסומו של תיקון זה שירת ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין כהגדרתה בחוק זה, או ברשות להגנת העדים
(1) לא יחולו לגבי פרישתו הראשונה לאחר אותו מועד, ההוראות לפי סעיפים 5א ו-5ב לחוק זה, אלא אם כן במועד פרישה זו חלפה שנה מיום פרסומו של תיקון זה;
(2) לא תישמע, לעניין חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 , טענתו כי עקב תחולתם של סעיפים 5א ו-5ב לחוק זה או של תקנות, הגבלות או איסורים לפיהם, חלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או כי תחולתם היא לגביו נסיבות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ