אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959

חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959

חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"שר" - שר האוצר.
"משרד" - יחידה בשירות המדינה שבראשה עומד שר, לרבות לשכת נשיא המדינה, משרדי הכנסת והלשכה של מבקר המדינה.
"נציגות עובדי המדינה" - ארגון עובדי המדינה המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה.
2. תחולה (תיקון: תשכ"ג)
חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה ועל שירותו בה -
(1) במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדה מועדותיה לקבוע לה, בהחלטה, את המשכורת הצמודה לה, או שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוק;
(2) במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין דתי נוצרי;
(3) כחייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;
(4) בחיל המשטרה או בשירות בתי הסוהר;
(5) כעובד בשירות צבא-הגנה לישראל;
(6) במפעלים המשרתים את מערכת הבטחון אם תנאי עבודתו של אותו אדם נקבעו בהסכם קיבוצי החל על אותם המפעלים בלבד;
(7) כעובד בשכר יומי, בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה.
3. החלת החוק
הממשלה רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, להורות כי הוראות חוק זה או מקצתן יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על רשות מקומית.
4. פטור מתחולת החוק
הממשלה רשאית, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע שירותים, מפעלים או יחידות שעל עובדיהם או על סוגי עובדיהם לא יחולו הוראות חוק זה או מקצתן.
5. היועץ המשפטי לממשלה
הממשלה רשאית לקבוע את הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה ובמידה שלא קבעתם, יחולו על מינויו הוראות חוק זה.
6. נציב שירות המדינה
הממשלה תמנה נציב שירות המדינה (להלן - נציב השירות); על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
7. ועדת שירות המדינה (תיקון: תשנ"ו)6
(א) הממשלה תמנה ועדה של אחד עשר לועדת שירות המדינה (להלן - ועדת השירות); יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות, חמישה מחבריה יהיו מנהלים כלליים של משרדים, וחמישה מחבריה יהיו אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה. הודעה על מינוי הועדה והרכבה, תפורסם ברשומות.
(ב) ועדת השירות רשאית לאצול מסמכויותיה לועדת משנה בת חמישה חברים או יותר, ובלבד שמספר החברים בה יהיה בלתי זוגי; יושב ראש ועדת משנה יהיה נציב השירות, ויתר חבריה יהיו - מחציתם מנהלים כלליים של משרדים ומחציתם אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה.
8. חילופי גברי
כעבור שנתיים מיום מינוי ועדת השירות יפרשו בכל שנה שניים מחבריה, מנהל כללי אחד ואיש ציבור אחד, לפי סדר שתקבע הממשלה, והיא תמנה במקומם מנהל כללי אחר ואיש ציבור אחר.
9. מילוי מקום שנתפנה
מת אחד מחברי ועדת השירות או התפטר או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, תמנה הממשלה חבר אחר במקומו; ואולם רשאית ועדת השירות לפעול אף אם פחת מספר חבריה, ובלבד שלא פחת ביותר משני חברים.
10. סדרי עבודת הועדה
ועדת השירות תקבע בעצמה סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.
11. החלטות הועדה
החלטות ועדת השירות לפי חוק זה יובאו לפני הממשלה, והיא רשאית, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניה, לשנותן או לבטלן, ובלבד שלא ישונו ולא יבוטלו למפרע; ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על ידי הממשלה או על ידי ועדת השירות, יבצע אותן נציב השירות.
12. מנהלים כלליים (תיקון: תשכ"ג, תיקון מס' 15, תשע"א)2
הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה ובתנאים שתקבע, לכל משרד מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד, ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19.
13. תקן3
השר או מי שהוסמך לכך על ידיו יציע לנציב השירות, בדרכים שייקבעו בתקנות, רשימת משרות בשירות המדינה ועל הדרגות הצמודות להן, רשימה לכל יחידה מיחידות משרדו (להלן - תקן).
14. אישור תקן (תיקון: תשכ"ג)3
תקן טעון אישור נציב השירות; לא אישר נציב השירות תקן שהוצע כאמור בסעיף 13, יביאו אותו לפני ועדת השירות אשר תשמע את נציב השירות, את הממונה על התקציבים או את נציגיהם, את נציג השר שהציע את התקן ואת נציגות עובדי המדינה; החליטה ועדת השירות שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, רשאי השר שהציעו להגיש ערר לממשלה.
15. מינוי למשרה3
לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא למשרה פנויה בתקן.
15א. ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ה)7
(א) בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידות סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ושל מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה (בחוק זה - ייצוג הולם).
(ב) הממשלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע, ולשם כך, בין השאר -
(1) המשרד או יחידות הסמך הנוגעים בדבר, וכן נציב שירות המדינה, כל אחד בתחומו, ינקטו אמצעים הנדרשים בנסיבות הענין, אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות ביצוע התאמות כמשמעותן בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
(2) הממשלה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד, מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כפי שתקבע הממשלה;
(3) הממשלה רשאית להורות, לענין משרה או קבוצת משרות או לענין דרגה או קבוצת דרגות, שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתקבע בה, על מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת באופן הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, ולענין מתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות, רשאית הממשלה לקבוע כי הוראות לפי פסקה זו יחולו על אנשים עם מוגבלות מסוימת או בדרגת חומרה מסוימת.
(ג) הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה לפי חוק זה, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.
(ד) נציב שירות המדינה, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה, עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ועם ארגונים שלדעת נציב שירות המדינה עוסקים בקידום זכויותיהן של הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם לפי סעיף קטן (א), יגיש לממשלה, אחת לשנה, המלצות בדבר היעדים שעל הממשלה לקבוע לפי סעיף קטן (ב).
(ה) נציב שירות המדינה רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, ולענין מתן עדיפות למועמדים כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר הערכת הכישורים של המועמדים.
(ו) כל משרד וכל יחידת סמך יגישו לנציב שירות המדינה, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות סעיף זה ובו יפורטו, בין השאר, נתונים כאשר לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, במשרד או ביחידת הסמך.
(ז) נציב שירות המדינה יגיש לממשלה ולועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה.
(ח) הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.
(ט) בסעיף זה -
"אנשים עם מוגבלות", ו"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" - כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"הרשות לקידום מעמד האישה" - כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998.
16. אזרחות או תושבות קבע (תיקון: תשס"ב)
(א) לא יתמנה אדם עובד המדינה אם איננו אזרח ישראל או תושב קבע בישראל; חדל עובד המדינה מהיות אזרח ישראל או תושב קבע בישראל יראוהו כמתפטר משירות המדינה; ועדת השירות רשאית, על אף האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גימלה בשיעור שייראה בעיניה.
בסעיף קטן זה, "תושב קבע בישראל" - מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
(ב) לא יתמנה אדם למשרה שהמינוי לה הוא בידי הממשלה או טעון אישור הממשלה, וכן למשרה או לסוג משרות שקבעה הממשלה על פי הצעת נציב השירות ובהודעה שפורסמה ברשומות, אלא אם כן הוא אזרח ישראל.
(ג) לא יתמנה אדם עובד המדינה ברשות ביטחון אלא אם כן הוא אזרח ישראל; לענין זה, "רשות ביטחון" - שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המועצה לביטחון לאומי, וכן גוף או יחידה אחרים שעיקר פעילותם ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה שקבעה הממשלה בהודעה שפורסמה ברשומות על פי הצעת ראש הממשלה, שר הביטחון או שר החוץ.
17. דרך המינוי
מינוי עובד המדינה יהיה בכתב חתום בידי נציב השירות והוא יחתום גם על כתבי המינוי של המתמנים על ידי הממשלה לפי חוק זה; על כתב המינוי של נציב השירות יחתום ראש הממשלה.
18. כתב המינוי
כתב המינוי לפי סעיף 17 ישמש ראיה לכך שעובד המדינה נתמנה במועד ובדרגה שפורטו בו.
19. מכרז10
לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות.
20. כללי המכרז (תיקון: תשכ"ג)
ועדת השירות רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגים של משרות, לרבות כללים בדבר השתתפות עובדי המדינה במכרז.
21. פטור ממכרז (תיקון: תשכ"ג)4
הממשלה רשאית על פי הצעת ועדת השירות ובהודעה שתפורסם ברשומות; לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שתקבע, חובת המכרז האמורה בסעיף 19, והסעיף 11 לא יחול על הצעת ועדת השירות, וועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, להתיר, בתנאים שתקבע, או ללא תנאי, מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה כאמור, אם המועד עובר לשירות המדינה לפי חוק זה עקב אחת מאלה:
(1) העברת משרתו או יחידתו של המועמד ממוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 - לשירות המדינה;
(2) העברת משרתו או יחידתו של המועמד מארגון ציבורי כמשמעותו בפרק החמישי לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 - לשירות המדינה, אם על העברת המועמד חל הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62א לאותו חוק;
(3) העברה ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליו.
22. לשכות העבודה
לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 19 על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.
23. מינוי באישור הממשלה (תיקון: תשכ"ג, תיקון מס' 15, תשע"א )2
למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת לחוק זה לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת ולגרוע ממנה.
23א. הטלת תפקיד באופן זמני (תיקון מס' 15, תשע"א)
(א) בסעיף זה, "נושא משרה" מי שנתמנה לפי סעיפים 12 או 23, או עובד מדינה שנתונה לו סמכות על פי חוק, שעליו להפעילה בעצמו.
(ב) נתפנתה משרתו של נושא משרה או נבצר ממנו להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו, רשאי השר שעם משרדו נמנית המשרה (בסעיף זה השר), בהתייעצות עם נציב השירות, להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
(ג) השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופת הטלת התפקיד באופן זמני לא תעלה על שישה חודשים; ואולם רשאי השר, בהסכמת נציב השירות והיועץ המשפטי לממשלה, להודיע לממשלה על הארכת תקופת הטלת התפקיד באופן זמני מעבר לשישה חודשים כאמור, בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכל עוד מתקיימות נסיבות מיוחדות כאמור.
(ד) היה נושא משרה מנוע מלעסוק בעניין מסוים במסגרת תפקידו, רשאי השר, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד באותו עניין עד שתוסר המניעה.
24. בחינות
מועמד למשרה שהוכרז עליה כאמור בסעיף 19, חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים להוכחת כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירים למשרה, יתמנה לה הכשיר שבין הכשירים.
25. היקף הבחינות
ועדת השירות תקבע, לאחר התייעצות עם שרים הנוגעים בדבר או עם מי שהוסמך לכך על ידיהם, את היקף הבחינות והמבחנים האמורים בסעיף 24, לכל המשרות לסוגיהן, ובמידה שלא קבעה כאמור, רשאית ועדת השירות לאצול מסמכותה זו לנציב השירות.
26. ניהול בחינות
נציב השירות ימנה את הבוחנים בבחינות לפי סעיף 24 מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי ועדת השירות, ויקבע את סדרי הבחינות והמבחנים במידה שלא נקבעו על ידי ועדת השירות; ובלבד שבין הבוחנים בכל בחינה יהיה לפחות נציג אחד של המשרד הנוגע בדבר.
27. תעודת השכלה או הכשרה (תיקון: תשכ"ג)
ועדת השירות רשאית לקבוע, לענין הכשרה או השכלה פלונית, כי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה וכן תעודות הכשרה או השכלה מסוג מסויים יפטרו, בתנאים שתקבע הועדה, את בעלי אותן התעודות מבחינות או ממבחנים, כולם או מקצתם.
28. בחינות ללא מכרז8,4
ועדת השירות רשאית לקבוע, בדרך כלל או למקרה מסויים, בחינה ומבחן גם למועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי הסעיפים 21 ו-22, או שהופטרה מחובת המכרז לפי סעיף 37.
29. כושר רפואי (תיקון: תשכ"ג)
(א) לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שרופא ממשלתי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940, או ועדה של רופאים, שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו, קבעו שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה; והמועמד למשרה כאמור חייב למסור לרופא או לועדה, לפי דרישתם, כל ידיעות או תעודות בדבר מצב בריאותו בעבר או בהווה.
(ב) ועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, לפטור, בתנאים שתקבע או ללא תנאי מקיום תנאי סעיף קטן (א) את מי שעובר לשירות המדינה בנסיבות המתוארות בפיסקאות (1) ו- (2) לסעיף 21, וכן את מי שעובר לשירות לפי חוק זה משירות המדינה שחוק זה אינו חל עליו ושבו קיים הסדר המבטיח בדיקה רפואית של עובד בשעת קבלתו לשירות, אם העובד נבדק למעשה בשעת קבלתו כאמור.
30. שמירת זכויות נכים
שום דבר האמור בסעיף 29 אינו בא לגרוע מזכויות נכים להעסקה על פי כל דין.
31. חיוב בבדיקה רפואית
ועדת השירות רשאית להטיל, בדרך כלל או למקרה מסויים, חובת בדיקה רפואית ומסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב הבריאות על אדם שהוראות סעיף 29 אינן חלות עליו.
31א. ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב הבריאות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ד)5
(א) ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותו, שנתן מועמד לשירות המדינה, יהיה תקף רק לצורך ביצועם וקיום הוראותיהם של סעיפים 29, 31 ו-32 של חוק זה, או סעיפים 15, 94 ו-98 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970.
(ב) נדרש עובד למסור ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותו, לא יהיה תוקף לויתור אלא לענין מסויים ולגבי מידע הנוגע למועד מסירת כתב הויתור, או לתקופה שקדמה לו.
(ג) לא ייעשה שימוש בויתור שניתן על-פי הוראות סעיף זה אלא בידי אדם שחלה עליו על פי חוק, חובת השמירה על סודיות המידע הרפואי.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על נושאי משרות או ממלאי תפקידים שסווגו בסיווג בטחוני ואשר הויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאותם דרוש מטעמי בטחון המדינה, ועל מועמדים למשרות או לתפקידים כאמור, והכל לענין העסקתם והתאמתם למשרתם או לתפקידם, וכל עוד הם מועסקים במשרות או בתפקידים כאמור; הודעה על כך תימסר לכל נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור.
(ה) נציב שירות המדינה יביא את העקרונות של סיווג המשרות והתפקידים כאמור בסעיף קטן (ד), לידיעת ועדה משותפת לועדת החוקה חוק ומשפט ולועדת החוץ והבטחון של הכנסת; עקרונות אלה אינם טעונים פרסום ברשומות.
32. מבחנים רפואיים (תיקון: תשכ"ג)
(א) ועדת השירות, בהתייעצות עם מי שהוסמך לכך על ידי שר הבריאות, רשאית לקבוע מבחנים לכושר רפואי לדרגותיו לענין סעיף 29, הן בדרך כלל, הן לסוגי משרות והן למשרות בודדות, וכן רשאית היא לקבוע כללים ונוהל לבדיקות רפואיות לפי חוק זה.
(ב) מבחנים לפי סעיף זה לא יחייבו בבדיקת כשרו הרפואי של מי שעובר ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליה ושנתקבל אליה לפני יום כ"ה באלול תשט"ז (1 בספטמבר 1956) בלי שנבדק כשרו הרפואי בשעת קבלתו או בסמוך לה.
33. קירבה משפחתית
ועדת השירות תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה מינהלית שבמשרד כשקיימים יחסי קירבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי מינויו של עובד למשרה במשרד כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותו משרד והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם; את מידת הקירבה המשפחתית תקבע ועדת השירות בכללים.
34. הצהרת אמונים
עובד המדינה חייב לפני שיימסר לו כתב מינוי לפי סעיף 17 או כתב הרשאה לפי סעיף 37 להצהיר הצהרה זו:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עלי כעובד המדינה". ההצהרה תהיה בפני שר או עובד המדינה שהוסמך לכך בתקנות.
35. הצהרה על רכוש (תיקון: תשנ"א)5
עובד המדינה הנמנה עם נושאי משרות או בעלי דרגות שקבעה לענין זה הממשלה על -פי הצעת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת חייב להצהיר על נכסיו ועל חובותיו, שלו ושל בן-זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו, ועל מקורות הכנסתם בעבר במידה שהם עשויים להיות גם מקורות הכנסתם בעתיד; דרכי ההצהרה, טפסיה ומועדי הגשתה ייקבעו בתקנות.
36. סודיות
מי שהגיעה אליו ידיעה שנמסרה בהצהרה לפי סעיף 35 חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא למי שהוסמך לכך כדין; העובר על הוראת סעיף זה, דינו - מאסר שנה אחת.
37. עובדים זמניים
נציב השירות רשאי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, להרשות העסקת עובד זמני לתקופה שלא תעלה על תקופת כהונתם של עובדים זמניים לסוגיהם כפי שנקבעו בתקנות, או עד לגמר עבודה פלונית שבה הוא מועסק ושלפי טיבה אינה צמיתה, ולא יועסק עובד זמני לפי סעיף זה אלא לאחר שניתן לו כתב הרשאה של נציב השירות; ועדת השירות רשאית לקבוע כי הוראות הסעיפים 15, 16, 19, 29 ו-35 לא יחולו על סוגי עובדים זמניים שיועסקו לפי סעיף זה.
38. העסקה לשעה
ביקש אדם להתקבל לשירות המדינה וטרם נקבע כשרו הרפואי, ונציב השירות היה סבור כי מחמת דחיפות השירות הנדון אין לדחות קבלתו עד לקביעת כשרו הרפואי, רשאי נציב השירות, אם נתמלאו יתר התנאים המוקדמים למינוי לפי חוק זה, להרשות את העסקתו לשעה לתקופה שיקבע; והוא הדין כשמועמד מתקבל באמצעות לשכת עבודה וחייב לעמוד בבחינה או מבחן, ותוצאות הבחינה או המבחן טרם נודעו.
39. סיום העסקה לשעה
תקופת שירותו של המועסק לפי סעיף 38 תסתיים לא יאוחר מאשר 30 יום לאחר יום קביעת כשרו הרפואי או קבלת תוצאות הבחינה או המבחן, אם לא ניתן לו קודם לכן כתב מינוי או כתב הרשאה לפי סעיף 37.
39א. העסקה בתקופת הנסיון (תיקון: תשכ"ג)
מי שנתמלאו בו כל התנאים להעסקתו בשירות המדינה פרט להוצאת כתב המינוי, רשאי נציב השירות להרשות את העסקתו עד לגמר תקופת הנסיון.
40. חוזה מיוחד
שום דבר האמור בחוק זה אינו בא למנוע את הממשלה לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק בשירות המדינה במקרים ולפי תנאים שייקבעו בתקנות על פי המלצת ועדת השירות ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת; בעשיית חוזה מיוחד כאמור תיוצג הממשלה על ידי נציב השירות; הוראות חוק זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוזה מיוחד אלא במידה שנקבע בחוזה.
41. עובדי לשכת הנשיא, הכנסת ומבקר המדינה
לגבי עובד לשכת נשיא המדינה, עובדי הכנסת ועובדי לשכת מבקר המדינה נתונות הסמכויות של הממשלה ושל ועדת השירות לפי חוק זה, בידי ועדת הכספים של הכנסת, וסמכויותיהם של שר, מנהל כללי ונציב השירות לפי חוק זה נתונות -
(1) לגבי עובדי לשכת נשיא המדינה - בידי מנהל הלשכה;
(2) לגבי עובדי הכנסת - בידי יושב ראש הכנסת או מי שנתמנה לכך על ידיו;
(3) לגבי עובדי לשכת מבקר המדינה - בידי מבקר המדינה או מי שיתמנה לכך על ידיו.
42. דינים אחרים
לא ינהגו עוד לפי הוראות כל דין אחר בדבר קבלת אדם לשירות המדינה, פרט לחוק זה; אולם הוראות חוק זה אינן גורעות מהוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.
43. הטלת סמכויות על פי חיקוקים
הוענקה סמכות או תפקיד לענין חיקוק פלוני לאדם שלא נתמנה עובד המדינה לפי חוק זה, אין בהענקה זו בלבד כדי להעניק לבעל הסמכות או התפקיד זכות, או להטיל עליו חובה, כעובד המדינה.
44. עובד שנתקבל בניגוד לחוק
שולם שכר מאוצר המדינה לאדם שנתקבל לשירות המדינה בניגוד להוראות חוק זה או לתקנות, חייב מי שקיבלו לעבודה להחזיר לאוצר המדינה, כל סכום ששולם.
45. קבלת משרה שלא כחוק
המשיג או המנסה להשיג משרה בשירות המדינה, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 2,500 לירות.
46. סמכות למנוע מינויים מסויימים (תיקון: תשמ"ג)
(א) על אף האמור בחוק זה, רשאי נציב השירות שלא למנות אדם עובד המדינה, בכל אחד מאלה:
(1) האדם עבר עבירה על חוק זה כדי להשיג את המינוי או שהוא בעל עבר פלילי;
(2) האדם פוטר על פי החלטה בהליך משמעתי שנערך לפי חיקוק; ואם מינה אדם כאמור, רשאי הוא לבטל את המינוי.
(ב) החלטת נציב השירות לפי סעיף קטן (א) טעונה אישור ועדת השירות.
46א. פיטורים בשל אי-התאמה (תיקון: תשס"ט)
(א) מצא נציב השירות כי עובד המדינה אינו מתאים למלא את תפקידו שלא מחמת עבירת משמעת אלא מחמת אי-התאמה, רשאי הוא, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו, לפטרו או להפסיק את עבודתו.
(ב) נציב השירות, באישור ועדת השירות, רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף קטן (א), דרך כלל או לעניינים מסוימים, לעובד המדינה, בהודעה שתפורסם ברשומות.
(ג) עובד המדינה הרואה את עצמו נפגע מהחלטה לפטרו או להפסיק את עבודתו אשר ניתנה בידי מי שנאצלה לו הסמכות לפי סעיף קטן (ב), רשאי לערור עליה לפני נציב השירות, בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה.
47. חובת התייעצות
על אף האמור בחוק זה ובתקנות יהיו ועדת השירות ונציב השירות חייבים בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם נציגות עובדי המדינה בכל ענין לפי חוק זה אשר בו היו חייבים או נוהגים להיוועץ עמם לפני תחילת חוק זה; חובת התייעצות כאמור תחול גם על כל הבאים במקום ועדת השירות ונציב השירות לענין סעיף 41.
48. אצילת סמכויות (תיקון: תשכ"ב, תשכ"ג)
נציב השירות רשאי, באישור ועדת השירות, לאצול לאחר מסמכותו לפי הסעיפים 17, 19א, 37, 38, 39, 25, או 50 ומסמכותו למנות בוחן לפי סעיף 26, אם בדרך כלל ואם לענינים מסויימים, וכן רשאי הוא, באישור ועדת השירות, לאצול מסמכותו לייצג את הממשלה בעשיית חוזים מיוחדים לפי סעיף 40; בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 ייקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים שתראה.
49. שמירת תקפו לשעה של הנוהג הקיים
כל עוד לא נעשתה תקנה לפי חוק זה בענין פלוני ינהגו בו לפי הנוהג שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, במידה שאין סתירה בין אותו נוהג לבין כל דין. סעיף זה יעמוד בתקפו עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.
50. אישור מינויים קיימים
העובד בשירות המדינה ביום ה30- שלאחר תחילת חוק זה ויש בידו כתב מינוי מטעם מחלקת המנגנון או נציבות המנגנון או נציבות שירות המדינה שניתן לו לפני תחילת חוק זה, רואים אותו כאילו נתמנה לפי חוק זה; ומי שהיה עובד קבוע בשירות המדינה ביום פרסום חוק זה ברשומות ואין בידו כתב מינוי כאמור, יתן לו נציב השירות כתב מינוי, ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי חוק זה.
51. (בוטל) (תיקון: תשנ"א)
52. הצהרת אמונים במינוי קיים
מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50, חייב להצהיר הצהרה לפי סעיף 34 במועד שייקבע לכך בתקנות; לא עשה כן יראוהו כמתפטר משירות המדינה במועד האמור, ולא תהיה לו זכות לפיצויים או לגימלה.
53. חובת האזרחות במינוי קיים
מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50 ואינו אזרח ישראל, יראוהו כמתפטר משירות המדינה כתום שנה אחת מיום תחילת חוק זה אם לא רכש בינתיים את אזרחות ישראל; ועדת השירות רשאית, על אף האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גימלה בשיעור שייראה בעיניה.
54. פטור עובדים זמניים
ועדת השירות רשאית לפטור סוגי עובדים זמניים מתחולת הוראות הסעיפים 53-51, כולן או מקצתן.
55. ביצוע ותקנות
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר אגרות, דמי הרשמה לבחינות ושכר לאנשי הציבור מבין חברי ועדת השירות.
56. תחילה
תחילת חוק זה היא בתום שלושה חדשים לאחר פרסומו ברשומות.
התוספת (תיקון: תשכ"ג; י"פ תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ד, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ה, תשנ"ו, תש"ס, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ז, תשס"ח)
(סעיף 23)
תואר המשרה המשרד
1. יועץ לממשלה משרד ראש הממשלה
2. מזכיר הממשלה משרד ראש הממשלה
3. פרקליט המדינה משרד המשפטים
4. משנה ליועץ המשפטי לממשלה משרד המשפטים
5. (בוטל)
6. החשב הכללי משרד האוצר
7. הממונה על התקציבים משרד האוצר
8. הממונה על אגף הכלכלה והכנסות המדינה משרד האוצר
9. מנהל אגף המכס ומע"מ משרד האוצר
10. הממונה על שוק ההון והמימון משרד האוצר
11. הממונה על השכר משרד האוצר
12. נציב מס הכנסה ומס רכוש משרד האוצר
13. (בוטל)
14. שגריר, ציר, קונסול כללי (ראשי נציגויות) משרד החוץ
15. מנהל הרשות לתכנון כלכלי משרד הכלכלה והתכנון
16. מנהל המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח משרד המדע והפיתוח
17. המנהל הכללי של מסילות הברזל משרד התחבורה
18. (בוטל)
19. מנהל השירות לשמירת איכות הסביבה משרד הפנים
20. מנהל האגף לחינוך דתי משרד החינוך והתרבות
21. מנהל תע"ש משרד הביטחון
22. המנהל הכללי של הוועדה לאנרגיה אטומית משרד הביטחון
23. מבקר מערכת הביטחון משרד הביטחון
24. מנהל הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג) - נגב משרד הביטחון
25. מנהל הרשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל) משרד הביטחון
ממונה על שירותי חינוך משרד החינוך והתרבות
ראש מינהל המחקר החקלאי משרד החקלאות
מנהל הרבנות הראשית
יושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
מנהל מינהל החשמל משרד האנרגיה והתשתית
מנהל המינהל לבניה כפרית משרד הבינוי והשיכון
ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה
מבקר המשרד לביטחון הפנים
צירים כלכליים בוושינגטון, בריסל ולונדון
מנהל מינהל השלטון המקומי משרד הפנים
מנהל שירותי הדת משרד ראש הממשלה
סגן נציב תלונות הציבור על שופטים
ממונה על תלונות הציבור משרד הבריאות
ראש לשכת הקשר "נתיב" משרד ראש הממשלה
חברי בתי הדין המיוחדים לגיור משרד ראש הממשלה
מנהל הרשות להגנת עצים שבמשרד לביטחון הפנים
יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה
מנהל הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב
שמאי ממשלתי ראשי משרד ראש הממשלה
ראש האגף הביטחוני מדיני משרד הביטחון מנהל רשות החירום הלאומית (רח"ל) משרד הבטחון ראש האגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב)
כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה, כל עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי כל דין.
_________________________________
1 (א) ס"ח תשי"ט, 86; תש"ך, 99; תשכ"ב, 25; תשכ"ג, 110; תשמ"ג, 34, 46; תשנ"א, 55; תשנ"ד, 66; תשנ"ה, 500; תשנ"ו, 188, 222; תשנ"ח, 157; תשס"א, 78; תשס"ב, 96; תשס"ה, 718; תשס"ט, 87.
י"פ תשל"ח, 1616; תשל"ט, 357; תש"ם, 1482; תשמ"א, 2; תשמ"ב, 1398, 1736; תשמ"ד, 2730; תשמ"ט, 178; תשנ"א, 814; תשנ"ב, 2412, 3696; תשנ"ג, 590, 807; תשנ"ה, 2160, 3759; תש"ס, 1460; תשס"ב, 3284; תשס"ד, 1322, 1554; תשס"ה, 82, 1179, 2641, 4028; תשס"ו, 1238; תשס"ז, 2804; תשס"ח, 96, 1322, 3050, 3978; תשס"ט, 2965, 2966., תשע"א, 7, התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 390, מיום ח' בסיוון התשס"ח (11 ביוני 2008), עמ' 622.
(ב) פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ז, 1630) על העברת סמכויות שר האוצר לראש הממשלה.
2 תנאים למינוי למשרות מסויימות פורסמו (י"פ תש"ך, 2086; תשל"ח, 536; תשמ"ט, 4013; תשנ"ג, 1690; תשנ"ד, 3514; תשנ"ח, 716; תשנ"ט, 3445, 4344; תשס"ה, 915, 1179; תשס"ז, 135.
3 (1) בהודעה במסגרת סעיפים 13, 14 ו-15 (י"פ תשל"ח, 2116; תשמ"ד, 554) נקבע פטור מתחולה לגבי מורים וגננות בתפקידי הדרכה למורים או לגננות בתנאים המפורטים בהודעה.
(2) בהודעה (י"פ תשל"ט, 1585) נקבע פטור מתחולה לגבי מנהל ומורים המועסקים בבתי ספר לעובדי הוראה בכירים שבמשרד החינוך והתרבות בתפקידי הכשרת מורים והשתלמותם.
5 סעיף 4 לחוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 5), התשנ"א-1991 (ס"ח תשנ"א, 55) (להלן - חוק זה) קובע:
"4. הוראות מעבר
(א) ויתור שניתן לפני תחילתו של חוק זה והוא עומד בסתירה להוראות סעיף 31א, רואים אותו כבטל תשעים ימים מיום התחילה של החוק; הוראה זו לא תחול על נושאי משרות או ממלאי תפקידים שקבעה הממשלה, על-פי הצעת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
(ב) הצהרות שניתנו על-פי סעיף 35 לחוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה, יורה נציב שירות המדינה לבערן תוך שלושה חדשים מתחילתו של החוק; ואולם רשאי הוא להורות שלא לבער הצהרות כאמור שניתנו על-ידי עובדי המדינה הנמנים עם בעלי התפקידים האמורים בסעיף 35 כנוסחו בחוק זה".
6 סעיף 2 לחוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 8), התשנ"ו-1996 (ס"ח תשנ"ו, 188) קובע לענין תיקון סעיף 7:
"2. הוראת מעבר
(א) הממשלה תמנה, תוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה, שני מנהלים כלליים נוספים, ושני עובדי ציבור נוספים לועדת השירות.
(ב) החלה ועדת השירות לדון בענין מסויים לפני תחילתו של חוק זה, רשאית היא להמשיך ולדון בו לפי הרכבה ערב תחילתו של חוק זה."
7 בהודעה בדבר החלת ייצוג הולם על רשויות מקומיות, הורתה הממשלה על החלת סעיף 15א(א) לחוק על כלל הרשויות המקומיות (י"פ תשנ"ז, 5392).
8 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ח, 2898) במסגרת סעיף 28 לחוק, להעמיד את המועמדים ל-51 משרות המיועדות לשילובם של עולי אתיופיה בשירות המדינה, בפני ועדת בוחנים.
9 פורסמה הודעה (י"פ תשס"ב, 3520) במסגרת סעיף 16(ג) לחוק, הקובעת כי משרד ראש הממשלה ויחידות הסמך שלו , ומשרד הבטחון ויחידות הסמך שלו הם "רשות ביטחון" לפי החוק.
10 (א) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ד, 1322; תשס"ז, 434) במסגרת סעיף 19 בדבר קביעת משרה לביטחון הפנים שלא תחול עליה חובת מכרז:
(1) מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים או נציגו (יושב ראש);
(2) נציב שירות המדינה או נציגו;
(3) מבקר מערכת הביטחון;
(4) איש אקדמיה בכיר בעל רקע בתחום הביקורת שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים;
(5) ראש המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים;
(ב) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ד, 1354) במסגרת סעיף 19 בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז:
(1) מנכ"ל משרד האוצר או נציגו - יושב ראש;
(2) נציב שירות המדינה או נציגו;
(3) עובד מדינה, דיפלומט בכיר בשירות החוץ, שימנה נציב שירות המדינה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
(4) איש אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחום, שימנה מנכ"ל משרד האוצר, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
(5) נציג ציבור הבקי בתחום הכלכלי והעסקי, שימנה נציב שירות המדינה, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד האוצר;
(ג) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ה, 298) במסגרת סעיף 19 בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז:
(1) המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה או נציגו - יושב ראש;
(2) נציב שירות המדינה או נציגו;
(3) המנהל הכללי של משרד הפנים או נציגו;
(4) הממונה על התקציבים או נציגו;
(5) איש ציבור בעל רקע בתחום שוק העבודה והעובדים הזרים שימנה המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה ועם המנהל הכללי של משרד הפנים והממונה על התקציבים;
(6) איש אקדמיה בכיר בעל ידע ומומחיות בתחום העובדים הזרים שימנה נציב שירות המדינה, בהתייעצות עם המנהלים הכלליים של משרדי התעשיה המסחר והתעסוקה והפנים, ועם הממונה על התקציבים.
(ד) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ה, 915) במסגרת סעיף 19 בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז:
(1) המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט (להלן - המנכ"ל) או נציגו - יושב ראש;
(2) נציב שירות המדינה או נציגו;
(3) עובד מדינה בכיר בעל ידע והיכרות בתחום שימנה נציב שירות המדינה, בהתייעצות עם המנכ"ל;
(4) איש אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחום הערכה בחינוך, שימנה המנכ"ל, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
(5) נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום שימנה נציב שירות המדינה, בהתייעצות עם המנכ"ל.
(ה) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ה, 4028) בדבר פטור מחובת מכרז ראש לשכת הקשר "נתיב" במשרד ראש הממשלה.
(ו) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ו, 1238) במסגרת סעיף 19 בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז למשרות חברי בתי הדין המיוחדים לגיור, בתנאי שיקויים לגביהן הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מס' 2541 כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מ כרז פומבי, ושהרכבה כמפורט להלן:
(1) הרב הראשי לישראל המופקד על הגיור;
(2) נציב שירות המדינה או נציגו;
(3) ראש מערך הגיור או נציגו;
(4) נציג שיוצג על ידי הרב הראשי לישראל המופקד על הגיור, ואשר לו יהיה כפוף לו מבחינה ארגונית, באישור נציב שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה.
(5) נציג ציבור בעל מומחיות שימונה לו על ידי המנהל הכללי של ראש הממשלה, בהתיעצות עם נציב שירות המדינה.
(ז) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ו, 1884) במסגרת סעיף 19 בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז למשרות חברי בתי הדין המיוחדים לגיור, בתנאי שיקויים לגביהן הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים שעקרוונות פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מס' 2541 כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי, שהרכבה כמפורט להלן:
- המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או נציגו - יושב ראש;
- נציב שירות המדינה או נציגו;
- מדען ראשי מאחד ממשרדי הממשלה (למעט משרד החקלאות ופיתוח הכפר), אשר ימונה בידי המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בתיאום עם נציב שירות המדינה;
- שני נציגי ציבור ש יהיו במעמד של פרופסור מן המנין או עובדי דירוג מחקר בכירים בדרגה א1 (שאינם עובדי מינהל המחקר החקלאי), אשר יומלצו על ידי המועצה המדעית של מינהל המחקר החקלאי וימונו בידי המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ונציב שירות המדינה.
ראש המינהל ימונה לתקופה של ארבע שנות כהונה עם אפשרות להארכה נוספת בת שנה.
(ח) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ז, 2804) על הוספת הממשלה את משרת יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק.
(ט) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ז, 2804) כי על משרת יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה, לא תחול חובת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק.
(י) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ז, 3553) במסגרת סעיף 19 בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי, שהרכבה כמפורט להלן:
- המנהל הכללי של המשרד או נציגו - יושב ראש;
- נציב שירות המדינה או נציגו חבר;
- עובד מדינה בכיר הבקי בתחום, שאינו עובד המשרד, שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד - חבר;
- איש אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחומי המשרה
- נציג ציבור שאינו בעלים או נמנה על הנהלת אחד קבוצת ספורט
(יא) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ח, 3186) במסגרת סעיף 19 בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי, שהרכבה כמפורט להלן:
- המנהל הכללי של המשרד - יושב ראש;
- נציב שירות המדינה או נציגו;
- עובד מדינה בכיר בעל ידע בתחומי המשרה, שימנה נציב שירות המדינה על דעת היועץ המשפטי לממשלה;
- נציג ציבור שימנה המנהל הכללי של משרד הפנים בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
- איש אקדמיה שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הפנים;
(י) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ט, 2965) במסגרת סעיף 19 בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי, שהרכבה כמפורט להלן:
- המנהל הכללי של משרד הפנים - יושב ראש;
- נציב שירות המדינה או נציגו;
- עובד מדינה בכיר בעל ידע והיכרות בתחום המשרה שימנה המנהל הכללי של משרד הפנים בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
- איש אקדמיה שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הפנים;
(יא) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ט, 2965) במסגרת סעיף 19 בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי, שהרכבה כמפורט להלן:
- המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות או נציגו;
- נציב שירות המדינה או נציגו;
- מנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות, בתיאום עם נציב שירות המדינה;
(יב) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ט, 2966) כי בהתאם לסעיף 4 לחוק שירות המדינה קבעה הממשלה כי הוראות סעיף 46א לחוק האמור לא יחולו על עובדי הוראה בשירות המדינה.
11 פורסמה הודעה על קביעת משרות שיתמנה להן רק מי שהוא אזרח ישראל בהתאם לסעיף 16(ב) לחוק (י"פ תשס"ה, 1930).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ