אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951

חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951

חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951 1
1. מטרת החוק (תיקון: תש"ס)
חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האישה לבין האיש, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
1א. שויון לפני החוק (תיקון: תש"ס)
(א) דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה, באשר היא אשה, לכל פעולה משפטית-אין נוהגים לפיה.
(ב) לענין סעיף קטן (א), אין נפקא מינה אם ביסוד פעולה שתוצאתה היא הפליה היתה כוונה להפלות, או לא.
1ב. אבחנה מיותרת והעדפה מתקנת (תיקון: תש"ס)
אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל אחד מאלה:
(1) אבחנה בין אישה לבין איש, במידה שהיא מתחייבת מהשונות הענינית שביניהם, או מאופיו או ממהותו של הענין;
(2) הוראה או פעולה, שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, או הוראה או פעולה, שנועדה לקדם את שוויונן.
1ג. שמירת זכויות (תיקון: תש"ס)
הוראות חוק זה באות להוסיף על זכויות האישה לפי כל דין, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר, ולא לגרוע מהן.
2. קנינה של אשה נשואה
לאשה נשואה תהיה כשרות מלאה לקנין ולעשיה בקנינים כאילו היתה פנויה; ואין קניניה שרכשה לפני הנישואין נפגעים על ידי קשר הנישואין.
3. אפוטרופסות שווה
(א) האם והאב כאחד הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם; מת אחד ההורים, הנשאר בחיים הוא האפוטרופוס הטבעי.
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בכוחו של בית משפט או בית דין מוסמך לנהוג בעניני אפוטרופסות על ילדים, הן על גופם והן על רכושם, בהתחשב עם טובת הילדים בלבד.
3א. רישום שמות שני ההורים (תיקון: תשס"ח) 5
הדורש מאדם לציין בטופס ובמסמך אחר, את שם הורהו, ידרוש בו כי יצוינו שמותיהם של שני ההורים, ככל שאלה ידועים לאותו אדם.
4. (בוטל) (תיקון: תשכ"ה)
5. נישואין וגירושין
אין חוק זה בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואין ולגירושין.
6. שוויון בזכויות חברתיות (תיקון: תש"ס)
לכל אישה ואיש זכות שווה לקיום בכבוד אנושי, ובכלל זה לשוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית.
6א. זכות האישה על גופה (תיקון: תש"ס)
לכל אישה זכות מלאה על גופה; אין בהוראת סעיף זה כדי להתיר איסורים שנקבעו בדין.
6ב. הגנה מפני אלימות (תיקון: תש"ס)
לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה מינית, ניצול מיני וסחר בגופה.
6ג. ייצוג הולם (תיקון: תש"ס, תשס"ה)
(א) בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אישה, תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים.
(א1) (בוטל)
(ב) נקבע בחוק כי ימונו להנהלה, לדירקטוריון או למועצה של גוף ציבורי נציגים או חברים כלהלן, לא יחולו עליהם הוראות סעיף זה:
(1) נציגים של גופים או של ארגונים המנויים באותו חוק, אלא אם כן לגוף או לארגון יותר מנציג אחד;
(2) חברים המכהנים בגוף בתוקף היותם נבחרי ציבור.
(ג) בסעיף זה -
"גוף ציבורי" - כל אחד מאלה:
(1) משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;
(2) רשות מקומית;
(3) חברה עירונית, כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(4) תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק;
(5) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אלא אם כן קבע שר המשפטים, באישור הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת (בחוק זה - הוועדה לקידום מעמד האישה), לענין העובדים, כי חובת הייצוג כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול;
"הנהלה", "דירקטוריון" ו"מועצה" - לרבות כל גוף הממלא תפקיד כאמור או תפקיד הדומה לו אף אם כינויו שונה.
6ג1. ייצוג הולם בוועדת בדיקה ממשלתית, בוועדת חקירה, בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית (תיקון: תשס"ה, תשס"ח, מס' 9- תשע"א)3
(א) בסעיף זה ובסעיף 6ג2 -
"חוק הרשות לקידום מעמד האישה" - חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;
"הרשות" - הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה;
"ועדת בדיקה ממשלתית" - ועדת בדיקה ממשלתית לפי חוק הממשלה, התשס"א 2001;
"ועדת חקירה" - ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט 1968;
"ועדה ציבורית" - ועדה שבחבריה נציג ציבור;
"צוות" - ועדה או גוף אחר שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית בכל נושא לרבות בנושאי חוץ או ביטחון, או לשם מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני או בין-לאומי, לרבות ניהול משא ומתן, ובכלל זה לקראת חתימה על הסכם ביניים או על חוזה שלום.
(ב) בוועדת בדיקה ממשלתית,בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי (בסעיף זה - גוף ממנה), יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה.
(ב1) (1) במטרה לקדם את מימוש חובת הייצוג ההולם של נשים בוועדות כאמור בסעיף זה, תקים הרשות מאגר שיכלול פרטים של נשים שנתנו את הסכמתן לכך כאמור בפסקה (4) ואשר מתאימות על פי כישוריהן, לדעת מנהלת הרשות או מי שהסמיכה לכך, להיות מועמדות להתמנות לאותן ועדות (בסעיף זה המאגר); הרשות תפרסם הודעה בדבר הקמת המאגר והתנאים להיכלל בו.
(2) במאגר ייכללו פרטים על פי סיווגים אלה: שם, תחומי מומחיות, השכלה, הכשרה, ניסיון.
(3) אישה הרואה את עצמה מתאימה להיכלל במאגר, רשאית להגיש בקשה שבה יפורטו השכלתה, הכשרתה וניסיונה; הרשות רשאית לפנות ביוזמתה לנשים בבקשה להכלילן במאגר.
(4) (א) לא תיכלל אישה במאגר אלא אם כן נתנה את הסכמתה לכך בכתב, לאחר שהרשות מסרה לה הודעה הכוללת את האמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 ; אישה רשאית לבחור לאילו סוגי גופים יהיה ניתן להעביר את פרטיה הכלולים במאגר.
(ב) אישה רשאית לבקש בכתב כי פרטיה יוסרו מהמאגר; הגישה אישה בקשה כאמור, יוסרו הפרטים.
(5) (א) לא איתר גוף ממנה אישה שתמונה כחברה בוועדה כאמור בסעיף קטן (ב), יבקש מהרשות לקבל את פרטי המאגר הנוגעים לתחום המינוי והרשות תעביר לו את הפרטים כאמור.
(ב) הגוף הממונה יעיין בפרטים שקיבל בהתאם לפסקת משנה (א) בטרם ימנה את חברי הוועדה, ויבדוק את התאמת הנשים שלגביהן קיבל פרטים כאמור, בין השאר בהתחשב בתחום מומחיותן, השכלתן, הכשרתן וניסיונן; מידע שהועבר לפי הוראות סעיף קטן זה, לא ייאגר מעבר לנדרש לצורך השימוש שלו הוא נועד והוא יימחק מיד בתום השימוש בו.
(6) על אף האמור בפרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, לא יעשה אדם או גוף שימוש במאגר אלא לצורך ביצוע הוראות סעיף זה.
(ג) גוף ממנה ידווח לרשות בכתב על כל מינוי של ועדה או צוות כאמור בסעיף קטן (ב), מיד לאחר המינוי ובטרם החלו הוועדה או הצוות בפעולתם; על דיווח כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) של סעיף 7 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, בשינויים המחויבים.
(ד) קיבלה הרשות דיווח לפי סעיף קטן (ג), וסברה כי במינוי לא ניתן ביטוי הולם לייצוג נשים, כאמור בסעיף קטן (ב), תפנה מיד לגוף הממנה, ותפרט את עמדתה בנושא; פנתה הרשות לגוף ממנה כאמור, תודיע על כך מיד לוועדה לקידום מעמד האישה, כן תודיע הרשות לועדה לקידום מעמד האישה על תוצאות כל פניה כאמור.
(ה) הרשות תמסור לוועדה לקידום מעמד האישה דין וחשבון שנתי ובו יפורטו המינויים שנמסר לה לגביהם דיווח לפי סעיף קטן (ג), עמדתה של הרשות בנושא הייצוג ההולם לגבי כל מינוי, ואופן טיפולה בנושא.
(ו) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על ועדת חקירה שנשיא בית המשפט העליון ממנה את חבריה והוא יהיה רשאי לעיין במאגר בטרם קבלת החלטתו בעניין מינוי חברי הוועדה.
6ג2. חוות דעת מגדרית (תיקון: תשס"ח) 3
הועברה לוועדה מוועדות הכנסת (בסעיף זה - הוועדה) הצעת חוק, לרבות הצעת חוק תקציב שנתי, או הובאה לאישור הוועדה או להתייעצות עמה חקיקת משנה, אשר יש להן השלכות על השוויון בין נשים לגברים או הנוגעות לתחום מתחומי פעולתה של הרשות, תגיש הרשות לוועדה חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות (בסעיף זה - חוות דעת מגדרית); חוות הדעת המגדרית תונח על שולחן הוועדה לקראת הדיון בעניין.
6ג3. איסוף, עיבוד ופרסום של מידע לפי מין על ידי גוף ציבורי (תיקון: תשס"ח) 6
(א) גוף ציבורי העורך דרך קבע איסוף ועיבוד של מידע הנוגע ליחידים, ומפרסמו לציבור במסגרת פרסום כללי שנועד לשמש גם למטרות סטטיסטיות, יכלול בפעולותיו כאמור התייחסות למין; השר או ראש גוף אחר הממונה על הגוף הציבורי (בסעיף זה - הגורם הממונה) רשאי לקבוע, לעניין מסוים, כי יש טעמים המצדיקים שלא לעשות כן.
(ב) הגורם הממונה רשאי לקבוע כי איסוף ועיבוד של מידע ופרסומו כאמור בסעיף קטן (א) יכללו התייחסות למין, אף אם אינם נוגעים ליחידים, בעניינים שיש להם השלכות מגדריות.
(ג) בסעיף זה, "גוף ציבורי" - משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו, רשות מקומית ותאגיד אחר שהוקם בחוק.
6ד. שירות בכוחות הביטחון (תיקון: תש"ס)
(א) לכל אישה המועמדת לשירות בכוחות הביטחון, או המשרתת בהם, זכות שווה לזכותו של האיש למלא כל תפקיד, או להיות מוצבת בכל תפקיד; לא יראו פגיעה בזכות זו אם הדבר מתחייב ממהותו או מאופיו של התפקיד.
(ב) בסעיף זה, "כוחות הביטחון" - צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הביטחון האחרים של המדינה.
7. תחולה (תיקון: תש"ס)
(א) כפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק זה.
(ב) כל בתי המשפט ינהגו לפי חוק זה; כן ינהג לפי חוק זה כל בית דין המוסמך לדון בעניני המעמד האישי, אלא אם כל הצדדים הם בני שמונה-עשרה שנה ומעלה והסכימו לפני בית הדין, מרצונם הטוב, להתדיין לפי דיני עדתם.
(ג) הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי, ובכלל זה על מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים.
7א. שמירת דינים (תיקון: תש"ס, תשס"ה2)
(א) אין בהוראות חוק זה, כפי שתוקנו בחוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (להלן - החוק המתקן), כדי לפגוע -
(1) בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של החוק המתקן;
(2) בהוראות שענינן גיל פרישה, גמלה או תגמול אחר, שנקבעו בהסכם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, לפני מועד תחילתו של החוק המתקן.
(ב) שינויים ותיקונים בענינים האמורים בסעיף קטן (א)(2), שנקבעו בדין, בהסכם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל, ייעשו, לאחר תחילתו של החוק המתקן, בשים לב לעקרונות שנקבעו בחוק זה.
8. תיקון פקודת החוק הפלילי 1936
פקודת החוק הפלילי, 1936, תתוקן כך:
(א) פיסקה (ג) של הסייג לסעיף 181 - בטלה;
(ב) אחרי סעיף 181 יבוא סעיף זה:
"181א. התרת קשר נישואין על כרחה של אשה
התיר האיש קשר הנישואין על כרחה של האשה, באין פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך המחייב את האשה להתרת קשר הנישואין - האיש אשם בפשע ודינו מאסר עד חמש שנים."
9. ביצוע
שר המשפטים ממונה על חוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשי"א, 248; תשכ"ה, 82; תש"ס, 167; תשס"ה, 528, 717, 913; תשס"ח, 35, 532, 645, תשע"א
2 סעיפים 63 ו-85 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 913) קובעים:
"63. תיקון חוק שיווי זכויות האשה-מס' 5
בחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951, בסעיף 7א(א)(2), במקום "כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה" יבוא "כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ".
85. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), 90 ימים ממועד פרסומו (בסעיף זה - יום התחילה)." (החוק פורסם ב-10.8. 2005).
3 ס' 3 לחוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007 (ס"ח תשס"ח 35) קובע לגבי תיקון סעיף 6ג1. והוספת ס' 6ג2:
"3. תחילה [
תחילתו של חוק זה חודשיים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 25.11.2007)."
4 סעיף 4 לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951 (ס"ח תשס"ח, 533) קובע לגבי הוספת סעיף 6ג2:
"4. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009)."
5 סעיף 2 לחוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 645) קובע לגבי הוספת סעיף 3א:
"2. תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו". (החוק פורסם ביום 14.7.2008).
6 סעיף 4 לחוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 29, התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 533) קובע לגבי תיקון סעיף 6ג3.:
"4. תחילה
תחילתו של חוק ז ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ