אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003

חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003

חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003 1
1. מטרות החוק
מטרתו של חוק זה להסדיר שידורי טלוויזיה מן הכנסת והפצתם לציבור הרחב יחד עם מישדרים אחרים בעלי ענין ציבורי, כדי לאפשר נגישות לדיוני הכנסת ולעבודתה, לטפח מודעות אזרחית ולחזק את ערכי הדמוקרטיה.
2. הגדרות (תיקון: תשס"ד, תשס"ח)
בחוק זה -
"הגוף המשדר" - בעל הרישיון לביצוע השידורים בערוץ הכנסת בהתאם להוראות סעיף 5;
"המועצה" - כהגדרתה בחוק התקשורת;
"חוק התקשורת" - חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;
"הערוץ", "ערוץ הכנסת" - ערוץ הכנסת שבו ישודרו שידורי הכנסת והמישדרים המוספים;
"מישדרים מוספים" - מישדרי טלוויזיה, העוסקים בעניני הכנסת, או מישדרים שמטרתם טיפוח מודעות אזרחית וחיזוק ערכי הדמוקרטיה, או שענינם מתן מידע או העשרה;
"שידורי הכנסת" - שידורי טלוויזיה של ישיבות מליאת הכנסת, של ישיבות ועדות הכנסת ושל אירועים ממלכתיים הנערכים על ידי הכנסת במשכן הכנסת או מחוץ למשכן;
"תשדיר שירות" - מישדר מטעם גוף ממלכתי, שמטרתו העברת מידע לציבור בנושאי בריאות, בטיחות, ביטחון, איכות סביבה, רווחה וזכויות וחובות האזרח, ובלבד שאין בהם כדי לקדם ענין מסחרי של גוף כלשהו או רכישה של מוצר או שירות כלשהו.
3. שידורי ערוץ הכנסת
שידורי הכנסת והמישדרים המוספים ישודרו בערוץ הכנסת בהתאם להוראות חוק זה.
4. מאפייני השידור בערוץ הכנסת
ועדת הכנסת תקבע בתקנות מדיניות לענין -
(1) מאפייני הערוץ והשידורים בו;
(2) היקף השידורים בערוץ ומשכם, ובלבד שלא יקוימו שדורים בשבת ובמועדי ישראל;
(3) אופן סיקור שידורי הכנסת, לרבות דרך קביעת ישיבות ועדות הכנסת שדיוניהן ישודרו;
(4) סיקור אירועים ממלכתיים בעלי חשיבות לאומית;
(5) סוגי תשדירי השירות שיותרו לשידור ואופן שידורם;
(6) סוגי המישדרים שרשאי הגוף המשדר לכלול במסגרת המישדרים המוספים;
(7) ליווי שידורי הערוץ בכתוביות או תרגומם לשפת הסימנים;
(8) שימוש בחומר שהקליט או שצילם הגוף המשדר לצורך ביצוע שידורי הכנסת, לרבות בחומר כאמור שלא שודר במסגרת שידורי הכנסת.
5. תפקידי המועצה (תיקון: תשס"ד)
(א) המועצה תבחר את הגוף המשדר ותעניק לו רישיון לשידורים בערוץ הכנסת בהתאם להוראות סעיף 7, ותפקח באופן שוטף על קיום השידורים בערוץ ועל ביצוע הוראות חוק זה והתקנות, הכללים וההוראות לפיו.
(ב) המועצה רשאית לקבוע כללים וכן ליתן הוראות לענין השידורים בערוץ הכנסת ואופן הפעילות של הגוף המשדר, ובכלל זה לקבוע כללים בענינים המפורטים להלן, ובלבד שבענינים שלגביהם נקבעה מדיניות לפי סעיף 4, תקבע המועצה את הכללים בהתאם למדיניות שנקבעה כאמור:
(1) אתיקה בשידורי הערוץ;
(2) נושאיהם, סגנונם, תוכנם, היקפם ואופן שיבוצם של תשדירי שירות המותרים לפי חוק זה;
(3) שידורים בשעת חירום;
(4) קביעת סוגי חובות אשר בשל הפרתן יהיה יושב ראש המועצה רשאי להטיל על הגוף המשדר עיצום כספי, בהתאם להוראות סעיף 18.
(ג) המועצה רשאית לקבוע, כי הוראות בדבר שידורי טלוויזיה החלות, לפי חוק, על שידורי טלוויזיה לציבור ועל גופים המשדרים לציבור לפי דין, יחולו, בהתאמות ובשינויים שתקבע, על שידורי הערוץ ועל הגוף המשדר.
6. צוות תיאום
(א) יושב ראש הכנסת ימנה צוות תיאום שיכלול שלושה עובדי כנסת לפחות.
(ב) צוות התיאום ישמש כגוף מקשר ומתאם בין המועצה לבין הכנסת, ובין הגוף המשדר לבין הכנסת.
(ג) המועצה לא תקבע כללים הנדרשים לצורך ביצוע הוראות חוק זה, ואת תנאי המכרז לפי סעיף 7, אלא לאחר שנועצה בצוות התיאום.
(ד) צוות התיאום ונציגי הגוף המשדר יחליטו על לוח השידורים של הועדות שדיוניהן ישודרו מדי שבוע, בין בשידור ישיר ובין בשידור שאינו ישיר, בהתאם למדיניות שקבעה ועדת הכנסת לפי הוראות סעיף 4.
(ה) עובד הכנסת שמונה כחבר בצוות התיאום, וחדל להיות עובד כאמור, יחדל לכהן כחבר צוות התיאום, ויושב ראש הכנסת ימנה במקומו עובד אחר.
7. בחירת הגוף המשדר
(א) הגוף המשדר ייבחר במכרז אשר תפרסם המועצה; תנאי המכרז ייקבעו בהתאם למדיניות שהתוותה ועדת הכנסת בתקנות לפי סעיף 4 ולכללים שקבעה המועצה כאמור בסעיף 5, ויכללו התייחסות גם לתמורה המרבית שתשלם הכנסת לזוכה במסגרת תקציבה המאושר.
(ב) המועצה תשמש ועדת מכרזים לבחירת הגוף המשדר, ויושב ראש המועצה יהיה היושב ראש, ואולם לא תהיה לו זכות לדעה מכרעת.
(ג) ועדת המכרזים רשאית, ככל שתמצא לנכון, להיוועץ במומחים שלא מבין חבריה, וכן תיוועץ בצוות התיאום בשאלות הנוגעות לאופן נגישות הציבור לתהליכי העבודה הפרלמנטרית.
(ד) ועדת המכרזים תדון בהצעות ותחליט על הזוכה במכרז, והיא רשאית לפסול כל הצעה ואף את ההצעות כולן.
(ה) עתירות נגד החלטות של ועדת מכרזים לפי חוק זה יידונו בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בלבד.
8. זכות להשתתף במכרז (תיקון: מס' 4- תשע"א, מס' 5- תשע"א)
במכרז יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:
(1) תאגיד הרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל;
(2) תאגיד הרשום בישראל ומרכז עסקיו בישראל, ובלבד שמתקיימים בו תנאים אלה:
(א) רוב הדירקטורים בתאגיד והמנהל הכללי של התאגיד או מי שממלאים תפקידים כאמור אף אם תוארם שונה, הם אזרחים ישראלים ותושבים בה;
(ב) השליטה במשתתף לא תוחזק בידי מי שאינו אזרח ישראלי ותושב בה;
(ג) המשתתף, בעל ענין או בעל שליטה בו, אינם מדינת ישראל, רשות שלטונית, חברה ממשלתית או תאגיד שהוקם לפי חוק;
(ד) המשתתף, בעל ענין או בעל שליטה בו אינו אחד מאלה:
(1) מפלגה, כמשמעותה בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992;
(2) נציג או שלוח של מפלגה;
(3) גוף הקשור לסיעה כמשמעותו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;
(4) גוף אחר הקשור למפלגה או לסיעה או נציג או שלוח של גוף כאמור, אם לדעת המועצה הוא עלול להשתמש בשידורי הערוץ לקידום המטרות המיוחדות של המפלגה או של הגופים האמורים;
(5) מי שהתקיים בו אחד מהתנאים האמורים בפסקאות (1) עד (4) בארבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;
(ה) מי מהמפורטים להלן אינו בעל שליטה במשתתף:
(1) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין, כהגדרתם בחוק התקשורת, לרבות מי שהוא בעל שליטה או בעל ענין בבעל רשיון כאמור;
(2) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השיה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, לרבות מי שהוא בעל שליטה בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור;
(3) עיתון יומי בעל תפוצה ארצית או תאגיד שהוא המוציא לאור של עיתון כאמור, לרבות מי שהוא בעל ענין או בעל שליטה בהם;
(ו) עיתון יומי אשר נמנה עם שני העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בישראל אינו בעל ענין במשתתף;
(ז) המשתתף, מנהל כללי, עורך, בעל ענין במשתתף או בעל השליטה בו, לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשדר שידורים מן הכנסת.
9. ביטול הרישיון, הגבלתו או התלייתו
המועצה רשאית לבטל רשיון לשידורים בערוץ, להגבילו או להתלותו בכל אחד מהמקרים האלה, ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו:
(1) בעל הרישיון לא גילה למועצה או לועדת המכרזים, לפי הענין, מידע שנדרש לגלותו, או שמסר להם מידע לא נכון;
(2) בעל הרישיון לא קיים את הוראות החוק, את התקנות או את הכללים או את ההוראות לפיו;
(3) בעל הרישיון הפר הפרה מהותית את תנאי הרישיון;
(4) בעל הרישיון הפר תנאי ברישיון, הפרה שאינה מהותית, ולא תיקן את ההפרה כפי שהורתה לו המועצה;
(5) בעל הרישיון לא החל בשידורים בתוך הזמן שנקבע לו לכך ברישיון;
(6) חדלו להתקיים בבעל הרישיון אחד או יותר מן התנאים המכשירים אותו להיות בעל הרישיון;
(7) לבעל הרישיון מונה כונס נכסים או מפרק זמני, ניתן צו לפירוקו או שהתאגיד החליט על פירוקו מרצון;
(8) בעל הרישיון ביקש את ביטול רישיונו.
10. הגבלות בהעברת בעלות בגוף המשרד
(א) לא יועברו 10% או יותר מאמצעי השליטה בגוף המשדר בלא אישור מראש של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.
(ב) לא יועברו אמצעי שליטה בגוף המשדר בלא אישור מראש של המועצה
ובהתאם לתנאי האישור, אם כתוצאה מההעברה יהפוך אדם לבעל ענין או לבעל שליטה בגוף המשדר, או יחדל להיות בעל ענין או בעל שליטה בגוף המשדר.
(ג) לא ייעשו שינויים בשליטה בגוף המשדר ולא יועברו אמצעי שליטה בו, אם כתוצאה מהשינויים או מההעברה יחדלו להתקיים בו הוראות סעיף 8.
(ד) בסעיף 8 ובסעיף זה, "אמצעי שליטה", "בעל ענין" ו"שליטה" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק התקשורת.
11. שידורי הכנסת
(א) הגוף המשדר ישדר את כל דיוני מליאת הכנסת במלואם, בזמן אמת ובלא כל קטיעה או עריכה, ולא יימנע משידורם או יבטלם, אלא בהתאם לתקנות שקבעה ועדת הכנסת.
(ב) הגוף המשדר ישדר את הדיונים מועדות הכנסת ואת האירועים הממלכתיים הנערכים על ידי הכנסת, בהתאם להוראות שנקבעו לפי החוק.
(ג) שידורי הכנסת שאינם משודרים בשידור חי יהיו מלווים בתרגום לערבית או לעברית, לפי הענין.
12. הבטחת שידורים מהימנים
הגוף המשדר יבטיח כי במישדרים המוספים, וכן בדברי רקע או פרשנות לשידורי הכנסת, אם הותרו, המידע שישודר יהיה אמין, הוגן ומקצועי, וככל שיש לגביו השקפות ודעות שונות הרווחות בציבור - יינתן ביטוי מתאים והולם למגוון הדעות.
13. איסור פרסומת
בשידורי ערוץ הכנסת לא תיכלל פרסומת, אך בכפוף להוראות שנקבעו לפי סעיפים 4 ו-5, יותרו תשדירי שירות.
13א. עוצמת הקול בתשדירי שירות, בקדימונים ובשידורים אחרים (תיקון: תשס"ח)
הגוף המשדר לא ישדר תשדיר שירות, קדימון או שידור מסוג אחר שקבעה המועצה בכללים, בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל במישדר שאינו תשדיר שירות, קדימון או שידור מסוג אחר כאמור, כפי שקבעה המועצה בכללים; בסעיך זה, "קדימון" כל אחד מאלה:
(1) תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר;
(2) תשדיר שנועד לקדם את שידורי הגוף המשדר.
14. שידור לוויני
(א) הגוף המשדר יעביר את שידורי הערוץ להפצה באמצעות לוויין, בשידורים שאינם משודרים בצופן ואשר מיועדים לקליטה לא מפוענחת בידי כל אדם, אלא אם כן קבעה המועצה, באישור ועדת הכנסת, מתכונת אחרת להעברת השידורים.
(ב) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין לפי חוק התקשורת, יעבירו, במסגרת שידוריהם, את שידורי הערוץ, והוראות סעיפים 6כא(ב) ו-6מט1 לחוק התקשורת לענין הפטור מתשלומים יחולו לענין זה.
15. הפצת החומר המשודר (תיקון: תשס"ח)
(א) (1) זכויות הקנין הרוחני בשידורי הכנסת יהיו בבעלות הכנסת, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות או בכללים לפי חוק זה;
(2) בסעיף קטן זה -
"קנין רוחני" - לרבות זכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, וזכויות מבצעים ומשדרים לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984;
"שידורי הכנסת" - לרבות חומר שהוקלט או שצולם, אף אם לא שודר למעשה.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שידורי הכנסת יעמדו חינם לשימוש כל הרוצה בהם, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות לענין השימוש או לענין התשלום.
(ג) הרוצה בהקלטות לאחר שידור - ישלם לגוף המשדר תשלום בשל ההוצאות הכרוכות בכך, המבוסס על מחיר העלות, בהתאם לכללים שתקבע המועצה, ואולם הכנסת תהיה רשאית לקבל, בלא תשלום, הקלטות של כל שידורי הכנסת.
16. העדר בלעדיות השידור
(א) לגוף המשדר לא תהיה בלעדיות בשידורי הכנסת, והוא יבצע את שידוריו באופן שלא ימנע למעשה צילומים ושידורים של גורמים אחרים אשר אושרו כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב) יושב ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאפשר לגורמים נוספים לצלם ולשדר את דיוני המליאה והועדות, כולם או חלקם, לרבות ישיבות ואירועים מיוחדים בכנסת, ובלבד שלדעת יושב ראש הכנסת, לא תיגרם הפרעה לאפשרות ביצוע תקין של שידורי הגוף המשדר לפי הוראות חוק זה.
17. שמירת החומר המשודר
(א) הגוף המשדר ישמור על הקלטות של שידורי הכנסת ושל המישדרים המוספים, או של סוגי מישדרים מוספים שתקבע המועצה, באופן הולם, כך שאיכותן לא תיפגע, ויעבירן לגנזך המדינה ולכנסת, כפי שיקבע בתקנות יושב ראש הכנסת.
(ב) ההקלטות המקוריות של שידורי הכנסת יהיו חומר ארכיוני כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, והוראות החוק האמור יחולו לגביהן.
18. עיצום כספי (תיקון: תשס"ח) 2
(א) מצא יושב ראש המועצה כי הגוף המשדר הפר חובה מן החובות הנקובות בסעיף 5(ב)(4) אן 13א, רשאי הוא, לאחר ששמע את הגוף המשדר, להטיל עליו, בשל ההפרה, עיצום כספי בשיעור של פי שבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
(ב) לענין הטלת עיצום כספי כאמור, יחולו הוראות סעיפים 37ג עד 37ט לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.
19. מקורות מימון
שידורי הערוץ, לרבות התמורה שתשולם לגוף המשדר, ימומנו מהמקורות האלה:
(1) תקציב הכנסת;
(2) שידור תשדירי שירות.
20. ביצוע ותקנות
יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, למעט בענינים שנקבעה בחוק זה דרך אחרת לקביעתם.
21. הוראות לתקופת הביניים (תיקון: תשס"ד)
(א) בסעיף זה, "תקופת הביניים" - תקופה שמיום התחילה עד יום תחילת שידוריו של הגוף המשדר, ובלבד שמשך תקופת הביניים לא יעלה על שלושים חודשים; יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על מועד תחילת שידוריו של הגוף המשדר.
(ב) לצורך גיבוש תפיסת השידורים בערוץ הכנסת ואפיונם, ובכלל זה גיבוש ואפיון של פעילות הגוף המשדר ושל הכללים שיחולו על שידורים אלו, ישודרו השידורים בערוץ הכנסת, בתקופת הביניים, במתכונת ניסיונית, והוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה) יחולו עליהם.
(ג) שידורי ערוץ הכנסת בתקופת הביניים יבוצעו באמצעות מי שייבחר על ידי הכנסת בדרך האמורה בסעיף קטן (ד), מבין מי שמפיק ומשדר על פי דין תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל; נוכחה הכנסת כי לא נמצא גוף כאמור המתאים לביצוע השידורים בערוץ הכנסת בתקופת הביניים, רשאית היא להחליט, באישור ועדת הכנסת, כי השידורים האמורים יבוצעו באמצעות גוף אחר בעל ניסיון ומומחיות בתחום שידורי הטלוויזיה.
(ד) התקשרות עם הגוף המשדר הימני כאמור בסעיף קטן (ג), אינה טעונה מכרז לפי חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992, אך תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון; הגוף המשדר הזמני לא יהיה מנוע מלהשתתף במכרז לקביעת הגוף המשדר בהתאם להוראות סעיף 7 רק בשל פעילותו בשידורי הכנסת בתקופת הביניים בהתאם להוראות סעיף זה, אך הוא לא יזכה בעדיפות במכרז בשל כך בלבד.
(ה) על אף הוראת סעיף 22, וכל עוד לא נכנסו לתוקף התקנות והכללים שהותקנו לפי סעיפים 4 ו-5, רשאית הכנסת לכלול בהתקשרות בינה לבין הגוף המשדר הזמני הוראות בענינים האמורים בסעיף 4 וסעיף 5(ב), כולם או חלקם.
(ו) הוראות חוק זה, למעט הוראות סעיפים 7 עד 9, יחולו על הגוף המשדר הזמני, כשם שהן חלות על הגוף המשדר.
22. תחילה והתקנת תקנות וכללים ראשונים
תחילתו של חוק זה בתום תוקפו של חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה), התשנ"ו-1997 (בחוק זה - יום התחילה), ואולם תקנות וכללים ראשונים לפי סעיפים 4 ו-5 יותקנו במהלך תקופת הביניים ולפני מועד פרסום המכרז כאמור בסעיף 7.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ד, 32, 376; תשס"ח, 48ג, 621 , תשע"ב
2 סעיפים 6-4 לחוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 קובע לגבי הוספת סעיף 13א.ותיקון ס' 18(א):
"4. תיקון חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת - מס' 3
בחוק שידורי טלויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003.-
(1) אחרי סעיף 13 יבוא:
"13א. עוצמת הקול בתשדירי שידורת, בקדימונים ובשידורים אחרים" (נוסח הסעיף שולב במקומו בחוק העיקרי.
(2) בסעיף 18(א), אחרי "5(ב)(4)" יבוא "או 13א".
"6. תחילה
תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה)". (החוק פורסם ביום 6.7.2008)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ