אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מס' 11), התשס"ג-2002

חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מס' 11), התשס"ג-2002

חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מס' 11), התשס"ג-2002 1
1. תיקון שם החוק
בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961 (להלן - החוק העיקרי), בשם החוק, המילה "והרכבות" - תימחק.
2. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי -
(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "(בחוק זה - הרשות)";
(2) סעיף קטן (ב) - בטל.
3. (שולב בחוק העיקרי)
4. החלפת סעיף 4
במקום סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:
4. תפקידי הרשות
תפקידיה של הרשות יהיו לתכנן, לבנות, לפתח, לנהל, להחזיק ולהפעיל ביעילות את הנמלים המפורטים בתוספת (להלן - נמלי הרשות) ולפקח עליהם.
5. תיקון סעיף 5
בסעיף 5 לחוק העיקרי, המילים "ואת מסילות הברזל," - יימחקו.
6. תיקון סעיף 6
בסעיף 6 לחוק העיקרי -
(1) בסעיף קטן (א), במקום "שבעה עשר" יבוא "חמישה עשר", במקום "עשרה" יבוא "תשעה" ובמקום "ושבעה" יבוא "ושישה";
(2) בסעיף קטן (ב), המילים "או מסילות הברזל" - יימחקו;
(3) בסעיף קטן (ג), המילים "הגוף אשר לו נפח ההובלה הגדול ביותר במסילות הברזל;" והמילים "או למסילות הברזל" - יימחקו.
7. תיקון סעיף 15
בסעיף 15(ד) לחוק העיקרי, במקום "ומשנהו זכאים להיות נוכחים" יבוא "זכאי להיות נוכח".
8. תיקון סעיף 17
בסעיף 17 לחוק העיקרי -
(1) בכותרת השולים, המילים "משנה למנהל הכללי," - יימחקו;
(2) סעיף קטן (ב) - בטל;
(3) בסעיף קטן (ד), במקום "מנהל הרשות, משנהו" יבוא "מנהל הרשות".
9. תיקון סעיף 17א
בסעיף 17א(ד) לחוק העיקרי, במקום "כהונתם של המשנה למנהל הרשות ומנהל" יבוא "כהונתו של מנהל".
10. תיקון סעיף 20
בסעיף 20(א) לחוק העיקרי, המילים "ופקודת מסילות הברזל" - יימחקו.
11. תיקון סעיף 22
בסעיף 22(א) לחוק העיקרי, המילים "ומסילות הברזל" - יימחקו.
12. תיקון סעיף 24
בסעיף 24 לחוק העיקרי -
(1) בסעיף קטן (א), במקום "או במסילות הברזל או הקשור בפעולותיהם" יבוא "או הקשור בפעולותיו";
(2) בסעיף קטן (ג), המילים "או במסילת ברזל" - יימחקו.
13. תיקון סעיף 27
בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום "למנהל הרשות, למשנהו" יבוא "למנהל הרשות".
14. תיקון סעיף 29
בסעיף 29 לחוק העיקרי -
(1) בסעיף קטן (א), במקום המילים "מנהל הרשות, המשנה למנהל הרשות" יבוא "מנהל הרשות";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "למנהל הרשות, למשנהו" יבוא "למנהל הרשות", ובמקום "מנהל הרשות, משנהו" יבוא "מנהל הרשות", והמילים "לפי פקודת מסילות הברזל" - יימחקו;
(3) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים "וכן תקנה הרשות למשנה" - תימחק.
15. תיקון סעיף 30
בסעיף 30 לחוק העיקרי, במקום "מנהל הרשות, משנהו" יבוא "מנהל הרשות".
16. תיקון סעיף 32
בסעיף 32 לחוק העיקרי -
(1) בכותרת השוליים, במקום "המשנה למנהל ומנהלי" יבוא "מנהלי";
(2) במקום "המשנה למנהל הרשות ומנהלי הנמלים" יבוא "מנהלי הנמלים, כל אחד לגבי הנמל שהוא מנהלו," והסיפה, החל במילים "המשנה למנהל הרשות" - תימחק.
17. תיקון סעיף 33
בסעיף 33(א) לחוק העיקרי, בכל מקום, המילים "ומסילות הברזל" - יימחקו, ובמקום "מפעליה, נמליה" יבוא "מפעליה ונמליה".
18. תיקון סעיף 34
בסעיף 34(1) לחוק העיקרי, המילים "ושל מסילות הברזל" - יימחקו.
19. תיקון סעיף 35
בסעיף 35 לחוק העיקרי, המילים "לפיתוח מסילות הברזל," - יימחקו.
20. ביטול סעיף 41א
סעיף 41א לחוק העיקרי - בטל.
21. תיקון סעיף 58
בסעיף 58 לחוק העיקרי -
(1) ברישה, המילים "או בפקודת מסילות הברזל, לפי הענין" - יימחקו;
(2) פסקה (2) - תימחק.
22. תיקון סעיף 59
בסעיף 59 לחוק העיקרי -
(1) במקום כותרת השוליים יבוא "תחולת פקודת הנמלים ותוקף מינויים על פיה";
(2) סעיף קטן (ג) - בטל.
23. תיקון סעיף 62
בסעיף 62 לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "אלא אם כן" - תימחק.
24. תיקון סעיף 66
בסעיף 66(א) לחוק העיקרי, במקום "לרשות, לנמלי הרשות ולמסילות הברזל" יבוא "לרשות ולנמלי הרשות".
25. (שולב בחוק העיקרי)
26. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק זה מותנית בחתימה על הסכם קיבוצי שענינו העברת עובדים מרשות הנמלים לחברת הרכבת, ויחולו לגביה הוראות אלה:
(1) נחתם הסכם קיבוצי כאמור בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה - תהיה התחילה בתום 90 הימים;
(2) נחתם הסכם קיבוצי כאמור בתקופה שלאחר תום 90 הימים מיום פרסומו של חוק זה ועד תום 180 ימים מיום הפרסום כאמור - תהיה התחילה ב-1 בחודש שלאחר החודש שבו נחתם ההסכם הקיבוצי;
(3) לא נחתם הסכם קיבוצי עד תום 180 ימים מיום פרסומו של חוק זה - חוק זה בטל.
(ב) שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על התחילה כאמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (א).
(ג) על אף הוראות סעיף 6 לחוק רשות הנמלים, התשנ"א-1961, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, חבר המועצה שמונה לפני פרסומו של חוק זה, והוא נציג של גוף אשר לו נפח ההובלה הגדול ביותר במסילות הברזל או של גוף ציבורי שיש לו זיקה למסילות הברזל רשאי להמשיך ולכהן עד תום תקופת כהונתו; היו במועצה דעות שקולות כתוצאה מהוראות סעיף קטן זה, תכריע דעתו של יושב ראש המועצה.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ג, 210.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ