אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961 (תיקון: תשמ"ח)

חוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961 (תיקון: תשמ"ח)

חוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961 (תיקון: תשמ"ח)1
פרק ראשון: הקמת הרשות ומבנה
1. כינון הרשות (תיקון: תשמ"ח)2
(א) מוקמת בזה רשות הנמלים.
(ב) רשות הנמלים תמזג בתוכה את מסילות הברזל, בכפוף להוראות חוק זה, תיקרא רשות הנמלים והרכבות (להלן - הרשות), ותפעל באמצעות מועצת הרשות, מנהל הרשות ועובדי הרשות; לענין זה, "מסילת ברזל" - כמשמעותה בפקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן - פקודת מסילות הברזל).
2. הרשות - תאגיד
הרשות היא תאגיד, כשר לרכוש כל זכות, להתחייב בכל חיוב, להיות בעל דין בכל משפט וצד לכל חוזה.
3. הרשות - גוף מבוקר
הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף (9)2 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב).
4. תפקידים (תיקון: תשמ"ח)
תפקידיה של הרשות יהיו לתכנן, לבנות, לפתח, לנהל, להחזיק ולהפעיל ביעילות את הנמלים המפורטים בתוספת (להלן - נמלי הרשות) ואת מסילות הברזל ולפקח עליהם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור -
(1) להכין תכניות אב לפיתוח מסילות הברזל ולהביאן לאישור הממשלה ולידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת;
(2) להאיץ את פיתוח רשת מסילות הברזל לרבות באזורי מטרופולין, לקידום התעבורה המסילתית בהובלת מטענים ובהסעת נוסעים;
(3) לגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיה.
5. הנחיה (תיקון: תשמ"ח)
הקו המנחה בפעולות הרשות יהיה לנהל את כלל נמליה וכל נמל מנמליה ואת מסילות הברזל, כמפעלים הנושאים את עצמם.
6. מועצת הרשות והרכבה (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח)
(א) הממשלה תמנה על פי הצעת שר התחבורה מועצה לרשות (להלן - המועצה); המועצה תהיה של שבעה עשר חברים בהם עשרה מקרב הציבור ושבעה מקרב עובדי המדינה וביניהם שני נציגים ממשרד התחבורה, נציג משרד האוצר ונציג משרד התעשיה והמסחר.
(ב) בטרם יציע שר התחבורה את חברי המועצה מקרב הציבור, יתייעץ בגופים ציבוריים שיש להם קשר עם עניני נמלים או מסילות הברזל.
(ג) בין החברים מקרב הציבור יהיו גם נציגים של -
ענף היצוא אשר לו הנפח הגדול ביותר;
ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים בישראל;
הגוף אשר לו נפח ההובלה הגדול ביותר במסילות הברזל;
גופים ציבוריים אחרים שיש להם, לדעת הממשלה, זיקה לנמלים או למסילות הברזל.
(ד) הממשלה תמנה, על פי הצעת שר התחבורה, אחד מחברי המועצה ליושב-ראש המועצה ואחד לסגנו.
(ה) הודעה על מינוי חברי המועצה, היושב-ראש וסגנו תפורסם ברשומות.
7. תקופת כהונתם של חברי המועצה (תיקון: תשמ"ח)
(א) תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא שלוש שנים מיום מינויו.
(ב) חבר המועצה יכול להתמנות מחדש.
(ג) חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.
8. סייגים למינוי (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יתמנה חבר המועצה מי שתוך עשר השנים שקדמו למינויו -
(1) הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(2) פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית המשפט.
(ב) לא יתמנה חבר המועצה מקרב הציבור מי שקשור בעיסקאות מסחריות או קבלניות עם הרשות, או עם נמל מנמלי הרשות, או מי שיש לו שליטה בתאגיד הקשור כאמור, אולם לא יהיו פסולים נציגי גופים ציבוריים בגלל זה בלבד שהגופים שהם מייצגים קשורים כאמור.
9. גמול (תיקון: תשמ"ח)
חבר המועצה לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו, אך חבר המועצה מקרב הציבור יהיה זכאי לכיסוי הוצאותיו בשיעור ובאופן שתקבע המועצה.
10. התפטרות (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ח)
(א) חבר המועצה רשאי, בהודעה בכתב לשר התחבורה, להתפטר מחברותו בה.
(ב) תוקף ההתפטרות 48 שעות לאחר מסירת ההודעה לשר התחבורה, זולת אם חזר בו חבר המועצה מהתפטרותו לפני כן.
11. חובה להעביר מכהונה (תיקון: תשמ"ח)
(א) נתקיים בחבר המועצה אחד הדברים האמורים לגביו בסעיף 8, תעבירו הממשלה מכהונתו.
(ב) לפני החלטה על העברת חבר המועצה מכהונתו כאמור, יתייעץ שר התחבורה עם יושב-ראש המועצה ויודיע למועצה על הצעת החלטה.
12. רשות להעביר מכהונה (תיקון: תשמ"ח)
(א) הממשלה רשאית, על פי המלצת שר התחבורה, להעביר חבר המועצה מכהונתו, אם -
(1) איבד את הכושר הגופני או הנפשי למלא את תפקידיו;
(2) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות רגילות של המועצה או משש ישיבות רגילות בשנת-כספים אחת.
(ב) לפני מתן המלצה לענין סעיף קטן (א) יתייעץ שר התחבורה עם יושב-ראש המועצה ויודיע למועצה על כוונתו לתיתה.
(ג) הממשלה רשאית, על פי המלצת שר התחבורה, להעביר מכהונתו חבר המועצה מקרב עובדי המדינה, אם חדל לעבוד בשירות המדינה או למלא את התפקיד בשירות המדינה שמילא בשעת מינויו.
13. רשות להשעות (תיקון: תשמ"ח)
(א) הוגש נגד חבר המועצה אישום פלילי בשל עבירה שיש עמה קלון, רשאית הממשלה להשהותו מכהונתו.
(ב) לא תחליט הממשלה על השעיה כאמור, אלא לאחר התייעצות והודעה כאמור בסעיף 11(ב).
14. מינוי חליף או ממלא מקום (תיקון: תשמ"ח)
(א) נפטר חבר המועצה או התפטר או הועבר מכהונתו, תמנה הממשלה, על פי הצעת שר התחבורה, אדם אחר במקומו ליתרת תקופת כהונתו.
(ב) חבר המועצה שנבצר ממנו באורח זמני למלא את תפקידיו, רשאית הממשלה, על פי הצעת שר התחבורה, למנות לו ממלא מקום עד שובו לתפקידיו.
(ג) בטרם יציע שר התחבורה מינוי אדם אחר במקום חבר מועצה מקרב הציבור, או כממלא מקום לחבר כזה, יתייעץ כאמור בסעיף 6(ב).
15. הנוהל במועצה (תיקון: תשמ"ח)
(א) המועצה תקבע את הנוהל לישיבותיה ולדיוניה במידה שלא נקבע בחוק זה או בתקנות או בכללים לפיו.
(ב) רוב חברי המועצה, כשביניהם היושב-ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבות המועצה.
(ג) החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות הנוכחים והמצביעים.
(ד) מנהל הרשות ומשנהו זכאים להיות נוכחים בישיבות המועצה.
15א. דיון לפי דרישת שר התחבורה (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח)
ביקש שר התחבורה מהמועצה להעלות לדיון נושא פלוני, תדון בו המועצה באחת מישיבותיה הקרובות.
15ב. סמכות למנות ועדות (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח)
המועצה רשאית למנות מבין חבריה לתקופה שתקבע, ועדה לענין מסויים שבסמכותה, לקבוע את היושב-ראש שלה, ולאצול לה מסמכויותיה.
16. תוקף פעולות (תיקון: תשמ"ח)
קיום הרשות, סמכויותיה ותוקף החלטותיה אל ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
פרק שני: עובדי הרשות
17. מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, מנהלי נמלים ועובדי הרשות (תיקון: תשמ"ח)
(א) המועצה תמנה, על פי הצעת שר התחבורה, שניתנה לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, מנהל כללי לרשות (בחוק זה - מנהל הרשות).
(ב) המועצה תמנה, לאחר שהובאה בפניה המלצת מנהל הרשות, באישור שר התחבורה, משנה למנהל הרשות אשר יכהן כמנהל כללי של מסילות הברזל.
(ג) המועצה תמנה, לאחר שהובאה בפניה המלצת מנהל הרשות, באישור שר התחבורה, את מנהלי הנמלים.
(ד) הודעה מטעם הרשות על מינוים של מנהל הרשות, משנהו ומנהלי הנמלים תפורסם ברשומות.
(ה) הרשות רשאית להעסיק עובדים לביצוע תפקידיה.
17א. תקופת כהונה של מנהלים (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ח)
(א) תקופת כהונתו של מנהל הרשות תהא חמש שנים; המועצה רשאית להאריך את כהונתו לתקופות נוספות על פי הצעת שר התחבורה שהודיע עליה לממשלה מראש.
(ב) כהונתו של מנהל הרשות תפקע אם אירע אחד מאלה:
(1) הוא התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשר התחבורה באמצעות המועצה;
(2) שר התחבורה, לאחר התייעצות עם המועצה, קבע כי נבצר ממנהל הרשות דרך קבע למלא תפקידו;
(3) שר התחבורה, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, קבע בהחלטה מנומקת להעבירו מכהונתו, בתום שלושים ימים מיום שהודיע למנהל הרשות על קביעתו כאמור.
(ג) התפטר מנהל הרשות, תיפסק כהונתו בתום שלושים ימים לאחר הגשת הודעת ההתפטרות, זולת אם הסכים שר התחבורה למועד קצר מזה.
(ד) תקופת כהונתם של המשנה למנהל הרשות ומנהל נמל תהא חמש שנים; המועצה רשאית לאחר שהובאה בפניה המלצת מנהל הרשות, ובאישור שר התחבורה להאריך את הכהונה לתקופות נוספות.
18. קבלת עובדים ותנאי עבודתם3
(א) סדרי קבלת העובדים לשירות הרשות ומינוייהם יהיו מותאמים לאלה של עובדי המדינה, בשינויים שתקבע הרשות באישור הממשלה.
(ב) תנאי עבודתם של עובדי הרשות ושכרם ייקבעו בהסכם בין הרשות ובין ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות.
19. העברת עובדים לרשות
(א) עובדי המדינה ועובדי הנמלים המועסקים ערב תחילתו של חוק זה בשירות מינהלת נמל מנמלי הרשות או באחד השירותים שיעברו לידי הרשות, ימשיכו בשירותם זה כעובדי הרשות, בתנאי שירות שלא יהיו גרועים מתנאי שירותם ערב תחילת החוק.
(ב) זכויות עובדי הרשות שהועברו לשירותה והנובעות מעבודתם כעובדי המדינה או כעובדי נמלים כאמור בסעיף קטן (א) ייחשבו כזכויות הנובעות מעבודה בשירות הרשות.
(ג) ההסדרים לגבי זיכוי הרשות בסכומי התשלומים אשר עובדים שיועברו לשירות הרשות יהיו זכאים להם, ייקבעו בהסכם בין הרשות ובין הממשלה או בין הרשות ובין מי שהיה מפעילו של הנמל שעובדיו הועברו לרשות, באישור הממשלה, הכל לפי הענין.
19א. הסכם להעברת עובדי רכבת ישראל לרשות והסכם עבודה (תיקון: תשמ"ח)
(א) אותם עובדי רכבת ישראל אשר יעברו משירות המדינה לשירות הרשות ייקבעו בהסכם בין המדינה לבין הרשות לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות (להלן - הסכם להעברת עובדים); נחתם הסכם להעברת עובדים, יחולו הוראות אלה מיום תחילתו:
(1) עובד המדינה שנקבע בהסכם להעברת עובדים יהיה עובד הרשות החל מן היום שנקבע בו;
(2) על אף האמור בכל דין, עובד המדינה שהיה לעובד הרשות כאמור בפסקה (1), לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל ההעברה;
(3) עובד שהיה לעובד הרשות כאמור בפסקה (1) ולא הסתגל לעבודה ברשות בתנאים ובתקופה שנקבעו בהסכם להעברת עובדים, לא יחולו עליו הוראות פסקה (2) וזכויותיו יהיו כפי שנקבע בהסכם להעברת עובדים;
(4) קיבלה הרשות על עצמה, בהסכם להעברת עובדים, לקיים את זכויותיו של עובד אשר היו לו כלפי המדינה מכח יחסי עובד ומעביד בשל תקופת היותו עובד שלה, לא יהיה העובד רשאי לתבוע קיומן של זכויות אלה מן המדינה.
(ב) תנאי הסכם עבודה בין הרשות לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות, שענינם תנאי עבודה, שינויי תקן, שכר והטבות אחרות, טעונים אישור שר התחבורה ושר האוצר, וזאת לתקופה של שנה אחת מיום העברת רוב עובדי רכבת ישראל, שנקבע כי יעברו בהסכם להעברת עובדים, משירות המדינה לשירות הרשות.
פרק שלישי: סמכויות הרשות
20. תקנות (תיקון: תשמ"ח)
(א) הרשות רשאית להציע לשר התחבורה תקנות שיתקין מכוח סמכויותיו לפי פקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971 (להלן - פקודת הנמלים) ופקודת מסילות הברזל.
(ב) לא יתקין שר התחבורה תקנות כאמור בענינים הנוגעים לרשות, אלא אם הוצעו על ידי הרשות או נערכו לאחר התייעצות עמה.
21. תעריפי אגרות (תיקון: תשמ"ח)
(א) הרשות רשאית להציע לשר התחבורה תקנות בדבר תעריפי אגרות שישתלמו לה או לאחרים בעד השימוש בנמליה ובמיתקנים שבהם ובעד שירותים הניתנים בנמליה, בין על ידיה ובין על ידי אחרים, ובדבר סדרי גבייתן ותשלומן של האגרות.
(אא) לענין מסילות הברזל רשאית הרשות להציע לשר התחבורה תקנות בדבר תעריפי אגרות שישתלמו לה או לאחרים ובדבר סדרי גבייתן ותשלומן של האגרות ובין היתר לענין הובלה והסעה, החסנה ושמירה של טובין וכן שירותים שונים אחרים.
(ב) שר התחבורה יתקין את התקנות בדבר תעריפי האגרות לאחר שהוצעו על ידי הרשות ואושרו כאמור בסעיף קטן (ה) ובידי ועדת הכלכלה של הכנסת.
(ג) תעריפי האגרות יכולים להיות כוללים או מיוחדים לנמל פלוני.
(ד) תעריפי האגרות ייקבעו בשים לב להנחיות שבסעיפים 5 ו-35.
(ה) התקנות בדבר תעריפי האגרות יוגשו על ידי שר התחבורה לממשלה או למי שהוסמך על ידיה, לאישור; לא החליטה הממשלה או מי שהוסמך על ידיה על סירוב לאשר את התקנות תוך ששים יום - ייחשבו התקנות כמאושרות על ידי הממשלה.
(ו) האמור בסעיף זה לא יתפרש כגורע מסמכות הרשות לתת שירות ולגבות בעדו תשלום אף אם לא נקבעה לאותו שירות אגרה בתקנות, והוא כשאין חובה על פי חיקוק ליתן אותו שירות.
22. סמכות לקבוע כללים (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח)
(א) הרשות רשאית, בנוסף על תקנות לפי סעיף 20, לקבוע, באישור שר התחבורה, כללים להפעלת נמליה ומסילות הברזל, ניהולם והפיקוח עליהם, ולביצועם היעיל של תפקידיה ושל סמכויותיה לפי חוק זה.
(אא) לא קבעה הרשות כללים באחד התחומים האמורים בסעיף קטן (א), רשאי שר התחבורה לדרוש ממנה קביעתם בנושא שיגדיר בדרישתו; לא העבירה הרשות כללים כאמור לאישור השר, תוך תשעים יום מהיום שבו נדרשה לעשות זאת, רשאי השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לקבוע את הכללים במקומה.
(ב) הרשות רשאית ליפות כוחו של יושב-ראש המועצה או של סגנו לחתום על כללים, וחתימתם תהיה ראיה שנתקבלו על ידי הרשות.
(ג) הכללים יפורסמו ברשומות.
23. הענקת סמכויות מינהליות (תיקון: תשמ"ח)
(א) כל סמכות בענין הפעלת נמלים וניהולם הנתונה על פי פקודת הנמלים, או על פי חיקוק לפיה, לממונה על הנמלים כמשמעותו בפקודה האמורה, נתונה, לגבי נמלי הרשות, לרשות.
(ב) כל סמכות כאמור הנתונה למנהל נמל ולכל אדם אחר, רשאי שר התחבורה להעניקה לרשות.
24. ביצוע שירותים (תיקון: תשמ"ח)
(א) הרשות רשאית לעסוק, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, בכל שירות הניתן בנמל או במסילות הברזל או הקשור בפעולותיהם; כמו כן רשאית הרשות, על פי הצעת שר התחבורה ובאישור הממשלה, להקים תאגידים בבעלותה או להיות שותפה בתאגידים עם גופים אחרים לצורך ביצוע תפקידיה.
(ב) הרשות רשאית לקבוע הסדרים ולהתנות תנאים למתן שירותים, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, ולפרסמם בדרך שתיראה לה.
(ג) הרשות רשאית להעניק זכיון למתן שירות בנמליה או באחד מהם או במסילת ברזל.
(ד) מסירת שירות לאחרים לעשר שנים ויותר, וכן הענקת זכיון למתן שירות לתקופה כלשהי, טעונות אישורה של הממשלה או של מי שהסמיכה לכך.
(ה) התקשרות בדבר מסירת ביצוע שירות לאחרים, המקנה זכות לחדשה או להאריכה, וכן התקשרות כאמור לתקופה נוספת, שבצירופה לקודמת הן עולות יחד על עשר שנים, טעונות אישור כאמור כסעיף קטן (ד).
25. החדלת הפעלתו של נמל
(א) הרשות לא תהיה מוסמכת להחדיל הפעלתו של נמל, אלא באישורו של שר התחבורה.
(ב) הוחדלה הפעלתו של נמל כאמור, תינתן לעובדי הנמל זכות קדימה לגבי שירות בנמלים האחרים של הרשות, בתנאים המקובלים בנמלים אלה.
26. איסור העברת נכסים
(א) הרשות לא תהיה רשאית למכור או להעביר נכס מנכסי מקרקעין שלה, אלא באישור הממשלה או מי שהוסמך על ידיה לכך.
(ב) הרשות לא תהיה רשאית למשכן או להחכיר נכס מנכסי מקרקעין שלה לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור הממשלה או מי שהוסמך על ידיה לכך.
(ג) חכירה המקנה זכות לחדשה או להאריכה, וכן חכירה לתקופה נוספת, שבצירופה לקודמת הן עולות יחד על עשר שנים, טעונות אישור כאמור.
(ד) עיסקה שנעשתה שלא בהתאם להוראות סעיף זה, דינה כדין העברה שלא ניתנה עליה הסכמה לפי סעיף 4 לפקודת העברת קרקעות.
27. סמכויות לפי פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה
שר התחבורה רשאי להעניק למנהל הרשות, למשנהו ולמנהלי הנמלים את הסמכויות של מקבל סחורות נטרפות ושל עוזר למקבל סחורות נטרפות לפי פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה.
28. זכות עכבון לגבי טובין (תיקון: תשמ"ח)
לרשות תהיה זכות עכבון על כל הטובין שברשותה לצורך גביית תשלום או אגרה, המגיעים לרשות בשלהם או מבעליהם, וזכות העכבון תקנה לה גם זכות קדימה לגבות את המגיע לה מדמי המכר של הטובין לפני כל זכות קדימה אחרת על טובין אלה, ואולם לגבי כל שיט יחולו לענין זכות הקדימה הוראות הפרק הרביעי לחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960; הוראה זו אינה באה לפגוע בכל האמור בפקודת המכס.
פרק רביעי: ניהול הרשות (תיקון: תשמ"ח)
29. הגדרת תפקידים ואצילת סמכויות (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח)
(א) הרשות תגדיר את תפקידי מנהל הרשות, המשנה למנהל הרשות ומנהלי הנמלים.
(ב) הרשות רשאית לאצול למנהל הרשות, למשנהו ולמנהלי הנמלים כל סמכות מסמכויותיה, למעט הסמכות לקביעת כללים ותקציבים ולמינוי מנהל הרשות, משנהו ומנהלי הנמלים, וכן היא רשאית לאצול לכל אדם אחר הסמכויות הדרושות לו לביצוע תפקידיו לפי פקודת הנמלים, לפי פקודת מסילות הברזל או לפי דין אחר, הכל לפי הענין.
(ג) בהגדירה את התפקידים ובאצלה את הסמכויות לפי סעיף זה תקנה הרשות למנהלי הנמלים את הסמכויות הדרושות להחזקת הנמלים שהם מנהלים, להפעלתם ולניהולם וכן תקנה הרשות למשנה למנהל הרשות את הסמכויות הדרושות כאמור לענין מסילות הברזל.
(ד) אצילת סמכויות כאמור בסעיף קטן (ב) לענין סעיפים 20 ו-21 ואצילת סמכויות לענין קבלת החלטות בענינים האמורים בסעיף 24 - טעונות אישור שר התחבורה.
30. סמכות חתימה
הרשות רשאית ליפות כוחו של מנהל הרשות, משנהו או כל אדם אחר לחתום בשמה, דרך כלל, על מסמך מסויים או על סוג מסויים של מסמכים, בכפוף לכל סייג ביפוי הכוח.
31. אחריות מנהל הרשות
בכפוף להוראות סעיף 29 ולהחלטות הרשות, יהיה מנהל הרשות אחראי כלפי הרשות לביצוע תפקידי הרשות והחלטותיה.
32. אחריות המשנה למנהל ומנהלי נמלים (תיקון: תשמ"ח)
בכפוף להוראות סעיף 29 ולהחלטות הרשות ומנהלה, יהיו המשנה למנהל הרשות ומנהלי הנמלים אחראים כלפי מנהל הרשות לביצוע תפקידי הרשות והחלטותיה; המשנה למנהל הרשות - לגבי מסילות הברזל, ומנהלי הנמלים - כל אחד לגבי הנמל שהוא מנהלו.
פרק חמישי: תקציב וכספים
33. תקציבים ותכניות פיתוח (תיקון: תשל"ט, תשמ"ח)
(א) הרשות תכין ותגיש לממשלה, באמצעות שר התחבורה, כל שנה עד 31 בינואר את תקציבה לפעולות השוטפות שלה ושל מפעליה וכן את התקציב של כל נמל מנמליה ומסילות הברזל ותכנית ותקציב לפיתוח מפעליה, נמליה ומסילות הברזל בשנת הכספים המתחילה באחד באפריל שלאחר מכן.
(ב) הרשות רשאית להגיש, בנוסף על תכנית ותקציב שנתיים, תכנית ותקציב פיתוח למספר שנים.
(ג) תקציב שוטף כאמור שהוצאותיו אינן מתכסות במלואן על ידי הכנסות הרשות, או שאומדן הכנסותיו כולל הלוואות, יהיה טעון אישור הממשלה.
(ד) תכנית ותקציב הפיתוח טעונים אישור הממשלה, שיינתן תוך 60 ימים מיום שהוגשו לה.
34. דו"חות שנתיים (תיקון: תשמ"ח)
הרשות תערוך, לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים שלה, ותגיש לשר התחבורה דין וחשבון שיכלול -
(1) מאזן שנתי וחשבון ריווח והפסד של הרשות ושל כל אחד מנמליה ושל מסילות הברזל;
(2) סקירה המשקפת את ביצועם של התקציב השוטף ותקציב הפיתוח של הרשות באותה שנת כספים;
(3) סקירה על פעולותיה אותה שנה.
34א. דיווח לפי דרישת שר התחבורה (תיקון: תשל"ב)
שר התחבורה רשאי לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע, שוטף או חד-פעמי, על כל ענין שהוא בגדר אחריותה וסמכויותיה.
35. קרנות (תיקון: תשמ"ח)
על הרשות ליצור ולקיים קרנות לחידוש המבנים, המיתקנים והציוד שלה, לפיתוח הנמלים, לפיתוח מסילות הברזל, להרחבת השירותים ולתשלום החובות.
35א. תשלום שנתי (תיקון: תשמ"ח)
(א) החל בשנת הכספים 1988 תשלם הרשות תשלום שנתי למדינה.
(ב) התשלום השנתי יהיה בסכום של 55 מיליון שקלים חדשים מחשבון ההון של הרשות, והוא ישולם בשנים עשר תשלומים חדשיים, ב-14 בכל חודש, בתוספת הפרשים למדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) מן המדד היסודי עד המדד החדש; לענין זה, "המדד היסודי" - המדד הממוצע בשנת הכספים 1987, ו"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני כל יום תשלום.
(ג) החל בשנת הכספים 1991 רשאים השר ושר האוצר, לאחר התייעצות ברשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות בצו את סכום התשלום השנתי; לא נקבע צו כאמור, ימשיכו לחול הוראות סעיף קטן (ב), ואולם אם בשנה פלונית יהיו הן הריבית התחשיבית והן תקבולי הרשות מריבית גבוהים מן הסכום האמור בסעיף קטן (ב) כשהוא צמוד כאמור בו, יוגדל הסכום השנתי לסכום הריבית התחשיבית או לסכום תקבולי הרשות מריבית, לפי הנמוך; לענין זה -
(1) "הריבית התחשיבית" - הריבית התחשיבית שנזקפה בשנת הכספים הקודמת על הרכוש הקבוע בשימוש ובהקמה, שבתחום נמלי הרשות, כשהיא מתואמת לתאריך המאזן של שנת הכספים הקודמת, לפני ניכוי הוצאות הפחת;
(2) "תקבולי הרשות מריבית" - הסכום הכולל של תקבולי הריבית - למעט ריבית על קרנות הפנסיה - שהרשות קיבלה בפועל בשנת הכספים הקודמת, כשהוא מתואם לתאריך המאזן של שנת הכספים הקודמת;
(3) לצורך החישוב לפי סעיף זה יהיו סכומי הריבית התחשיבית ותקבולי הרשות מריבית צמודים למדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך המאזן של שנת הכספים הקודמת עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.
35ב. (בוטל) (תיקון: תשמ"ח)
36. מילוות ואיגרות חוב
(א) הרשות רשאית לקבל מילוות למטרות פיתוח ולהוציא למטרה זו איגרות חוב.
(ב) המילוות ותנאיהם טעונים הסכמת הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת.
37. שימוש בהכנסות הרשות
כל הכנסה שתתקבל על ידי הרשות תעמוד לרשותה ותשמש, במסגרת תקציבה, למטרות שתועיד הרשות לשם ביצוע תפקידיה.
פרק ששי: העברת נכסים, זכויות והתחייבויות
38. העברת נכסים לרשות
הממשלה תעביר לרשות כל מקרקעין של המדינה שנמצאו ערב תחילתו של חוק זה בתחומי נמלי הרשות וכל נכסי מטלטלין של המדינה שהיו ערב תחילת החוק ברשות נמלי הרשות וכן כל זכות או טובת-הנאה שהיתה למדינה באותו מועד לגבי כל נמל מנמלי הרשות, לרבות מניות בכל תאגיד המפעיל נמל או שירותים בנמל, הכל בתנאים שייקבעו כאמור בסעיף 41.
39. העברת זכויות וחובות
(א) הממשלה תעביר לרשות כל זכות וסמכות של המדינה לפי ההסכמים, ההתקשרויות והעיסקאיות שהיו בני-תוקף לגבי נמלי הרשות ערב תחילתו של חוק זה, ומהיום שייקבע בכתב ההעברה יהיו הזכויות והסמכויות כאמור נתונות לרשות והחובות וההתחייבויות המוטלות על המדינה בהסכמים, בהתקשרויות ובעיסקאות אלה או בקשר לנכסים שהועברו כאמור בסעיף 38 או בקשר לתיפעול נמל מנמלי הרשות, יהיו מוטלות על הרשות, והיא תבוא לגביהם במקום המדינה לכל דבר.
(ב) הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים שהוקצו לנמלי הרשות, לפי שנקבע בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח לגבי כל נמל, עד לסיום שנת הכספים שבה חל יום תחילת חוק זה.
40. תביעות ועילות
כל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם המדינה או נגדה ערב תחילת חוק זה בקשר לנכסים, להסכמים, להתקשרויות, לעיסקאות או לתיפעול נמל מנמלי הרשות כאמור בסעיפים 38 ו-39 וכן כל עילה של תביעה כזאת שהיתה קיימת אותו זמן, יוסיפו לעמוד בתקפן כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה.
41. תנאי ההעברה
תנאי ההעברה כאמור בסעיפים 38 ו-39, ייקבעו בהסכם בין הרשות ובין הממשלה או מי שהיה מפעילו של הנמל - באישור ועדת הכספים של הכנסת - ובלבד שתנאי ההסכם לא יפגעו בהנחיות שבסעיפים 5 ו-35.
41א. העברת מסילת ברזל לרשות (תיקון: תשמ"ח)
(א) הממשלה תעביר לרשות -
1. זכויות חכירה לדורות בנכסי מקרקעין תפעוליים שהיו ערב תחילתו של חוק רשות הנמלים (תיקון מס' 5), התשמ"ח-1988 (להלן - תיקון התשמ"ח) רשומים כמקרקעי יעוד למסילת ברזל או שהיו בניהולה של רכבת ישראל; "נכסי מקרקעין תפעוליים" לענין סעיף זה -
(1) מקרקעין הנמצאים ברצועה של מסילת ברזל פעילה וקיימת לפי תכנית מיתאר ארצית מאושרת;
(2) מקרקעין הנמצאים ברצועת מסילת ברזל קיימת לפי תכנית מיתאר ארצית מאושרת והנחוצה לפעילות תוך חמש שנים מתחילתו של תיקון התשמ"ח.
(3) מקרקעין המשמשים למסופי טעינה ופריקה.
(4) מקרקעין המשמשים לתחנות רכבת, משרדים ובתי מלאכה.
2. זכויות בעלות בנכסי המטלטלין וכל זכות או טובת הנאה הנובעות ישירות מהפעלת מסילות הברזל או הנחוצות להפעלתן, שיש למדינה ערב תחילתו של תיקון התשמ"ח.
(ב) בנוסף לנכסים אשר יועברו כאמור בסעיף קטן (א), יקבעו שר התחבורה ושר האוצר לאחר התיעצות עם מינהל מקרקעי ישראל ובאישור הממשלה -
1. את נכסי המקרקעין של המדינה המיועדים לפיתוחן של מסילות הברזל על פי תכנית מיתאר ארצית מאושרת או המיועדים לתפעול משולב של מסילות הברזל ומטרות עסקיות אחרות אשר יועברו לרשות בחכירה לדורות;
2. את התמורה אשר תשלם הרשות עבור המקרקעין לפי המלצות ועדת שמאים שימנו השרים.
(ג) התמורה שתשולם בגין העברת נכסי המקרקעין לפי סעיף זה תיקבע בהתאם לשוויים לפי ייעודם.
(ד) הממשלה תעביר לרשות כל זכות וסמכות של המדינה לפי הסכמים, התקשרויות ועסקות שהיו בני תוקף לגבי מסילות הברזל עם כניסתו לתוקף של תיקון התשמ"ח, ומהיום שייקבע בכתב ההעברה יהיו הזכויות והסמכויות כאמור נתונות לרשות, והחובות וההתחייבויות המוטלות על המדינה בהסכמים, לרבות הסכמים בדבר תעריפי הובלה בהתקשרויות ובעסקות אלה או בקשר לנכסים שהועברו כאמור בסעיף קטן (א), יהיו מוטלות על הרשות והיא תבוא לגביהם במקום המדינה לכל דבר.
(ה) הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים שהוקצו לרכבת ישראל, כפי שנקבע בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח לגבי מסילות הברזל, עד לסיום שנת הכספים שבה חל יום תחילת תיקון התשמ"ח.
(ו) כל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם המדינה או נגדה ערב תחילת תיקון התשמ"ח בקשר לנכסים, להסכמים, להתקשרויות, לעסקות או לתפעול מסילות הברזל כאמור בסעיף קטן (א), וכן כל עילה של תביעה כזאת שהיתה קיימת אותה עת, יוסיפו לעמוד בתוקפן כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה.
(ז) הסכמים כאמור בסעיף זה ייחתמו -
(1) לגבי נכסים כמפורט בסעיף קטן (א) פסקה 1, פסקאות משנה (1), (3), ו-(4) ופסקה 2 - לא יאוחר מתום שנתיים מיום תחילתו של תיקון התשמ"ח; ואולם מסירת החזקה בנכסים האמורים תהיה ביום תחילתו של תיקון התשמ"ח.
(2) לגבי מקרקעין כמפורט בסעיף קטן (א) פסקה 1(2) - לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילתו של תיקון התשמ"ח.
(3) לגבי מקרקעין כאמור בסעיף קטן (ב) - לא יאוחר מתום חמש שנים מיום תחילתו של תיקון התשמ"ח.
(ח) תנאי העברתם של הנכסים, הזכויות, הסמכויות וטובות ההנאה ייקבעו - אם לא נקבע בסעיף זה אחרת - בהסכם בין הרשות ובין הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ובלבד שתנאי ההסכם לא יפגעו בהנחיות שבסעיפים 5 ו-35.
אם במועד כניסתו של תיקון התשמ"ח לתוקפו לא נחתם הסכם כאמור, יקבעו שר התחבורה ושר האוצר את הסכומים שתשלם הרשות כמקדמות על חשבון הסכום שייקבע בהסכם האמור.
57-42. (בוטלו) (תיקון: תשל"ב)
פרק שמיני: הוראות שונות
58. פירוש מונחים (תיקון: תשמ"ח)
בחוק זה יתפרש כל מונח כמשמעותו בפקודת הנמלים או בפקודת מסילות הברזל, לפי הענין; ואולם -
(1)4 לענין נמלי הרשות יראו כל מקום בפקודת הנמלים ובכל חיקוק לפיה בו נאמר "הממונה על הנמלים" כאילו נאמר "הרשות".
(2) לענין מסילות הברזל יראו כל מקום בפקודת מסילות הברזל ובכל חיקוק לפיה בו נאמר "המנהל" כאילו נאמר "הרשות".
59. תחולת פקודת הנמלים ופקודת מסילות הברזל ותוקף מנויים על פיהם (תיקון: תשמ"ח)
(א) כל הוראה בפקודת הנמלים או בתקנות או בצווים שלפיה, העומדת בסתירה להוראות חוק זה, לא תחול לגבי נמלי הרשות.
(ב) כל מינוי וכל הסמכה לפי פקודת הנמלים או לפי תקנה או צו שלפיה, שעמדו בתקפם ערב תחילת חוק זה לגבי נמלי הרשות, יראו אותם כאילו נעשו לפי חוק זה.
(ג) כל הוראה בפקודת מסילות הברזל או בתקנות או בצווים שלפיה העומדת בסתירה להוראות חוק זה לא תחול לגבי מסילות הברזל, למעט הוראת סעיף 62.
(ד) כל מינוי וכל הסמכה לפי פקודת מסילות הברזל או לפי תקנה או צו או חוק עזר שלפיה, שהיו תקפים ערב תחילתו של תיקון התשמ"ח לגבי מסילות הברזל, יעמדו בתוקפם.
60. אי-תחולת חוקי הגנת הדייר
חוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954, וחוק הגנת הדייר, תשט"ו-1955, לא יחולו על שכירות של נכס מנכסי הרשות בתחומי נמל ושל כל זכות בנכס כזה, אם השכירות נעשתה לראשונה לאחר תחילת חוק זה.
61. מסים
לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים, דין הרשות כדין המדינה.
62. אחריות בנזיקים אזרחיים (תיקון: תשמ"ח)
לענין חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952, דין הרשות כדין המדינה, אלא אם כן נקבע אחרת בפקודת מסילות הברזל או בתקנות לפיה.
63. צווי מניעה
לענין סעד בדרך צו מניעה, דין הרשות כדין המדינה.
64. דין חברי המועצה ועובדי הרשות (תיקון: תשמ"ח)
דין חברי המועצה ועובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1) חוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיפים 2, 297-277;
(2) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971;
(3) פקודת הנזיקין (נוסח חדש).
65. תחולת חוק הספנות
לענין סעיף 41(2) לחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, יראו את הרשות בגדר "רשות אחרת".
66. קביעת סמלים (תיקון: תשמ"ח)
(א) הרשות רשאית, באישור שר התחבורה, לקבוע סמלים לרשות, לנמלי הרשות ולמסילות הברזל.
(ב) לא ישתמש אדם בסמל שנקבע כאמור, או בסמל הדומה לו עד כדי להטעות, אלא בהיתר הרשות.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על בעל סימן מסחר שנרשם בפנקס סימני המסחר לפי פקודת סימני המסחר, 1938, בתאריך הקודם לתאריך קביעת הסמל לפי סעיף קטן (א).
67. עבירות ועונשין (תיקון: תשמ"ח)
העובר על הוראה מהוראות חוק זה, או על תקנות או על כללים לפיו, דינו - מאסר ששה חדשים.
68. פיקוח על הרשות, ביצוע ותקנות
(א) הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של שר התחבורה.
(ב) שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
69. הוספת נמלים
(א) הממשלה רשאית, בהתייעצות עם הרשות, להוסיף נמלים על המפורטים בתוספת.
(ב) על נמל שהוסף כאמור יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות הסעיפים 19, ו-38 עד 41.
70. תחילה
תחילתו של חוק זה היא ביום י"ז בתמוז תשכ"א (1 ביולי 1961) ואולם לגבי נמל תל-אביב יחולו הוראות חוק זה מיום ששר התחבורה יקבע בהודעה ברשומות.
התוספת (תיקון: תשל"ב)
אילת
אשדוד
חיפה
_________________________________
1 (א) ס"ח תשכ"א, 145, 216; תשל"ב, 151, 152; תשל"ט, 14; תשמ"ב, 198; תשמ"ח, 73, 156; תשנ"א, 30; תשנ"ז, 17.
י"פ תשמ"ח, 3066.
(ב) פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ז, 1630) על העברת הסמכויות הנתונות לשר התחבורה לפי חוק רשות הנמלים והרכבות - לראש הממשלה.
2 סעיף 42 לחוק רשות הנמלים (תיקון מס' 5), התשמ"ח-1988 (ס"ח תשמ"ח, 164), קובע:
(א) על אף האמור בסעיף 1(ב), תמלא רשות הנמלים והרכבות את תפקידיה לענין מסילות הברזל באמצעות עובדי המדינה שהועסקו ברכבת ישראל ערב תחילתו של תיקון התשמ"ח, ואשר ימשיכו להיות עובדי מדינה לכל ענין בזמן העסקתם כאמור לעיל (להלן - עובדי הרכבת), וזאת עד למועד שייקבע בהסכם להעברת עובדים.
(ב) בתמורה לאמור בסעיף קטן (א), תשלם הרשות למדינה את כל הוצאות שכרם של עובדי הרכבת אשר שולמו על ידי המדינה.
"הוצאות שכרם", לענין זה - כל תשלום שהוציאה המדינה ואשר לגבי עובדי הרכבת הוא בגדר הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, לרבות הפרשות לגמל או לפיצויי פיטורין אך למעט סכומי גמלה או כל תשלום אחר שישתלם לעובדי הרכבת בשל הפסקת עבודתם כעובדי מדינה בתקופה האמורה בסעיף קטן (א).
3 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ד, 50) בדבר פטור ממכרז לפי סעיף 18(א) לחוק, לגבי המשרות שלהלן:
סגני המנהל הכללי של רכבת ישראל;
ראשי אגפים ברכבת ישראל;
מנהלי מרחבים ברכבת ישראל;
עוזרים אישיים למנהל הכללי של רכבת ישראל;
קציני בטחון ברכבת ישראל.
4 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ה, 813) בדבר אצילת סמכויות לפי סעיף 29(ב) ו-58 (1) לחוק.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ