אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961 (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)

חוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961 (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)

חוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961 (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)1
פרק ראשון: הקמת הרשות ומבנה
1. כינון הרשות (תיקון: תשמ"ח2, תשס"ג)
(א) מוקמת בזה רשות הנמלים, (בחוק זה - "הרשות");
(ב) (בוטל) (תיקון: תשס"ג)
1א. הגדרות (תיקון: תשס"ג)
בחוק זה, "רכבת" - כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן - פקודת מסילות הברזל)."
2. הרשות - תאגיד
הרשות היא תאגיד, כשר לרכוש כל זכות, להתחייב בכל חיוב, להיות בעל דין בכל משפט וצד לכל חוזה.
3. הרשות - גוף מבוקר
הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף (9)2 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב).
4. (תיקון: תשס"ג)
תפקידיה של הרשות יהיו לתכנן, לבנות, לפתח, לנהל, להחזיק ולהפעיל ביעילות את הנמלים המפורטים בתוספת (להלן נמלי הרשות) ולפקח עליהם.
5. הנחיה (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
הקו המנחה בפעולות הרשות יהיה לנהל את כלל נמליה וכל נמל מנמליה, כמפעלים הנושאים את עצמם.
6. מועצת הרשות והרכבה (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח, תשס"ג)
(א) הממשלה תמנה על פי הצעת שר התחבורה מועצה לרשות (להלן - המועצה); המועצה תהיה של חמישה עשר חברים בהם תשעה מקרב הציבור ושישה מקרב עובדי המדינה וביניהם שני נציגים ממשרד התחבורה, נציג משרד האוצר ונציג משרד התעשיה והמסחר.
(ב) בטרם יציע שר התחבורה את חברי המועצה מקרב הציבור, יתייעץ בגופים ציבוריים שיש להם קשר עם עניני נמלים.
(ג) בין החברים מקרב הציבור יהיו גם נציגים של -
ענף היצוא אשר לו הנפח הגדול ביותר;
ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים בישראל;
גופים ציבוריים אחרים שיש להם, לדעת הממשלה, זיקה לנמלים.
(ד) הממשלה תמנה, על פי הצעת שר התחבורה, אחד מחברי המועצה ליושב-ראש המועצה ואחד לסגנו.
(ה) הודעה על מינוי חברי המועצה, היושב-ראש וסגנו תפורסם ברשומות.
7. תקופת כהונתם של חברי המועצה (תיקון: תשמ"ח)
(א) תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא שלוש שנים מיום מינויו.
(ב) חבר המועצה יכול להתמנות מחדש.
(ג) חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.
8. סייגים למינוי (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יתמנה חבר המועצה מי שתוך עשר השנים שקדמו למינויו -
(1) הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(2) פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית המשפט.
(ב) לא יתמנה חבר המועצה מקרב הציבור מי שקשור בעיסקאות מסחריות או קבלניות עם הרשות, או עם נמל מנמלי הרשות, או מי שיש לו שליטה בתאגיד הקשור כאמור, אולם לא יהיו פסולים נציגי גופים ציבוריים בגלל זה בלבד שהגופים שהם מייצגים קשורים כאמור.
9. גמול (תיקון: תשמ"ח)
חבר המועצה לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו, אך חבר המועצה מקרב הציבור יהיה זכאי לכיסוי הוצאותיו בשיעור ובאופן שתקבע המועצה.
10. התפטרות (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ח)
(א) חבר המועצה רשאי, בהודעה בכתב לשר התחבורה, להתפטר מחברותו בה.
(ב) תוקף ההתפטרות 48 שעות לאחר מסירת ההודעה לשר התחבורה, זולת אם חזר בו חבר המועצה מהתפטרותו לפני כן.
11. חובה להעביר מכהונה (תיקון: תשמ"ח)
(א) נתקיים בחבר המועצה אחד הדברים האמורים לגביו בסעיף 8, תעבירו הממשלה מכהונתו.
(ב) לפני החלטה על העברת חבר המועצה מכהונתו כאמור, יתייעץ שר התחבורה עם יושב-ראש המועצה ויודיע למועצה על הצעת החלטה.
12. רשות להעביר מכהונה (תיקון: תשמ"ח)
(א) הממשלה רשאית, על פי המלצת שר התחבורה, להעביר חבר המועצה מכהונתו, אם -
(1) איבד את הכושר הגופני או הנפשי למלא את תפקידיו;
(2) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות רגילות של המועצה או משש ישיבות רגילות בשנת-כספים אחת.
(ב) לפני מתן המלצה לענין סעיף קטן (א) יתייעץ שר התחבורה עם יושב-ראש המועצה ויודיע למועצה על כוונתו לתיתה.
(ג) הממשלה רשאית, על פי המלצת שר התחבורה, להעביר מכהונתו חבר המועצה מקרב עובדי המדינה, אם חדל לעבוד בשירות המדינה או למלא את התפקיד בשירות המדינה שמילא בשעת מינויו.
13. רשות להשעות (תיקון: תשמ"ח)
(א) הוגש נגד חבר המועצה אישום פלילי בשל עבירה שיש עמה קלון, רשאית הממשלה להשהותו מכהונתו.
(ב) לא תחליט הממשלה על השעיה כאמור, אלא לאחר התייעצות והודעה כאמור בסעיף 11(ב).
14. מינוי חליף או ממלא מקום (תיקון: תשמ"ח)
(א) נפטר חבר המועצה או התפטר או הועבר מכהונתו, תמנה הממשלה, על פי הצעת שר התחבורה, אדם אחר במקומו ליתרת תקופת כהונתו.
(ב) חבר המועצה שנבצר ממנו באורח זמני למלא את תפקידיו, רשאית הממשלה, על פי הצעת שר התחבורה, למנות לו ממלא מקום עד שובו לתפקידיו.
(ג) בטרם יציע שר התחבורה מינוי אדם אחר במקום חבר מועצה מקרב הציבור, או כממלא מקום לחבר כזה, יתייעץ כאמור בסעיף 6(ב).
15. הנוהל במועצה (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
(א) המועצה תקבע את הנוהל לישיבותיה ולדיוניה במידה שלא נקבע בחוק זה או בתקנות או בכללים לפיו.
(ב) רוב חברי המועצה, כשביניהם היושב-ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבות המועצה.
(ג) החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות הנוכחים והמצביעים.
(ד) מנהל הרשות זכאי להיות נוכח בישיבות המועצה.
15א. דיון לפי דרישת שר התחבורה (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח)
ביקש שר התחבורה מהמועצה להעלות לדיון נושא פלוני, תדון בו המועצה באחת מישיבותיה הקרובות.
15ב. סמכות למנות ועדות (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח)
המועצה רשאית למנות מבין חבריה לתקופה שתקבע, ועדה לענין מסויים שבסמכותה, לקבוע את היושב-ראש שלה, ולאצול לה מסמכויותיה.
16. תוקף פעולות (תיקון: תשמ"ח)
קיום הרשות, סמכויותיה ותוקף החלטותיה אל ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
פרק שני: עובדי הרשות
17. מנהל כללי, מנהלי נמלים ועובדי הרשות (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
(א) המועצה תמנה, על פי הצעת שר התחבורה, שניתנה לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, מנהל כללי לרשות (בחוק זה - מנהל הרשות).
(ב) (בוטל)
(ג) המועצה תמנה, לאחר שהובאה בפניה המלצת מנהל הרשות, באישור שר התחבורה, את מנהלי הנמלים.
(ד) הודעה מטעם הרשות על מינוים של מנהל הרשות, ומנהלי הנמלים תפורסם ברשומות.
(ה) הרשות רשאית להעסיק עובדים לביצוע תפקידיה.
17א. תקופת כהונה של מנהלים (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ח, תשס"ג)
(א) תקופת כהונתו של מנהל הרשות תהא חמש שנים; המועצה רשאית להאריך את כהונתו לתקופות נוספות על פי הצעת שר התחבורה שהודיע עליה לממשלה מראש.
(ב) כהונתו של מנהל הרשות תפקע אם אירע אחד מאלה:
(1) הוא התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשר התחבורה באמצעות המועצה;
(2) שר התחבורה, לאחר התייעצות עם המועצה, קבע כי נבצר ממנהל הרשות דרך קבע למלא תפקידו;
(3) שר התחבורה, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, קבע בהחלטה מנומקת להעבירו מכהונתו, בתום שלושים ימים מיום שהודיע למנהל הרשות על קביעתו כאמור.
(ג) התפטר מנהל הרשות, תיפסק כהונתו בתום שלושים ימים לאחר הגשת הודעת ההתפטרות, זולת אם הסכים שר התחבורה למועד קצר מזה.
(ד) תקופת כהונתם של המשנה למנהל הרשות ומנהל נמל תהא חמש שנים; המועצה רשאית לאחר שהובאה בפניה המלצת מנהל הרשות, ובאישור שר התחבורה להאריך את הכהונה לתקופות נוספות.
18. קבלת עובדים ותנאי עבודתם3
(א) סדרי קבלת העובדים לשירות הרשות ומינוייהם יהיו מותאמים לאלה של עובדי המדינה, בשינויים שתקבע הרשות באישור הממשלה.
(ב) תנאי עבודתם של עובדי הרשות ושכרם ייקבעו בהסכם בין הרשות ובין ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות.
19. העברת עובדים לרשות
(א) עובדי המדינה ועובדי הנמלים המועסקים ערב תחילתו של חוק זה בשירות מינהלת נמל מנמלי הרשות או באחד השירותים שיעברו לידי הרשות, ימשיכו בשירותם זה כעובדי הרשות, בתנאי שירות שלא יהיו גרועים מתנאי שירותם ערב תחילת החוק.
(ב) זכויות עובדי הרשות שהועברו לשירותה והנובעות מעבודתם כעובדי המדינה או כעובדי נמלים כאמור בסעיף קטן (א) ייחשבו כזכויות הנובעות מעבודה בשירות הרשות.
(ג) ההסדרים לגבי זיכוי הרשות בסכומי התשלומים אשר עובדים שיועברו לשירות הרשות יהיו זכאים להם, ייקבעו בהסכם בין הרשות ובין הממשלה או בין הרשות ובין מי שהיה מפעילו של הנמל שעובדיו הועברו לרשות, באישור הממשלה, הכל לפי הענין.
19א. הסכם להעברת עובדי רכבת ישראל לרשות והסכם עבודה (תיקון: תשמ"ח)
(א) אותם עובדי רכבת ישראל אשר יעברו משירות המדינה לשירות הרשות ייקבעו בהסכם בין המדינה לבין הרשות לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות (להלן - הסכם להעברת עובדים); נחתם הסכם להעברת עובדים, יחולו הוראות אלה מיום תחילתו:
(1) עובד המדינה שנקבע בהסכם להעברת עובדים יהיה עובד הרשות החל מן היום שנקבע בו;
(2) על אף האמור בכל דין, עובד המדינה שהיה לעובד הרשות כאמור בפסקה (1), לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל ההעברה;
(3) עובד שהיה לעובד הרשות כאמור בפסקה (1) ולא הסתגל לעבודה ברשות בתנאים ובתקופה שנקבעו בהסכם להעברת עובדים, לא יחולו עליו הוראות פסקה (2) וזכויותיו יהיו כפי שנקבע בהסכם להעברת עובדים;
(4) קיבלה הרשות על עצמה, בהסכם להעברת עובדים, לקיים את זכויותיו של עובד אשר היו לו כלפי המדינה מכח יחסי עובד ומעביד בשל תקופת היותו עובד שלה, לא יהיה העובד רשאי לתבוע קיומן של זכויות אלה מן המדינה.
(ב) תנאי הסכם עבודה בין הרשות לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות, שענינם תנאי עבודה, שינויי תקן, שכר והטבות אחרות, טעונים אישור שר התחבורה ושר האוצר, וזאת לתקופה של שנה אחת מיום העברת רוב עובדי רכבת ישראל, שנקבע כי יעברו בהסכם להעברת עובדים, משירות המדינה לשירות הרשות.
פרק שלישי: סמכויות הרשות
20. תקנות (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
(א) הרשות רשאית להציע לשר התחבורה תקנות שיתקין מכוח סמכויותיו לפי פקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971 (להלן - פקודת הנמלים).
(ב) לא יתקין שר התחבורה תקנות כאמור בענינים הנוגעים לרשות, אלא אם הוצעו על ידי הרשות או נערכו לאחר התייעצות עמה.
21. תשלומים בעד שירותי הרשות (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ט)
(א) שר התחבורה ושר האוצר רשאים, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע תשלומים או תשלומים מרביים שישתלמו לרשות או לאחרים בעד השימוש בנמלי הרשות ובמיתקנים שבהם, ובעד שירותים הניתנים בנמליה בין על ידיה ובין על ידי אחרים, וכן הוראות בדבר סדרי גבייתם, תשלומם ועדכונם של תשלומים אלה.
(אא) - (ב) (בוטלו)
(ג) התשלומים לפי סעיף קטן (א) יכולים להיות כוללים או מיוחדים לנמל פלוני.
(ד) התשלומים לפי סעיף קטן (א) ייקבעו בשים לב להנחיות שבסעיפים 5 ו-35.
(ה) (בוטל)
(ו) האמור בסעיף זה לא יתפרש כגורע מסמכות הרשות לתת שירות ולגבות בעדו תשלום אף אם לא נקבע לאותו שירות תשלום לפי סעיף קטן (א), והוא כשאין חובה על פי חיקוק ליתן אותו שירות.
22. סמכות לקבוע כללים (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח, תשס"ג)
(א) הרשות רשאית, בנוסף על תקנות לפי סעיף 20, לקבוע, באישור שר התחבורה, כללים להפעלת נמליה, ניהולם והפיקוח עליהם, ולביצועם היעיל של תפקידיה ושל סמכויותיה לפי חוק זה.
(אא) לא קבעה הרשות כללים באחד התחומים האמורים בסעיף קטן (א), רשאי שר התחבורה לדרוש ממנה קביעתם בנושא שיגדיר בדרישתו; לא העבירה הרשות כללים כאמור לאישור השר, תוך תשעים יום מהיום שבו נדרשה לעשות זאת, רשאי השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לקבוע את הכללים במקומה.
(ב) הרשות רשאית ליפות כוחו של יושב-ראש המועצה או של סגנו לחתום על כללים, וחתימתם תהיה ראיה שנתקבלו על ידי הרשות.
(ג) הכללים יפורסמו ברשומות.
23. הענקת סמכויות מינהליות (תיקון: תשמ"ח)
(א) כל סמכות בענין הפעלת נמלים וניהולם הנתונה על פי פקודת הנמלים, או על פי חיקוק לפיה, לממונה על הנמלים כמשמעותו בפקודה האמורה, נתונה, לגבי נמלי הרשות, לרשות.
(ב) כל סמכות כאמור הנתונה למנהל נמל ולכל אדם אחר, רשאי שר התחבורה להעניקה לרשות.
24. ביצוע שירותים (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
(א) הרשות רשאית לעסוק, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, בכל שירות הניתן בנמל או הקשור בפעולותיו; כמו כן רשאית הרשות, על פי הצעת שר התחבורה ובאישור הממשלה, להקים תאגידים בבעלותה או להיות שותפה בתאגידים עם גופים אחרים לצורך ביצוע תפקידיה.
(ב) הרשות רשאית לקבוע הסדרים ולהתנות תנאים למתן שירותים, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, ולפרסמם בדרך שתיראה לה.
(ג) הרשות רשאית להעניק זכיון למתן שירות בנמליה או באחד מהם.
(ד) מסירת שירות לאחרים לעשר שנים ויותר, וכן הענקת זכיון למתן שירות לתקופה כלשהי, טעונות אישורה של הממשלה או של מי שהסמיכה לכך.
(ה) התקשרות בדבר מסירת ביצוע שירות לאחרים, המקנה זכות לחדשה או להאריכה, וכן התקשרות כאמור לתקופה נוספת, שבצירופה לקודמת הן עולות יחד על עשר שנים, טעונות אישור כאמור כסעיף קטן (ד).
25. החדלת הפעלתו של נמל
(א) הרשות לא תהיה מוסמכת להחדיל הפעלתו של נמל, אלא באישורו של שר התחבורה.
(ב) הוחדלה הפעלתו של נמל כאמור, תינתן לעובדי הנמל זכות קדימה לגבי שירות בנמלים האחרים של הרשות, בתנאים המקובלים בנמלים אלה.
26. איסור העברת נכסים
(א) הרשות לא תהיה רשאית למכור או להעביר נכס מנכסי מקרקעין שלה, אלא באישור הממשלה או מי שהוסמך על ידיה לכך.
(ב) הרשות לא תהיה רשאית למשכן או להחכיר נכס מנכסי מקרקעין שלה לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור הממשלה או מי שהוסמך על ידיה לכך.
(ג) חכירה המקנה זכות לחדשה או להאריכה, וכן חכירה לתקופה נוספת, שבצירופה לקודמת הן עולות יחד על עשר שנים, טעונות אישור כאמור.
(ד) עיסקה שנעשתה שלא בהתאם להוראות סעיף זה, דינה כדין העברה שלא ניתנה עליה הסכמה לפי סעיף 4 לפקודת העברת קרקעות.
27. סמכויות לפי פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה (תיקון: תשס"ג)
שר התחבורה רשאי להעניק למנהל הרשות, ולמנהלי הנמלים את הסמכויות של מקבל סחורות נטרפות ושל עוזר למקבל סחורות נטרפות לפי פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה.
28. זכות עכבון לגבי טובין (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ט)
לרשות תהיה זכות עכבון על כל הטובין שברשותה לצורך גביית תשלום המגיע לרשות בשלהם או מבעליהם, וזכות העכבון תקנה לה גם זכות קדימה לגבות את המגיע לה מדמי המכר של הטובין לפני כל זכות קדימה אחרת על טובין אלה, ואולם לגבי כל שיט יחולו לענין זכות הקדימה הוראות הפרק הרביעי לחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960; הוראה זו אינה באה לפגוע בכל האמור בפקודת המכס.
פרק רביעי: ניהול הרשות (תיקון: תשמ"ח)
29. הגדרת תפקידים ואצילת סמכויות (תיקון: תשל"ב, תשמ"ח, תשס"ג)
(א) הרשות תגדיר את תפקידי מנהל הרשות, ומנהלי הנמלים.
(ב)4 הרשות רשאית לאצול למנהל הרשות, ולמנהלי הנמלים כל סמכות מסמכויותיה, למעט הסמכות לקביעת כללים ותקציבים ולמינוי מנהל הרשות, ומנהלי הנמלים, וכן היא רשאית לאצול לכל אדם אחר הסמכויות הדרושות לו לביצוע תפקידיו לפי פקודת הנמלים, או לפי דין אחר, הכל לפי הענין.
(ג) בהגדירה את התפקידים ובאצלה את הסמכויות לפי סעיף זה תקנה הרשות למנהלי הנמלים את הסמכויות הדרושות להחזקת הנמלים שהם מנהלים, להפעלתם ולניהולם.
(ד) אצילת סמכויות כאמור בסעיף קטן (ב) לענין סעיפים 20 ו-21 ואצילת סמכויות לענין קבלת החלטות בענינים האמורים בסעיף 24 - טעונות אישור שר התחבורה.
30. סמכות חתימה (תיקון: תשס"ג)
הרשות רשאית ליפות כוחו של מנהל הרשות, או כל אדם אחר לחתום בשמה, דרך כלל, על מסמך מסויים או על סוג מסויים של מסמכים, בכפוף לכל סייג ביפוי הכוח.
31. אחריות מנהל הרשות
בכפוף להוראות סעיף 29 ולהחלטות הרשות, יהיה מנהל הרשות אחראי כלפי הרשות לביצוע תפקידי הרשות והחלטותיה.
32. אחריות מנהלי נמלים (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
בכפוף להוראות סעיף 29 ולהחלטות הרשות ומנהלה, יהיו מנהלי הנמלים אחראים כל אחד לגבי הנמל שהוא מנהלו.
פרק חמישי: תקציב וכספים
33. תקציבים ותכניות פיתוח (תיקון: תשל"ט, תשמ"ח, תשנ"א, תשס"ג)
(א) הרשות תכין ותגיש לממשלה, באמצעות שר התחבורה, כל שנה עד 31 באוקטובר את תקציבה לפעולות השוטפות שלה ושל מפעליה וכן את התקציב של כל נמל מנמליה ותכנית ותקציב לפיתוח מפעליה ונמליה בשנת הכספים המתחילה באחד בינואר שלאחר מכן.
(ב) הרשות רשאית להגיש, בנוסף על תכנית ותקציב שנתיים, תכנית ותקציב פיתוח למספר שנים.
(ג) תקציב שוטף כאמור שהוצאותיו אינן מתכסות במלואן על ידי הכנסות הרשות, או שאומדן הכנסותיו כולל הלוואות, יהיה טעון אישור הממשלה.
(ד) תכנית ותקציב הפיתוח טעונים אישור הממשלה שיינתן תוך 60 ימים מיום שהוגשו לה.
34. דו"חות שנתיים (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
הרשות תערוך, לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים שלה, ותגיש לשר התחבורה דין וחשבון שיכלול -
(1) מאזן שנתי וחשבון ריווח והפסד של הרשות ושל כל אחד מנמליה;
(2) סקירה המשקפת את ביצועם של התקציב השוטף ותקציב הפיתוח של הרשות באותה שנת כספים;
(3) סקירה על פעולותיה אותה שנה.
34א. דיווח לפי דרישת שר התחבורה (תיקון: תשל"ב)
שר התחבורה רשאי לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע, שוטף או חד-פעמי, על כל ענין שהוא בגדר אחריותה וסמכויותיה.
35. קרנות (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
על הרשות ליצור ולקיים קרנות לחידוש המבנים, המיתקנים והציוד שלה, לפיתוח הנמלים, להרחבת השירותים ולתשלום החובות.
35א. תמלוגים (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ז, תשס"ב-6)
(א) החל בשנת הכספים 1997 תשלם הרשות תמלוגים למדינה.
(ב) התמלוגים יהיו בשיעור של 8% מכל הכנסות הרשות, למעט הכנסות הנובעות מהפעלת הרכבת; התמלוגים ישולמו בשניםעשר תשלומים חודשיים, ביום ה14- בכל חודש.
(ג) שר התחבורה ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לשנות את שיעור התמלוגים.
35ב. (בוטל) (תיקון: תשמ"ח)
36. מילוות ואיגרות חוב
(א) הרשות רשאית לקבל מילוות למטרות פיתוח ולהוציא למטרה זו איגרות חוב.
(ב) המילוות ותנאיהם טעונים הסכמת הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת.
37. שימוש בהכנסות הרשות
כל הכנסה שתתקבל על ידי הרשות תעמוד לרשותה ותשמש, במסגרת תקציבה, למטרות שתועיד הרשות לשם ביצוע תפקידיה.
פרק ששי: העברת נכסים, זכויות והתחייבויות
38. העברת נכסים לרשות
הממשלה תעביר לרשות כל מקרקעין של המדינה שנמצאו ערב תחילתו של חוק זה בתחומי נמלי הרשות וכל נכסי מטלטלין של המדינה שהיו ערב תחילת החוק ברשות נמלי הרשות וכן כל זכות או טובת-הנאה שהיתה למדינה באותו מועד לגבי כל נמל מנמלי הרשות, לרבות מניות בכל תאגיד המפעיל נמל או שירותים בנמל, הכל בתנאים שייקבעו כאמור בסעיף 41.
39. העברת זכויות וחובות
(א) הממשלה תעביר לרשות כל זכות וסמכות של המדינה לפי ההסכמים, ההתקשרויות והעיסקאיות שהיו בני-תוקף לגבי נמלי הרשות ערב תחילתו של חוק זה, ומהיום שייקבע בכתב ההעברה יהיו הזכויות והסמכויות כאמור נתונות לרשות והחובות וההתחייבויות המוטלות על המדינה בהסכמים, בהתקשרויות ובעיסקאות אלה או בקשר לנכסים שהועברו כאמור בסעיף 38 או בקשר לתיפעול נמל מנמלי הרשות, יהיו מוטלות על הרשות, והיא תבוא לגביהם במקום המדינה לכל דבר.
(ב) הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים שהוקצו לנמלי הרשות, לפי שנקבע בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח לגבי כל נמל, עד לסיום שנת הכספים שבה חל יום תחילת חוק זה.
40. תביעות ועילות
כל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם המדינה או נגדה ערב תחילת חוק זה בקשר לנכסים, להסכמים, להתקשרויות, לעיסקאות או לתיפעול נמל מנמלי הרשות כאמור בסעיפים 38 ו-39 וכן כל עילה של תביעה כזאת שהיתה קיימת אותו זמן, יוסיפו לעמוד בתקפן כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה.
41. תנאי ההעברה
תנאי ההעברה כאמור בסעיפים 38 ו-39, ייקבעו בהסכם בין הרשות ובין הממשלה או מי שהיה מפעילו של הנמל - באישור ועדת הכספים של הכנסת - ובלבד שתנאי ההסכם לא יפגעו בהנחיות שבסעיפים 5 ו-35.
41א. העברת מסילת ברזל לרשות (בוטל) (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
פרק שביעי (בוטל) (תיקון: תשל"ב)
57-42. (בוטלו) (תיקון: תשל"ב)
פרק שמיני: הוראות שונות
58. פירוש מונחים (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
בחוק זה יתפרש כל מונח כמשמעותו בפקודת הנמלים או לפי הענין; ואולם -
(1)4 לענין נמלי הרשות יראו כל מקום בפקודת הנמלים ובכל חיקוק לפיה בו נאמר "הממונה על הנמלים" כאילו נאמר "הרשות".
59. תחולת פקודת הנמלים ותוקף מנויים על פיהם (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
(א) כל הוראה בפקודת הנמלים או בתקנות או בצווים שלפיה, העומדת בסתירה להוראות חוק זה, לא תחול לגבי נמלי הרשות.
(ב) כל מינוי וכל הסמכה לפי פקודת הנמלים או לפי תקנה או צו שלפיה, שעמדו בתקפם ערב תחילת חוק זה לגבי נמלי הרשות, יראו אותם כאילו נעשו לפי חוק זה.
(ג) (בוטל)
(ד) כל מינוי וכל הסמכה לפי פקודת מסילות הברזל או לפי תקנה או צו או חוק עזר שלפיה, שהיו תקפים ערב תחילתו של תיקון התשמ"ח לגבי מסילות הברזל, יעמדו בתוקפם.
60. אי-תחולת חוקי הגנת הדייר
חוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954, וחוק הגנת הדייר, תשט"ו-1955, לא יחולו על שכירות של נכס מנכסי הרשות בתחומי נמל ושל כל זכות בנכס כזה, אם השכירות נעשתה לראשונה לאחר תחילת חוק זה.
61. (בוטל) (תיקון: תשנ"ז)
62. אחריות בנזיקים אזרחיים (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
לענין חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952, דין הרשות כדין המדינה.
63. צווי מניעה
לענין סעד בדרך צו מניעה, דין הרשות כדין המדינה.
64. דין חברי המועצה ועובדי הרשות (תיקון: תשמ"ח)
דין חברי המועצה ועובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1) חוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיפים 2, 297-277;
(2) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971;
(3) פקודת הנזיקין (נוסח חדש).
65. תחולת חוק הספנות
לענין סעיף 41(2) לחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, יראו את הרשות בגדר "רשות אחרת".
66. קביעת סמלים (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
(א) הרשות רשאית, באישור שר התחבורה, לקבוע סמלים לרשות ולנמלי הרשות.
(ב) לא ישתמש אדם בסמל שנקבע כאמור, או בסמל הדומה לו עד כדי להטעות, אלא בהיתר הרשות.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על בעל סימן מסחר שנרשם בפנקס סימני המסחר לפי פקודת סימני המסחר, 1938, בתאריך הקודם לתאריך קביעת הסמל לפי סעיף קטן (א).
67. עבירות ועונשין (תיקון: תשמ"ח)
העובר על הוראה מהוראות חוק זה, או על תקנות או על כללים לפיו, דינו - מאסר ששה חדשים.
68. פיקוח על הרשות, ביצוע ותקנות
(א) הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של שר התחבורה.
(ב) שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
69. הוספת נמלים
(א) הממשלה רשאית, בהתייעצות עם הרשות, להוסיף נמלים על המפורטים בתוספת.
(ב) על נמל שהוסף כאמור יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות הסעיפים 19, ו-38 עד 41.
70. תחילה
תחילתו של חוק זה היא ביום י"ז בתמוז תשכ"א (1 ביולי 1961) ואולם לגבי נמל תל-אביב יחולו הוראות חוק זה מיום ששר התחבורה יקבע בהודעה ברשומות.
71. הוראות מעבר לענין ביטול סעיף 61 (תיקון: תשנ"ז, תש"ס5)
(א) על אף הוראות פקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), לגבי הענינים המפורטים בפסקאות (1) עד (5), יחולו ההוראות הבאות:
(1) הוצאה של הרשות, לרבות תשלום, הפרשה, הפקדה או הוצאה של הרשות שעליה לרשמה בספריה (להלן - הוצאה של הרשות), בשל שנת מס הקודמת לשנת המס 1997, לא תותר בניכוי לענין הפקודה;
(2) (א) הכנסה של הרשות שהופקה או שנצמחה החל בשנת המס 1997, תתחייב במס אף אם נתקבלה קודם לשנת המס 1997;
(ב) הכנסה של הרשות שהופקה או שנצמחה לפני תחילת שנת המס 1997 לא תתחייב במס אף אם נתקבלה לאחר תחילת שנת המס 1997;
(3) לענין סעיף 23 לפקודה ולענין ההגדרה "יתרת מחיר מקורי" שבסעיף 88 לפקודה, יראו כאילו הותרו ניכויי פחת של נכסי הרשות בשנות המס שבהן היתה הרשות פטורה ממס בגובה הפחת הנצבר המתואם; לענין זה, "הפחת הנצבר המתואם" - סך כל הפחת בשל נכס של הרשות שנרשם בספרי הרשות כשהוא מתואם ליום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996), לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים;
(4) לענין סעיף 21 לפקודה ובמקום ההגדרה "מחיר מקורי" שבסעיף 88 לפקודה בנוגע לנכס שהגיע לידי הרשות לפני תחילת שנת המס 1997, ייחשב המחיר המקורי של נכס כאמור כעלות המתואמת של הנכס ליום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996), לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים; אולם לגבי זכויות במקרקעין כמשמעותן בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מס שבח), שעל מכירתן מוטל מס שבח או שהיה מוטל אילולא קיומו של פטור לפי החוק האמור, יהיה המחיר המקורי - שווין ביום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996);
(5) במקום ההגדרה "יום הרכישה" שבסעיף 88 לפקודה בנוגע לנכס שהגיע לידי הרשות לפני תחילת שנת המס 1997, יהיה יום הרכישה יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996).
(ב) על אף הוראות סעיף 6(ז) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, לענין רווח או הפסד ממימוש ניירות ערך שהם נכסים קבועים של הרשות, ההגדרה "המחיר המקורי המתואם" תיקרא כאילו במקום "1991" נאמר בה "1996".
(ג) לענין הוראות חוק מס שבח, בנוגע לזכויות במקרקעין או באיגוד מקרקעין שרכשה הרשות לפני יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996) (להלן - היום הקובע), יהיה "שווי הרכישה" השווי ביום הקובע, ו"יום הרכישה" - היום הקובע.
(ד)5 נציב מס הכנסה רשאי לפטור את הרשות ממס המוטל על הכנסה כאמור בסעיף 2(4) לפקודה או כאמור בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, והכל בשל סכומים שיועדו על ידיה להפקדה בקופת גמל לקיצבה, כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ה-1964, ואשר הופקה בשנות המס 1997 עד 1999, ובלבד שסכומים אלה וכן הריבית, הפרשי ההצמדה והרווחים האחרים שמקורם בסכומים אלה הופקדו בקופת גמל לקיצבה כאמור, לפני יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000).
פרק תשיעי: העברת נכסים (תיקון: תשס"ג)
72. הגדרות (תיקון: תשס"ג)
בפרק זה -
"חברת הרכבת" - חברת רכבת ישראל בע"מ;
"יום התחילה" - יום תחילתו של חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מס' 11), התשס"ג-2002, לפי הוראות סעיף 26 לחוק האמור;
"מיזם הרכבת" - הפעלת מסילת ברזל, רכבת, ופיתוחן, וכל פעילות אחרת הנלווית לכך;
"מיטלטלין" - מיטלטלין, כהגדרתם בחוק המיטלטלין, התשל"א-1971, שלרשות היו זכויות בהם ערב יום התחילה, ואשר שימשו או שהיו מיועדים לשמש ערב יום התחילה להפעלת מסילת ברזל או רכבת, ולפיתוחן;
"מסילת ברזל" - כמשמעותה בפקודת מסילות הברזל;
"מסילת ברזל מקומית" - כהגדרתה בסעיף 46א(ה) לפקודת מסילות הברזל;
"מקרקעין" - מקרקעין כהגדרתם בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (בפרק זה - חוק המקרקעין), זכות במקרקעין או זכות לגבי מקרקעין או זכות הקשורה בהם;
"נכס אחר" - כל נכס שאינו מקרקעין או מיטלטלין כהגדרתם בסעיף זה, ששימש או שהיה מיועד לשמש להפעלת מסילת ברזל או רכבת, ולפיתוחן, ערב יום התחילה;
"נמל" - כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971.
73. העברת זכויות מקרקעין מהרשות למדינה (תיקון: תשס"ג)
(א) מקרקעין ששימשו או שהיו מיועדים לשמש להפעלת מסילת ברזל או רכבת, אשר ערב יום התחילה היתה לרשות זכות כלשהי בהם - תהיה הזכות האמורה לקנין המדינה, ביום התחילה.
(ב) כל זכות במקרקעין כאמור בסעיף קטן (א) שתגיע לידי הרשות אחרי יום התחילה, תהיה לקנין המדינה ביום מסירתה לידי הרשות.
74. מקרקעין הדרושים לחברת הרכבת (תיקון: תשס"ג)
(א) בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה תמסור חברת הרכבת לחשב הכללי במשרד האוצר הודעה ובה פירוט של כל המקרקעין הדרושים לה לצורך מיזם הרכבת, ובלבד שבין מקרקעין אלה לא ייכללו מקרקעין שהם מסילת ברזל מקומית, קרקע למסילת ברזל מקומית או מסילת ברזל בתחומי נמל.
(ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי לשלול את זכותה של חברת הרכבת לפנות לחשב הכללי במשרד האוצר, במועד מאוחר מהמועד הקבוע בסעיף קטן (א), בבקשה להעברת זכויות במקרקעין נוספים הדרושים לה לצורך מיזם הרכבת; פנתה חברת הרכבת כאמור, יחליט שר האוצר, בהסכמת שר התחבורה, בדבר העברת הזכויות במקרקעין המנויים בבקשתה של חברת הרכבת כאמור, כולם או מקצתם; החליטו השרים להעביר זכויות כאמור - רשאים הם להתנות את ההעברה בתנאים ולקבוע הוראות אחרות לענין ההעברה כאמור.
75. העברת זכויות במקרקעין לפי הסכם (תיקון: תשס"ג)
(א) בתוך 120 ימים ממועד מסירת ההודעה של חברת הרכבת כאמור בסעיף 74(א) (בפרק זה - המועד הקובע) ייחתם הסכם בין המדינה לבין חברת הרכבת לענין כל אלה: העברת זכויות במקרקעין שנמסרה לגביהם הודעת חברת הרכבת לפי סעיף 74(א), כולם או מקצתם, שימוש במקרקעין כאמור, לרבות העברת הזכויות של חברת הרכבת במקרקעין כאמור לאחר, וכן כל ענין אחר הקשור בזכויות במקרקעין כאמור, והכל בתנאים ובהגבלות שייקבעו בהסכם (בסעיף זה - הסכם).
(ב) נחתם הסכם בתוך המועד הקובע - יחולו הוראותיו;
(ג) לא נחתם הסכם בתוך המועד הקובע - יחולו הוראות סעיף 76.
76. העברת זכויות במקרקעין שלא לפי הסכם (תיקון: תשס"ג)
(א) (1) מסרה חברת הרכבת הודעה, לפי הוראות סעיף 74(א) לגבי מקרקעין שערב יום התחילה התקיים בהם אחד מהתנאים המפורטים בפסקאות (א) עד (ג) להלן, תעביר המדינה לחברת הרכבת, בתוך 3 ימים מתום המועד הקובע, זכות של חכירה לדורות במקרקעין האמורים:
(א) המקרקעין רשומים בפנקסי רישום המקרקעין כמקרקעי ייעוד למסילות ברזל;
(ב) המקרקעין הופקעו לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943, לצורך מסילת ברזל;
(ג) המקרקעין מיועדים למסילת ברזל בהתאם לתכנית מיתאר ארצית תקפה שאושרה לפני יום התחילה.
(2) שר האוצר, בהסכמת שר התחבורה, רשאי לקבוע הוראות אחרות לענין העברת זכויות במקרקעין כאמור בפסקה (1), ובכלל זה לקבוע כי זכויות במקרקעין מסוימים לא יועברו לחברת הרכבת, וכן רשאי הוא לקבוע כאמור את הזכויות שיועברו לחברת הרכבת, לרבות זכויות במקרקעין בתחומי נמל, תקופתן, ותנאים אחרים להעברת הזכויות במקרקעין כאמור, ובלבד שהוראות לפי פסקה זו ייקבעו בתוך 180 ימים מתום המועד הקובע.
(3) שר האוצר ושר התחבורה רשאים לקבוע בצו שזכויות במקרקעין שהועברו לחברת הרכבת כאמור בסעיף זה יוחזרו למדינה; ואולם לא יהיה בצו כאמור כדי לפגוע בזכויותיו של צד שלישי שהועברו אליו זכויות במקרקעין כאמור בסעיף קטן (ב).
(4) התגלעה מחלוקת בין השרים לענין יישום האמור בפסקאות (2) או (3) - תכריע במחלוקת הממשלה.
(ב) (1) חברת הרכבת רשאית להעביר את זכויותיה במקרקעין לאחר, ובלבד שקיבלה לכך את אישורו של שר האוצר כמפורט להלן:
(א) חברת הרכבת מסרה לשר האוצר ולשר התחבורה הודעה בכתב על כוונתה להעביר את זכויותיה במקרקעין לאחר 120 ימים לפחות לפני המועד שבו בכוונתה להעביר את הזכויות כאמור;
(ב) סירב שר האוצר להעברה, שנמסרה לו לגביה הודעה כאמור בפסקת משנה (א), לא תהיה חברת הרכבת רשאית להעביר את זכויותיה כאמור, ובלבד שסירובו של שר האוצר נמסר לה בהודעה בכתב בתוך 60 ימים מיום מסירת הודעתה כאמור בפסקת משנה (א); העתק מהודעת הסירוב של שר האוצר יימסר לשר התחבורה;
(ג) חלק שר התחבורה על סירובו של שר האוצר להעברה - תכריע במחלוקת הממשלה.
(ג) על אף הוראות סעיף 111 לחוק המקרקעין, העברת זכויות במקרקעי ייעוד מהמדינה לחברת הרכבת לצורך מיזם הרכבת כאמור בסעיף זה, אינה טעונה אישור לפי סעיף 111 האמור.
77. העברת מיטלטלין (תיקון: תשס"ג)
(א) שוכנע המנהל הכללי של חברת הרכבת שמיטלטלין, שהיו לרשות בהם זכויות והתחייבויות ערב התחילה, דרושים לחברת הרכבת להפעלת מסילת ברזל או רכבת, ולפיתוחן - תעביר הרשות, ביום התחילה, את זכויותיה והתחייבויותיה בקשר למיטלטלין כאמור לחברת הרכבת והמיטלטלין יימסרו לחזקתה של חברת הרכבת ביום התחילה .
(ב) התגלעה מחלוקת בין מנהל חברת הרכבת לרשות בענין העברת זכויות במיטלטלין לחברת הרכבת כאמור בסעיף קטן (א) - יכריע במחלוקת שר התחבורה, בהתייעצות עם שר האוצר; ואולם מסירת החזקה במיטלטלין לחברת הרכבת לא תעוכב בשל המחלוקת עד להכרעה בה כאמור.
(ג) לענין סעיף קטן (א), "המנהל הכללי של חברת הרכבת" - לרבות מי שממלא בפועל תפקיד של מנהל כללי של חברת הרכבת.
78. העברת נכסים אחרים (תיקון: תשס"ג)
שר האוצר בהסכמת שר התחבורה, יקבע הוראות בנוגע לנכסים אחרים שלרשות היו בהם זכויות והתחייבויות ערב יום התחילה, לרבות הוראות לענין העברת הזכויות וההתחייבויות כאמור למדינה או לחברת הרכבת; התגלעה מחלוקת בין השרים - תכריע במחלוקת הממשלה.
79. הסכם בין המדינה, הרשות וחברת הרכבת לענין תמורה (תיקון: תשס"ג)
(א) בתוך חצי שנה מפרסומו של חוק זה, יחתמו המדינה, הרשות וחברת הרכבת על הסכם לענין התמורה שתקבל הרשות בעד העברת הזכויות לפי פרק זה, מהמדינה או מחברת הרכבת, לפי הענין, ככל שהיא זכאית לתמורה כאמור, שיעוריה, והדרכים לתשלומה, ובלבד שהתמורה שתיקבע בהסכם כאמור תהיה בניכוי ההתחייבויות וההוצאות של המדינה או של חברת הרכבת, לפי הענין, בקשר למסילת ברזל או לרכבת.
(ב) התגלעה מחלוקת בין המדינה, הרשות וחברת הרכבת בענין חתימתו של הסכם כאמור בסעיף קטן (א) - יובאו הנושאים השנויים במחלוקת, בתום המועד הקבוע בסעיף קטן (א), להכרעת שר האוצר ושר התחבורה, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה; התגלעה מחלוקת בין השרים - תכריע במחלוקת הממשלה.
80. מיסוי העברת מקרקעין, מיטלטלין או נכס אחר (תיקון: תשס"ג)
(א) על אף האמור בכל דין, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הסדרים, הוראות ופטורים לענין המסים שיחולו על העברת מקרקעין, מיטלטלין או נכס אחר, לפי סעיפים 73, 75, 76(א), 77 ו-78, או על התמורה לפי סעיף 79.
(ב) חל מס ערך מוסף בשל עסקה שהיא העברת מקרקעין, מיטלטלין או נכס אחר, כאמור בסעיפים 73, 75, 76(א), 77 ו-78, או בשל התמורה כאמור בסעיף 79, תישא המדינה בהוצאות המס שחל; שר האוצר רשאי לקבוע הוראות והסדרים לענין זה.
81. תביעות לפני יום התחילה (תיקון: תשס"ג)
(א) כל תובענה שהיתה תלויה ועומדת מטעם הרשות או נגדה ערב יום התחילה בקשר לנכסים, להסכמים, להתקשרויות, לעסקאות או להפעלת מסילת ברזל ורכבת (בסעיף זה - תובענה) וכן כל עילה של תביעה כאמור שהיתה קיימת ערב יום התחילה (בסעיף זה - עילת תביעה) יוסיפו לעמוד בתוקפן כלפי הצדדים לה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תהיה הרשות זכאית לשיפוי מאת חברת הרכבת על תשלום שהתחייבה בו לצד שלישי בשל תובענה או בשל עילת תביעה, שהסתיימו בפסק דין חלוט שהטיל על הרשות תשלום כאמור, והכל אם אין לרשות זכות פיצוי, שיפוי או השתתפות כלפי צד שלישי, לרבות מבטח; שר האוצר, באישור שר התחבורה, רשאי לקבוע הסדרים ותנאים לענין שיפוי כאמור.
(ג) (1) הרשות תמסור בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה הודעה לחברת הרכבת ובה פירוט של כל התובענות התלויות ועומדות כאמור בסעיף קטן (א).
(2) הוגשה לאחר יום התחילה תובענה שמקורה בעילת תביעה, תמסור על כך הרשות הודעה לחברת הרכבת בתוך 10 ימים מיום שהתובענה הומצאה לה.
(3) חברת הרכבת רשאית להצטרף כתובעת או כנתבעת, לפי הענין, לתובענה כאמור בפסקאות (1) או (2).
(4) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף קטן זה, לרבות סדרי דין ומועדים מיוחדים.
(ד) הרשות וחברת הרכבת יסייעו זו לזו, ככל הניתן, בהעברת ידיעות ומסמכים המצויים ברשותן או בשליטתן, אשר קשורים לתובענה כאמור בסעיף קטן (א), ולתובענה שהוגשה לאחר יום התחילה כאמור בסעיף קטן (ג)(2).
82. פתרון מחלוקות (תיקון: תשס"ג)
התגלעה מחלוקת בענין יישומו של פרק זה, יכריעו בה שר האוצר ושר התחבורה; לא הגיעו השרים להסכמה - תכריע במחלוקת הממשלה.
התוספת (תיקון: תשל"ב)
אילת
אשדוד
חיפה
_________________________________
1 (א) ס"ח תשכ"א, 145, 216; תשל"ב, 151, 152; תשל"ט, 14; תשמ"ב, 198; תשמ"ח, 156, 73; תשנ"א, 30; תשנ"ז, 17; תשנ"ט, 112; תש"ס, 278; תשס"ב, 165, 428; תשס"ג, 210.
י"פ תשמ"ח, 3066.
(ב) פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ז, 1630) על העברת הסמכויות הנתונות לשר התחבורה לפי חוק רשות הנמלים והרכבות - לראש הממשלה.
2 סעיף 42 לחוק רשות הנמלים (תיקון מס' 5), התשמ"ח-1988 (ס"ח תשמ"ח, 164), קובע:
(א) על אף האמור בסעיף 1(ב), תמלא רשות הנמלים והרכבות את תפקידיה לענין מסילות הברזל באמצעות עובדי המדינה שהועסקו ברכבת ישראל ערב תחילתו של תיקון התשמ"ח, ואשר ימשיכו להיות עובדי מדינה לכל ענין בזמן העסקתם כאמור לעיל (להלן - עובדי הרכבת), וזאת עד למועד שייקבע בהסכם להעברת עובדים.
(ב) בתמורה לאמור בסעיף קטן (א), תשלם הרשות למדינה את כל הוצאות שכרם של עובדי הרכבת אשר שולמו על ידי המדינה.
"הוצאות שכרם", לענין זה - כל תשלום שהוציאה המדינה ואשר לגבי עובדי הרכבת הוא בגדר הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, לרבות הפרשות לגמל או לפיצויי פיטורין אך למעט סכומי גמלה או כל תשלום אחר שישתלם לעובדי הרכבת בשל הפסקת עבודתם כעובדי מדינה בתקופה האמורה בסעיף קטן (א).
3 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ד, 50) בדבר פטור ממכרז לפי סעיף 18(א) לחוק, לגבי המשרות שלהלן:
סגני המנהל הכללי של רכבת ישראל;
ראשי אגפים ברכבת ישראל;
מנהלי מרחבים ברכבת ישראל;
עוזרים אישיים למנהל הכללי של רכבת ישראל;
קציני בטחון ברכבת ישראל.
4 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ה, 813) בדבר אצילת סמכויות לפי סעיף 29(ב) ו-58 (1) לחוק.
5 סעיף 3 לחוק רשות שדות התעופה ורשות הנמלים והרכבות (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000 (ס"ח תש"ס, 278) קובע תחילת תיקון סעיף 71(ד) ביום 1.1.97.
6 סעיף 30 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002 (ס"ח תשס"ב, 442) קובע:
"(א) נוסף על התמלוגים לפי סעיף 35א(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961 (בסעיף זה - חוק רשות הנמלים והרכבות), בשנים 2002 ו-2003, עד ה1- ביולי של כל שנה, תעביר רשות הנמלים והרכבות למדינה תמלוגים נוספים בסכום של 300 מיליון שקלים חדשים.
(ב) דין התמלוגים לפי סעיף קטן (א) ודין התמלוגים ששולמו לפי סעיף 46 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002, כדין התמלוגים לפי סעיף 35א(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ