אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק רישוי בניה (הוראת שעה), התש"ן-1990

חוק רישוי בניה (הוראת שעה), התש"ן-1990

חוק רישוי בניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 1
1. הגדרות ופרשנות
(א) לענין חוק זה -
"חוק התכנון" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"תקנות התכנון" - התקנות שהותקנו לפי חוק התכנון;
"מבנה מגורים" - מבנה שייעודו הוא מגורים;
"מבנה משולב" - מבנה מגורים עם חנויות במפלס הרחוב;
"מהנדס הועדה המקומית" - לרבות מי שהוא הסמיך לצורך חוק התכנון, ובלבד שהוא בעל הכישורים המנויים בסעיף 20(א) לחוק התכנון.
(ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהא המשמעות שיש לו בחוק התכנון ובתקנות התכנון.
2. מועדים לטיפול בבקשה להיתר
(א) על אף האמור בסעיפים 145, 157 ו-158ז עד 158י לחוק התכנון ובתקנות התכנון, לענין המועדים לטיפול ולהחלטה בבקשה להיתר לבניית מבנה מגורים או לבניית מבנה משולב (להלן - היתר) ולמתן ההיתר, יחולו ההוראות הבאות:
(1) ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית שקיבלו בקשה להיתר יחליטו בבקשה, ואם הוחלט ליתן את ההיתר, יתנו אותו תוך שלושים ימים מיום שהוגשה להם הבקשה לבניית מבנה מגורים ותוך ששים ימים מיום שהוגשה להם הבקשה לבניית מבנה משולב, אם הבקשה והנספחים ערוכים לפי דרישות חוק התכנון ותקנות התכנון ואם הבניה המבוקשת והשימוש מתאימים להוראות התכנית החלה על הקרקע או הבנין נושא הבקשה; על בקשה כאמור יחולו הוראות סעיף 158ז(ב) לחוק התכנון, ואולם בתצהיר כאמור באותו סעיף, יכול שלא יתקיימו דרישות סעיף 3 לחוק התיאום המודולרי, התשל"ג-1972;
(2) הוגשה בקשה להיתר, רשאי מהנדס הועדה המקומית לדרוש שינויים, תיקונים, השלמות והבהרות לבקשה להיתר, תוך עשרים ימים מיום הגשת הבקשה; הוגשה בקשה מתוקנת כנדרש, יחולו המועדים הנקובים בפסקה (1) מיום הגשתה של הבקשה המתוקנת.
(ב) הוראת סעיף זה לא תחול על תוספות ושינויים במבנים מאוכלסים.
3. סמכות רשות רישוי מחוזית
לא ניתנה החלטה במועדים הקבועים בסעיף 2, רשאי המבקש, תוך 14 ימים לאחר תום אותם מועדים, לפנות לרשות הרישוי המחוזית והיא תחליט בבקשה תוך עשרים ימים; לצורך ההחלטה יהיו לרשות הרישוי המחוזית כל הסמכויות הנתונות לרשות הרישוי המקומית; החליטה רשות הרישוי המחוזית על מתן ההיתר, תודיע על כך, תוך שבעה ימים, לרשות הרישוי המקומית שתיתן את ההיתר תוך עשרים ימים מיום שהודעה לה ההחלטה.
4. הסדרי תשלומים
שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הסדרים לתשלום אגרות או היטלים ותשלומים אחרים שיש לשלמם על פי כל חיקוק ואשר מתן ההיתר מותנה בהם, לרבות תוספת הפרשי הצמדה וריבית על תשלום שנדחה; היו התשלומים כאמור מגיעים למדינה, יותקנו התקנות בהסכמת שר האוצר.
5. דחיית מילוי תנאים למתן היתר
שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות כי תנאים בהיתר המתחייבים מתקנות התכנון או מכל דין אחר, לא יידרש מילויים בעת מתן ההיתר, וניתן יהיה למלאם עד תום שלושה חדשים ממועד מתן ההיתר.
6. אישור רשות
הותנה מתן ההיתר בהמצאת אישור של רשות על פי דין ונדחה מילויו של תנאי זה לפי סעיף 5, תיתן אותה רשות את האישור, לאחר שמצאה כי מן הראוי לתיתו, תוך שלושים ימים מיום שהוגשה לה הבקשה על כך כשהיא ערוכה כדין; לא נתנה הרשות אישור במועד האמור, תודיע באותו מועד למגיש הבקשה ולרשות הרישוי המקומית את הנימוקים לאי נתינתו.
7. התליית היתר שלא מולאו תנאיו
נדחה מילוי תנאים בהיתר כאמור בסעיף 5, ולא מולאו התנאים עד תום המועד האמור בו, יותלה ההיתר עד למילוי התנאים ויראו כל תוספת בניה שבוצעה לאחר המועד האמור כבניה ללא היתר; ואולם, רשות הרישוי המקומית רשאית להאריך את המועד למילוי התנאים הנדחים לתקופה של עד ששים ימים נוספים, ובלבד שאין בהמשך הבניה באותה תקופה כדי לסכל מילוי כל תנאי מתנאי ההיתר.
8. ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
9. תחילה (תיקון: תשנ"א)
תחילתו של חוק זה עשרה ימים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה) והוא יפקע בתום שנתיים מיום התחילה.
10. תחולה
(א) חוק זה יחול על בקשות להיתר שהוגשו בתקופת תחולתו.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוגשה בקשה לפני תחילתו של חוק זה והיא תואמת את הוראותיו אך טרם הוחלט בה, רשאי מגיש הבקשה לפנות בכתב אל רשות הרישוי המקומית (להלן - הפניה) ולבקש כי הוראות חוק זה יחולו על בקשתו, ומשעשה כן, יחולו הוראותיו על הבקשה ויראו אותה כאילו הוגשה ביום שנתקבלה הפנייה אצל רשות הרישוי המקומית.
_________________________________
1 ס"ח תש"ן, 98; תשנ"א, 121.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ