אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 1
(תיקון: תשנ"ד)
1. הגדרות
בחוק זה -
"ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם;
"בעל חיים" - בעל חוליות למעט אדם;
"הממונה" - רופא וטרינר, עובד השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות שמינה המנהל לענין חוק זה;
"המנהל" - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות;
"מתקן מוגן" - מתקן כאמור בסעיף 8(ג) שבו מוחזקים בעלי חיים וניתן להם טיפול;
"נאמן בעלי חיים" - מי שהתמנה להיות נאמן בעלי חיים לפי סעיף 7;
"הקרן" - הקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי סעיף 14.
2. איסור התעללות (תיקון: תשס"א)
(א) לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי.
(ב) לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר.
(ג) לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי חיים.
(ד) לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי.
2א. איסור נטישה של בעל חיים (תיקון: תשס"ו-5)
(א) לא ייטוש בעלים של בעל חיים, או אדם שבעל חיים נמצא ברשותו או באחריותו (בחוק זה מחזיק) את בעל החיים.
(ב) נמצא בעל חיים עזוב, על בעליו ועל מי שהחזיק בו באחרונה, נטל ההוכחה כי לא נטשו.
2ב. איסור עקירת ציפורניים (תיקון: מס' 8- תשע"ב)
(א) לא יבצע אדם בחתול חיתוך או כריתה של פרקי אצבעותיו, של גידיו או של החלק החי של ציפורניו (בסעיף זה הליך חיתוך), אלא אם כן הדבר נדרש לצורך טיפול רפואי בחתול או למניעת סיכון בריאותי חמור למחזיקו; חזקה שמתקיים סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול אם הוצג לרופא וטרינר שמבצע הליך חיתוך אישור רפואי שלפיו ביצוע ההליך נדרש למניעת סיכון כאמור (בסעיף זה אישור רפואי).
(ב) רופא וטרינר שביצע הליך חיתוך בחתול
(1) יסמנו באמצעות סימון תת-עורי בשבב אלקטרוני שאישר המנהל, אם אינו מסומן בשבב כאמור;
(2) ידווח לממונה, בסמוך לאחר ביצוע ההליך, על פרטי השבב האלקטרוני שבו סומן החתול, פרטי המחזיק והחתול והנימוקים לביצוע ההליך; בוצע ההליך לצורך מניעת סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול, יצרף הרופא הווטרינר לדיווח כאמור את האישור הרפואי.
(ג) בוצע הליך חיתוך בחתול, יסביר הרופא הווטרינר שביצע את הליך החיתוך למחזיקו כי עליו לנקוט את כל האמצעים הנדרשים באופן סביר כדי למנוע את יציאתו של החתול ממקום החזקתו בלא השגחה.
3. איסור העבדת בעלי חיים
(א) לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני.
(ב) לא יעביד אדם בעל חיים עד כדי אפיסת כוחות.
4. איסור המתה ברעל-4
לא יומת בעל חיים בסטריכנין או ברעל אחר שקבע המנהל בהודעה ברשומות, אלא אם כן נתן המנהל היתר לכך.
4א. איסור סירוב או מתן עדיפות במסירת בעלי חיים (תיקון: תשס"ו)
(א) תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים, טיפול בהם ומסירתם, לא יסרב למסור בעל חיים לאדם מחמת מקום מגוריו, ולא ייתן עדיפות במסירת בעלי חיים לתושבי אזור מסוים, ובלבד שהשתכנע כי האדם שלו נמסר בעל החיים מסוגל לספק לבעל החיים תנאי
מחיה הולמים, לרבות טיפול וטרינרי, אם יידרש.
(ב) אדם הטוען להפרת הוראות סעיף קטן (א), רשאי להתלונן לפני הממונה, שיבדוק את התלונה וישיב למתלונן.
5. מינוי מפקחים (תיקון: תשס"ח) 6
המנהל ימנה, מבין עובדי המדינה ועובדי הרשויות המקומיות, מפקחים לענין חוק זה.
6. סמכויות כניסה וחקירה
(א) היה לממונה, למפקח או לשוטר, יסוד סביר להניח כי נעברה עבירה על חוק זה רשאים הם להיכנס לכל מקום ולערוך בו חיפוש; אולם אין להיכנס לחצרים של אדם אלא לפי צו חיפוש מאת בית משפט שלום.
(ב) לממונה ולמפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשם בסמכות כאמור
(1) תהיינה להם סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969;
(2) יהיו רשאים להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשמו מכוח סמכות זו.
7. נאמן בעלי חיים
השר לאיכות הסביבה, בהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאי למנות כל אדם להיות נאמן בעלי חיים. נאמן בעלי חיים שמונה כאמור, רשאי, לאחר שהציג תעודת מינויו כנאמן בעלי חיים, לדרוש, לצורך הגשת תלונה, ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על חוק זה, להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות כאמור חייב לעשות כן.
8. תפיסת בעל חיים (תיקון: תשס"ח) 6
(א) הממונה, שוטר או מפקח וכן פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008 רשאים לתפוס בעל חיים שיש להם יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי סעיפים 2 או 3, אולם אין לתפוס בעל חיים בחצרים של אדם אלא לפי צו של שופט בית משפט שלום.
(ב) תפיסת בעל חיים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתיעשה על פי צו של שופט בית משפט שלום גם על ידי נאמן בעלי חיים שהוסמך לכך על ידי הממונה.
(ג) בעל חיים שנתפס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יועבר למתקן מוגן שהמנהל הכיר בו והפועל לפי תנאים שקבע.
9. הודעה על תפיסה ושחרור
(א) הועבר בעל חיים למתקן מוגן ימסור האחראי למתקן או מי שהוסמך על ידיו, הודעה על כך לבעליו או למחזיק בו, ככל הניתן בנסיבות הענין.
(ב) ביקש הבעלים או המחזיק של בעל חיים הנמצא במתקן מוגן להחזירו לרשותו, יוחזר בעל החיים אליו לאחר שהתקיימו כל אלה:
(1) בעל החיים נמצא במצב גופני ראוי להחזרה;
(2) המבקש שילם את ההוצאות שהוטלו עליו לפי סעיף 11;
(3) המבקש הפקיד אצל הממונה, התחייבות בנוסח שקבע המנהל, כי לא יעבור על הוראות חוק זה.
10. סייג להחזרת בעל חיים
(א) על אף האמור בסעיף 9, אחראי על מתקן מוגן שיש לו יסוד סביר להניח שהבעלים או המחזיק של בעל חיים יעברו עבירה לפי סעיף 2 או 3, רשאי הוא באישור מפקח, לא להחזיר את בעל החיים לבעלים או למחזיק ולהשאירו במתקן המוגן; האחראי יודיע על כך לבעלים או למחזיק.
(ב) (1) הבעלים או המחזיק רשאים לפנות לבית משפט השלום תוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה בתביעה לקבל בחזרה את בעל החיים;
(2) הוגשה תביעה כאמור יוחזק בעל החיים במתקן המוגן עד לסיום ההליכים בבית המשפט;
(3) בית המשפט יהיה מוסמך לפסוק בענין הוצאות אחזקתו של בעל החיים במתקן;
(4) פסק בית המשפט כי אין להשיב את בעל החיים לתובע - יחולו הוראות סעיף 12.
11. תשלום הוצאות (תיקון: תשס"ו-5)
(א)הבעלים או המחזיק של בעל חיים שהובא למתקן מוגן לפי סעיף 8, ישא בהוצאות הובלתו למתקן המוגן, הזנתו והטיפול בו, כפי שקבע המנהל בכללים ורשאי מי שהוציא את ההוצאות או מי מטעמו, להיפרע מהבעלים או מהמחזיק.
(ב) תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים וטיפול בהם, רשות מקומית או רופא וטרינר, כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א 1991 , שהחזיקו בבעל חיים שננטש, רשאים להיפרע מהבעלים או מהמחזיק את הוצאות החזקתו, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.
12. העברת בעלות
(א) נמסרה הודעה לפי סעיף 9(א), והבעלים או המחזיק לא ביקשו את החזרת בעל החיים לרשותם תוך 20 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה, יראו את בעל החיים כבעל חיים שאין לו בעלים והממונה רשאי למסרו לאחר; לא ניתן היה למסור הודעה כאמור, יימנו 20 הימים מיום העברת בעל החיים למתקן המוגן.
(ב) נמסר בעל החיים לאחר תינתן לו תעודת בעלות על גבי טופס שקבע המנהל והבעלות של כל אדם אחר עליו תפקע, אולם רשאי בית משפט שלום מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחזיר את בעל החיים לבעליו הקודמים.
(ג) היה בעל החיים בעל ערך יימסר תמורת תשלום שיקבע הממונה.
(ד) סכום התשלום שהתקבל לפי סעיף קטן (ג), בניכוי הוצאות על פי סעיף 11, יעמוד לזכות הבעלים או המחזיק הקודמים ותימסר להם הודעה על כך; לא נמצאו הבעלים או המחזיק כאמור, או לא תבעו את הסכום העומד לרשותם תוך 30 ימים יחולט הסכום לקרן.
13. כפיית טיפול או המתה
(א) נוכח הממונה או רופא וטרינר עובד ציבור שהמנהל הסמיכו לכך, כי בעל חיים חולה או סובל, ואינו מקבל טיפול רפואי הולם, רשאים הם להעבירו למתקן מוגן או לצוות על המתתו, הכל לפי מצבו הרפואי.
(ב) המתת בעל חיים תבוצע תוך מניעת סבל מיותר והבעלים או המחזיק ישאו בהוצאות ההמתה.
14. קרן למען בעלי חיים
(א) מוקמת בזה קרן למען בעלי חיים במסגרת המשרד לאיכות הסביבה.
(ב) מטרת הקרן לרכז אמצעים כספיים שישמשו לחינוך, להסברה, להדרכה, לסיוע לארגונים למען בעלי חיים ולקידום מטרותיו של חוק זה.
(ג) כספי הקרן יבואו מתקציב המדינה, מתרומות ומקנסות לפי סעיף 17.
(ד) השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות את הרכב הקרן, סמכויותיה וסדרי עבודתה וידווח בסוף כל שנת תקציב לועדה החינוך והתרבות של הכנסת על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.
14א. צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים (תיקון: תשס"ח)
(א) שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים; בלי לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון פעולות לפי סעיף זה לא ישמש לשם המתת בעלי חיים.
(ב) תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון שקלים חדשים למימון פעולות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
15. קובלנה פלילית (תיקון: תשס"ה, תשס"ו) 3
ארגון למען בעלי חיים - שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות - רשאי, לאחר שקיבל לכך אישור מפרקליט מחוז להגיש קובלנה לבית משפט כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, על עבירה לפי חוק זה.
16. דין המדינה (תיקון: תשנ"ד)
לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.
16א. סייג לתחולה על מערכת הבטחון (תיקון: תשנ"ד)
(א) בסעיף זה -
"מערכת הבטחון" - משרד הבטחון ויחידות סמך שלו, צבא הגנה לישראל או מוסד אחר הפועל למטרות בטחוניות ואשר אושר לצורך חוק זה על ידי שר הבטחון;
"שטח צבאי" - מקרקעין התפוסים דרך קבע או באופן ארעי על ידי מערכת הבטחון וכן שטח המשמש אותם כשטח אימונים.
(ב) על אף האמור בסעיפים 6, 8 ו-16, כניסה לשטח צבאי ותפיסת בעלי חיים המוחזקים על ידי מערכת הבטחון תיעשה רק בידי מי ששר הבטחון אישר לכך.
17. עונשין וייעוד קנסות (תיקון: תשס"ה, תשס"ו-5, מס' 8- תשע"ב)
(א) העובר על הוראת סעיף 2, דינו מאסר שלוש שנים, או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה-חוק העונשין)
(ב) העובר על הוראות סעיפים2א, 2ב(א), 3 או 4, דינו - מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
(ב1) נעברה עבירה לפי סעיף 2א, תהא זו הגנה לנאשם אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים האפשריים למניעתה.
(ג) נעברה עבירה לפי סעיף 3 יואשם בעבירה גם הבעלים או המחזיק של בעל החיים, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה.
(ד) מי שלא הזדהה לאחר שנדרש לעשות כן לפי סעיף 7, דינו - קנס.
(ה) קנס שהוטל בעבירה לפי חוק זה ישולם לקרן.
17א. צו מניעה (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז, תשס"ו, מס' 8- תשע"ב)3
(א) היה לתובע, למנהל או לארגון למען בעלי חיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה על סעיפים 2, 2ב(א) או 4, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית משפט השלום בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.
(ב) בית המשפט רשאי לתת צו לפי סעיף זה במעמד צד אחד; ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.
(ג) נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.
(ה) בית משפט רשאי להתנות מתן צו לפי סעיף זה בתנאים או בערובה.
(ו) דחה בית המשפט בקשה לצו שהגיש ארגון למען בעלי חיים וקבע כי היתה בלתי מוצדקת בעליל, רשאי הוא להטיל על מי שביקש את הצו הוצאות ופיצויים למי שנפגע מהגשת הבקשה.
(ז) מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן, אם השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.
(ח) מי שלגביו ניתן הצו, תובע, מנהל וארגון למען בעלי חיים רשאים לערור על החלטת בית המשפט לפי סעיפים קטנים (א) או (ז); בית המשפט שלערעור יידון בערר בשופט אחד.
(ט) לענין סעיף זה -
"תובע" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982;
"ארגון למען בעלי חיים" - ארגון למען בעלי חיים שאישר השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר החקלאות.
18. שמירת דינים
(א) חוק זה אינו גורע מהוראות פקודת הכלבת, 1934, פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985, חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955, חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992, פקודת הדיג, 1937, חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, ופקודת בריאות העם, 1940.
(ב) מי שמבצע הוראות רופא וטרינר ממשלתי לפי פקודת הכלבת, 1934, או לפי פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985, לא יראוהו כעובר על הוראות סעיף 2.
19. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"א)
שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ובהתחשב בצרכי החקלאות להתקין תקנות לביצועו ולשם השגת מטרתו של חוק זה, לרבות בענין -
(1) תנאי החזקה של בעלי חיים לרבות החזקת בעלי חיים בחנויות לחיות מחמד;
(2) תנאי הובלה של בעלי חיים;
(3) אופן המתת בעלי חיים למעט המתת בעלי חיים הנעשית לצרכי מאכל אדם;
(4) אילוף בעלי חיים;
(5) תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים;
(6) (בוטלה)
20. (שולב בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982).
21. (שולב בחוק העונשין, התשל"ז-1977 - בטל).
22. סייג לתחולה (תיקון: תשנ"ד)
חוק זה לא יחול -
(1) על המתת בעלי חיים שנעשתה לצורכי מאכל אדם;
(2) על ניסויים בבעלי חיים הנערכים על פי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994.
23. תחילה2
תחילתו של סעיף 15 ששה חודשים מיום פרסומו.
______________________________
1 ס"ח תשנ"ד, 56, 304; תשס"א, 42; תשס"ה, 725; תשס"ו, 126; תשס"ח, 537, 655. תיקון מס' 8 - תשע"ב, 39. התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 410, מיום ב' באב התשע"א (2 באוגוסט 2011), עמ' 252.
2 החוק פורסם ביום 18.1.94.
3 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ז, 1734; תשס"ה, 189; תשס"ו, 97) על אישור הארגונים: אגודת צער בעלי חיים חיפה; אגודת צער בעלי חיים בישראל תל אביב ההתאחדות הישראלית לכלבנות לענין סעיפים 15 ו-17א; עמותה לעזרת בעלי חיים בישראל ולקידום החינוך להומניות - הכל חי, כארגון למען בעלי חיים לענין הסעיפים האמורים.
4 פורסמה הודעה (י"פ תש"ס, 3936) על קביעת רעל, הקובעת שהחומרים המפורטים להלן הם רעל, לענין סעיף 4 לחוק:
חומרים משתקי שריריםNeuromuscular blocking
סוקציניכוליןSuccinchinc
5 סעיפים 1 - 4 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 4), התשס"ו-2005 (ס"ח תשס"ו, 126) קובעים:
"1. (שולב בחוק העיקרי).
2. תיקון סעיף 11
בסעיף 11 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) תאגיד הפועל שלא למטרות רווח שבין מטרותיו איסוף בעלי חיים וטיפול בהם, רשות מקומית או רופא וטרינר, כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, שהחזיקו בבעל חיים שננטש, רשאים להיפרע מהבעלים או מהמחזיק את הוצאות החזקתו, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים."
3. תיקון סעיף 17
בסעיף 17 לחוק העיקרי -
(1) בסעיף קטן (ב), אחרי "סעיפים" יבוא "2א,";
(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב-1) נעברה עבירה לפי סעיף 2א, תהא זו הגנה לנאשם אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים האפשריים למניעתה."
4. תחילתו של חוק זה בתום 18 חודשים מיום פרסומו." (החוק פורסם ביום 29.12.2005).
6 סעיפים 18 ו22 לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 537 קובעים:
"18. תיקון חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) מס' 6
בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד - 1994 -
בסעיף 5, המילים "ועובדי הרשויות המקומיות" - יימחקו;
בסעיף 8(א), אחרי "מפקח" יבוא "וכן פקח כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008."
22. תחילה
תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו" (החוק המתקן פורסם ביום 11.6.2008)
_____________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ