אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק פיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007

חוק פיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007

חוק פיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007 1
1. מטרה (תיקון מס' 2 תשע"ב)
מטרתו של חוק זה לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים או שקיבלו בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם.
2. הגדרות (תיקון מס' 2 תשע"ב)
בחוק זה -
"המוסד" - המוסד לביטוח לאומי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי;
"השכר הממוצע" - כמשמעותו בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי;
"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשמ"ה-1995;
"טיפול רפואי" ניתוח שבוצע בישראל עד יום כ"ג בטבת התש"ל (1 בינואר 1970 ) כחלק מהטיפול במחלת שיתוק ילדים שניתן על ידי המדינה או מטעמה או על ידי מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 ;
"מחלת הפוליו" - מחלת שיתוק ילדים (Poliomyelitis), לרבות החמרה מאוחרת של המחלה (Post-poliomyelitis syndrome);
"נכות" - נכות רפואית שנקבעה לפי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי;
"נפגע פוליו" - תושב ישראל שלקה בישראל במחלת שיתוק ילדים או שקיבל בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה ושרופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים כאמור בסעיף 7 קבעו כי נגרמה לו נכות עקב אותה מחלה;
"תושב ישראל" - מי שהוא תושב ישראל או תושב ישראל באזור לענין חוק הביטוח הלאומי, וכל עוד הוא תושב כאמור;
"השר" - שר הרווחה.
3. פיצוי חד-פעמי (תיקון : תשס"ח2)
(א) נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעה לו נכות יציבה, תשלם לו המדינה פיצוי חד-פעמי כדלקמן:
(1) סכום של 50,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות נמוכים מ-75%;
(2) סכום של 100,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות הם בין 75% ל-94%;
(3) סכום של 120,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות הם 95% ויותר.
(ב) הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה - יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש שלפני תחילתו של חוק זה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג) פיצוי חד-פעמי לפי סעיף זה ישולם בשני תשלומים, כדלקמן:
(1) מחצית מסכום הפיצוי תשולם לאחר קביעת זכאותו של נפגע הפוליו לקבלת הפיצוי האמור (בסעיף קטן זה - המחצית הראשונה);
(2) המחצית השניה של סכום הפיצוי תשולם בתום 12 חודשים מיום תשלום המחצית הראשונה (בסעיף קטן זה - המחצית השניה), ובכל מקרה לא לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009 ); סכום המחצית השניה יעודכן בהתאם לשיעור עליית המדד, כהגדרתו בסעיף קטן )ב(, שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המחצית השניה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המחצית הראשונה.
4. קצבה חודשית ומענק במקום קצבה
(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 3, נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו, לפי הוראות חוק זה, אחוזי נכות בשיעור של 100%, זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה ל- 50% מהשכר הממוצע (בסעיף זה - סכום קצבה מלאה).
(ב) נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו, לפי הוראות חוק זה, אחוזי נכות הנמוכים מ- 100% והעולים על 20%, זכאי לקצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לו לבין 100% .
(ג) נפגע פוליו שנקבעו לו לפי הוראות חוק זה אחוזי נכות הנמוכים מ-20%, יקבל מענק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הבסיסי ב-70; לענין סעיף קטן זה, "הסכום הבסיסי" - סכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע פוליו לבין 100%.
5. החמרת מצב
חלפו שישה חודשים או יותר מהמועד שבו נקבעו לאחרונה אחוזי הנכות של נפגע פוליו, ועקב החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה, עלו אחוזי הנכות שנקבעו לו ב-10% או יותר, יחולו הוראות אלה:
(1) לגבי נפגע פוליו ששולם לו מענק במקום קצבה לפי סעיף 4(ג) -
(א) אם נקבעו לו פחות מ- 20% נכות, תשלם לו המדינה מענק משלים לפי החישוב האמור בסעיף 4(ג), ולענין הסכום הבסיסי יובא בחשבון ההפרש שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע הפוליו לפני ההחמרה, לבין אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה;
(ב) אם נקבעו לו 20% נכות ומעלה, תשלם לו המדינה קצבה כאמור בסעיף 4(א) או (ב), לפי הענין, החל בחודש שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש, ואולם אם טרם חלפו 70 חודשים מהחודש שבו נקבעה הנכות שבשלה שולם לו המענק - תשולם לו קצבה לפי אחוזי הנכות המזכים בקצבה, בניכוי אחוזי הנכות המזכים במענק, כל עוד טרם חלפו 70 החודשים האמורים; בסעיף זה, "בקשה לבדיקה מחדש" - בקשה שהגיש נפגע פוליו למוסד, לצורך בדיקה מחדש בשל החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה;
(2) לגבי נפגע פוליו שמשתלמת לו קצבה לפי סעיף 4(א) או (ב), לפי הענין - תשולם לו הקצבה לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה, בעד התקופה שתחילתה במועד שבו החלה ההחמרה, או בעד שישה חודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש, המאוחר מביניהם.
6. הגשת תביעה
תביעה לפיצוי חד-פעמי, לקצבה חודשית או למענק לפי חוק זה תוגש למוסד.
7. רופא מוסמך וועדה רפואית לעררים
(א) רופא מוסמך שמונה לפי הוראות סעיף 208(ב) לחוק הביטוח הלאומי ידון בתביעה של אדם להכיר בו כנפגע פוליו; הוראות סעיפים 211, 212 ו- 213 לחוק האמור יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.
(ב) רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, יקבעו -
(1) אם התובע לקה במחלת הפוליו;
(2) אם התובע לקה בישראל במחלת שיתוק ילדים; או אם קיבל בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה.
(3) את אחוזי הנכות של התובע הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה; לענין זה, רשימת הליקויים שלפיה ייקבעו אחוזי נכותו של אדם תהא רשימת הליקויים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;
(4) אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התובע כתוצאה ממחלת הפוליו שבה הוא לקה ואת אחוזי הנכות של התובע בעקבות השינוי האמור.
(ג) נקבעו לאדם אחוזי מוגבלות בניידות לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי (בסעיף זה - אחוזי מוגבלות בניידות), בשל מחלת הפוליו שבה לקה, רשאי הוא לבחור אם התשלומים שישולמו לו לפי חוק זה יחושבו לפי אחוזי המוגבלות בניידות, או לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו לפי סעיף קטן (ב).
(ד) נקבעו לאדם, בשל מחלת הפוליו שבה לקה, אחוזי נכות לפי הוראות סעיף 208(ב) לחוק הביטוח הלאומי או אחוזי מוגבלות בניידות רשאים רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, לקבוע את אחוזי הנכות של אותו אדם לפי חוק זה, בלי לבדוק אותו.
(ה) נפגע פוליו שמצבו הבריאותי אינו יציב, רשאים רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, לקבוע את אחוזי נכותו הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה, לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
8. השתתפות המדינה במימון שירותי בריאות לנפגעי פוליו
(א) המדינה תשתתף במימון טיפולים רפואיים, אבזרים רפואיים ומכשור רפואי הנדרשים לנפגעי פוליו, עקב מחלת הפוליו, ואינם נכללים במסגרת סל שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; ההוצאות הדרושות למימון השתתפות המדינה ישולמו מאוצר המדינה.
(ב) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע כללים, תנאים והוראות לענין סעיף זה, לרבות לענין סוג שירותי הבריאות שהמדינה תשתתף במימונם כאמור בסעיף קטן (א), נותני השירותים ושיעור השתתפות המדינה.
9. הוראות מיוחדות
(א) תשלומים המשולמים לפי חוק זה לא ייחשבו כהכנסה -
(1) לענין פקודת מס הכנסה 3, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים;
(2) לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי.
(ב) תשלומים המשולמים לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
10. מניעת כפל תשלומים
(א) הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989, בשל העילות המנויות בחוק זה.
(ב) זכאי נפגע פוליו לפיצוי חד-פעמי, לקצבה או למענק לפי חוק זה, זכאית המדינה לנכות מתשלומים אלה כל תשלום אחר ששילמה לו מכוח תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989, שהגיש בשל עילות המנויות בחוק זה, לרבות תשלומים ששילמה המדינה לפני תחילתו של חוק זה; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין ניכוי כאמור, לרבות לענין אופן חישובו.
11. תשלום על ידי המוסד
(א) פיצוי חד-פעמי, קצבה ומענק לפי חוק זה ישולמו באמצעות המוסד.
(ב) אוצר המדינה יעביר למוסד, מדי חודש בחודשו, את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע תשלומים לפי חוק זה, לרבות הוצאות מינהליות הנובעות מביצועו של החוק.
12. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
13. תחולת הוראות חוק הביטוח הלאומי
סעיפים 297א, 297ב, 298, 302, 304, 308, 311, 315 ו-327 לחוק הביטוח הלאומי יחולו על תביעה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.
14. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) (בסעיף זה - יום התחילה); ואולם לא תוגש תביעה למוסד לפי חוק זה לפני יום י"ח באלול התשס"ז (1 בספטמבר 2007) (בסעיף זה - יום תחילת הביצוע).
(ב) תשלומים לפי חוק זה ישולמו למפרע בעד התקופה החל ביום התחילה, ובלבד שנפגע הפוליו הגיש תביעה למוסד לפי חוק זה עד ליום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), והוראות סעיף 296(א) לחוק הביטוח הלאומי לא יחולו.
(ג) לא ישולמו תשלומים לפי הוראות חוק זה בשל תקופה שקדמה ליום התחילה.
_____________________________
1 ס"ח תשס"ז, 161; תשס"ח, 108. תיקון מס' 2 תשע"ב,184. התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ב (27 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 435, מיום ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012), עמ' 84. תיקון טעות תשע"ב, 355. התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012).
2 סעיף 6 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 108) קובע לגבי סעיף 3 כי:
"6. תיקון חוק פיצוי לנפגעי פוליו -תחולה
סעיף 3(ג) לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז -2007 , כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחול על מי שטרם שולם לו פיצוי חד-פעמי לפי הוראות החוק האמור והגיש תביעה לקבלת הפיצוי האמור לאחר יום כ"ט בכסלו התשס"ח (9 בדצמבר 2007)."
3. תחילה ותחולה (תיקון מס' 2 תשע"ב, תיקון טעות תשע"ב)
(א) תחילתו של תיקון זה ביום ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012) (להלן יום התחילה).
(ב) תביעות לפי תיקון זה יוגשו בתקופה שמיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) עד יום י' באדר התשע"ה (1 במרס 2015), ולא ישולמו תשלומים לפי תיקון זה לגבי תביעות שהוגשו שלא בתקופה האמורה.
(ג) תשלומים לפי תיקון זה ישולמו בתוך עשרה חודשים מיום התחילה למפרע בעד התקופה החל ביום התחילה, ובלבד שנפגע הפוליו, הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לפי תיקון זה, עד תום עשרה חודשים מיות התחילה; מי שהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בחלוף עשרה חודשים מיום התחילה, ישולמו לו תשלומים לפי תיקון זה רק בעד התקופה שמיום הגשת התביעה ואילך.
(ד) לא ישולמו תשלומים לפי תיקון זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.
4. תחילה (תיקון טעות תשע"ב)
תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של תיקון מס' 2.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ