אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (תיקון: תש"ן, תשס"ב, תשס"ד)

חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (תיקון: תש"ן, תשס"ב, תשס"ד)

חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 1 (תיקון: תש"ן, תשס"ב, תשס"ד)
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז, תש"ן, תשנ"ב)
בחוק זה -
"מכר", "נכס", "שירות", "עסקה", "מחיר של עסקה" - כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - חוק מס ערך מוסף);
"תושב ישראל" - כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה);
"גוף ציבורי" - כל אחד מאלה:
(1) המדינה;
(2) גוף מתוקצב כמשמעותו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(3) מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה;
(4) חברה ציבורית כמשמעותה בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, שמניותיה נסחרות בבורסה;
(5) חבר-בני-אדם שאחד מהמפורטים בפסקאות (2) עד (4) הוא בעל שליטה בו;
(6) כל המתקשר עם המדינה בחוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ושר האוצר קבע אותו כגוף ציבורי לענין זה בצו שפורסם ברשומות.
לענין זה, "בעל שליטה" - כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה;
"פקיד מורשה" - כל אחד מאלה;
(1) פקיד שומה כמשמעותו בפקודה, לרבות עובד הכפוף לו שמינה;
(2) מנהל המכס ומע"מ, לרבות עובד הכפוף לו שמינה.
"חוק מסים" - חיקוק הדן בהטלת מסים או תשלומי חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו;
"חוב סופי" - סכום שאדם חייב בו על פי חוק מסים ושאין לגביו עוד זכות להשגה, לערר או לערעור.
2. פנקסים ודיווח - תנאי לעסקה עם גוף ציבורי (תיקון: תשמ"ז, תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ח, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ט, תש"ע)
(א) לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות לגוף הציבורי אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד מורשה, מרואה-חשבון או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד שאותו תושב -
(1) מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם;
(2) נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף;
(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על עסקה שמחירה אינו עולה על 4,560 שקלים חדשים שהתקשר בה גוף ציבורי.
(ג) הסכומים שבסעיף קטן (ב) יתואמו לפי סעיף 120ב לפקודת מס הכנסה, ויראו אותם כאילו הם תקרות הכנסה כהגדרתן בסעיף 120א לפקודה האמורה; הסכומים המעודכנים יפורסמו על ידי נציב מס הכנסה בהודעה ברשומות.
2א. תשלום מהמדינה (תיקון: תש"ן)
(א) המדינה לא תתן ערבות לחבר-בני-אדם, ולא תעביר לחבר-בני-אדם כספי מענק או תמיכה, אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את המדינה בקשר לאותה ערבות או העברה, אישור מפקיד מורשה או העתק מאישור זה, המעיד שלאותו חבר-בני-אדם אין חוב סופי, או שהגיע להסדר עם רשויות המס בקשר לחוב סופי המגיע ממנו.
(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלום לפי חוק, אם נקבע באותו חוק שהתשלום אינו ניתן לעיקול.
(ג) נציב מס הכנסה רשאי לקבוע כללים לביצוע הוראות סעיף קטן (א) ורשאי הוא בכללים לסייגן, או לקבוע כי יחולו בהתקיים תנאים שיקבע.
2ב. קיום דיני העבודה - תנאי לעסקה עם גוף ציבורי (תיקון: תשס"ב, תשס"ד2, מס' 8 תשע"ב)
(א) בסעיף זה -
"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;
"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:
(1) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
(2) אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
(א) בעל השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
(ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית - חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק;
"גוף ציבורי" - כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 1;
"הורשע", בעבירה - הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);
"חוק עובדים זרים" - חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991;
"חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
"מועד ההתקשרות" -
(1) לענין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז - המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
(2) לענין התקשרות בעסקה בלא מכרז - המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה; ואם לא הוגשה הצעה כאמור - מועד ההתקשרות בעסקה;
"עבירה" - עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק;
"שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;
"תצהיר בכתב" - כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;
(ב) (1) לא יתקשר גוף ציבורי עם ספק בעסקה למכירת נכס או למתן שירות, לגוף הציבורי, אלא אם כן נוכח מי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה, על פי תצהיר בכתב מאת אותו ספק, עד מועד ההתקשרות לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
(2) לא יתקשר גוף ציבורי עם ספק בעסקה לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, לגוף הציבורי, אלא אם כן נוכח מי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה, על פי תצהיר בכתב מאת אותו ספק, כי התקיימו כל אלה:
(א) כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כי במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
(ב) כי בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על הספק או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה.
(3) לעניין פסקה (2)(ב), יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
(ב-1) (1) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי גוף ציבורי להתקשר בעסקה כאמור באותו סעיף קטן, אף אם לא התקיימו לגביה התנאים האמורים בו, אם אישרה זאת הועדה לבחינת התקשרויות כאמור בפסקה (3) או אחת הועדות לבחינת התקשרויות כאמור בפסקה (4), לפי הענין.
(2) הועדה לבחינת התקשרויות רשאית לתת את אישורה לפי הוראות פסקה (1) דרך כלל או לעסקה מסוימת, וכן רשאית הועדה להתנותו בתנאים; בהחלטה על אישור כאמור רשאית הועדה להתחשב, בין השאר, באלה:
(א) התנהלותו של הספק, בדרך כלל, בכל הקשור להעסקת עובדים זרים או לתשלום שכר מינימום או בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים בעסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, לפי הענין;
(ב) היחס שבין היקף פעילות הספק שבשלה הורשע בעבירות או הוטלו עליו עיצומים כספיים בשל הפרות המהוות עבירה לבין היקף פעילותו הכולל;
(ג) אם הורשע בעל זיקה לספק או הוטלו עליו עיצומים כספיים בשל הפרות המהוות עבירה, מידת הזיקה שבינו לבין הספק.
(3) חברי הועדה לבחינת התקשרויות, למעט לענין עסקאות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת ומשרד מבקר המדינה, הם:
(א) החשב הכללי או סגנו, ולענין עסקאות של מערכת הביטחון - חשב משרד הביטחון או סגנו, והוא יהיה היושב ראש;
(ב) היועץ המשפטי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה או נציגו;
(ג) היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו, ולענין עסקאות של מערכת הביטחון - היועץ המשפטי למערכת הביטחון או נציגו.
(4) חברי הועדות לבחינת התקשרויות לענין עסקאות של לשכת נשיא המדינה, של הכנסת ושל משרד מבקר המדינה הם, בכל אחד מהם, לפי הענין, החשב או סגנו, והוא יהיה היושב ראש, היועץ המשפטי או נציגו ומנהל מחלקת הרכש או נציגו.
(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על אלה:
(1) התקשרות ששווייה אינו עולה על הסכום המרבי של התקשרות שמשרד ממשרדי הממשלה רשאי להתקשר בה בדרך של מכרז סגור, לפי הוראות תקנון כספים ומשק, כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, אף אם התקשר בה גוף ציבורי שהתקנון האמור אינו חל עליו;
(2) מימוש זכות ברירה להארכת התקשרות קיימת, הנתונה לגוף הציבורי לפי ההתקשרות הקיימת.
(ד) שר האוצר רשאי, לקבוע את נוסח התצהיר כאמור בסעיף קטן (ב), ורשאי הוא לקבוע מסמך אחר שיימסר לגוף הציבורי במקום או נוסף על התצהיר.
2ב. העסקת עובדים זרים כדין - תנאי לעסקה עם גוף ציבורי (תיקון: תשס"ב, תשס"ד) (בוטל)
3. אחריות מנהל ועובד (בוטל) (תיקון: תשמ"ז, תשס"ב3)
4. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר משך הזמן שבו יישאר בתקפו אישור שניתן לפי סעיף 2 ובדבר עשיית העתק של אישור כאמור.
5. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ח' בחשון תשל"ז (1 בנובמבר 1976).
_________________________________
1 ס"ח תשל"ו, 280, תשמ"ז, 102, תש"ן, 172; תשנ"ב, 177; תשנ"ח, 186; תשס"ב, 492, 497.
ק"ת תשנ"א, 832; תשנ"ד, 1312; תשס"ד, 145.
י"פ תשס"ב, 2166; תשס"ד, 887; תשס"ט, 1966; תש"ע, 1891. , תשע"ב
2 סעיף 110 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 147) קובע לגבי תיקון סעיף 2ב:
"110. חוק עסקאות גופים ציבוריים - תחולה והוראת מעבר
(א) חוק עסקאות גופים ציבוריים כנוסחו בסעיף 109 בחוק זה, יחול על התקשרויות שנערכו ביום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה - יום התחילה) ואילך.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אין בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, כנוסחו בסעיף 109 בחוק זה, כדי לגרוע מהחלטת ועדת מכרזים של גוף ציבורי שהתקבלה לפני יום התחילה לפי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, כנוסחו ערב יום התחילה."
3 בס"ח תשס"ד, 145 מובא סעיף 2ב למרות שכבר קיים סעיף 2ב שבוטל.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ