אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969

חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969

חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969 1
פרק א' : הגדרות
1. הגדרות (תיקון: תשל"ח, תשמ"ז, מס' 13 תשע"ג)
בחוק זה -
(1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), זולת אם יש בחוק הוראה מפורשת אחרת;
(2) "חברה תעשייתית" - חברה תושבת ישראל שהתאגדה בישראל שלפחות 90% מהכנסותיה, בשנת מס, למעט הכנסות ממילווה בטחון, הם ממפעל תעשייתי שבבעלותה הנמצא בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה.;
"מפעל תעשייתי" - מפעל תעשייתי שבבעלותה של חברה תעשייתית שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית; לענין זה יראו, בין היתר, את הפעילויות המפורטות בתוספת כפעילויות שאינן ייצוריות;
"מפעלים תעשייתיים בני קו ייצור אחד" -
(1) מפעלים תעשייתיים, המשתייכים לענף כלכלי אחד, או
(2) קבוצה של מפעלים אשר בכל אחד מהם נתמלאה לפחות אחת מאלה:
(א) 75% לפחות מפדיונו הוא ממוצריו המשמשים חומר גלם או מוצר ביניים למוצריו של מפעל אחר מתוך הקבוצה;
(ב) כחומר גלם או מוצר ביניים למוצריו משמשים מוצרים של מפעל אחר מתוך הקבוצה, שמהם מפיק אותו מפעל אחר 75% לפחות מפדיונו;
"בעל שליטה" - כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה.
פרק ב': ניכוי הפחתה (תיקון: תשמ"ז)
2. זכות לניכוי פחת והפחתה לנכסים מסויימים (תיקון: תשל"ה, תשל"ח, תשמ"ז)
(א) (בוטל)
(ב) חברה תעשייתית שהוכיחה, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בשנת המס 1968 או לאחריה, רכשה בתום-לב פטנט, או זכות לניצול פטנט, או ידע, המשמשים לפיתוחו או לקידומו של המפעל, תהא זכאית להפחתה בשיעור של 12.1/2% מן המחיר המקורי שלהם במשך שמונה שנים, משנת המס שבה החלה להשתמש בהם.
3. (בוטל) (תיקון: תשל"ה)
4. סייג לניכוי
סכומים הניתנים לניכוי כהוצאה לפי כל דין, לא יחולו עליהם הוראות פרק זה.
4א.4-ב. (בוטלו) (תיקון: תשמ"ז)
5. (בוטל) (תיקון: תשנ"ג)
פרק ב'1: ניכויים מיוחדים
5א. (בוטל) (תיקון: תשמ"ז)
5ב. ניכוי הוצאות הנפקה (תיקון: תשל"ח)
חברה תעשייתית שהוכיחה להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס היו לה הוצאות להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה תהא זכאית לנכותן בשלושה שיעורים שנתיים שווים החל באותה שנה.
פרק ג': (בוטל) (תיקון: תשמ"ז)
12-6. (בוטלו) (תיקון: תשמ"ז)
פרק ד': (בוטל) (תיקון: תשמ"ז)
18-13. (בוטלו) (תיקון: תשמ"ז)
פרק ה': מס הכנסה של חברה תעשייתית
21-19. (בוטלו) (תיקון: תשמ"ז)
21א. (בוטל) (תיקון: תשנ"ה)2
פרק ו' : דו"חות מאוחדים
22. הגדרות
בפרק זה -
"שליטה" - הזכות לשני שלישים לפחות מכוח ההצבעה ומהזכות למנות מנהלים;
"חברת-אם" -
(1) חברה תעשייתית השולטת בחברה תעשייתית והמפעלים התעשייתיים שבבעלות שתיהן הם בני קו-ייצור אחד;
(2) חברה שאינה חברה תעשייתית השולטת בחברה תעשייתית ולפחות 80% מרכושה מושקע, בהון-המניות או בהלוואות לשלוש שנים לפחות, בחברות תעשייתיות, שיש לה בהן לפחות 50% מזכות ההצבעה ומהזכות לרווחים;
"חברת-בת" - חברה תעשייתית הנשלטת על ידי חברת-אם.
23. זכות להגשת דו"ח מאוחד
(א) חברת-אם כמשמעותה בפיסקה (1) להגדרת חברת-אם בסעיף 22 וכן חברת-אם כמשמעותה בפיסקה (2) להגדרה האמורה, שהמפעלים התעשייתיים של כל חברות-הבת שבשליטה הם בני קו-ייצור אחד, רשאיות להגיש את הדו"ח לפי סעיף 131(א)(3) לפקודה במאוחד, אם הודיעו לפקיד השומה בכתב תוך שנת-המס לגביה מוגש הדו"ח על כוונתן לעשות כך, ובלבד שאם שליטת חברת-האם בחברת-הבת הושגה לאחר תחילת חוק זה לא יהיו רשאיות להגיש דו"ח מאוחד אלא משנת-המס השלישית שלאחר השגת השליטה.
(ב) לא היו כל המפעלים התעשייתיים של חברות-הבת של חברת-אם כמשמעותה בפיסקה (2) להגדרת חברת-אם, בני קו-ייצור אחד, תהיה חברת-האם רשאית להגיש דו"ח מאוחד רק עם חברת-בת שבה מושקע הסכום הגדול ביותר מסך כל השקעותיה בחברות-בת. לענין זה יראו מספר חברות-בת שמפעליהם התעשייתיים הם בני קו-ייצור אחד, כחברת-בת אחת.
24. שומה לפי דו"ח מאוחד
(א) משהוגש דו"ח מאוחד, יראו את ההכנסה החייבת או ההפסד המתואם של כל אחד מהחברות, כהכנסה החייבת או כהפסדה המתואם של חברת-האם, והשומה תיערך על שם חברת-האם.
(ב) הגשת דו"ח מאוחד לא תפטור מחובתה של כל אחת מן החברות להגיש דו"ח נפרד לפי סעיף 131(א)(3) לפקודה, ואם יש צורך בדבר אפשר לגבות את המס שחייבת בו חברת-האם כאמור גם מחברת-הבת, אף על פי שלא נישומה.
25. אי שינוי שיטה
(א) הוגש דו"ח מאוחד לשנת-מס פלונית, יוגש דו"ח מאוחד גם לשנות-המס שלאחריה אלא אם פקיד השומה הורה אחרת לפי בקשת חברת-האם או חברת-הבת וקבע את התיאומים שייעשו לפי זה.
(ב) פקיד השומה רשאי להורות כאמור בסעיף-קטן (א) אף ביזמתו הוא, אם השתנו התנאים המזכים בהגשת דו"ח מאוחד, או אם ראה נימוקים מיוחדים למתן הוראה כאמור ופירש נימוקים אלה בכתב.
26. קביעת כללים
שר האוצר רשאי לקבוע, בתקנות, כללים לענין פרק זה ובמיוחד בדבר -
(1) הגבלת סכום ההפסדים של חברת-הבת המותרים לקיזוז כנגד הכנסותיה של חברת-האם, עד לסכום ההשקעה של חברת-האם בחברת-הבת;
(2) חיוב חברת-האם בשל חובות שנמחלו לחברת-הבת בעת ניתוקה מחברת-האם, או בעת פירוקה, וקוזזו בעבר;
(3) הוספת סכום-הפסדים של חברת-הבת שהותרו לקיזוז כנגד הכנסות חברת-האם על סכום התמורה לענין ריווח-הון לפי חלק ה' לפקודה;
(4) דחיית שומת המס או גבייתו ודחיית קיזוז ההפסדים בשל עיסקאות שבין החברות שהגישו דו"ח מאוחד, הכל כפי שיפורט בתקנות;
(5) חישוב המס בהתחשב בחלוקת דיבידנד בין החברות שהגישו דו"ח מאוחד.
27. הפסדים מלפני הגשת דו"ח מאוחד
על אף האמור בסעיפים 23 ו-24 לא ייכלל בדו"ח המאוחד הפסד שהיה לחברת-האם או לחברת-הבת לפני שנת-המס שלגביה הוגש דו"ח מאוחד, ושניתן להעברה לשנים שלאחר מכן לפי סעיף 28 לפקודה; הפסד כאמור יותר לקיזוז כנגד ההכנסה של החברה שבה נוצר, ורק יתרת ההכנסה החייבת שנשארה לאחר הקיזוז תיכלל בדו"ח המאוחד.
פרק ז' : (בוטל) (תיקון: תשנ"ג)
43 - 28. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ג)
פרק ח': כללי
44 - 45. (בוטלו) (תיקון: תשמ"ז)
46. ערר (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ג)
הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת פקיד השומה כמפורש להלן, רשאי לערור לועדת ערר:
(1) החלטה שלא להתיר לו הטבה לפי חוק זה בשל אחת הסיבות הבאות:
(א) החברה איננה חברה תעשייתית כהגדרתה בסעיף 1, או חדלה להיות חברה כאמור;
(ב) הפטנט או הידע אינם דרושים לפיתוחו או קידומו של המפעל התעשייתי כאמור בסעיף 2(ב);
(ג) (בוטל)
(ד) החברות המבקשות להגיש דו"ח מאוחד אינן חברות אם ובת כמשמעותן בסעיף 22;
(ה) החברות המבקשות להגיש דו"ח מאוחד לא מילאו אחרי הכללים והתנאים שנקבעו לענין הגשת דו"ח מאוחד על פי סעיף 26;
(ו) החברות המבקשות להגיש דו"ח מאוחד אינן בעלות מפעלים תעשייתיים בני-קו ייצור אחד, כמשמעותו בסעיף 1.
(2) החלטה שלא לאפשר הפסקת הגשת דו"ח מאוחד על פי סעיף 25.
47. ועדת ערר
(א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ימנה לצורך סעיף 46, ועדות-ערר של 3 חברים כל אחת; יושב-ראש ועדה יהיה שופט בית-משפט מחוזי, ולפחות אחד משני החברים האחרים לא יהיה עובד-מדינה.
(ב) החלטתה של הועדה תהיה סופית.
(ג) לועדת-הערר יהיו הסמכויות שבסעיפים 11-9 לחוק ועדת-חקירה, תשכ"ט-1968.
(ד) הועדה רשאית לחייב את הצדדים בהוצאות הערר, לרבות שכר טרחת עורך-דין, הוצאות-נסיעה ושכר-בטלה של עדים.
(ה) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בועדת-ערר, שכר חבריה ואגרת-ערר.
48. תחולת הוראות הפקודה
הוראות הפקודה יחולו על חוק זה כאילו היה חלק ממנה, בשינויים הנובעים מהוראות חוק זה.
49. תחולת החוק על הובלה ימית ואווירית ובתי מלון (תיקון: תשל"ח, תשמ"ז)
האמור בחוק זה על חברה תעשייתית, יחול, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על חברה תושבת ישראל אשר לפחות 90% מהכנסותיה, למעט הכנסות ממילווה-בטחון, הם מאחד מאלה:
(1) הפעלת כלי-שיט בהובלה בינלאומית ובלבד שמרביתם של כלי-השיט רשומים בישראל או חייבים ברישום בישראל;
(2) הפעלת אווירונים להובלה ציבורית ובלבד שמרביתם של האווירונים רשומים בישראל או חייבים ברישום בישראל;
(3) בית-מלון כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי-מלון), תשכ"ז-1967, שלגביו קיבלה החברה אישור כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים), תשכ"ז-1967.
50. תחולה על מפעלים בבעלות אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית (תיקון: תשל"ח)
(א) על אף האמור בסעיף 1 יראו, לענין הפרקים ב', ב-1, ג' וד', אגודה שיתופית שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות כאגודה שיתופית להתיישבות חקלאית ושבבעלותה נמצא מפעל העוסק בתעשיה, כחברה תעשייתית ואת המפעל כמפעל תעשייתי, אף כי לא נתמלאו התנאים האמורים בהגדרת "חברה תעשייתית" ובלבד שהמפעל מנהל ספריחשבון נפרדים וממלא אחרי יתר התנאים שבהגדרת "מפעל תעשייתי".
(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יתקין תקנות להפעלת הוראות חוק זה על חברות תעשייתיות ומפעלים תעשייתיים כאמור בסעיף קטן (א).
51. תחולה לגבי אגודות שיתופיות
בהפעלת חוק זה לגבי חברות תעשייתיות שהן אגודות שיתופיות ולגבי חברות כאמור בסעיף 49 יחולו הוראותיו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובתיאומים ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע אותם בתקנות.
52. תקנות (תיקון: תשל"ח, תשמ"ז)
(א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות בדבר -
(1)-(2) (בוטלו).
(3) הנסיבות שבהן ניתן להמשיך ולראות חברה כחברה תעשייתית, אף אם בשנה מסויימת עלה אחוז הכנסותיה, שלא ממפעלה התעשייתי מעל למותר בהגדרת חברה תעשייתית, ובלבד שלא חל שינוי מהותי באופיה ופעולתה של החברה.
(ב) תחילתן של תקנות לפי סעיף זה, מיום תחילתו של חוק זה, אלא אם נקבע אחרת.
53. שינוי התוספת ושינוי שיעורים (תיקון: תשל"ח)
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו להוסיף על התוספת או לגרוע ממנה ולשנות את השיעורים הקבועים בהגדרות "חברה תעשייתית" או חברה כאמור בסעיף 49, לגבי סוגי מפעלים או חברות מסויימים.
54. (בוטל) (תיקון: תשמ"ז)
ת ו ס פ ת (תיקון: תשל"א)
(סעיף 1)
פעילויות שאינן ייצוריות
אריזה - למעט אריזה בחישוב הוצאותיו של בית-אריזה
בניה
מסחר
תחבורה - למעט תחבורה בחישוב הוצאותיה של חברה כאמור בסעיף 49(1) ו-(2)
החסנה
תקשורת
שירותים סניטריים
שירותים אישיים - למעט שירותים אישיים בחישוב הוצאותיו של בית-מלון
לגבי בית-מלון - שירותים לאורחים שאינם לנים בו.
______________________________
1 ס"ח תשכ"ט, 232; תש"ל, 152; תשל"ד, 68, 76; תשל"ה, 164; תשל"ו, 76; תשל"ח, 164, תש"ם, 103, 232; תשמ"א, 290; תשמ"ב, 258, 282; תשמ"ג, 4; תשמ"ו, 243; תשמ"ז, 92; תשנ"ג, 212; תשנ"ה, 4; תיקון מס' 13 ס"ח 2405 תשע"ג.
ק"ת תשל"א, 1326; תש"ם, 2280; תשמ"א, 425; תשמ"ד, 855.
2 (א) סעיף 2 לחוק עידוד התעשיה (מסים) (תיקון מס' 12), התשנ"ה-1994 (ס"ח תשנ"ה, 4) קובע לענין סעיף 21א לחוק שבוטל:
"2. הוראת מעבר
הוראות סעיף 1 לא יחולו לגבי מניות של חברה תעשייתית, שהבקשה להתיר פרסומו של תשקיף בשלהן הוגשה כדין לפני פרסומו של חוק זה, ובלבד שנרשמו למסחר בבורסה לא יאוחר מיום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995)".
(ב) להלן מובא נוסח סעיף 21א שנשאר תקף לגבי האמור לעיל בהערה 2(א):
"21א. פטור להפיכת מניות פרטיות למניות נסחרות בבורסה
(א) הוראות סעיף 101 לפקודה לא יחולו על רישומן בבורסה של מניות בחברה תעשייתית אם בעת רישום המניות כאמור הוצעו לציבור מניות נוספות, לרבות זכויות לרכישת מניות בתוך שנתיים מאותו מועד, שערכן הכולל הנקוב לפחות שליש מערכן הנקוב של המניות שנרשמו כאמור.
(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול אם מניות שנרשמו כאמור נמכרו בתוך חמש שנים מיום שנרשמו; נמכרו המניות כאמור, יראו את בעל המניות, לענין סעיף 101(א) לפקודה, כאילו ביקש כדין שרישום המניות לא ייחשב כמכירתן."
שירותים משפטיים





חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות












כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ