אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985

חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985

חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"היום הקובע" - כ' בטבת התשמ"ו (1 בינואר 1986);
"חוק מס" - חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, למעט תשלום שגובה המוסד לביטוח לאומי ולמעט אגרה;
"חוב מס" - כל סכום שאדם חייב בו לפי חוק מס;
"החזר מס" - כל סכום שעל המדינה להחזיר או לשלם לפי חוק מס, ואשר הגיע המועד להחזרתו או לתשלומו;
"שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת;
"שקל חדש" ו"אגורה" - כמשמעותם בחוק מטבע השקל החדש, התשמ"ה-1985.
2. עיגול חוב והחזר
חוב מס או החזר מס, יעוגלו לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
3. קביעת סכומי אגרות מעוגלים
(א) בסעיף זה, "אגרה" - אגרה שנקבעה בחיקוק שאינו חוק עזר של רשות מקומית.
(ב) נקבעה בחיקוק הוראה בדבר עיגול סכומי אגרה שלפי הסכום המעוגל מסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - בטל.(ג) היה הסכום הכולל של אגרה העומד לתשלום פחות משקל חדש אחד, יעוגל הסכום הכולל לשקל חדש אחד;
עלה הסכום הכולל על שקל חדש אחד, יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.
4. עיגול אגרות והיטלים של רשויות מקומיות
(א) בסעיף זה, "אגרה" - אגרה או היטל שנקבעו בחוק עזר של רשות מקומית.
(ב) אגרה שסכומה ערב תחילתו של חוק זה פחות מאגורה אחת - תהיה אגורה אחת.
(ג) נקבעה בחוק עזר אגרה שסכומה מסתיים בשבר של אגורה או נקבעה בחוק עזר הוראה בדבר עיגול סכומי אגרה שלפיה הסכום המעוגל מסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - בטל.
(ד) היה הסכום הכולל של אגרה העומד להשתלם פחות מעשר אגורות, יעוגל הסכום הכולל לעשר אגורות; עלה הסכום הכולל על עשר אגורות, יעוגל לסכום שהוא מכפלה של עשר אגורות, וסכום של חמש אגורות יעוגל כלפי מעלה.
5. תחולה
הוראות סעיפים 2, 3 ו-4 יחולו, לפי הענין, לגבי אלה:
(1) החזר מס הכנסה, וחוב מס הכנסה שאינו ניכוי במקור, המתייחסים לשנת המס 1985 ואילך;
(2) ניכוי מס הכנסה במקור, הנעשה החל ביום הקובע;
(3) מס שבח מקרקעין על עסקאות שנעשו החל ביום הקובע;
(4) מס רכוש המתייחס לשנת המס 1986 ואילך;
(5) חוב מס אחר שאינו מילווה לפי חיקוק, החזר מס אחר, אגרות והיטלים המשתלמים החל ביום הקובע.
6. הוראות מעבר לגבי מסים
(א) חוב מס הכנסה המתייחס לשנת מס שלפני 1985, חוב מס רכוש לשנת מס שלפני 1986 או חוב מס שבח מקרקעין על עסקה שנעשתה לפי היום הקובע, או החזר מסים כאמור, והכל למעט הפרשי הצמדה וריבית עליהם, יעוגלו לאגורות; הסכום המתקבל מן הסכום המעוגל כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עליו יעוגל על פי סעיף 2.
(ב) בחישוב חוב מס שבח מקרקעין ומס ריווח הון, למעט הפרשי הצמדה וריבית עליהם, יעוגל לאגורות כל סכום המהווה מרכיב בחישוב החוב או ההחזר; סכום החוב המתקבל על פי החישוב האמור, בתוספת סכום הפרשי הצמדה וריבית יעוגל על פי סעיף 2.
(ג) בסעיף זה, "עיגול לאגורות" - עיגול לאגורה הקרובה, בעיגול חצי אגורה כלפי מעלה.
7. מילוות של המדינה
(א) סכום שישולם החל ביום הקובע מכוח חיקוק שלפיו הוטל מילווה, יעוגל לאגורה הקרובה; סכום של חצי אגורה יעוגל כפי מעלה.
(ב) סכום שיש לשלמו כאמור בסעיף קטן (א) אשר מנהל מילוות המדינה בבנק ישראל הודיע כי אינו מגיע כדי ההוצאות של ביצוע התשלום - לא ישולם, זולת אם הזכאי לתשלום ביקש את תשלומו; ביקש הזכאי כאמור, ישולם לו הסכום כשהוא מעוגל לאגורה הקרובה.
8. עיגול קנסות
(א) סכום כולל של קנס, של כפל קנס או של קנס בצירוף תוספת פיגורים, או יתרות חוב בשל סכומים כאמור, יעוגלו כלפי מטה לשקל החדש השלם הקרוב; לענין זה,
"קנס" - למעט קנס שהוא חוב מס.
(ב) סעיף זה יחול גם על סכום כאמור שהוטל לפני היום הקובע ושולם אחריו.
9. ביטול
חוק עיגול סכומים, התשמ"א-1981 - בטל.
10. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
11. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום הקובע.
_________________________________
1 ס"ח תשמ"ו, 72.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ