אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עזר לרשות נחל הירקון (שמירה על הירקון וגדותיו), התשנ"ד-1994

חוק עזר לרשות נחל הירקון (שמירה על הירקון וגדותיו), התשנ"ד-1994

חוק עזר לרשות נחל הירקון (שמירה על הירקון וגדותיו), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 12 לחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), וסעיף 5(6) לצו רשות נחל הירקון, התשמ"ח-1988 (להלן - הצו), ובאישור השר לאיכות הסביבה, מתקינה רשות נחל הירקון חוק עזר זה:
1. הגדרות
בחוק עזר זה -
"רשות הנחל" - רשות נחל הירקון, שהוקמה לפי הצו;
"הירקון" - נחל הירקון, כהגדרתו בצו;
"המנהל" - מי שנתמנה מנהל רשות הנחל בידי מועצת רשות הנחל;
"פקח" - מי שנתמנה לכך בידי מנהל רשות הנחל;
"גדות הירקון" - לרבות כל שטח בתחום 20 מטרים מקצה הדופן של אפיק הירקון משני צדדיו.
2. איסור פגיעה בירקון
(א) לא יכניס אדם אדמה, עפר, חול, אבנים, חומר מוצק או חפץ כלשהו למימי הירקון ולא ירשה לאחר לעשות פעולות כאמור עבורו - אלא בהיתר בכתב ממנהל רשות הנחל.
(ב) לא יזרים אדם ולא ישפוך חומר נוזלי כלשהו לתוך מימי הירקון, לא ירשה לחומר נוזלי לזרום או להישפך למימי הירקון ולא ירשה לאחר לעשות פעולות כאמור.
(ג) לא יחפור אדם בקרקעית הירקון, לא יוציא ממנה חול, אדמה, אבנים או חומר אחר, לא יניח ולא יבנה דבר בתוך הירקון, לא יחסום ולא יפריע לזרימת המים בירקון, לא ישאב ממנו מים, לא יפגע בצמחיה שבמים ולא ירשה לאחר לעשות פעולות כאמור אלא בהיתר בכתב מאת מנהל רשות הנחל.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל לאשר הזרמת נוזלים לירקון כאשר הדבר דרוש למילוי תפקידי הרשות על פי סעיף 3 לחוק.
3. איסור פגיעה בגדות הירקון
(א) לא יחפור אדם בגדות הירקון, לא ישנה את צורתן בדרך כלשהי ולא יפגע בצמחיה שעל הגדות, אלא בהיתר בכתב מאת מנהל רשות הנחל.
(ב) לא יניח אדם על גדות הירקון אדמה, עפר, חול, אבנים, אשפה, פסולת או כל דבר אחר, ולא יעמיד, לא ישליך ולא ישאיר דברים אלה על גדות הירקון.
4. תיקון הנזק
(א) אדם שעבר על הוראות הסעיפים 2 ו-3 וגרם נזק לירקון, מימיו או גדותיו חייב לתקן באופן מידי את הנזק, להנחת דעתו של המנהל.
(ב) תיקון הנזק אינו פוטר אדם מאחריותו הפלילית להפרה של הוראות חוק עזר זה.
5. דרישה לתיקון נזק או סילוק מכשול
(א) רשות הנחל רשאית לדרוש מאדם שעבר על הוראה מהוראות סעיפים 2 ו-3 כי יתקן את הנזק שגרם או יסלק את המכשול שיצר.
(ב) הדרישה תהיה בכתב, חתומה ביד המנהל, ותפרט את התנאים והדרכים לתיקון הנזק או סילוק המכשול ואת הזמן לביצוע הפעולות האמורות.
(ג) אדם שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.
6. ביצוע בידי רשות הנחל
לא מילא אדם אחרי דרישה שניתנה לו על פי סעיף 5 תוך הזמן הקבוע בה, רשאי המנהל להורות כי הפעולות הדרושות ייעשו בידי רשות הנחל עצמה וכי ההוצאות הכרוכות בכך ייגבו מאת האדם שהיה חייב למלא אחר הדרישה.
7. פעולה דחופה
(א) בכל מקרה שבו נראה למנהל שקיים צורך בפעולה דחופה כדי למנוע או לתקן נזק לירקון ולגדותיו או לסלק מהם מכשול, רשאי הוא לפעול באופן מידי ולעשות את כל הפעולות הדרושות, לדעתו, למניעתו או לתיקונו של הנזק או לסילוק המכשול - וזאת מבלי למסור תחילה דרישה לפי סעיף 5.
(ב) פעל המנהל כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא לגבות מאת האדם שגרם לנזק או יצר את המכשול את ההוצאות שרשות הנחל הוציאה לעשיית הפעולות האמורות.
8. זכות כניסה
לשם ביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה, רשאי המנהל או פקח להיכנס לכל מקום שבתחום רשות הנחל.
9. עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס של 900 שקלים חדשים ובעבירה נמשכת, קנס נוסף של 36 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת, העבירה לאחר שנסמרה עליה הודעה בכתב מטעם רשות הנחל או לאחר הרשעה.
10. תחולה
הוראות חוק עזר זה יחולו על תחומה של רשות הנחל, כפי שנקבע בסעיף 3 לצו.
11. שמירת דינים
הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בדבר שמירת מקורות מים ומניעת זיהומם ולא לגרוע מהן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 607.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ