אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ו-1996

חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ו-1996

חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיף 262 לפקודת העיריות, וסעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כלהלן:
1. הגדרות
בחוק עזר זה -
"בעל כלב" - אדם שכלב נמצא ברשותו, בפיקוחו או בהחזקתו;
"בעל חתול" - אדם שחתול נמצא ברשותו, בפיקוחו או בהחזקתו;
"מאורות" - מלונה, כלוב וכל מקום או מיתקן שקבע המנהל להחזקת כלבים בידי הרשות המקומית;
"מועצה" - מועצת הרשות המקומית;
"מנהל" - הרופא הוטרינר שמועצת הרשות המקומית מינתה אותו להיות מנהל השירות הוטרינרי של הרשות המקומית;
"מפקח" - מי שראש הרשות המקומית מינהו למפקח לענין חוק עזר זה;
"מקום ציבורי" - כל מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו לרבות רחוב, שדרה, גן, גינה, מקום עינוג, כל שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי וכל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או משתמש בו או עובר בו, וכן רכוש משותף כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להוציא מקום ציבורי שראש הרשות קבע כי מותר לכלבים לעשות בו את צרכיהם;
"סימון אלקטרוני" - סימון תת עורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצואר הכלב;
"ראש הרשות המקומית" - לרבות מי שראש הרשות העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רופא וטרינר" - רופא וטרינר המועסק על ידי רשות מקומית;
"רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או איגוד ערים, אשר הודיעו על החלטה לאמץ חוק עזר זה;
"רשיון" - רשיון להחזקת כלב בתחום הרשות המקומית.
2. חובת רישוי וסימון
(א) לא יחזיק אדם כלב בתחום רשות מקומית אלא אם כן ניתן לגביו רשיון מאת המנהל ובתאם לתנאי הרשיון, כולל סימונו האלקטרוני של הכלב.
(ב) אדם השוהה זמנית בתחום רשות מקומית ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המחזיק כלב בפיקוח זמני, לא יהיה חייב ברשיון מאת המנהל ובסימון אלקטרוני, אם יש לו רשיון בר תוקף מאת רשות מקומית אחרת להחזקת אותו כלב לתקופה שלא תעלה על 30 יום.
(ג) כלב עד גיל 3 חודשים אינו חייב בחיסון ובסימון אלקטרוני.
(ד) חיסון כלב שבוצע בתחום רשות מקומית אחרת אינו פוטר את בעלו או מחזיקו מחובת קבלה רשיון להחזקת כלב, בתחום הרשות המקומית, מגיל שלושה חודשים.
(ה) לא יחזיק אדם בתחום רשות מקומית חתול אלא אם כן תלה בצווארו של החתול קולר בצבע בולט.
3. קבלת רשיון
(א) רשיון להחזקת כלב יינתן למבקש הרשיון לאחר בדיקה וטרינרית של הכלב, חיסונו, סימונו האלקטרוני ותשלום האגרה כאמור בסעיף 4(א).
(ב) המנהל רשאי לקבוע תנאים לרשיון, ובנוסף על כל תנאי שיקבע, רשאי הוא להורות בדבר אופן החזקת הכלב, מקום החזקתו או בידי מי יוחזק, וכן רשאי הוא להורות בדבר בדיקתו בידי רופא וטרינר ומתן טיפול בתנאים ובמועדים שיקבע וחיסונו נגד מחלת הכלבת.
(ג) המנהל ירשום פרטים מלאים של כל כלב שלגביו ניתן רשיון, ובעלו יתן למנהל פרטים לפי דרישת המנהל.
(ד) המנהל רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן מכל טעם סביר הנראה לו, ובין היתר מהטעמים הבאים:
(1) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים.
(2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור;
(3) הכלב בעל מזג פראי;
(4) בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 495(א) לחוק העונשין, התשל"ז -1977;
(5) אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואי או לסיכון בריאות הציבור;
(6) הכלב נשך אדם ולא הוסגר למלונות הרשות המקומית תוך 24 שעות מעת הנשיכה;
(7) הכלב נשך אדם יותר מפעם אחת בתקופה של שנתיים;
(8) הכלב לא חוסן נגד כלבת כחוק או לא קיבל טיפול שהמנהל הורה לבצעו;
(9) הכלב משוטט באורח חופשי ברשות הרבים, אף על פי שניתנה התראה לבעלו מטעם המנהל;
(10) בעל הכלב עבר עבירה לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994;
(11) בעל הכלב לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי הרשיון, אף על פי שניתנה לו התראה מאת המנהל.
(ה) ביטל ראש רשות מקומית רשיון מסיבה כלשהי, רשאי הוא לסרב להחזיר לבעל הכלב את האגרות ששילם.
(ו) תוקפו של רשיון יהא למשך שנה אחת מיום הוצאתו.
(ז) בעל כלב יודיע למנהל על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון תוך 30 ימים מיום השינוי.
(ח) בקשה לקבלת רשיון תוגש מאת מי שגילו 18 שנים ומעלה.
(ט) המנהל רשאי להגביל את מספר הכלבים או החתולים שבהחזקת אדם אחד אם הם מהווים מטרד, מפגע תברואי או סיכון לציבור.
4. אגרה
(א) בעד רשיון תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בשיעור שנקבע בתקנה 5(א) לתקנות הכלבת (רישוי וחיסון), התשל"ד-1974 (להלן - תקנות הכלבת).
(ב) בעד סימון אלקטרוני תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה שתיקבע.
(ג) עיוור יהא פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו ככלב נחייה.
(ד) בעד כלבה מעוקרת או כלב מסורס תשולם מחצית מאגרת רשיון.
5. חיסון (תיקון: תשנ"ו)
(א) בעל כלב יגרום לחיסון הכלב מפני מחלת הכלבת אחת לשנה, החל מגיל שלושה חודשים.
(ב) המנהל רשאי להורות לבעל כלב ליתן לכלב חיסון או טיפול הדרושים למען בריאות הציבור.
(ג) המנהל רשאי לקבוע סדרי חיסון או טיפול לכלב ובעל הכלב ישלם בעד החיסון או הטיפול, אגרה בשיעור שנקבע בתקנה 5(ב) לתקנות הכלבת.
(ד) בעד כלבה מעוקרת או כלב מסורס תשולם מחצית מאגרת חיסון.
6. החזקה
(א) בעל כלב ימנע בעד הכלב מלצאת מחוץ לתחום ביתו, אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, הכלב מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטרים ופיו של הכלב חסום בזמם שאינו מאפשר לכלב לנשוך.
(ב) בעל כלב יפנה מיד לכלי אשפה, צואה שהשאיר כלבו במקום ציבורי או במקום פרטי שאינו בבעלותו.
7. הסגרה, שחרור או התרמה
(א) בעל כלב שסירבו לתת לו רשיון או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור את הכלב למאורות תוך 4 ימים מיום שקיבל את הודעת הסירוב או הביטול.
(ב) משוטט כלב או חתול בשטח ציבורי או פרטי שמחוץ לשטח בעלו, רשאי שוטר או מפקח לתופסו ולהעבירו למאורות; אם אי אפשר לתופסו רשאי שוטר או מפקח להשמידו.
(ג) המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קויימו תנאי הרשיון להחזקתו וכן רשאי הוא להורות על הסגרתו למאורות.
(ד) כלב שהוסגר למאורות רשאי המנהל לאפשר את שחרורו בתנאים שיקבע.
(ה) הוסגר כלב משוטט למאורות ולא הוגשה בקשה להחזרתו תוך 5 ימים מעת הסגרתו, רשאי המנהל למסור את הכלב לבעל אחר או להורות על השמדתו.
(ו) הוסגר כלב למאורות והמנהל סירב לבקשת בעלו להחזירו להחזקתו, רשאי המנהל להורות על מסירתו לבעל אחר או להשמידו, אלא אם כן הוגש ערר בכתב לראש הרשות המקומית על החרמת הכלב תוך 5 ימים מיום קבלת ההודעה על סירוב החזרת הכלב לבעלו; החלטת ראש הרשות המקומית שתינתן בכתב תהיה סופית.
8. תפיסת כלב והשמדתו
(א) כלב שלא ניתן לגביו רשיון או שאינו מסומן אלקטרונית או שאינו מוחזק בהתאם להוראות סעיף 6, רשאי שוטר או מפקח לתפסו ולמסרו למאורות; אם אי אפשר לתפסו ולמסרו כאמור, רשאי שוטר או מפקח להשמידו.
(ב) נמסר כלב למאורות לפי הוראות סעיף קטן (א), הוא לא יושמד, אלא אם כן לא נמצאו לו תובעים תוך 5 ימים מעת מסירתו כאמור; ורשאי המנהל להאריך את הזמן כאמור אם לדעתו הכלב בעל ערך, או רשאי הוא לקצרו מטעמים של סכנה לבריאות הציבור.
(ג) נתפס כלב לפי הוראות סעיף קטן (א), הוא לא יוחזר לבעלו אלא אחרי שהוצא לגביו רשיון, הכלב סומן אלקטרונית ושולם לרשות המקומית אגרה או תשלום בעד כל יום מתקופת החזקתו במאורות, וכן בעד הובלת הכלב למאורות, בשיעורים שנקבעו בתקנה 5 לתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), התשי"ט-1959.
9. נשיכות
(א) נשך כלב או חתול אדם, ינקוט בעלו, תוך 24 שעות מעת היוודע לו הדבר, אמצעים אלה:
(1) יודיע על כך למנהל;
(2) יביא את הכלב או החתול לבידוד במאורות למשך 10 ימים.
(ב) בסעיף זה, "נשך" - לרבות חשד לנשיכה או גרימת שריטה המחייבת, לדעת המנהל, מסירת הכלב או החתול לבידוד במאורות.
10. תשלום בעד החזקת חתול במאורות
חתול שהוחזק במאורות לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו אלא לאחר ששולמו לקופת הרשות המקומית אגרות או תשלומים כאמור בסעיף 8(ג).
11. אי תשלום לפי דרישה
לא שילם בעלו של כלב או חתול את התשלום הנדרש בעד החזקתם במאורות, תוך 5 ימים מיום הדרישה, יראו את הכלב או החתול כמי שאין להם תובעים ורשאי המנהל להשמידם או למוסרם לאחר, לפי ראות עיניו.
12. רשות כניסה
(א) המנהל, רופא וטרינר, מפקח, וכן אדם המסייע בידם, רשאים בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולעשות מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו.
(ב) לא יפריע אדם למנהל, לרופא וטרינר, למפקח ולאדם המסייע בידם ולא ימנע בעדם מלבצע דבר על פי סמכויותיהם או על פי תפקידיהם לפי הוראות חוק עזר זה.
13. פיצויים
הרשות המקומית או מי שפועל בשמה ומטעמה, פטורים מתשלום פיצוי בשל פעולה או מחדל שעשו או נמנעו מעשייתם, לפי הענין, לפי הוראות חוק עזר זה.
14. האצלת סמכויות
המנהל רשאי, באישור הרשות המקומית, לאצול לאחר את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.
רשויות מקומיות שאימצו את חוק העזר לדוגמה2

______________________________
1 קתש"ם תשנ"ו, 354, 533.
2 אלעד (קתש"ם תש"ס, 84); אשדוד (קתש"ם תשנ"ט, 240); באר יעקב (קתש"ם תשנ"ז, 427); בית דגן (קתש"ם תשנ"ז, 427); בית שמש (קתש"ם תשס"ב, 452); בנימינה (קתש"ם תשנ"ח, 219); גן יבנה (קתש"ם תשס"ב, 451); דימונה (קתש"ם תשס"ב, 291); הגליל העליון (קתש"ם תשנ"ט, 92); דבוריה (קתש"ם תשנ"ז, 8); חולון (קתש"ם תש"ס, 44, 48); חיפה (קתש"ם תשנ"ח, 81); טבריה (קתש"ם תשנ"ט, 187); יואב (קתש"ם תש"ס, 118); ירוחם (קתש"ם תשס"ב, 254); כאבול (קתש"ם תשנ"ח, 348); כפר ורדים (קתש"ם תשס"ג, 463); כפר יונה (קתש"ם תשנ"ח, 219); כפר תבור (קתש"ם תשנ"ז, 161); לב השרון (קתש"ם תשס"ב, 255); מבשרת ציון (קתש"ם תשנ"ט, 282); מגדל העמק (קתש"ם תשס"ב, 450); מטה יהודה (קתש"ם תשס"א, 163); מיתר (קתש"ם תשס"א, 368); מעלה עירון (קתש"ם תשס"ב, 452); מעלות תרשיחא (קתש"ם תשנ"ט, 283); נשר (קתש"ם תש"ס, 426); עכו (קתש"ם תשס"ג, 24); עפולה (קתש"ם תשנ"ח, 241); עמק חפר (קתש"ם תשנ"ז, 427); הערבה התיכונה (קתש"ם תשס"א, 323); קדימה (קתש"ם תשס"ב, 452); קרית שמונה (קתש"ם תשס"א, 346); ראש העין (קתש"ם תשנ"ח, 348); שפרעם (קתש"ם תשנ"ז, 562); תל מונד (קתש"ם תשס"ב, 513);
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ