אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש"ם-1980

חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש"ם-1980

חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש"ם-1980 1
לפי סעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמא כלהלן:
1. הגדרות
בחוק עזר זה -
"אדם" - אחד או יותר מאלה:
(1) בעל הדוכן;
(2) המחזיק למעשה בדוכן;
(3) אחראי למכירת טובין מעל גבי דוכן;
(4) שותף פעיל למכירת טובין מעל גבי דוכן;
(5) כל אדם אחר המוכר טובין מעל גבי דוכן;
"גדר בטחון" - מגן מברזל או גדר רשת לדוכנים על פי מפרט הנמצא במשרד מהנדס המועצה המקומית;
"דוכן" - לרבות כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;
"הודעה" - לרבות דרישה;
"חצר השוק" - לרבות הרחבה הנמצאת בקרבת השוק;
"טובין" - פירות, ירקות, בשר, דגים, משקאות או שאר צרכי מזון וכן סחורות אחרות שמוכרים מעל גבי דוכן;
"מדרכה" - מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף או סלול ובין שאינו מרוצף או סלול;
"מוכר" - לרבות המציג טובין למכירה בין שמכרן ובין שלא מכרן;
"מועצה" - המועצה המקומית;
"מהנדס המועצה" - המהנדס שהתמנה למועצה לפי סעיף 140(א) לצו המועצות המקומיות (א);
"מזון" - כל דבר המשמש למאכל או למשקה לאדם או לבעל חיים;
"מפקח" - מי שראש העיריה מינה אותו בכתב להיות מפקח לענין הוראות חוק עזר זה;
"סחורה" - לרבות כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל חיים;
"ראש המועצה" - לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רחוב" - דרך, נתיב להולכי רגל, כביש, גשר, מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחרים, רחבה, כיכר או גן, וכן כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להכניס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;
"שוק" - כל מקום שהוא שוק ציבורי ושהמועצה אישרה אותו כשוק, וכן תא, מדרכה או רחוב שבתחום המועצה שעליהם הציב אדם דוכן;
"תא" - חנות בשוק שיוחדה למכירת טובין, לרבות השטח שעליו הוצב דוכן.
2. דרישת גידור דוכן
(א) כל אדם המוכר טובין מעל גבי דוכן שהוצב בשוק, יתקין גדר בטחון בהתאם לדרישת המפקח, אם סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם מניעת סכנה לציבור ולבטחונו.
(ב) המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אדם האמור בסעיף קטן (א) להתקין גדר בטחון לדוכנו.
(ג) ההודעה לפי סעיף קטן (ב) תכלול את התנאים, הפרטים, הצורה, המקום והאופן להתקנת גדר הבטחון לדוכן ואת התקופה שיש לבצעה.
(ד) כל מי שנמסרה לו הודעה לפי הסעיפים הקטנים (ב) ו-(ג), חייב למלא אחריה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח, תוך הזמן שנקבע על ידו, הכל כאמור בהודעה.
(ה) תקפה של ההודעה כאמור בסעיף זה הוא עד למילויה.
3. התקנת גדר בטחון בידי המועצה
(א) לא קיים אדם את הדרישה שבהודעה כאמור בסעיף 2, או ביצע את המפורט בה שלא לפי התנאים, הפרטים, הצורה והאופן המפורטים בה, או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה בה, רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה המועצה לשם כך.
(ב) תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה בדבר גורם התוצאות.
(ג) ביצוע כאמור בסעיף קטן (א) לא יגרע מאחריותו של האדם לפי סעיף 2.
4. סמכויות המפקח
המפקח רשאי לגשת בכל עת סבירה לדוכן, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט בכל הצעדים הדרושים לקיומן לרבות סילוק הדוכן והטובין שעליו.
5. מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם ניתנה באחת הדרכים האלה:
(1) נמסרה לאותו אדם, או במקום מגוריו הרגיל או הידוע לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או למי שעובד עם בן משפחתו או מוסמך על ידיו;
(2) הונחה במקום מגוריו של אותו אדם או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;
(3) נשלחה בדואר במכתב רשום ומשולם מראש, לפי מען אותו אדם, במקום מגוריו או במקום עסקו; הרגילים או הידועים לאחרונה;
(4) הודבקה במקום בולט בדוכן שאליו מתייחסת ההודעה.
6. איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח בביצוע סמכויותיו לפי חוק עזר זה.
7. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2
8. שמירת דינים
אין חוק עזר זה גורע מכל חיקוק אחר, אלא הוא בא להוסיף עליו.
רשויות מקומיות שאימצו חוק העזר לדוגמה 3
______________________________
1 ק"ת תש"ם, 2376; קתש"ם תשמ"ז, 134, 174; תשס"ח, 5.
2 סעיף 2 לתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), התשס"ח-2007 (קתש"ם תשס"ח, 6) קובע:
"2. שמירת דינים
אין בחוק עזר זה כדי לפגוע בחוק עזר לדוגמה שאימצה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק עזר זה."
3 אור יהודה (קתש"ם, תשמ"א, 1076); מעלות תרשיחא (קתש"ם תשמ"ב, 632); נתיבות (קתש"ם, תשמ"א, 1092).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ