אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה (הוראות מעבר), התשס"ז-2007

חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה (הוראות מעבר), התשס"ז-2007

חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה (הוראות מעבר), התשס"ז-2007 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"בית משפט צבאי בחבל עזה" - בית משפט צבאי או בית משפט צבאי לערעורים, שכוננו לפי הצו;
"הצו" - צו בדבר הוראות ביטחון (אזור חבל עזה), התש"ל-1970, שהוציא מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור חבל עזה;
"חוק השיפוט הצבאי" - חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;
"מאסר" - לרבות מאסר בשל אי-תשלום קנס ומאסר על תנאי, בין שהופעל ובין שטרם הופעל;
"שופט צבאי-משפטאי" - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי.
2. דין עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה
עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה לפני תחילתו של חוק זה, יבוצע בישראל, ודינו, בכפוף להוראות חוק זה, לכל דבר וענין לרבות לענין חנינה, קציבה, הקלה בעונש או שחרור מוקדם ממאסר, כדין עונש מאסר שנגזר בישראל.
3. חישוב תקופת המאסר
(א) גזר בית משפט צבאי בחבל עזה עונש מאסר, כאמור בסעיף 2, תהיה תקופת המאסר שעל האסיר לשאת בישראל, התקופה שנגזרה על ידי בית המשפט הצבאי כאמור, גם אם העונש שנגזר חמור מהעונש המרבי שניתן להטיל בשל אותה עבירה לפי הדין בישראל.
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הוראות סעיף 41 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לא יחולו על עונש מאסר עולם שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה, כאמור בסעיף 2, ויראו עונש מאסר עולם כאמור כעונש מאסר לתקופה בלתי קצובה.
4. הפעלת מאסר על תנאי
(א) גזר בית משפט צבאי בחבל עזה עונש מאסר על תנאי, או הומר עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי כאמור לעונש מאסר על תנאי, במסגרת החלטה בדבר הקלה בעונש שניתנה בהתאם לצו, יראו את עונש המאסר על תנאי, לענין הפעלתו, כאילו נגזר בידי בית משפט בישראל.
(ב) אוזכרה בגזר הדין שבו נגזר עונש מאסר על תנאי או בהחלטה בדבר הקלה בעונש, שבמסגרתה הומר עונש מאסר לעונש מאסר על תנאי, כאמור בסעיף קטן (א), עבירה לפי הוראת דבר חקיקה שהוציא מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור חבל עזה, יראו את גזר הדין או את ההחלטה כאמור כמאזכרים עבירה הדומה לה במהותה לפי הדין בישראל.
5. ערעור על פסק דין של בית משפט צבאי בחבל עזה
(א) בסעיף זה -
"בית המשפט הצבאי לערעורים" - בית המשפט הצבאי לערעורים שכונן לפי הצו;
"בית משפט צבאי בחבל עזה" - למעט בית המשפט הצבאי לערעורים;
"בית הדין הצבאי לערעורים" - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי.
(ב) (1) מוקם בזה בית דין צבאי מיוחד לערעורים (להלן - בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים), אשר ידון בערעורים לפי סעיף זה ובמשפטים חוזרים לפי סעיף 7.
(2) מקום מושבו של בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים ייקבע על ידי ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה - הרמטכ"ל).
(3) הרמטכ"ל, בהמלצת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, ימנה שופטים לבית הדין הצבאי המיוחד לערעורים מקרב שופטים צבאיים-משפטאים של בית הדין הצבאי לערעורים.
(4) הרמטכ"ל, בהמלצת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, ימנה מבין השופטים שמונו כאמור בפסקה 3, נשיא לבית הדין הצבאי המיוחד לערעורים.
(5) מותב בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים יורכב על ידי נשיאו מבין השופטים הצבאיים-משפטאים של בית דין זה; בית הדין ידון בשלושה, ואולם בהתקיים אחת מהנסיבות המנויות בסעיף 215 לחוק השיפוט הצבאי, בשינויים המחויבים, ידון בחמישה.
(ג) פסק דין שנתן בית משפט צבאי בחבל עזה לפני תחילתו של חוק זה, ושביום ח' באלול התשס"ה (12 בספטמבר 2005) (בסעיף זה - המועד הקובע) טרם חלף המועד להגשת ערעור עליו בהתאם לצו, ניתן לערעור, בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה לפני בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים.
(ד) היה ערעור על פסק דין של בית משפט צבאי בחבל עזה תלוי ועומד במועד הקובע בבית המשפט הצבאי לערעורים בהתאם לצו, ידון בו בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים, ורשאי הוא להמשיך ולדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הצבאי לערעורים.
(ה) בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים ידון בערעורים לפי סעיף זה בהתאם לדין שלפיו דן בית המשפט הצבאי לערעורים ויהיו לו כל הסמכויות שהיו לבית המשפט הצבאי לערעורים, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות סעיף זה.
(ו) הוראות סעיפים 221, 222, 224, 324 עד 326ב, 405(ב), 414, 419 עד 422, 424 עד 435, 436 למעט הסיפה של פסקה (1)(ה) החל במילים "או לבטלו ולהחזיר", 439 ו-440 לחוק השיפוט הצבאי יחולו, בשינויים המחויבים, על הליכי ערעור לפני בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים.
(ז) בכל ענין של סדרי דין שלא הוסדר בחוק זה ינהג בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים בדרך הנראית לו צודקת ויעילה בנסיבות הענין.
6. דין פסק דין של בית משפט צבאי מיוחד לערעורים
לענין סעיפים 2 עד 4, דין פסק דין של בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים כדין פסק דין של בית המשפט הצבאי לערעורים שניתן לפני תחילתו של חוק זה.
7. משפט חוזר
(א) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים או המשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים (בסעיף זה - נשיא בית הדין הצבאי לערעורים), רשאי להורות על עריכת משפט חוזר למי שניתן עליו פסק דין חלוט בבית המשפט הצבאי בחבל עזה, בבית המשפט הצבאי לערעורים ובבית הדין הצבאי המיוחד לערעורים בהתקיים אחד מהמקרים האמורים בסעיף 445(ב) לחוק השיפוט הצבאי, בשינויים המחויבים.
(ב) הורה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים על עריכת משפט חוזר, יורכב מותב מיוחד של בית דין צבאי מיוחד לערעורים ולפניו יתברר המשפט.
(ג) הוראות סעיפים 446 עד 449, 451 עד 455, 456א ו-457 לחוק השיפוט הצבאי יחולו על משפט חוזר לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום שבו נאמר בסעיפים האמורים, למעט בסעיפים 448 ו-456א, "בית הדין הצבאי לערעורים" או "בית הדין", ייקרא "בית הדין הצבאי המיוחד לערעורים".
(ד) סעיף 31 לחוק בתי המשפט [נוסח חדש], התשמ"ד-1984, לא יחול על פסקי דין של בית המשפט הצבאי בחבל עזה, בית המשפט הצבאי לערעורים ובית הדין הצבאי המיוחד לערעורים.
8. סופיות הדיון
החלטה ופסק דין בערעור, החלטה על משפט חוזר והחלטה ופסק דין במשפט חוזר לפי חוק זה הם סופיים, ואין עליהם ערעור.
9. תחולת תקנות שעת חירום
אסיר שהוראות חוק זה חלות עליו, לא יחולו עליו עוד הוראות תקנה 6(א) לתקנות שבתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967.
10. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ז, 158.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ