אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005

חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005

חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005 1
1. הגדרות (תיקון תשע"ב)
בחוק זה -
"חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;
"עדכון כתובת" - רישום כתובת למשלוח דואר או שינויו, לפי הוראות סעיף 2 או רישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין או שינויו, לפי הוראות סעיף 2א;
"פקיד הרישום" - כמשמעותו בסעיף 4 לחוק המרשם;
"רשות" - רשות המנויה בתוספת;
"תושב" - כהגדרתו בחוק המרשם;
2. הודעה על כתובת למשלוח דואר
(א) תושב רשאי למסור לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר; חל שינוי בכתובת למשלוח דואר של תושב, חייב הוא למסור לפקיד הרישום הודעה על כך בתוך שלושים ימים מיום השינוי; היה בחסותו קטין או בגיר שאינו מסוגל למסור הודעה, ימסור התושב הודעה כאמור בעבורו.
(ב) תושב שלא מסר לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר, יראו את המען שנרשם במרשם האוכלוסין ככתובתו למשלוח דואר.
2א. כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקון תשע"ב)
הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף 2, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.
הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בכפוף להוראות סעיף 18(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 .
נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור.
3. חובת רשות2
רשות תפנה לשר או מי שהוא הסמיך לכך לענין זה, אחת לחודש, לקבלת רשימת עדכוני הכתובות מהחודש שקדם לפניה, והשר יעביר לרשות את הרשימה בתוך 14 ימים.
4. משלוח דואר לאחר עדכון כתובת (תיקון תשע"ב)
שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 50 ימים מיום עדכון כתובת, לכתובת למשלוח דואר קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיעו ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת. לעניין זה, "כתובת למשלוח דואר" לרבות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בסעיף 2א.
5. שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק המרשם.
6. שינוי התוספת
השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת, גם לבקשת גוף המעוניין להיכלל בה.
7. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לענין קביעת סוגי הגופים שרשאים לבקש להיכלל בתוספת.
8. (שולב בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965).
9. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ג' בשבט התשס"ו (1 בפברואר 2006).
תוספת
(סעיף 1)
1. רשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה.
2. המוסד לביטוח לאומי.
3. רשות המסים בישראל.
4. עיריות ומועצות מקומיות.
____________________________
1 ס"ח תשס"ה, 998. תיקון תשע"ב, עמ' 142. התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 388, מיום י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), עמ' 178.
2 פורסמה הסמכה (י"פ תשס"ז, 1333) לפי סעיף 3, המסמיכה את בעלי התפקידים המנויים להלן:
המנהל הכללי של משרד הפנים;
מנהל מינהל האוכלוסין;
מנהל מערך המחשוב במשרד הפנים.
3. תחילה ותחולה (תיקון תשע"ב)
תחילתו של תיקון זה ארבעה חודשים וחצי מיום פרסומו.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ