אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999

חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999

חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999 1
פרק א': כללי (תיקון, תשע"א)
1. הגדרות (תיקון, תשע"א)
לענין חוק זה -
"החלטת ממשלה" - בוטל;
"חוק הבחירות" חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט - 1969 ;
"חוק התעמולה" חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 ;
"שטח" - שטח שחלים בו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל.
2. אישור הכנסת (תיקון, התשע"א)
א1. תנאים לאשרור או לאישור הסכם
(א) הממשלה לא תאשרר הסכם הטעון אשרור ולא תחתום על הסכם שאינו טעון אשרור, שלפיו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו של שטח, לרבות הסכם הכולל התחייבות לעתיד והתחייבות המותנית בתנאים, אלא לאחר שההסכם אושר בידי הכנסת ובמשאל עם, לפי הוראות חוק זה.
(ב) החלטת הממשלה שלפיה המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח שלא בדרך של הסכם כאמור בסעיף קטן (א), טעונה אישור בידי הכנסת ובמשאל עם, לפי הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים כאילו היתה הסכם כאמור.
ב1. חזרת הממשלה מהסכם
הגישה הממשלה הסכם כאמור בסעיף 1א ליושב ראש הכנסת, והודיעה לכנסת וליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי היא חוזרת בה מכוונתה לאשרר את ההסכם או לחתום עליו, לא יובא ההסכם לאישור הכנסת או לא יערך משאל עם במועד שנקבע לכך, לפי העניין.
פרק ב': אישור הכנסת (תיקון, תשע"א)
2. אישור הכנסת
(א) הממשלה תגיש הסכם כאמור בסעיף 1א ליושב ראש הכנסת, אשר יניחו בלא דיחוי על שולחן הכנסת לצורך אישור בכנסת; בתקופת פגרת הכנסת יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת לצורך הנחת ההסכם כאמור.
(ב) יושב ראש הכנסת יביא את ההסכם לאישור הכנסת לאחר שחלפו לפחות שבועיים ולכל היותר ארבעה שבועות מיום הנחתו על שולחן הכנסת, או תקופה ארוכה יותר שעליה הודיעה הממשלה ליושב ראש הכנסת.
(ג) אישור הכנסת לפי סעיף זה יהיה ברוב חבריה.
(ד) יושב ראש הכנסת יודיע ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בלא דיחוי, על אישור הכנסת לפי סעיף זה, ויפרסם על כך הודעה ברשומות.
פרק ג': משאל עם (תיקון, תשע"א)
3. משאל עם (תיקון, תשע"א)
(א) הסכם שאושר על ידי הכנסת, כאמור בסעיף 2, טעון גם אישור במשאל עם, שיתקבל ברוב הקולות הכשרים של המשתתפים במשאל.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הסכם שהכנסת אישרה ברוב של שמונים חברי הכנסת, אינו טעון גם אישור במשאל עם.
4. המועד לעריכת משאל עם (תיקון, תשע"א)
אישרה הכנסת הסכם כאמור בסעיף 2, ייערך משאל העם ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום החלטת הכנסת, אלא אם כן החליטה הכנסת ברוב חבריה, בתוך חמישה ימים מיום האישור כאמור, על עריכת משאל העם במועד מאוחר יותר, אך לא יאוחר מעשרה ימים מהמועד הקבוע לעריכתו לפי סעיף זה.
5. בחירות לכנסת ומשאל עם (תיקון, תשע"א)
על אף האמור בסעיף 4, אישרה הכנסת הסכם כאמור בסעיף 2, ובתקופה שתחילתה 30 ימים מיום האישור וסיומה 120 ימים מאותו יום חל יום הבחירות לכנסת, ייערך משאל העם ביום הבחירות לכנסת.
6. הזכות להשתתף במשאל העם (תיקון, תשע"א)
זכאי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי להשתתף בבחירות לכנסת לו היו מתקיימות במועד עריכת משאל העם.
7. השאלה במשאל העם, פתקי ההצבעה והתוצאות (תיקון, תשע"א)
(א) (1) השאלה שתוצג לבוחר במשאל העם תהיה "האם את/ה בעד או נגד ההסכם בין מדינת ישראל לבין [שמות הצדדים] שאישרה הכנסת ביום [תאריך אישור הכנסת]?"
(2) הביאה הממשלה לאישור הכנסת החלטה כאמור בסעיף 1א(ב), תוצג לבוחר במשאל העם השאלה "האם את/ה בעד או נגד החלטת הממשלה שמספרה [מספר ההחלטה] שאישרה הכנסת ביום [תאריך אישור הכנסת]?"
(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ישלים את הפרטים החסרים בשאלה האמורה בסעיף קטן (א)(1) או (2); השאלה בנוסחה המלא תוצג בכל תא הצבעה כפי שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
(ג) פתקי ההצבעה במשאל העם יישאו את המילים "בעד" או "נגד".
(ד) היה מספר המצביעים בעד גדול ממספר המצביעים נגד אושר ההסכם במשאל העם או אושרה ההחלטה במשאל העם , לפי העניין.
8. יום עריכת משאל העם יום בחירה (תיקון, תשע"א)
(א) יום עריכת משאל העם לפי חוק זה הוא יום בחירה; בחר העובד ביום כיום חופשה, יובא היום במניין ימי החופשה שלו; בסעיף זה, "יום בחירה" יום שהבחירה בידי העובד לצאת בו לחופשה או לעבוד.
(ב) ועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע את סוגי העבודות והשירותים שאין להפסיקם ביום עריכת משאל העם ואת סוגי העובדים שהוראות סעיף קטן (א) לא יחולו עליהם, וכן רשאית היא לקבוע את השעות וההסדרים שיחולו ביום זה.
9. החלת הוראות חוק הבחירות (תיקון, תשע"א)
(א) משאל העם ייערך בדרך שבה נערכות הבחירות לכנסת, וועדת הבחירות המרכזית תהא אחראית על עריכתו.
(ב) על משאל העם יחולו ההוראות לפי חוק הבחירות כאילו היה בחירות לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה בהוראות חוק הבחירות המפורטות להלן, ככל שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות באותו עניין:
(1) בסעיף 1, בהגדרה "יום שליפת הפנקס", במקום האמור בה יקראו "היום ה-54 שלפני עריכצ משאל העם לפי חוק סדרי בשלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמנהל), התשנ"ט-1999 (להלן חוק סדרי השלטון והמשפט)";
(2) סעיפים 4 ו-5 לא ייקראו;
(3) בסעיף 21
(א) האמור בסעיף קטן (א) יסומן "(1)", ובפסקה (1), אחרי "משלוש סיעות" יקראו "מתוכן לפחות סיעה אחת שחבריה תמכו באישור ההסכם (להלן סיעה שתמכה באישור ההסכם) בכנסת לפי סעיף 2 לחוק סדרי השלטון והמשפט וסיעה אחת שחבריה התנגדו לאישור ההסכם כאמור (להלן סיעה שהתנגדה לאישור ההסכם); לעניין סעיף זה לא יובאו במניין חברי הסיעה שנמנעו בהצבעה או לא נכחו בה, ויובאו במניין חברי הסיעה שהשתתפו בהצבעה אך חדלו לכהן בכנסת אחרי אישור ההסכם ולפני עריכת משאל העם.";
(ב) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (1) יקראו:
"(2) נחלקו קולות חברי הסיעה בהצבעה בכנסת על אישור ההסכם כאמור בפסקה (1), יחולו, לעניין קביעת עמדת הסיעה, הוראות סעיף 63 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 ;
(ג) בסעיף קטן (א1)(2), אחרי "משלוש סיעות" יקראו "מתוכן לפחות סיעה אחת שתמכה באישור ההסכם וסיעה אחת שהתנגדה לאישור ההסכם כאמור בסעיף קטן (א)";
(4) בסעיף 24
(א) במקום האמור בסעיף קטן (ד) יקראו "בישיבות של ועדות הקלפי רשאי להיות נוכח, כמשקיף בלבד, נציג אחד של כל סיעה שאינה מיוצגת באותה ועדת קלפי.";
(ב) בסעיף קטן (ט)(1), במקום " שתי סיעות לפחות" יקראו "לפחות סיעה אחת שתמכה באישור ההסכם כאמור בסעיף 21(א) וסיעה אחת שהתנגדה לאישור ההסכם";
(5) בסעיף 25
(א) בסעיף קטן (ג)(1), במקום הסיפה החל במילים "היום ה-49" יקראו "שנקבע ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי לפי סעיף 21(א), לא יביא השינוי לידי שינוי בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי;";
(ב) סעיף קטן (ד) לא ייקרא;
(ג) בסיף קטן (ה), האמור בו יסומן "(1)", ואחרי פסקה (1) יקראו:
"(2) יושב ראש הכנסת יעביר לשר הפנים וליושב ראש הוועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה-50 שלפני יום עריכת משאל העם לפי חוק סדרי השלטון והמשפט, את רשימת סיעות הכנסת ועמדתן בהצבעה על אישור ההסכם בכנסת.";
(6) בסעיף 39
(א) בסעיף קטן (א)
(1) במקום האמור בהגדרה "היום הקובע" יקראו "היום שלאחר היום שבו נוצרה העילה לעריכת משאל העם לפי חוק סדרי השלטון והמשפט";
(2) בהגדרה "מפלגה", הסיפה החל במילים "או מפלגה" לא תיקרא;
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "התמודדותה בבחירות" יקראו "משאל העם";
(7) בסעיף 40(ד), במקום פסקאות (1) ו-(2) יקראו "מהיום ה-80 שלפני יום עריכת משאל העם.";
(8) בסעיף 44
(א) בפסקה (2), במקום "15" יקראו "10";
(ב) בסיפה, במקום "מהיום ה-25 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים" יקראו "מהיום ה-70 שלפני יום עריכצ משאל העם";
(9) בסעיף 46(ב), במקום "מהיום ה-17 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים" יקראו "מהיום ה-65 שלפני יום עריכת משאל העם";
(10) סעיפים 56 עד 65 לא ייקראו;
(11) אחרי סעיף 65 יקראו:
65א. העמדת ההסכם לעיון הציבור
(א) ההסכם שיובא לאישור במשאל העם לפי חוק סדרי השלטון והמשפט יועמד לעיון הציבור בדרך ובמקום שיורה יושב ראש הוועדה המרכזית, והוא רשאי, בין השאר, להורות על הצגת העתקים מההסכם בספריות ציבוריות כהגדרתן בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975 (להלן חוק הספריות הציבוריות), ובמשרדי רשויות מקומיות, לרבות בשפות שבהן נערך נוסף על השפה העברית; ההסכם יפורסם באתר האינטרנט של הוועדה המרכזית סמוך לאחר אישורו בידי הכנסת.
(ב) השר הממונה על ביצוע חוק הספריות הציבוריות ימסור ליושב ראש הוועדה המרכזית רשימה של הספריות הציבוריות, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-14 ימים לאחר שנוצרה העילה לעריכת משאל העם.
(ג) שר הפנים ימסור ליושב ראש הוועדה המרכזית את כתובות משרדיהן הראשיים של הרשויות המקומיות מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-14 ימים לאחר שנוצרה העילה לעריכת משאל העם.
(ד) לצורך ביצוע הוראות סעיף זה וסעיפים 93, 102, 104, 116ה(ד) ו-116טז(ב), תפיץ הוועדה המרכזית העתקים מההסכם כפי שיורה יושב ראש הוועדה.";
(12) סעיף 67 לא ייקרא;
(13) בסעיף 68(ה), המילים "בהתייעצות עם סגניו" לא ייקראו, ובמקום "לא יוצבו יותר משני" יקראו "יוצבו כמה";
(14) בסעיף 70(ב)
(א) ברישה, במקום "900" יקראו "650";
(ב) בפסקה (4), במקום "מבין סיעות הכנסת היוצאת" יקראו "מתוכן לפחות סיעה אחת שתמכה באישור ההסכם בכנסת לפי סעיף 2 לחוק סדרי השלטון והמשפט וסיעה אחת שהתנגדה לאישור ההסכם כאמור";
(15) במקום סעיף 71א יקראו:
71א. מוסדות חינוך
מוסדות חינוך שמוצבות בהם קלפיות ייסגרו ללימודים ולכל פעילות חינוכית אחרת ביום עריכת משאל העם החל בשעה 12:00.";
(16) בסעיף 72(א), במקום הקטע החל במילים "מ-7 בבוקר" עד המילים "השעות האמורות" יקראו "מ-14:00 עד 24:00; הקלפי תיסגר לפני השעה האמורה";
(17) בסעיף 76
(א) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יקראו:
(א) פתקי הצבעה יהיו משני סוגים, ויהיו מודפסים על פי דוגמה שאישרה הוועדה המרכזית, בעברית או בעברית ובערבית; על סוג פתקים אחד יודפסו המילים "בעד" ועל סוג פתקים אחר "נגד", ותו לא.
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "מסומנים בכתב יד אות הרשימה או האות עם הכינוי" יקראו "כתובות בכתב יד המילים "בעד" או "נגד"";
(ג) סעיף קטן (ד) לא ייקרא;
(18) בסעיף 77
(א) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "של כל" יקראו "בהתאם להוראות סעיף 76.";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "של כל רשימה כאמור" יקראו "מכל סוג";
(19) בסעיף 78(א)(2), במקום "אות או כינוי ואות של רשימה" יקראו "המילים "בעד" או "נגד"";
(20) בסעיף 79(ה)
(א) בפסקה (2), במקום "לרשימת מועמדים" יקראו "שניתנו בעד או נגד";
(ב) בפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים "לרשימת מועמדים שנרשמו" יקראו "שניתנו בעד ונרשמו בטעות נגד ומחיקת קולות אלה מסך הקולות שניתנו נגד, ולהפך.";
(21) סעיפים 81 עד 83 לא ייקראו;
(22) בסעיף 84
(א) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "תוצאות הבחירות" יקראו "תוצאות משאל העם" ובמקום פסקאות (1) עד (4) יקראו:
(1) את אישורו או אי-אישורו של ההסכם במשאל העם;
(2) את מספר הקולות הכשרים שניתנו בעד ונגד;
(3) את מספר הקולות שנמצאו פסולים.";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילה "לחלוקת" יקראו "לתוצאות משאל העם.";
(ג) סעיף קטן (ג) לא ייקרא;
(23) בסעיף 86
(א) בסעיף קטן (א)
(1) ברישה, המילה "הנבחרת" והמילים "כל רשימת מועמדים שאושרה ושהשתתפה בבחירות לכנסת וכל מועמד שהיה כלול בה" לא ייקראו;
(2) בפסקה (1), המילים "בין רשימות המועמדים" לא ייקראו;
(3) פסקה (2) לא תיקרא;
(4) בפסקה (3), במקום "רשימת מועמדים מסוימת" יקראו "או נגד";
(5) בסיפה, במקום "להשפיע על תוצאות הבחירות" יקראו "לשנות את ההכרעה במשאל העם";
(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "להאריך את המועד" יקראו "ב-14 ימים נוספים" ובסופו יקראו "ויחליט בו בתוך שלושים ימים מיום הגשתו אלא אם כן החליט, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו להאריך את התקופה בשלושים ימים נוספים.";
(ג) בסעיף קטן(ד), פסקה (2) לא תיקרא, ובפסקה (3), במקום "בין רשימות המועמדים" יקראו "בין המצביעים בעד ובין המצביעים נגד";
(ה) בסעיף קטן (ה), במקום הסיפה החל במילים "הערעור יוגש" יקראו "בקשת רשות הערעור תוגש בתוך עשרה ימים מיום מתן פסק הדין וההחלטה בבקשה תינתן בתוך חמישה ימים מיום שהוגשה; הערעור יוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה בבקשה; בית המשפט העליון יחליט בערעור בתוך 14 ימים.";
(ו) בסעיף קטן (ו), במקום "הבחירות בכללן" יקראו "משאל העם בכללו", אחרי "ובכל ענין" יקראו "בתוך 14 ימים מיום מתן פסק הדין" ובסופו יקראו "בית המשפט העליון יחליט בערעור בתוך 21 ימים.";
(ז) במקום סעיף קטן (ח) יקראו:
(ז1) תקופת פגרה של בתי המשפט תובא במניין הימים שנקבעו בסעיף זה.
(ח) הוגש ערעור על תוצאות משאל העם לפי סעיף זה, לא תאשרר הממשלה הסכם ולא תחתום על הסכם כאמור בסעיף 1א לחוק סדרי השלטון והמשפט, כל עוד לא ניתן פסק דין סופי בעניין, אלא אם כן החליט בית המשפט הדן בערעור אחרת; בית המשפט האמור בסעיף קטן (ב) רשאי לקבוע, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, ואם שוכנע שהדבר מוצדק, כי הוראות סעיף זה יחולו עוד בטרם הוגש ערעור, ובלבד שתוקפה של קביעה כאמור יפקע אם לא הוגש ערעור במועד שנקבע לפי סעיף זה.";
(24) סעיפים 87 ו-88 לא ייקראו;
(25) בסעיף 92(ב), במקום הרישה עד המילים "ואלה יפורסמו" יקראו "ההסכם שיובא לאישור במשאל העם יוצע";
(26) בסעיף 104
(א) במקום כותרת השוליים יקראו "העמדת ההסכם לעיון";
(ב) במקום האמור בסעיף יקראו "יושב ראש הועדה המרכזית ישלח לאחראים את ההסכם שיובא לאישור במשאל העם.";
(27) בסעיף 110(א), במקום "אות הרשימה שבעדה הוא מצביע או את האות עם הכינוי" יקראו "המילים "בעד" או "נגד"";
(28) 116ג(א), במקום הסיפה החל במילים "בידי יושב ראש" יקראו "בהתאם להוראות סעיף 21(א).";
(29) בסעיף 116ד, סעיף קטן (ו) לא ייקרא;
(30) בסעיף 116ה(ד), במקום "יותקן לוח שעליו יודבקו שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, שיומצאו לועדה המרכזית" יקראו "יוצג ברבים ההסכם שיובא לאישור במשאל העם" ובמקום "בלוחות האמורים" יקראו "בהסכם האמור";
(31) בסעיף 116יד(א), במקום הסיפה החל במילים "בידי יושב ראש" יקראו "בהתאם להוראות סעיף 21(א).";
(32) בסעיף 116טז
(א) בסעיף קטן (א), המילים "חוץ מן האמור בסעיף קטן (ב)" לא ייקראו;
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום הרישה עד המילים "ואלה יפורסמו" יקראו "ההסכם שיובא לאישור במשאל העם יוצג";
(33) בסעיף 133
(א) בסעיף קטן (א), המילים "היוצאת ושל רשימת המועמדים" יימחקו;
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "יקציבו לסיעות" יקראו "יאפשרו להציג מודעות על אסיפות כאמור בסעיף קטן (א).";
(34) סעיף 136 לא ייקרא;
(35) בסעיף 138(א), המילים "וכל משקיף בה כאמור בסעיף 24(ד)" לא ייקראו;
(36) בסעיף 145(א), ברישה, אחרי "הנוגע לחוק זה," יקראו "לרבות לפי השינויים שהוחלו בו בחוק סדרי השלטון והמשפט,";
(37) בסעיף 145א, אחרי "לפי חוק זה" יקראו "לרבות לפי השינויים שהוחלו בו בסדרי השלטון והמשפט".
(ג) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין הוראות העונשין הקבועות בפרק י"א לחוק הבחירות, דין משאל העם כדין הבחירות לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינוים אלה בהוראות חוק הבחירות המפורטות להלן:
(1) בסעיף 118א, במקום "התמודדות בבחירות או שלא לצורכי קשר עם ציבור הבוחרים" יקראו " משאל העם";
(2) בסעיף 122, בכל מקום, במקום "בעד רשימת מועמדים מסוימת" יקראו "בעד או נגד ההסכם המובא לאישור במשאל העם";
(3) בסעיף 126, בכל מקום, המילים "מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף 65" לא ייקראו.
(ד) חל יום משאל העם ביום הבחירות לכנסת כאמור בסעיף 5 יחולו הוראות אלה:
(1) פנקס הבוחרים, אזורי הקלפי, מקומות הקלפי והקלפיות שלפי חוק הבחירות ישמשו גם לעניין משאל העם; ועדת הבחירות המרכזית, הוועדות האזוריות וועדות הקלפי שלפי חוק הבחירות יפעלו גם לעניין משאל העם ולא יחול האמור בסעיף קטן (ב) לעניין הרכב ועדות הקלפי; והכל לפי המועדים שנקבעו בחוק הבחירות לעניינים אלה;
(2) הוראות חוק הבחירות יחולו לעניין הבחירות לכנסת, ובשינויים האמורים בסעיף קטן (א), בסעיף קטן (ב) בפסקאות (11), (13), (17) עד (20), (22), (23) למעט פסקת משנה (א)(1) שבה, (25), (26), (30), (32), (36), (37) ובסעיף קטן (ג) לעניין משאל העם, והכל גם בשינויים אלה בהוראות חוק הבחירות המפורטים בסעיף קטן (ה).
(ה) (1) בסעיפים 68א(ה), 68ב(ה), 116יח(ב) ו-116יט(ב), בכל מקום, במקום "מעטפת ההצבעה" יקראו "מעטפות ההצבעה";
(2) בסעיף 74א
(א) מעטפת ההצבעה בבחירות לכנסת תהיה שונה בצבעה ממעטפת ההצבעה במשאל העם; צבעי המעטפות וצורתן ייקבעו בידי יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו.";
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "מעטפת הצבעה אחת" יקראו "שתי מעטפות הצבעה, אחת לבחירות לכנסת ואחת למשאל העם";
(3) בסעיף 75(א), במקום "פתק הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שניתנה" יקראו "פתק הצבעה לבחירות לכנסת לתוך מעטפת ההצבעה לבחירות לכנסת ופתק הצבעה למשאל העם לתוך מעטפת ההצבעה למשאל העם, מהמעטפות שניתנו" ובמקום "המעטפה" יקראו "המעטפות";
(4) בסעיף 76, אחרי סעיף קטן (ב) יקראו:
(ב1) פתק ההצבעה לבחירות לכנסת יהיה בצבע שונה מפתקי ההצבעה למשאל העם.";
(5) בסעיף 78(א), אחרי פסקה (4) יקראו:
(4א) מעטפת הצבעה לבחירות לכנסת שנתן בוחר לתוכה פתק הצבעה למשאל העם ומעטפת הצבעה למשאל העם שנתן בוחר לתוכה פתק הצבעה לבחירות לכנסת;
(4ב) מעטפת הצבעה שנמצאו בה פתק הצבעה לבחירות לכנסת ופתק הצבעה למשאל העם;";
(6) בסעיף 79(ב), בסופו יקראו "ועדת הקלפי תערוך פרוטוקולים נפרדים לבחירות לכנסת ולמשאל העם.";
(7) בסעיף 86, אחרי סעיף קטן (ח) יקראו:
"(ט) ערעור על תוצאות הבחירות לכנסת אין בו, כשלעצמו, ערעור על תוצאות משאל העם, ולהפך; בחירות חוזרות לכנסת כתוצאה מערעור בחירות אינן מחייבות, כשלעצמן, משאל עם, ולהפך.";
(8) בסעיפים 91(ב), 116ד(ג) ו-116טו(ד), בכל מקום, במקום "המעטפה הנזכרת" יקראו "המעטפות הנזכרות" ובמקום "מעטפה שניה" יקראו "מעטפה שלישית";
(9) בסעיף 110(א), במקום הרישה עד המילים "מעטפה חיצונית" יקראו "נזדהה הבוחר, ייתנו לו האחראים שתי מעטפות הצבעה, אחת לבחירות לכנסת ואחת למשאל העם; בתא ההצבעה יכתוב הבוחר על פתק ההצבעה לבחירות לכנסת את אות הרשימה שבעדה הוא מצביע או את האות עם הכינוי, ועל פתק ההצבעה למשאל העם את המילים "בעד" או "נגד"; הבוחר ייתן כל אחד מפתקי ההצבעה לתוך מעטפת ההצבעה המתאימה ואת שתי מעטפות ההצבעה ייתן לתוך מעטפה חיצונית";
(10) בסעיף 124(א)
(א) בפסקה (2), אחרי "יותר מפעם אחת" יקראו "בבחירות לכנסת או במשאל העם";
(ב) בפסקה (3), אחרי "יותר ממעטפה אחת" יקראו "בבחירות לכנסת או יותר ממעטפה אחת במשאל העם".
10. החלת הוראות חוק התעמולה (תיקון, תשע"א)
(א) הוראות חוק התעמולה, כפי שהן חלות לקראת בחירות לכנסת ובתקופות הקבועות בחוק האמור, יחולו לקראת משאל עם, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה בהוראות חוק התעמולה המפורטות להלן:
(1) סעיפים 5, 7, 10א, 15, 15א, 15ב, 16ד, 18 ו-19 לא ייקראו;
(2) בסעיף 2, במקום "בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות" יקראו "מהיום שלאחר היום שבו נוצרה העילה לעריכת משאל העם לפי חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999 (להלן חוק סדרי השלטון והמשפט), וביום משאל העם";
(3) בסעיף 2א, האמור בו יסומן "א)" ואחריו יקראו:
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע שימוש בכספים של רשות מקומית בקשר עם תעמולה לקראת משאל עם לפי חוק סדרי השלטון והמשפט, ובלבד שאם יאושר ההסכם במשאל העם לפי החוק האמור, המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו בתחומי אותה רשות מקומית או סמוך אליה.";
(4) בסעיף 2ב(ב), במקום "עם רשימת מועמדים" יקראו "עם העמדה בעד ההסכם או נגד ההסכם (להלן העמדות שבמשאל העם)" ובמקום "או מרשימת מועמדים" יקראו "או ממי שמשתתף בתעמולה לקראת משאל העם";
(5) בסעיף 8, הסיפה החל במילים "האיסור על" לא תיקרא;
(6) בסעיף 10
(א) בסעיף קטן (א1)(1), במקום "רשימת מועמדים" יקראו "משרדים של גוף אחר שמקיים תעמולה לקראת משאל העם";
(ב) סעיף קטן (ב) לא ייקרא;
(7) בסעיף 10ב
(א) בסעיף קטן (א)
(1) ההגדרה "מתמודד בבחירות" לא תיקרא;
(2) בהגדרה "תקופת הבחירות", במקום פסקאות (1) עד (4) יקראו "התקופה שתחילתה ביום שלאחר שהכנסת אישרה הסכם כאמור בחוק סדרי השלטון והמשפט, וסיומה ביום עריכת משאל העם לפי החוק האמור.";
(ב) בסעיף קטן (ב)
(1) פסקה (1) לא תיקרא;
(2) בפסקה (2), במקום "בין מתמודדים בבחירות" יקראו "בין המבקשים לפרסם מסר פרסומי של תעמולה לקראת משאל העם";
(3) בפסקה (3), במקום "למתמודד אחד בבחירות" יקראו "לכלל המבקשים לפרסם מסר פרסומי בעד כל אחת מהעמדות שבמשאל העם", במקום "השיעור כמופרט להלן" יקראו "30 אחוזים" ובמקום פסקאות משנה (א) עד (ג) יקראו "היה למשווק הפרסום ספק מהי העמדה במסר פרסומי מסוים, יפנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שיכריע בדבר, ורשאי היושב ראש לדרוש מהמבקש לפרסם את המסר הפרסומי כל מידע בעניין;";
(4) בפסקה (4), במקום "מתמודד בבחירות" יקראו "גוף או אדם המבקש לפרסם מסר פרסומי של תעמולה לקראת משאל העם";
(ג) בסעיף קטן (ג), פסקאות (3) ו-(4) לא ייקראו;
(ד) סעיף קטן (ה) לא ייקרא;
(8) בסעיף 13, במקום "תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה" יקראו "תעמולה לקראת משאל העם מטעם גוף או אדם" ובמקום "של תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה" יקראו "לתעמולה לקראת משאל העם מטעם גוף או אדם אחר";
(9) סעיפים 16, 16א, 16ב ו-16ג, יחולו, לעניין הודעות ושידורים מטעם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בתקופה שלפני מועד עריכת משאל העם לפי חוק סדרי השלטון והמשפט, בשינויים המחויבים;
(10) בסעיף 16ה(א)
(א) בהגדרה "סקר בחירות", במקום הסיפה החל במילים "בוחרים בבחירות" יקראו "בוחרים במשאל העם או נושאים הקשורים במישרין למשאל העם";
(ב) בהגדרה "מתמודד בבחירות", "תקופת בחירות"", המילים "מתמודד בבחירות" לא ייקראו, ובמקום "כהגדרתם" יקראו "כהגדרתה".
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), לעניין הוראות עונשין וצווים, הקבועות בסעיפים 17, 17א, 17ב ו-17ג לחוק התעמולה, דין משאל העם כדין הבחירות לכנסת בשינוים המחויבים ובשינויים אלה בהוראות המופרטות להלן בחוק התעמולה:
(1) בסעיף 17ב(א), אחרי "נוגע בדבר " יקראו "לרבות", במקום "בעדה" יקראו "מטעמה" ובמקום הסיפה החל במילים "או בא כוח" יקראו "אם היתה התעמולה מטעם סיעה.";
(2) בסעיף 17ג(א), במקום "רשימת מועמדים, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית" יקראו "גוף או אדם שקיימו תעמולה לקראת משאל העם", ובסופו יקראו "לשם הפעלת סמכותו האמורה רשאי יושב ראש ועדת הבחירות לדרוש ממי שהדפיס חומר שיש בו תעמולה לקראת משאל העם פרטים בדבר מזמין ההדפסה והחומר שנמסר למזמין.
(ג) חל יום משאל העם ביום הבחירות לכנסת כאמור בסעיף 5
(1) הוראות חוק התעמולה, למעט סעיף 5 שבו, יחולו על כל תעמולה הנעשית בידי מפלגה המתמודדת בבחירות, סיעה או רשימת מועמדים, מטעמן או למענן, בין אם עסקה התעמולה בבחירות לכנסת ובין אם עסקה במשאל העם;
(2) הוראות חוק התעמולה, בשינויים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), יחולו על תעמולה לקראת משאל העם, הנעשית בידי אדם או גוף שאינו מנוי בפסקה (1), ובלבד שאין בה משום תעמולה למען מפלגה או רשימת מועמדים מסוימת או למען מועמד מסוים;
(3) סמכויות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי הוראות סעיף 17ג לחוק התעמולה, בשינויים האמורים בסעיף קטן (ב), יחולו גם בקשר לתעמולת בחירות.
11. סמכות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית (תיקון, תשע"א)
התעורר ספק בקשר להחלת הוראות חוק הבחירות או הוראות חוק התעמולה לעניין משאל העם, יכריע בדבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ביוזמתו או על פי בקשה של חבר ועדת הבחירות המרכזית.
12. החלת הוראות חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון, תשע"א)
לעניים סעיף 1(4) לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 , יראו את משאל העם לפי חוק זה כאילו היה בחירות לכנסת.
13. עבירת בחירות לעניין מאסר על-תנאי (תיקון, תשע"א)
לעניין פסקאות (1) ו-(3) להגדרה "עבירת בחירות" שבסעיף 52(ב)(2) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 , יראו עבירת בחירות גם עבירה לפי חוק הבחירות או עבירה לפי חוק התעמולה, כפי שהוחלו לעניין משאל העם לפי חוק זה.
14. החלת הוראות חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון, תשע"א)
לעניין חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 , יראו את משאל העם לפי חוק זה כאילו היה בחירות לכנסת.
15. הסעות בוחרים (תיקון, תשע"א)
הוראות סעיף 18 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 , לעניין הסעת בוחרים לשם הצבעה בבחירות לכנסת יחולו על הסעת בוחרים לשם הצבעה במשאל העם, בשינוים המחויבים.
פרק ד':ביצוע (תיקון, תשע"א)
16. ביצוע (תיקון, תשע"א)
שר הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה.

_________________________________
1 ס"ח תשנ"ט, 86. תשע"א, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. התקבל בכנסת ביום ט"ו בכסלו התשע"א (22 בנובמבר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 238, מיום כ' בסיוון התשס"ח (23 ביוני 2008), עמ' 342.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ