אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992

חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992

חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992 1
1. פרשנות והגדרות (תיקון: תשנ"ה2)
בחוק זה -
(1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מס שבח), זולת אם נקבע במפורש אחרת;
(2) "מדד" - מדד מחירי הדירות בבעלות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(3) "שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית - ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה;
(4) "התקופה הקובעת" - התקופה שתחילתה ביום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992) וסופה ביום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996).
2. פטור במכירת דירת מגורים
(א) על אף האמור בפרק חמישי 1 לחוק מס שבח, מכירתה של דירת מגורים בתקופה הקובעת תהא פטורה ממס אם ביקש זאת המוכר בעת הגשת ההצהרה לפי סעיף 73 לחוק מס שבח.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יחול הפטור על המכירה אם נתקיים אחד מאלה:
(1) ב-12 החדשים שקדמו למכירה מכר המוכר שתי דירות מגורים או יותר בפטור ממס, או שמכר דירה בחיוב במס לפי סעיף קטן (ג), ובלבד שלא תובא בחשבון לענין זה דירת מגורים שנמכרה בפטור ממס לפני התקופה הקובעת;
(2) המוכר מכר בפטור ממס לפי חוק זה, או בחיוב במס לפי סעיף קטן (ג), דירת מגורים שנרכשה או נבנתה בתקופה הקובעת.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) -
(1) במכירת דירת מגורים ששווי מכירתה עולה על 800,000 שקלים חדשים, כשב-12 החדשים שקדמו למכירה לא מכר המוכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס, או בחיוב במס לפי סעיף קטן זה, יחוייב המוכר במס בסכום המתקבל מהכפלת סכום המס שהיה על המוכר לשלם במכירת הדירה, אלמלא הפטור לפי סעיף קטן זה, בהפרש שבין שווי מכירת הדירה לבין הסכום הנקוב בפסקה זו כשהוא מחולק בשווי מכירת הדירה;
(2) במכירת דירת מגורים (להלן - הדירה הנמכרת) כשב-12 החדשים שקדמו למכירה מכר המוכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס, או בחיוב במס לפי סעיף קטן זה, ושווי מכירתן הכולל של שתי הדירות עולה על 800,000 שקלים חדשים, יחוייב המוכר במס בסכום המתקבל מהכפלת סכום המס שהיה על המוכר לשלם במכירת הדירה הנמכרת אלמלא הפטור, בהפרש שבין שווי מכירתן הכולל של שתי הדירות לבין הסכום הנקוב בפסקה זו כשהוא מחולק בשווי מכירת הדירה הנמכרת, ובלבד שהמס שיחוייב בו המוכר לא יעלה על סכום המס שהיה עליו לשלם, אלמלא הפטור לפי סעיף זה, במכירת הדירה הנמכרת; לענין פסקה זו, "שווי מכירתן הכולל של שתי דירות" - שווי מכירת הדירה הראשונה מעודכן לפי שיעור עליית המדד מיום מכירתה ועד ליום מכירת הדירה הנמכרת, בתוספת שווי מכירת הדירה הנמכרת; לענין סעיף קטן זה לא תובא בחשבון דירת מגורים שנמכרה בפטור ממס לפני התקופה הקובעת.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), במכירת דירת מגורים שתמורתה הושפעה מזכויות לבניה נוספת כאמור בסעיפים 49א(ב) או 49ז לחוק מס שבח, יחולו כפל הפטור על דירת המגורים והחיוב במס לגבי הזכות האחרת בהתאם לאמור בסעיפים אלה, ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).
(ה) הפטור הקבוע בסעיף קטן (א) לא יחול לגבי דירת מגורים שהמוכר קיבל ללא תמורה בתקופה הקובעת.
3. עדכון סכומים
הסכום הנקוב בסעיף 2(ג)(1) יעודכן מדי שנה ב-16 בינואר, ב-16 באפריל, ב-16 ביולי וב-16 באוקטובר לפי שיעור עליית המדד ברבעון הקודם, ובלבד שהעדכון הראשון בשנת 1992 יהיה ב-16 באפריל 1992.
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ב, 48, 102; תשנ"ה, 338.
2 סעיף 13 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 (ס"ח תשנ"ה, 102) קובע לענין סעיף 1 לחוק:
"13. תחילה, קיום תוקף והוראות מעבר
(א) תחילתם של סעיפים 3 ו-6 עד 12 ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) (להלן - יום התחילה).
(ב) ניתן בזה קיום תוקף לחוקים הנזכרים בסעיפים 3, 8 ו-12 בנוסחם כמתוקן בחוק זה, החל ביום התחילה.
(ג) לא יועמד אדם לדין בשל עבירה לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ