אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995 1
1. הגדרות ופרשנות
(א) בחוק זה -
"דירת מגורים" - דירת מגורים שלענין הפקודה אינה מהווה מלאי עסקי בידי בעליה;
"התחלת הבניה" - התחלת עבודות הבניה בקרקע, שלביצוען נדרש רשיון בניה על פי דין, ובלבד שנתקבל רשיון בניה כאמור;
"יום התחלת הבניה" - היום שבו החלה הבניה או יום תחילת חוק זה, לפי המאוחר;
"מס" - מס רכוש, לרבות חלק יחסי ממס הרכוש המתקבל מחלוקת מספר הימים שלגביהם נתבעה זכאות על פי חוק זה בשנת המס ב-365;
"קרקע" - כהגדרתה בחוק מס רכוש, למעט קרקע שלענין הפקודה מהווה מלאי עסקי בידי בעליה;
"היום הקובע" - מועד תום חמש שנים וששה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
(ב) לכל מונח בחוק זה תהא המשמעות שיש לו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן - חוק מס רכוש), זולת אם נקבע במפורש אחרת.
2. דחייה של תשלום המס - הוראת שעה
(א) על אף הוראות סעיף 20 לחוק מס רכוש, על קרקע שבניית דירות מגורים עליה החלה לפני תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה ישלם בעל קרקע את המס המוטל עליה מיום התחלת הבניה, במועד גמר הבניה או ביום הקובע, לפי המוקדם.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לא נסתיימה הבניה תוך שלושים חדשים מיום התחלת הבניה, ישלם בעל קרקע את המס על הקרקע, למעט המס בשל תקופת שלושים החודשים שקדמו למועד דרישת התשלום על פי סעיף קטן זה.
(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו על אותו חלק מהקרקע הדרוש לבניית דירת מגורים אחת בלבד.
(ד) מי שחדל להיות בעל הקרקע לפני גמר הבניה, אינו זכאי לדחיית המס על פי סעיף זה.
3. פטור ממס
בעל קרקע, הזכאי לדחיית תשלום המס לפי סעיף 2, ואשר בניית דירות המגורים על הקרקע נסתיימה לפני היום הקובע, יהא פטור מהמס בשל התקופה של שלושים החודשים שקדמו לגמר הבניה, ובלבד שלא יינתן פטור בשל תקופה שקדמה ליום התחלת הבניה, והכל לגבי חלק הקרקע שבשלו היה זכאי לדחיית תשלום המס כאמור.
4. תשלום המס הנדחה
מס אשר מועד תשלומו נדחה על פי סעיף 2, ישולם בצירף הפרשי הצמדה וריבית בעד התקופה שבתחילת השנה שלגביה הוטל המס ועד ליום התשלום על פי סעיף 33 לחוק מס רכוש, ובתוספת קנס על פי חוק המסים (קנס פגורים), התשמ"א-1980, בשל כל התקופה של דחיית תשלום המס, ובלבד שבעל הקרקע, לרבות מי שחל עליו סעיף 2(ד), אינו פטור מתשלומו לפי סעיף 3.
5. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות בדבר התנאים לדחיית תשלום המס ולמתן הפטור מהמס ולרבות בדבר הצהרה על התחלת הבניה, מהלך הבניה וגמר הבניה.
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ה, 386.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ