אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 1
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה)
בחוק זה -
(1) "דירה" - חדר או מערכת חדרים המשמשים או שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים;
(2) "בנין להשכרה" - כמשמעותו בסעיף 53א לחוק העידוד;
(3) "חוק העידוד" - חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;
(4) "היום הקובע" - כ"ד בטבת התשמ"א (31 בדצמבר 1980);
(5) "שיעור עליית המדד", לגבי תקופה פלונית - לפי העליה שבין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה לעומת המדד שהתפרסם לאחרונה לפני תחילת התקופה; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(6) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), זולת אם יש בחוק הוראה מפורשת אחרת.
2. פחת מיוחד בשל דירה מושכרת למגורים (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה)
(א)2 (1) בעלה של דירה שהיתה מושכרת בשנת מס פלונית למגורים לתקופה של עשרה חדשים לפחות, יהיה זכאי, לפי בחירתו, לנכות מהכנסתו באותה שנה מהשכרת אותה דירה 3% משוויה כאמור בפסקה (2), וזאת במקום פחת, תוספת פחת והפחתות אחרות המגיעות לו על פי כל דין בשל הדירה האמורה, לרבות ניכוי סכומים ששילם לפינויו של דייר מוגן; היתה הדירה מושכרת לתקופה קצרה מעשרה חדשים בשנת המס, יהיה זכאי לניכוי יחסי כיחס מספר החדשים שבהם היתה מושכרת ל-12.
(2) (א) שווי הדירה יהיה שוויה כפי שנקבע לענין תשלום מס רכוש לשנת המס 1980 על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן - חוק מס רכוש), ואולם שוויה של דירה שהיתה מושכרת בשכירות מוגנת ושוויה נקבע לשנת המס 1980 בהתאם לכך ולאחר מכן נתפנתה מדייר מוגן, יהיה השווי שנקבע לה בעודה מושכרת כאמור, כפול שלושה.
(ב) לא נקבע לדירה שווי לענין חוק מס רכוש יהיה שוויה כלהלן:
(1) בדירה שנקבע לה שווי ליום רכישתה בידי בעלה לענין חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מס שבח) - השווי שנקבע כאמור;
(2) במקרים מסוג אחר - השווי שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לאותו סוג.
(ג) השווי שבפסקת משנה (א) יותאם לפי שיעור עליית המדד בתקופה שבין 16 באוקטובר 1979 לבין תחילת שנת המס שלגביה נעשית ההתאמה, בתוספת מחצית שיעור עליית המדד בשנת המס שלגביה נעשית ההתאמה;
(ד) השווי שבפסקת משנה (ב)(1) יותאם לפי שיעור עליית המדד בתקופה שבין יום הרכישה, כפי שנקבע לענין חוק מס שבח, לבין תחילת שנת המס שלגביה נעשית ההתאמה, בתוספת מחצית משיעור עליית המדד בשנת המס שלגביה נעשית ההתאמה.
(ב) סכום שנוכה לפי סעיף קטן (א) יווסף בעת מכירת הדירה להכנסה או לשווי המכירה לענין חוק מס שבח, אך לא יופחת משווי הרכישה, ויראו את הסכום האמור כניכוי נוסף לצורך חישוב הפחת המתואם כמשמעותו בחוק מס שבח.
3. הטבה נוספת לבנין להשכרה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ו)
(א) בעלו של בנין להשכרה יהיה, על אף האמור בכל דין, חייב על הכנסתו כשהיא הכנסה על פי סעיף 2(1) לפקודה שהושגה ממכירת לא יותר ממחצית שטחו של הבנין להשכרה, במס על פי סעיף 47 לחוק העידוד אם נתקיימו שלושה אלה:
(1) האישור לענין הבנין להשכרה ניתן לאחר היום הקובע אך לפני תום חמש שנים ממנו;
(2) הבניה תמה לפני תום שש שנים מהיום הקובע, ואם היא החלה תוך ארבע שנים ממנו - היא תמה תוך שמונה שנים ממנו, לפי המאוחר;
(3) לפחות מחצית משטח הרצפות של הבנין כולו היא דירות שהושכרו למגורים לתקופה של חמש שנים לפחות מתוך שש שנים רצופות מתום הבניה ולא נעשתה לגביהם מכירה כמשמעותה בחוק מס שבח עד תום חמש שנים מתום הבניה.
לענין זה, "בנין" - לרבות מספר בניינים שנבנו כחטיבה אחת, באתר אחד ובתקופה אחת.
(ב) ההטבה שלפי סעיף קטן (א) תינתן אם נתקיימו התנאים האמורים בו, ובלבד שאם התברר לאחר קבלת ההטבה שבעל הבנין להשכרה לא קיים תנאי מהתנאים האמורים, תבוטל ההטבה למפרע והוא יהיה חייב בתשלום המס שהיה חייב בו אילולא ההטבה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה.
4. שיעור מס מיוחד על עודף אינפלציוני
(א) במכירה שחל עליה סעיף 3 והמתייחסת לדירה יחול על הריווח מהמגרש שיעור מס החל על שבח שהוא עודף אינפלציוני, כמשמעותם בחוק מס שבח.
(ב) לענין סעיף זה, "ריווח מהמגרש" - החלק מהריווח השווה למחיר המקורי של חלק המגרש המתייחס לאותה דירה כפול במדד ביום תחילת הבניה ומחולק במדד ביום הרכישה פחות המחיר המקורי של אותו חלק.
5. תיקון הפקודה
(נוסח הסעיף שולב בפקודת מס הכנסה).
6. תיקון חוק מס שבח
(נוסח הסעיף שולב בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963).
7. תחולה (תיקון: תשמ"ה, תש"ן)4
(א) תחולתו של סעיף 2(א) היא לגבי ארבע שנות מס החל בשנת המס 1980 ותחולתו, כפי שתוקן בחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק) (תיקון מס' 3), התשמ"ה-1985, לגבי חמש שנות מס נוספות החל משנת המס 1984, ותחולתו של סעיף 2(ב) החל בשנת המס 1980.
(ב) תחולתו של סעיף 5 משנת המס 1980.
8. הוראת מעבר (תיקון: תשמ"א) 3
תוך תשעה חדשים מהיום הקובע ניתן להגיש בקשה למרכז כמשמעותו בחוק העידוד -
(1) לאשר כבנין להשכרה בנין שכבר הוחל בבנייתו או אף תמה בנייתו, ובלבד שטרם נעשה שימוש בדירות שיועדו להשכרה.
(2) לקבוע כי הוראות חוק זה יחולו גם על נכס שאושר כבנין להשכרה לפני היום הקובע, וזאת גם אם הוחל כבר בבנייתו או שבנייתו תמה, ובלבד שטרם נעשה שימוש בדירות שיועדו להשכרה.
_________________________________
1 ס"ח תשמ"א, 68, 283; תשמ"ד, 147, 110; תשמ"ה, 166; תשמ"ו, 166; תש"ן, 37.
2 הוראות מעבר לשנת המס 1986 ראה בס' 30(א) ו-(ב)(3) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986, ס"ח תשמ"ז, 8-7;
3 בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (עידוד השכרת דירות) (הארכת מועד להגשת הבקשה), התשמ"ב-1981 (ק"ת תשמ"ב, 342), כקבע שעל אף האמור בסעיף 8 לחוק, תותר הגשת הבקשה תוך שנה מהיום הקובע.
4 סעיף 16 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 80), התש"ן-1990 (ס"ח תש"ן, 37) קובע תחולת תיקון סעיף 7 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק) החל בשנת המס 1989.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ