אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982 1
1. פרשנות
בחוק זה -
(1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), או בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, לפי הענין, זולת אם יש הוראה מפורשת אחרת;
(2) "שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת;
(3) "הכנסה מעסק" - הכנסה כמשמעותה בסעיף 2(1) לפקודה, למעט הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי ולמעט הכנסה שעל פי סעיף 7 לא יותר לגביה ניכוי;
(4) "הכנסה מזכה" - הכנסה מעסק, לאחר שהופחתו ממנה הקיזוזים, הפטורים והניכויים המותרים לפי כל דין, פרט לניכוי על פי חוק זה ולניכויים, קיזוזים ופטורים המותרים רק כנגד מקור הכנסה שאיננה הכנסה מעסק, ובלבד -
(א) שסכום ההכנסה המזכה לא יעלה על הסכום המתחייב מהדו"ח שהגיש הנישום על פי סעיף 131 לפקודה או שתיקן ביזמת עצמו או, לאחר שהחלו הליכי שומה שאינה שומה עצמית, מששוכנע פקיד השומה שנפלה בו טעות והתיר לנישום לתקנו;
(ב) שלא יראו בתוצאה שהיא הפסד, הכנסה מזכה;
(ג) שהכנסה מזכה של שותפות תיראה כהכנסה מזכה של השותפים לפי חלקם בשותפות; לענין הגדרה זו, כשניכוי מחושב כשיעור מהכנסה חייבת, הוא יחושב לפני הניכוי על פי חוק זה;
(5) "מלאי" - מלאי עסקי כמשמעותו בסעיף 85 לפקודה, לפי ערכו כפי שהוצהר בדו"ח לתום שנת המס הקודמת לענין קביעת ההכנסה החייבת לאותה שנה;
(6) "הון עצמי" - כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל האינפלציה), התשמ"א-1981;
(7) "עוסק בחקלאות" - מי שבבעלותו ציוד או נטיעות המשמשים אותו בייצור הכנסתו מחקלאות במשקו החקלאי;
(8) דין קיבוץ כדין יחיד;
2. ניכוי מיוחד לחבר-בני-אדם
בחישוב הכנסתו החייבת של חבר-בני-אדם בשנת המס 1981 יותר לניכוי מהכנסתו מעסק -
(1) בחברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969 (להלן - חוק עידוד התעשיה), לרבות אגודה שיתופית לגבי מפעל שסעיף 50(א) לחוק האמור חל עליו - הסכום הגבוה מבין שני אלה:
(א) 10% מהכנסתה המזכה;
(ב) 75% מההון העצמי או 50% מהמלאי, לפי הגבוה שביניהם, אך לא יותר מ-25% מהכנסתה המזכה;
(2) בחבר-בני-אדם אחר - הסכום הגבוה מבין שני אלה:
(א) 10% מהכנסתו המזכה;
(ב) 20% מההון העצמי או 50% מהמלאי, לפי הגבוה שביניהם, אך לא יותר מ-15% מהכנסתו המזכה.
3. ניכוי מיוחד ליחיד
בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס 1981 יותר ניכוי מהכנסתו מעסק כסכום השווה לגבוה מבין שני אלה:
(1) 10% מהכנסתו המזכה;
(2) 50% מהמלאי ובלבד שלא יעלה על 15% מהכנסתו המזכה.
4. ניכוי מיוחד למוסד כספי ולמדווח על עבודות גמורות
בחישוב הכנסותיהם של המפורטים להלן יותר, על אף האמור בסעיפים 2 או 3, ניכוי בשיעור של מחצית סכום הניכוי שהיו זכאים לו על פי הסעיפים האמורים, ואשר יחושב ללא החלופה של שיעור מהמלאי:
(1) מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
(2) נישום לגבי הכנסותיו שעליהן הוא מדווח לפי שיטת העבודות הגמורות.
5. חלוקת הניכוי בין סוגי הכנסות מעסק
חבר-בני-אדם הזכאי לניכוי על פי סעיפים 2 או 4 ויש לו סוגי הכנסה מזכה שחלים עליהם שיעורי מס שונים, למעט הכנסה פטורה, יחולק הניכוי בין סוגי ההכנסה כאמור, לפי היחס שבין ההכנסה מכל סוג לבין כל ההכנסה המזכה.
6. פחת לעוסק בחקלאות
עוסק בחקלאות יהיה זכאי בשנת המס 1981, לפי בחירתו, במקום הפחת שהוא זכאי לו על פי כל דין בשל ציוד המשמש במשקו החקלאי או בשל מטעים -
(1) לכפל הפחת המגיע לו על פי סעיף 12 לפקודה בשל הציוד או המטעים, למעט אלה שפסקאות (2) או (3) להלן חלות עליהם;
(2) לניכוי פחת, שדינו כדין פחת לפי סעיף 21 לפקודה, בסכום של 400 שקלים לכל דונם מטע מניב פרי המעובד בשלחין מלא, למעט הדרים; היה סכום הניכוי עודף על יתרת המחיר המקורי של המטע, יראו את סכום העודף כתמורה נוספת לענין חישוב השבח במכירת המטע;
(3) לניכוי של 15% ממחיר העלות של מטע שטרם הניב פרי; ניכוי זה יופחת מהמחיר המקורי לענין חישוב הפחת לאחר שהמטע החל להניב ולענין חישוב השבח ממכירתו.
7. שלילת הניכוי
הניכוי לפי חוק זה לא יותר -
(1) לחברה בהשקעת חוץ הזכאית להטבות על פי פרק שביעי 3 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;
(2) לחברה שחל לגביה סעיף 49(1) או (2) לחוק עידוד התעשיה;
(3) מהכנסה שחל עליה חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981;
(4) מהכנסה שספרי החשבונות לגביה נוהלו על בסיס מזומנים או שהדיווח עליה הוא על בסיס מזומנים, למעט הכנסה מקמעונאות או מחקלאות ולמעט הכנסה ממסחר סיטוני, מייצור או מהובלה בכלי רכב, שדווח עליה על בסיס מצטבר משנת המס 1979 או משנת המס שבה היתה לראשונה הכנסה כאמור לנישום, לפי המאוחר;
(5) מהכנסת יהלומן כמשמעותו בסעיף 130א לפקודה אשר בחר לנהל פנקסי חשבונות במטבע חוץ - מעסקו ביהלומים.
8. סייג לניכוי
הניכוי לפי חוק זה יותר רק למי שפנקסיו לשנת המס 1981 הם קבילים.
9. דינה של חברה משפחתית
לענין הניכוי על פי חוק זה, דין חברה משפחתית שחל עליה סעיף 64 א לפקודה כדין חבר-בני-אדם והכנסתה החייבת של החברה לא תבוא בחשבון לענין ניכוי אצל הנישום כמשמעותו בסעיף האמור.
10. (הנוסח שולב בחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981)
11. (הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה).
12. ניכוי בשיעור מההכנסה החייבת
לענין קביעת ההכנסה החייבת על פי הפקודה לשנת המס 1981, ניכוי שהוא בשיעור מההכנסה החייבת ייקבע על פי ההכנסה החייבת לפני הניכוי על פי חוק זה.
13. תחולה, תחילה והוראת מעבר
(א) תחולתו של סעיף 10 לגבי שנת המס 1980 ואילך.
(ב) (1) תחולתו של סעיף 11(1) ו-(4) לגבי ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו מ-1 באוקטובר 1982;
(2) תחולתו של סעיף 11(2) לגבי ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו מ-1 באוקטובר 1982, ואולם ריבית בשל מס לשנת המס 1982 שנצברה בתקופה מתום שנת המס עד המועד שנקבע בסעיף 132 לפקודה להגשת הדו"ח תותר כהוצאה;
(3) תחולתו של סעיף 11(3)(א)(2) משנת המס 1981;
(4) תחולתו של סעיף 11(3)(ב) לגבי שומות שניתן להשיג או לערער עליהן, לשנות המס 1975 ואילך, ובלבד שלגבי ריבית והפרשי הצמדה שחל עליהם סעיף 17(10) לפקודה, יחול הסעיף רק על מי שתבע ניכוי על פי חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981, ולגבי הצטברות משנת המס 1980;
(5) תחולתן של יתר הוראות סעיף 11 לגבי שנת המס 1982 ואילך, ואולם מי שתבע ניכוי לפי סעיפים 2 עד 4, יחולו לגביו ההוראות האמורות גם בשנת המס 1981, ובלבד שאם הנישום לא תיאם את הדו"ח שהגיש על פי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 1981, כמתחייב מסעיף 19 לפקודה כפי שתוקן בסעיף 11 לחוק זה, לא יהיה זכאי לניכוי על פי חוק זה ויראו את הדו"ח שהגיש כשומה עצמית, גם לאחר שפקיד השומה תיקן אותה על ידי שלילת הניכוי האמור.
14. פרסום
חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.
______________________________
1 ס"ח תשמ"ב, 208.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ