אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א–2011

חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א–2011

חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011*


פרק א': הגדרות

הגדרות
1.
בחוק זה"דולר" דולר של ארצות הברית של אמריקה;"היטל" היטל על רווחי נפט, כמשמעותו בסעיף 2;"היתר מוקדם", "הממונה", "הפקת נפט", "חזקה", "חיפוש נפט", "כמויות מסחריות", "נפט", "רישיון", "שדה נפט" ו"תגלית" כמשמעותם בחוק הנפט;"הוועדה" ועדת הכספים של הכנסת;"זכות נפט" היתר מוקדם, רישיון או חזקה;"זכות נפט של מיזם נפט" זכות נפט שבמסגרתה נעשית פעילות של מיזם נפט;"חוק הנפט" חוק הנפט, התשי"ב 1952 ;"מדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולגבי בעל זכות נפט שבחר לדווח בדולרים לפי הוראות סעיף 13(ב) מדד המחירים לצרכן המפורסם מטעם ממשלת ארצות הברית ( CPI - Consumer Price Index);"מועד תחילת ההפקה המסחרית" המועד המוקדם מבין אלה:
(1) המועד שבו הופק נפט בשווי מצטבר של 250 מיליון שקלים חדשים;
(2) המועד שבו הופק נפט בשווי מצטבר השווה לשיעור של 5% מסכום השקעות החיפוש והשקעות ההקמה כהגדרתן בסעיף 4 שהוצאו עד לאותו מועד, ובלבד ששווי זה הוא לפחות 10 מיליון שקלים חדשים;"מיזם נפט" מיזם לצורך הפקת נפט במסגרת זכות נפט אחת בלבד;"מכירה", של נפט לרבות כל אחד מאלה:
(1) העברת נפט למיתקן לצורך עיבודו או שימוש בו כמפורט להלן:

(א) זיקוק או שינוי הרכב כימי של נפט, למעט טיפול ראשוני הנדרש לצורך הזרמתו למערכת ההולכה כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 2002 ;

(ב) הפקת אנרגיה;

(ג) לעניין גז טבעי הנזלתו של הגז;

(ד) עיבוד או שימוש אחר שקבע השר באישור הוועדה;
(2) העברת הנפט לצינור או לכלי שיט אשר נועדו לייצאו למדינה אחרת;"המנהל", "פקיד שומה" ו"שנת מס" כהגדרתם בפקודה;"מקדם ההיטל" כמשמעותו בסעיף 4;"מקדם היטל יחסי" כמשמעותו בסעיף 5;"הפקודה" פקודת מס הכנסה ;"הפרשי הצמדה" תוספת לסכום שבו מדובר השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה נדונה;"הפרשי הצמדה וריבית" כהגדרתם בסעיף 159א(א) לפקודה;"רווחי נפט" כמשמעותם בסעיף 3;"שותף מנהל" אחד מבעלי זכות נפט של מיזם נפט בבעלות משותפת, שהמנהל אישר כשותף המנהל של המיזם, לבקשת בעלי זכות הנפט שתוגש בתוך 90 ימים ממועד קבלת זכות הנפט;"שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית ההפרש שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה;"תקבול" תקבול, בכסף או בשווה כסף, מכל אחד מאלה:
(1) מכירה של נפט שהופק בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט; לעניין מכירה של נפט כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "מכירה", יראו כתקבול שהתקבל בפועל את הסכום שהיה מתקבל במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון אילו היה הנפט נמכר במועד ההעברה, בצורתו עובר לאותו מועד (בהגדרה זו מחיר השוק), ולא פחות ממחיר הממוצע המקומי; ואולם, פקיד השומה רשאי לקבוע לעניין זה מחיר נמוך ממחיר הממוצע המקומי אם בעל זכות הנפט הוכיח להנחת דעתו כי התקיים אחד מאלה:

(א) הוא ביצע עסקה למכירת נפט כאמור בישראל באותה שנת מס בכמות שלא תפחת ממחצית הכמות שהועברה כאמור במחיר נמוך ממחיר הממוצע המקומי;

(ב) הוא פעל בשקידה ראויה למכור נפט בישראל במחיר נמוך ממחיר הממוצע המקומי ולא הצליח למכור נפט בישראל במחיר האמור;
לעניין הגדרה זו
"מועד ההעברה" המועד שבו הועבר הנפט למיתקן, לצינור או לכלי השיט כאמור בפסקאות (1) או (2) להגדרה "מכירה", לפי העניין, ואם המיתקן, הצינור או כלי השיט נמצאים מחוץ לשטח זכות הנפט של המיזם המועד שבו הנפט הוצא משטח זכות הנפט, לצורך העברתו למיתקן, לצינור או לכלי שיט כאמור;
"מחיר הממוצע המקומי" המחיר הממוצע של נפט מהסוג שלגביו מחושב מחיר השוק בצורתו עובר למועד ההעברה בהתאם לנתוני עסקאות למכירת נפט כאמור שנעשו בישראל בשנתיים שקדמו למועד ההעברה;
(2) מכירה של נכס שהתשלום בעדו מובא בחשבון לצורך חישוב מקדם ההיטל של מיזם הנפט עד גובה התשלום שהובא בחשבון כאמור בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה שולם התשלום ועד לתום שנת המס שבה שולם התקבול;
(3) מתן זכות שימוש בנכס כאמור בפסקה (2), לרבות אחסון בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט, עד גובה התשלום שהובא בחשבון כאמור בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה שולם התשלום ועד לתום שנת המס שבה שולם התקבול;
(4) תקבול נוסף שקבע שר האוצר באישור הוועדה;"תקופת ההקמה" תקופה שתחילתה ביום שלאחר תום תקופת החיפוש וסופה ביום שקדם למועד תחילת ההפקה המסחרית;"תקופת ההרצה" תקופה של 24 חודשים שתחילתה ביום שלאחר תום תקופת ההקמה;"תקופת החיפוש" התקופה שמיום קבלת ההיתר המוקדם עד היום שקדם למועד שבו הגיש בעל זכות נפט של מיזם בקשה לחזקה; ואולם, שוכנע המנהל, בהתייעצות עם הממונה, כי בעל זכות הנפט דחה את הגשת בקשתו מטעמים של הימנעות מתשלום ההיטל או הפחתת היטל בלתי נאותה, רשאי הוא, בהתייעצות עם הממונה, לקבוע מועד מוקדם יותר שלא יקדם מהמועד שבו יכול היה בעל הזכות הנפט להגיש את הבקשה כאמור;"תשלום" תשלום, בכסף או בשווה כסף, למעט אלה:
(1) תשלום המשולם לבעלים, במישרין או בעקיפין, של זכות הנפט של מיזם הנפט, למעט תשלום לשותף המנהל עבור ניהול פעולות חיפוש והפקה של נפט במסגרת המיזם בניכוי תשלומים שהם שיפוי עבור הוצאות השותף המנהל שהוכרו לצורך ההיטל (בהגדרה זו תשלום לשותף המנהל);
(2) תשלום שאינו משמש במישרין לצורך מיזם הנפט;
(3) תשלום, המחושב, במישרין או בעקיפין, כשיעור מהנפט שהופק בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט, מהתקבולים של המיזם, כולם או חלקם, או מרווחי הנפט של המיזם, למעט תשלום לשותף המנהל;
(4) תשלום בעד רכישת זכות נפט או בעד רכישת זכות לקבל תשלום כאמור בפסקה (3);
(5) תשלום בעד הוצאות מימון;"השר" שר האוצר.פרק ב': היטל רווחי נפט ושיעורו

היטל רווחי נפט
2.
(א) על רווחי נפט ממיזם נפט, בשנת מס, ישולם היטל לפי הוראות חוק זה; ההיטל יהיה בשיעור כאמור בסעיף קטן (ב), מתוך רווחי הנפט.(ב) שיעור ההיטל יהיה בגובה סכום כל שיעורי ההיטל היחסיים בשנת המס מחולק ב-12.(ג) בסעיף זה"שיעור היטל יחסי" שיעור כמפורט להלן, המחושב לגבי כל חודש בשנת המס, בהתאם למקדם ההיטל היחסי באותו חודש;
(1) היה מקדם ההיטל היחסי נמוך מ-1.5 0%;
(2) היה מקדם ההיטל היחסי בגובה 1.5 או יותר, אך נמוך מ-2.3 20% בתוספת 37.5% מההפרש שבין מקדם ההיטל היחסי לבין 1.5, ובכל מקרה לא יעלה על 50% פחות המכפלה של 0.64 בהפרש שבין שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126 לפקודה לגבי שנת המס שלגביה מחושב ההיטל לבין 18% (בהגדרה זו ההפרש ממס החברות);
(3) היה מקדם ההיטל היחסי בגובה 2.3 או יותר 50% פחות המכפלה של 0.64 בהפרש ממס החברות.

חישוב רווחי הנפט של מיזם נפט
3.
(א) רווחי הנפט ממיזם נפט יחושבו, לגבי כל שנת מס, בסוף אותה שנה, כסכום ההפרש שבין סך התקבולים השוטפים בשנת המס, לבין סך התשלומים השוטפים בשנה האמורה.(ב) בסעיף זה"תקבולים שוטפים" תקבולים שהתקבלו בפועל בשנת המס, למעט תקבולי חיפוש ותקבולי הקמה כהגדרתם בסעיף 4(ב)(2);"תשלומים שוטפים" תשלומים כמפורט להלן, ששולמו בפועל בשנת המס:
(1) תשלומים ששולמו במישרין לצורך יצירת תקבולים;
(2) השקעות ההקמה, כהגדרתן בסעיף 4(ב)(2), לאחר תקופת ההרצה;
(3) תמלוג לפי סעיף 32 לחוק הנפט בעד נפט שהופק בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט;
(4) תשלום ששימש במישרין לצורך פעילות חיפוש של שדה נפט אחר בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט, למעט תשלום שנכלל בהשקעות חיפוש, כהגדרתן בסעיף 4(ב)(2), בתקופת החיפוש, ובלבד שבעל זכות הנפט ביקש מפקיד השומה, בתוך שנתיים ממועד התשלום, לכלול אותו במסגרת התשלומים השוטפים ופקיד השומה לא ייחס תשלום כאמור למיזם נפט אחר; יראו תשלום כאמור כאילו שולם בפועל במועד שבו הוגשה בקשת בעל זכות הנפט לפקיד השומה.

חישוב מקדם ההיטל של מיזם נפט
4.
(א) מקדם ההיטל של מיזם נפט יחושב לגבי כל שנת מס, בתום אותה שנה, כסכום המתקבל מחלוקת ההכנסות המצטברות בהשקעות המצטברות.(ב) בסעיף זה
(1) "הכנסות מצטברות" ההפרש שבין התקבולים המצטברים לבין התשלומים המצטברים; לעניין הגדרה זו

"תקבולים מצטברים" הסכום הכולל של אלה:


(א) סך התקבולים השוטפים כהגדרתם בסעיף 3(ב) מתום תקופת ההקמה עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה התקבל כל תקבול עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל;


(ב) עלו תקבולי החיפוש כהגדרתם בפסקה (2) על השקעות החיפוש כהגדרתן באותה פסקה, בתקופת החיפוש סכום ההפרש שבין תקבולי החיפוש לבין השקעות החיפוש כאמור, בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל;


(ג) עלו תקבולי ההקמה כהגדרתם בפסקה (2) על השקעות ההקמה כהגדרתן באותה פסקה, בתקופת ההקמה סכום ההפרש שבין תקבולי ההקמה לבין השקעות ההקמה כאמור, בתוספת הפרשי הצמדה מתום תקופת ההקמה עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל;

"תשלומים מצטברים" הסכום הכולל של אלה, בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה שולמו עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל:


(א) סך התשלומים השוטפים כהגדרתם בסעיף 3(ב) מתום תקופת ההקמה עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל;


(ב) סך ההיטלים ששולמו לפי חוק זה בשל אותו מיזם בעבור התקופה שקדמה לשנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל;


(ג) תשלום ששולם בפועל ושימש במישרין לצורך פעילות חיפוש של שדה נפט אחר בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט, בתקופת ההקמה, ובלבד שבעל זכות הנפט ביקש מפקיד השומה, בתוך שנתיים ממועד התשלום, לכלול אותו במסגרת התשלומים המצטברים ופקיד השומה לא ייחס את התשלום האמור למיזם נפט אחר; יראו תשלום כאמור כאילו שולם בפועל במועד שבו הוגשה בקשת בעל זכות הנפט לפקיד השומה;
(2) "השקעות מצטברות" הסכום הכולל של כל אלה:

(א) השקעות חיפוש נטו בתקופת החיפוש בתוספת מקדם החיפוש, והכל בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל;

(ב) השקעות הקמה נטו בתקופת ההקמה בתוספת מקדם ההקמה, והכל בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל;

(ג) השקעות ההקמה בתקופת ההרצה בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה שולמו עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל;

לעניין הגדרה זו

"השקעות חיפוש נטו בתקופת החיפוש" סכום ההפרש שבין השקעות החיפוש בתקופת החיפוש לבין תקבולי החיפוש, ואם היה סכום ההפרש שלילי סכום השווה אפס;

"השקעות החיפוש" תשלומים ששולמו בפועל ושימשו במישרין לצורך פעילות חיפוש נפט בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט, בתוספת הפרשי הצמדה לגבי כל תשלום כאמור מתום שנת המס שבה שולם עד תום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית;

"תקבולי החיפוש" תקבולים שהתקבלו בפועל בתקופת החיפוש, בתוספת הפרשי הצמדה לגבי כל תקבול מתום שנת המס שבה התקבל עד תום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית;

"מקדם החיפוש" הסכום הנמוך מבין אלה בתום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית:


(1) השקעות חיפוש נטו בתקופת החיפוש;


(2) הגבוה מבין אלה:(א) 370 מיליון שקלים חדשים;(ב) 15% מהסכום הכולל של השקעות החיפוש נטו בתקופת החיפוש בתוספת השקעות ההקמה נטו בתקופת ההקמה;

"השקעות הקמה נטו בתקופת ההקמה" סכום ההפרש שבין השקעות ההקמה בתקופת ההקמה לבין תקבולי ההקמה, ואם היה סכום ההפרש שלילי סכום השווה אפס;

"השקעות ההקמה" תשלומים ששולמו בפועל ושימשו במישרין לצורך תכנונה, יצירתה והקמתה של התשתית הנדרשת להפקת נפט בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט או של התשתית הנדרשת לצורך אחסונו של הנפט או לצורך הובלתו משטח הים לשטח היבשה בישראל, לרבות קידוח ומיתקן קבלה, ובלבד שהתשתיות כאמור נמצאות בשלמותן בשטח מדינת ישראל, לרבות השטחים התת-ימיים כמשמעותם בחוק השטחים התת-ימיים, התשי"ג 1953 , והמים שמעליהם;

"תקבולי הקמה" תקבולים שהתקבלו בפועל בתקופת ההקמה;

"מקדם ההקמה" הסכום הגבוה מבין אלה בתום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית:


(א) 370 מיליון שקלים חדשים בניכוי מקדם הקמה שהוכר למיזם אחר באותו שטח רישיון;


(ב) ההפרש שבין סך כל השקעות ההקמה המתואמות לבין סך כל תקבולי ההקמה המתואמים; לעניין זה"השקעת הקמה מתואמת" המכפלה של סכום כל תשלום הנכלל בהשקעות ההקמה בתקופת ההקמה, בגובה הריבית המתואמת;"תקבול הקמה מתואם" המכפלה של סכום כל תקבול הנכלל בתקבולי ההקמה, בגובה הריבית המתואמת;"הריבית המתואמת" סכום ההפרש בין הסכום הכולל של ריבית הליבור בתוספת 1.03, כשהוא מועלה בחזקה בגובה הפרש השנים, ל-1;"ריבית ליבור" ממוצע שנתי לשנת המס שבה שולם התשלום או התקבל התקבול, לפי העניין, של ריבית סמן יומית דולרית להלוואות בין-בנקאיות לפרק זמן של שנה בין הבנקים בלונדון (London Inter-bank Offered Rate), המתפרסמת לידיעת הציבור באמצעות מפיץ המידע "רויטרס", או ריבית אחרת שקבע השר;"הפרש השנים" מספר השנים שחלפו מתום שנת המס שבה שולם התשלום או התקבל התקבול, לפי העניין, עד תום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית.

חישוב מקדמי ההיטל היחסיים של מיזם נפט
5.
(א) בתום שנת המס יחושבו מקדמי ההיטל היחסיים של מיזם נפט.(ב) מקדם היטל יחסי, לגבי כל חודש בשנת המס, יהיה בסכום השווה למקדם ההיטל של מיזם הנפט בתום שנת המס הקודמת, בתוספת מקדם ההפרש כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו מתום שנת המס הקודמת עד תום החודש שלגביו מחושב מקדם ההיטל היחסי; לעניין זה, "מקדם ההפרש" סכום השווה להפרש שבין מקדם ההיטל של מיזם הנפט בתום שנת המס לבין מקדם ההיטל של מיזם הנפט בתום שנת המס הקודמת, כשהוא מחולק ב-12.

העברת רווחי נפט לשנות מס עוקבות
6.
(א) היו רווחי הנפט של מיזם נפט בשנת מס כלשהי נמוכים מאפס, יופחת סכומם מרווחי הנפט של המיזם בשנות המס הבאות, בזו אחר זו, ובלבד שאם ניתן להפחית את הסכום האמור באחת השנים הבאות כאמור, לא תותר הפחתה בשנה שלאחריה.(ב) הועבר סכום כאמור בסעיף קטן (א) משנה לשנה תיתוסף לו ריבית ליבור בתוספת 3%; בסעיף זה "ריבית ליבור" ממוצע שנתי לשנת המס שבה הועבר הסכום, של ריבית סמן יומית דולרית להלוואות בין-בנקאיות לפרק זמן של שנה בין הבנקים בלונדון (London Inter-bank Offered Rate), המתפרסמת לידיעת הציבור באמצעות מפיץ המידע "רויטרס".

ייחוס רכיבי מקדם ההיטל
7.
(א) ניתן רישיון בשטח של היתר מוקדם מסוים, יובאו בחשבון במסגרת מקדם ההיטל של מיזם הנפט שבשטח הרישיון רכיבי המקדם שהתקבלו או שהוצאו, לפי העניין, בשטח אותו היתר מוקדם בטרם ניתן הרישיון (בסעיף קטן זה רכיבי ההיתר המוקדם) ולא יובאו בחשבון רכיבים כאמור שהתקבלו או שהוצאו, לפי העניין, בשטח של היתר מוקדם אחר; ניתנו מספר רישיונות בשטח היתר מוקדם אחד, רשאי המנהל, בהתייעצות עם הממונה, לקבוע את אופן ייחוס רכיבי ההיתר המוקדם לכל אחד ממיזמי הנפט שבשטחי הרישיונות כאמור.(ב) ניתנה חזקה בשטח רישיון מסוים, יובאו בחשבון במסגרת מקדם ההיטל של מיזם הנפט שבשטח החזקה רכיבי מקדם שהתקבלו או שהוצאו בשטח אותו רישיון בטרם ניתנה החזקה, ולא יובאו בחשבון רכיבים כאמור שהתקבלו או שהוצאו, לפי העניין, בשטח רישיון אחר.

כללים לאיחוד או להפרדה של מיזמי נפט
8.
(א) המנהל רשאי להורות, בהתייעצות עם הממונה, במסגרת קביעת שומה לפי מיטב השפיטה לפי סעיף 14(ב), או במסגרת החלטת מיסוי לפי סעיף 44 שניתנה לבקשת בעל זכות נפט של מיזם נפט, כי כמה מיזמי נפט ייחשבו לעניין חוק זה כמיזם נפט אחד, ובלבד שטרם הגיע מועד תחילת ההפקה המסחרית ושמתקיימים, בין השאר, כל אלה:
(1) זכויות הנפט של מיזמי הנפט נמצאות בתחומי אותו שדה נפט;
(2) זכויות הנפט של מיזמי הנפט הן בבעלות אותם גורמים ובאותם שיעורי החזקה;
(3) מרבית המיתקנים שישמשו כל אחד ממיזמי הנפט הם משותפים;
(4) המנהל שוכנע כי הטעם העיקרי להגשת הבקשה אינו הימנעות מתשלום ההיטל או הפחתת היטל בלתי נאותה.(ב) המנהל רשאי להורות, בהתייעצות עם הממונה, במסגרת קביעת שומה לפי מיטב השפיטה לפי סעיף 14(ב), או במסגרת החלטת מיסוי לפי סעיף 44 שניתנה לבקשת בעל זכות נפט של מיזם נפט, כי מיזם נפט אחד ייחשב לעניין חוק זה לכמה מיזמי נפט, בהתאם לחלוקת שדות הנפט שבשטח זכות הנפט של אותו מיזם או בהתאם לחלוקת השכבות הגיאולוגיות שבהן מצויים סוגי נפט שונים באותו שטח, לפי העניין, ובלבד שמתקיימים, בין השאר, כל אלה:
(1) בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט מצויים כמה שדות נפט, או קיימים כמה סוגי נפט בשכבות גיאולוגיות נפרדות, הניתנים להפקה בכמויות מסחריות;
(2) מרבית המיתקנים שישמשו כל אחד ממיזמי הנפט לאחר ההפרדה, הם נפרדים;
(3) מכירת הנפט מכל שדה נפט או של כל סוג מסוגי הנפט, לפי העניין, מתבצעת בנפרד;
(4) המנהל שוכנע כי הטעם העיקרי להגשת הבקשה אינו הימנעות מתשלום ההיטל או הפחתת היטל בלתי נאותה.פרק ג': תשלום ההיטל

חיוב בתשלום ההיטל
9.
(א) כל אחד מבעלי זכות נפט של מיזם נפט חייב בתשלום ההיטל בהתאם לחלקו היחסי בזכות הנפט.(ב)
(1) על אף האמור בסעיף קטן (א), שילם בעל זכות נפט של מיזם נפט תשלום המחושב, במישרין או בעקיפין, כשיעור מהנפט שהופק בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט, מהתקבולים של המיזם, כולם או חלקם, או מרווחי הנפט של המיזם (בסעיף קטן זה התשלום הנגזר), יהיה חייב מקבל התשלום הנגזר בתשלום היטל בסכום השווה למכפלת התשלום הנגזר בשיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט באותה שנת מס שבה התקבל התשלום ולא יותר מסכום ההיטל שבעל זכות הנפט ששילם את התשלום הנגזר היה חייב בו אילולא הוראות פסקה זו (בסעיף קטן זה סכום ההשתתפות); סכום ההשתתפות יופחת מסכום ההיטל שבעל זכות הנפט ששילם את התשלום הנגזר חב בו; לעניין זה, "תשלום" לרבות תשלום כאמור בפסקאות (1) עד (5) להגדרה "תשלום".
(2) היה מקדם ההיטל של מיזם נפט, בשנת המס שקדמה לתשלום התשלום הנגזר, בגובה 1 או יותר, ינכה בעל זכות הנפט המשלם את התשלום הנגזר כאמור בפסקה (1), מהתשלום כאמור, לפני העברתו, סכום המהווה 50% ממנו, על חשבון ההיטל שמקבל התשלום חייב בו, ויעבירו לפקיד השומה בתוך שבעה ימים מיום הניכוי, בצירוף דוח כפי שקבע המנהל; פקיד השומה רשאי להפחית את השיעור האמור בפסקה זו אם שוכנע כי שיעור ההיטל שיחול לגבי מיזם הנפט באותה שנת מס יהיה נמוך מ-50%.
(3) היה שיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט בשנת המס שבה התקבל התשלום הנגזר נמוך מ-50%, ואם קבע פקיד השומה שיעור אחר לפי הוראות פסקה (2) נמוך מהשיעור שקבע, או שהסכום שנוכה לפי פסקה (2) היה גבוה מסכום ההיטל שמשלם התשלום הנגזר היה חייב בו, יוחזר עודף סכום ההשתתפות שנוכה למקבל התשלום לפי פסקה (2), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הניכוי ועד למועד ההשבה.
(4) לא ניכה בעל זכות נפט סכום כאמור בפסקה (2), כולו או חלקו, ולא שילם מקבל התשלום הנגזר את סכום ההשתתפות שהוא חב בו לפי פסקה (1) עד המועד הקבוע בסעיף 10(א), לא יופחת סכום ההשתתפות לפי הוראות פסקה (1) מסכום ההיטל שבעל זכות הנפט ששילם את התשלום הנגזר חב בו.
(5) המנהל רשאי לקבוע כללים לעניין ניכוי לפי סעיף קטן זה.(ג) בחר בעל זכות נפט של מיזם נפט, לפי הוראות סעיף 13(ב), לדווח בדולרים, ישולם ההיטל בשקלים חדשים לפי השער היציג של הדולר שקבע בנק ישראל, הידוע ביום האחרון של שנת המס שלגביה מחושב ההיטל.

מועד התשלום ומקדמות
10.
(א) ההיטל ישולם עד תום 30 ימים שלאחר המועד להגשת דוח מקדם ההיטל ודוח רווחי הנפט לפי סעיף 13.(ב) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין תשלום מקדמות על חשבון ההיטל.

תשלום היטל לאחר שומה, השגה, וערעור
11.
(א) נמסרה לחייב בתשלום היטל הודעת שומה לפי סעיף 14(ב)(2), חייב הוא, בתוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה, לשלם את יתרת ההיטל הנובעת ממנה, ואם הוגשה השגה לפי הוראות סעיף 15 את יתרת ההיטל שאינה שנויה במחלוקת.(ב) נמסרה לחייב בתשלום היטל החלטת פקיד השומה לפי הוראות סעיף 15(ד), חייב הוא, בתוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה, לשלם את יתרת ההיטל הנובעת ממנה, ואם הוגש ערעור לפי הוראות סעיף 153 לפקודה את יתרת ההיטל שאינה שנויה במחלוקת.(ג) נמסרה לחייב בתשלום היטל החלטת בית המשפט בערעור לפי סעיפים 156 או 157 לפקודה, יחולו לגביו הוראות סעיף 185 לפקודה כאילו היה הנישום.

דחיית תשלום והפרשי הצמדה וריבית
12.
הוראות סעיפים 186 ו-187 לפקודה יחולו על תשלום היטל לפי פרק זה בשינויים המחויבים.פרק ד': חובות דיווח ושומת ההיטל

חובת דיווח
13.
(א) בעל זכות נפט של מיזם נפט יגיש, לגבי כל שנת מס החל בשנת המס הראשונה שבתקופת החיפוש, דיווח לגבי רכיבי מקדם ההיטל של המיזם בשנת המס שלגביה מוגש הדיווח (בחוק זה דוח מקדם היטל) ודיווח לגבי רווחי הנפט של המיזם באותה שנה (בחוק זה דוח רווחי נפט).(ב) בעל זכות נפט של מיזם נפט יודיע לפקיד השומה, עד תום תקופת החיפוש, במסגרת דוח מקדם ההיטל שיגיש ולא יאוחר ממועד הגשת דוח מקדם ההיטל שעליו להגיש לגבי שנת המס שבה חל היום האחרון של תקופת החיפוש, אם ברצונו לדווח בשקלים חדשים או בדולרים; הודעה כאמור תחייב את בעל זכות הנפט לגבי כל דוחות מקדם ההיטל ודוחות רווחי נפט שעליו להגיש במסגרת מיזם הנפט; לא הודיע בעל זכות הנפט כאמור, יראוהו כמי שבחר לדווח בשקלים חדשים.(ג) דוח מקדם ההיטל ודוח רווחי הנפט יוגשו לפקיד השומה בתוך 120 ימים מתום שנת המס שלגביה הם מוגשים, בטופס שקבע המנהל; פקיד השומה רשאי, אם הוכח להנחת דעתו שקיימת סיבה מספקת לכך, לדחות את הגשת הדוחות, כולם או חלקם, למועד שיקבע, ובלבד שמי שקיבל דחייה כאמור יגיש במועד הקבוע בסעיף זה דוחות משוערים על מקדם ההיטל ורווחי הנפט כאמור, שייערכו לפי מיטב אומדנו.(ד) המנהל רשאי לקבוע כללים לעניין ניהול פנקסים וכללי המרה לגבי מי שבחר לדווח בדולרים.(ה) ביקש בעל זכות של מיזם נפט לדווח בדולרים כאמור בסעיף (ב) במסגרת דוח מקדם היטל שאינו הדוח הראשון שהגיש, יקבע פקיד השומה הוראות לתיאום ולהמרה של הדוחות שהוגשו לפני המועד האמור.

שומת ההיטל
14.
(א) מסר בעל זכות נפט של מיזם נפט דוח מקדם היטל ודוח רווחי נפט לפי הוראות סעיף 13, יראו את הדוחות כשומה עצמית לעניין מקדם ההיטל של המיזם, רווחי הנפט של המיזם וההיטל החל לגביו.(ב) בתוך 12 חודשים ממועד הגשת דוח מקדם ההיטל ודוח רווחי הנפט רשאי פקיד השומה לעשות אחת מאלה:
(1) לאשר את השומה העצמית;
(2) לקבוע לפי מיטב שפיטתו את רכיבי מקדם ההיטל של מיזם הנפט בשנת המס, את רווחי הנפט של המיזם באותה שנה או את ההיטל החל לגביו, אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדוחות אינם נכונים.(ג) לא הוגש דוח רווחי נפט לגבי שנת מס כלשהי, רשאי פקיד השומה לקבוע את רווחי הנפט של מיזם הנפט באותה שנה לפי מיטב שפיטתו ולהטיל לגבי המיזם היטל בהתאם.(ד) לא הוגש דוח מקדם היטל לגבי שנת מס כלשהי בתקופת החיפוש, בתקופת ההקמה או בתקופת ההרצה יראו את השקעות החיפוש בתקופת החיפוש, את השקעות ההקמה בתקופת ההקמה או את השקעות ההקמה בתקופת ההרצה, לפי העניין, כאילו היו בסכום אפס באותה שנה; בסעיף קטן זה, "השקעות ההקמה" ו"השקעות החיפוש" כהגדרתן בסעיף 4(ב)(2).(ה) לא הוגש דוח מקדם היטל לגבי שנת מס כלשהי מתום תקופת ההקמה, יראו את כל מקדמי ההיטל היחסיים לגבי אותה שנת מס, כאילו היו בגובה 2.3.

השגה לפני פקיד שומה
15.
(א) קבע פקיד שומה, לפי מיטב שפיטתו, את רכיבי מקדם ההיטל של מיזם נפט בשנת המס, את רווחי הנפט של המיזם באותה שנה או את ההיטל החל לגביו, לפי הוראות סעיף 14(ב)(2) או (ג) (בפרק זה הודעת שומה לפי מיטב השפיטה), רשאי בעל זכות הנפט של מיזם הנפט לבקש מפקיד השומה, בהודעת השגה מנומקת בכתב, לחזור ולשנות את השומה, בתוך 30 ימים מיום המצאת הודעת השומה לפי מיטב השפיטה; לעניין זה יראו כהשגה על שומה לפי מיטב השפיטה לפי סעיף 14(ג), רק דוח מקדם היטל או דוח רווחי נפט, לפי העניין, שיוגש לגביה.(ב) מי שערך את שומת ההיטל לא ידון בהשגה עליה.(ג) קיבל פקיד השומה הודעת השגה לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לדרוש מהמשיג למסור לו את כל הפרטים הנראים לו דרושים לעניין מקדם ההיטל של מיזם הנפט, רווחי הנפט של המיזם וההיטל החל לגביו, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 151 לפקודה, בשינויים המחויבים.(ד) בתוך שישה חודשים ממועד קבלת הודעת השגה לפי הוראות סעיף קטן (א), יחליט פקיד השומה על קבלת ההשגה או על דחייתה, כולה או חלקה, בהודעה מנומקת, ורשאי הוא לערוך הסכם לעניין זה עם בעל זכות הנפט של מיזם הנפט; דחה פקיד השומה את ההשגה, כולה או חלקה, יקבע בכתב את רכיבי מקדם ההיטל של מיזם הנפט בשנת המס, את רווחי הנפט של המיזם באותה שנה או את ההיטל החל לגביו, לפי העניין, ורשאי הוא להגדיל את הרכיבים, הרווחים או ההיטל כאמור מעבר לסכומים שקבע בהודעת השומה לפי מיטב השפיטה.(ה) לא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו לפי סעיף זה בתוך התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד), יראו את ההשגה כאילו התקבלה.(ו) על החלטת פקיד השומה בהשגה לפי הוראות סעיף קטן (ד), רשאי בעל זכות הנפט של מיזם הנפט לערער, ויחולו לעניין ערעור כאמור הוראות סעיפים 153 עד 158 לפקודה, בשינויים המחויבים.

קביעת מחיר שוק בידי פקיד השומה
16.
(א) פקיד השומה רשאי, לצורך קביעת מקדם ההיטל של מיזם נפט או רווחי הנפט של מיזם נפט, בשנת מס, במסגרת הודעת שומה לפי מיטב השפיטה
(1) לקבוע כי סכום תשלום ששולם או סכום תקבול שהתקבל אינו משקף את מחיר השוק וכי סכום התקבול או התשלום כאמור, לפי העניין, יחושב בהתאם למחיר השוק, אלא אם כן שוכנע פקיד השומה כי סכום התשלום או התקבול, לפי העניין, נקבע בתום לב ובלי שהושפע, במישרין או בעקיפין, מקיום יחסים מיוחדים;
(2) לקבוע כי תשלום שהיה צריך להיות משולם או תקבול שהיה צריך להתקבל, ולא שולם או התקבל, לפי העניין, יראו אותו כאילו שולם או התקבל לפי מחיר השוק, אלא אם כן שוכנע פקיד השומה כי אי-התשלום או אי-התקבול, לפי העניין, היה בתום לב ולא הושפע, במישרין או בעקיפין, מקיום יחסים מיוחדים.(ב) בסעיף זה"יחסים מיוחדים" כהגדרתם בסעיף 85א לפקודה;"מחיר השוק" מחיר שיש לצפות לו במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון.

שותף מדווח
17.
(א) היתה זכות נפט של מיזם נפט בבעלות משותפת, יבקשו בעלי זכות הנפט מפקיד השומה, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הזכות, להכיר באחד מהם כשותף המדווח לעניין פרק זה, ובלבד שהוא תושב ישראל כהגדרתו בפקודה, ואולם רשאי פקיד השומה להכיר בבעל זכות נפט שאינו תושב ישראל כשותף מדווח, מטעמים מיוחדים שיירשמו.(ב) לא הוגשה בקשה לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי פקיד השומה להודיע לבעלי זכות הנפט על זהות השותף המדווח.(ג) הכיר פקיד השומה בשותף מדווח על פי בקשה שהוגשה לו לפי סעיף קטן (א) או קבע שותף מדווח לפי סעיף קטן (ב), ייחשב השותף המדווח לעניין פרק זה, כבעל זכות הנפט היחיד של מיזם הנפט לצורך פרק זה, ויראו בדיווחיו של השותף המדווח, בהשגתו על השומה או בערעור שיגיש, לפי העניין, כאילו היו דיווחיו, השגתו או ערעורו של כל אחד מבעלי זכות הנפט של מיזם הנפט.פרק ה': מכירת נפט בנפרד במיזמים בבעלות משותפת

מכירת נפט בנפרד במיזמים בבעלות משותפת
18.
נוכח פקיד השומה, כי מכירת נפט שהופק בשטח זכות נפט של מיזם נפט בבעלות משותפת, מתבצעת בנפרד על ידי השותפים, כולם או חלקם, בתנאי עסקה שונים, לרבות מחירי מכירה שונים (בסעיף זה מכירה בנפרד), יחולו הוראות אלה:(1) מקדם ההיטל יחושב עבור כל שותף בנפרד, וההיטל שיוטל על כל שותף לפי סעיף 2, יחושב בהתאם למקדמי ההיטל היחסיים של אותו שותף;(2) על אף הוראות סעיף 17, כל אחד מהשותפים יגיש דוח מקדם היטל ודוח רווחי נפט כאמור בסעיף 13, בשינויים הקבועים בפסקה (3), ויחולו לגבי כל שותף כאמור הוראות פרק ד' החלות על בעל זכות נפט.(3) דוח מקדם היטל ודוח רווחי היטל של כל אחד מהשותפים כאמור בפסקה (2) יכלול את חלקו בדוח מקדם ההיטל ודוח רווחי הנפט שהגיש השותף המדווח כאמור בפסקה (4) בהתאם לחלקו היחסי בזכות הנפט, בתוספת התקבולים מהמכירה בנפרד והתשלומים שנדרש היה לשלמם במישרין לצורך המכירה בנפרד (בסעיף זה תשלומי המכירה בנפרד);(4) על אף האמור בפסקה (2)
(א) השותף המדווח יגיש דוח מקדם היטל ודוח רווחי נפט; דוחות כאמור לא יכללו את התקבולים של כל אחד מהשותפים מהמכירה בנפרד ואת תשלומי המכירה בנפרד;
(ב) השותף המפעיל יצרף לדוחות האמורים בפסקת משנה (א) דיווח בנוגע לכמויות הנפט שיוחסו לכל אחד מהשותפים לצורך המכירה הנפרדת;
(ג) הודעה כאמור בסעיף 13(ב) תוגש רק על ידי השותף המדווח ותחייב את כל אחד מהשותפים;(5) על אף האמור בסעיף 9(א), כל אחד מבעלי זכות הנפט של מיזם הנפט יהיה חייב בתשלום בהתאם לשומת רווחי הנפט כפי שנקבעה לו.פרק ו': מיסוי שותפות נפט

מיסוי שותפות נפט
19.
(א) על שותפות נפט יחולו הוראות הפקודה, בשינויים אלה:
(1) לעניין סעיף 63(א)(1) לפקודה יחושב חלקו של כל שותף בשנת המס מההכנסה החייבת של שותפות הנפט או מהפסדיה, שעליהם דווח לפי הוראות פסקה (2);
(2) על אף הוראות סעיף 63(א)(2) ו-(3) לפקודה, השותף הכללי יהיה חייב בהגשת דוח על הכנסתה החייבת של שותפות הנפט או הפסדיה, בהתאם להוראות שקבע המנהל, ובכלל זה הוראות לעניין הגשת דוח מאושר בידי רואה חשבון ומתואם בידיו לצורכי מס; יראו דוח לפי פסקה זו כדוח לפי סעיף 131 לפקודה בשינויים המחויבים;
(3) הוגש דוח כאמור בפסקה (2) יחולו, לעניין קביעת הכנסתה החייבת של שותפות הנפט או הפסדיה, הוראות חלק ט' לפקודה, בכפוף לאמור בפסקה (5) ובשינויים המחויבים;
(4) לא הוגש דוח כאמור בפסקה (2) רשאי פקיד השומה לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתה החייבת של שותפות הנפט או הפסדיה, ויחולו הוראות חלק ט' לפקודה, בכפוף לאמור בפסקה (5) ובשינויים המחויבים;
(5) השותף הכללי, והוא בלבד, רשאי להשיג או לערער על שומת ההכנסה החייבת של שותפות הנפט או הפסדיה, שקבע פקיד השומה, לפי הוראות סעיפים 150, 153 ו-157 לפקודה; השותפים האחרים רשאים להשיג או לערער על השפעת השומה האמורה על הכנסתם, אך לא על השומה עצמה;
(6) השותף הכללי ישלם בעת הגשת הדוח לפי הוראות פסקה (2) את המס הנובע ממנו, על חשבון המס שחייבים בו השותפים בשותפות הנפט בשנת המס שלגביה הוגש הדוח, לפי שיעור חלקם של השותפים שהם חבר בני אדם, בשותפות הנפט, ושיעור חלקם של השותפים שהם יחידים, באותה שותפות, בתום שנת המס שלגביה הוגש הדוח, ובלבד שלעניין זה יראו את הכנסתם החייבת של היחידים מהשותפות כאילו חל עליה שיעור המס המרבי לפי הוראות סעיף 121 לפקודה, למעט אם הוכח לפקיד השומה כי שיעור המס החל על אותו יחיד נמוך מהשיעור האמור; לעניין פסקה זו יחולו הוראות סעיף 187(א) לפקודה, בשינויים המחויבים;
(7)
(א) פקיד השומה ימסור לשותף הכללי את הודעות השומה על ההכנסה החייבת של שותפות הנפט או הפסדיה, לפי הוראות הפקודה;

(ב) נמסרה לשותף הכללי הודעת שומה לפי סעיף 149 לפקודה, חייב הוא, בתוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה, לשלם את יתרת המס הנובעת ממנה, ואם הגיש השגה לפי הוראות סעיף 150 לפקודה את יתרת המס שאינה שנויה במחלוקת;

(ג) נמסרה לשותף הכללי הודעת שומה מתוקנת לפי סעיף 152(א) לפקודה, או צו לפי סעיף 152(ב) לפקודה, חייב הוא בתוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה או הצו לשלם את יתרת המס הנובעת מהם, ואם הגיש ערעור לפי הוראות סעיף 153 לפקודה את יתרת המס שאינה שנויה במחלוקת;

(ד) נמסרה לשותף הכללי החלטת בית המשפט בערעור לפי סעיפים 156 או 157 לפקודה, יחולו לגביו הוראות סעיף 185 לפקודה כאילו היה הנישום;
(8)
(א) פקיד השומה רשאי לקבוע מקדמות על חשבון המס שהשותפים בשותפות נפט יהיו חייבים בו באותה שנת מס; שיעור המקדמות יהיה בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126 לפקודה; מקדמות כאמור ישולמו על ידי השותף הכללי; מקדמות לפי פסקת משנה זו יראו אותן כמקדמות שנקבעו לפי סעיף 175 לפקודה, בשינויים המחויבים.

(ב) שולם מס לפי הוראות פסקת משנה (א) יתר על סכום המס הנובע מהדוח לפי פסקה (6), תוחזר היתרה לשותף הכללי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 159א לפקודה, בשינויים המחויבים.(ב)
(1) בסעיף זה
"שותפות נפט" שותפות כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט 1988 ;
"שותף כללי" כהגדרתו בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה 1975 .
(2) לכל מונח בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת לו בפקודה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.פרק ז': ניכוי מיוחד חלף פחת

ניכוי מיוחד חלף פחת
20.
(א) לשם בירור ההכנסה החייבת של בעל זכות נפט של מיזם נפט, על פי הפקודה, בכל שנת מס החל בשנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית, יוכר לבעל זכות הנפט ניכוי בשיעור כאמור בסעיף קטן (ב), לפי בחירתו מראש כאמור בסעיף קטן (ג), מהמחיר המקורי של נכס בר ניכוי שבבעלותו, ובלבד שסך הניכוי שיותר בשל כל נכס כאמור לא יעלה על המחיר המקורי שלו.(ב) שיעור הניכוי יהיה אחד מאלה לפי בחירת בעל זכות הנפט:
(1) שיעור קבוע שלא יעלה על 10% (בסעיף זה ניכוי בשיעור קבוע);
(2) שיעור משתנה, כך שבכל שנת מס גובה הניכוי הכולל בעד כל נכס בר ניכוי שלגביו נבחר ניכוי בשיעור לפי פסקה זו, יהיה בגובה ההכנסה החייבת של בעל זכות הנפט לפני הניכויים לפי פסקה זו ואחרי הניכויים לפי פסקה (1), ובלבד שהניכוי לפי פסקה זו המיוחס לכל נכס בר ניכוי לא יעלה על 10% ממחירו המקורי; המנהל רשאי לקבוע הוראות לעניין ייחוס הניכוי כאמור לכל נכס בר ניכוי.(ג) בעל זכות נפט של מיזם הנפט יודיע למנהל, בטופס שקבע המנהל, על סוג הניכוי כאמור בסעיף קטן (ב) שהוא בוחר בו לגבי כל נכס בר ניכוי, ואם בחר בניכוי בשיעור קבוע על שיעור הניכוי, והכל במועד כמפורט להלן, לפי העניין:
(1) לגבי נכס בר ניכוי שנרכש עד תום שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית עם הגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה לגבי שנת המס שבה חל המועד האמור;
(2) לגבי נכס בר ניכוי שנרכש בשנת מס כלשהי אחרי שנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית עם הגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה לגבי אותה שנת מס.(ד) הודיע בעל זכות נפט של מיזם נפט על בחירתו כאמור בסעיף קטן (ג), לא יוכל לחזור ממנה.(ה) היה בעל זכות נפט של מיזם נפט, שותפות נפט כהגדרתה בסעיף 19(ב), יודיע השותף הכללי כהגדרתו באותו סעיף על בחירת השותפות כאמור בסעיף קטן (ג), ובחירתו תחייב את כל השותפים; לעניין זה, בפסקה (2) של סעיף קטן (ב), במקום "ההכנסה החייבת של בעל זכות הנפט" יקראו "ההכנסה החייבת של שותפות הנפט שעליה דווח לפי סעיף 19(א)(2)".(ו) ניכוי לפי סעיף זה יבוא במקום פחת לפי סעיף 21 לפקודה ובעל זכות נפט של מיזם נפט לא יהיה זכאי לפחת על פי הפקודה; ההוראות לעניין פחת לפי הפקודה יחולו על ניכוי כאמור כאילו היה פחת, בשינויים המחויבים.(ז)
(1) בסעיף זה
"נכס בר ניכוי" מכונה או ציוד שבבעלותו של בעל זכות נפט של מיזם נפט, המשמשים לצורכי ייצור הכנסתו מהפקת נפט בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט וכן הוצאות חיפוש ופיתוח, והכל בלבד שלא נחשבו כהוצאה המותרת בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכות נפט), התשט"ז 1956 ;
"הוצאות חיפוש ופיתוח" כל ההוצאות שהוצאו בחיפוש ובפיתוח נכס נפט, כולו או מקצתו, לרבות הוצאות לבדיקות ולניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים וכיוצא באלה, למעט מקרקעין;
"נכס נפט" מצבר נפט נפרד, המצוי מתחת לשטח שעליו ניתנה זכות נפט, והשטח שעל פני הקרקע הדרוש להפקת הנפט, ובלבד שבעל זכות נפט רשאי לבחור שמספר מצברי נפט נפרדים יחושבו כנכס נפט אחד, אם הם מצויים מתחת לשטח שעליו ניתנה אותה זכות נפט, או שעליו ניתנו זכויות נפט אחדות רצופות, או שאינן רצופות אך מופעלות כיחידה אחת.
(2) לכל מונח בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת לו בפקודה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.פרק ח': עונשין

אי-הגשת דוח, אי-ניהול פנקסי חשבונות והשמדה או הסתרה של מסמכים
21.
מי שעשה אחד מאלה, דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז 1977 (בחוק זה חוק העונשין):(1) לא הגיש במועדו דוח מקדם היטל או דוח רווחי נפט לפי הוראות סעיף 13;(2) לא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו לפי סעיף 42;(3) השמיד או הסתיר מסמכים הדרושים או העשויים להיות דרושים לצורך שומה לפי חוק זה.

העברת נכסים בכוונה למנוע גביית מס
22.
(א) אדם שהעביר את נכסיו לאחר בלא שהעביר את השליטה בהם, מתוך כוונה למנוע גביית היטל שהיה חייב בו או שהוא עתיד להתחייב בו לגבי תקופה שקדמה להעברה או בשנת ההעברה, דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.(ב) חילק אדם מנכסי חברה, כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה, בין חבריה, מתוך כוונה למנוע גביית היטל שהחברה חייבת בו או שהיא עתידה להתחייב בו לגבי תקופה שקדמה להעברה או בשנת ההעברה, דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ובלבד שלא יעלה סכום הקנס על סכום החוב.

ייצוג שלא כדין
23.
המייצג בעל זכות נפט של מיזם נפט, לצורך הוראות חוק זה, והוא אינו אחד מהמנויים בסעיף 236 לפקודה, כפי שהוחל בסעיף 45, דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

דוח וידיעות לא נכונים
24.
אדם, אשר ללא הצדק סביר, ערך דוח מקדם רווחי נפט או דוח מקדם היטל לא נכון, מתוך שהשמיט רכיב מרכיבי מקדם ההיטל או מרווחי הנפט של מיזם נפט, או מתוך שרשם אותו בחסר, או אדם שמסר ידיעות לא נכונות בנוגע לכל עניין או דבר המשפיעים על חיובו בהיטל או על חיובו של אדם אחר, דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין וסכום החסר ברווחי הנפט של מיזם הנפט או בהיטל, לפי הגבוה, שנקבע מחמת אותם דוח או ידיעות לא נכונים או שעלול היה להיקבע אילו נתקבלו הדוח או הידיעות כנכונים.

אי-ניכוי
25.
מי שלא ניכה סכום שהיה עליו לנכות לפי סעיף 9(ב), דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו.

אי-העברת סכום שנוכה
26.
מי שניכה סכום לפי סעיף 9(ב), ולא העבירו לפקיד השומה כאמור באותו סעיף, ללא הצדק סביר, דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הניכויים האמורים.

מרמה
27.
העושה אחד מאלה במזיד, בכוונה להימנע מתשלום היטל לפי חוק זה, דינו מאסר חמש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מהסכום מרווחי הנפט של מיזם הנפט או מההיטל, לפי הגבוה, שהעלים או שהתכוון להעלים(1) השמיט מתוך דוח מקדם היטל או דוח רווחי נפט לפי חוק זה רכיב מרכיבי מקדם היטל או מרווחי הנפט של מיזם נפט, שיש לכללו בדוח;(2) מסר בדוח מקדם היטל או בדוח רווחי נפט לפי חוק זה אמרה או תרשומת כוזבות;(3) השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו לפי חוק זה;(4) הכין או קיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף פנקסי חשבונות או רשומות;(5) עשה מעשה מרמה כהגדרתו בסעיף 414 לחוק העונשין.

אחריות נושא משרה בתאגיד
28.
(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי פרק זה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.(ב) נעברה עבירה לפי פרק זה על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

הצמדת הסכום שעליו מוטל הקנס
29.
לעניין קנס לפי פרק זה, שבסיסו הוא סכום מרווחי הנפט של מיזם הנפט או מההיטל, יוגדל הבסיס לפי שיעור העלייה של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין המדד האחרון שהתפרסם לפני תום שנת המס שאותו בסיס מתייחס אליה לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני הטלת הקנס.

כופר כסף
30.
(א) סמכות המנהל לקחת כופר כסף לפי סעיף 221 לפקודה תחול גם לגבי אדם שעבר עבירה לפי סעיפים 21 עד 27.(ב) הוראות סעיף 252א(א) לחוק העונשין יחולו גם לגבי כופר שהוטל לפי סעיף קטן (א).פרק ט': עיצום כספי

עיצום כספי
31.
היה למנהל יסוד סביר להניח כי בעל זכות נפט של מיזם נפט לא הגיש דוח מקדם היטל או דוח רווחי נפט עד למועד האמור בסעיף 13 (בפרק זה הפרה), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 50,000 שקלים חדשים, בשל כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח.

דרישת עיצום כספי ותשלומו
32.
עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיף 31 ישולם לפי דרישה בכתב של המנהל בטופס שקבע (בפרק זה הודעת החיוב), בתוך 30 ימים מיום משלוח הודעת החיוב; בהודעת החיוב יפורטו, בין השאר, פרטי ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ושיעורו, וכן ייכלל בה מידע בדבר הזכות לטעון טענות לפני המנהל, כאמור בסעיף 33.

כתב טענות
33.
(א) בעל זכות נפט של מיזם נפט, שנשלחה לו הודעת חיוב רשאי, בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה כאמור, להגיש למנהל, בכתב, את טענותיו לעניין הטלת העיצום הכספי ושיעורו (בסעיף זה כתב טענות); לכתב הטענות יצורף תצהיר המאמת את העובדות המפורטות בו.(ב) הגיש בעל זכות נפט של מיזם נפט, כתב טענות למנהל, יחליט המנהל על יסוד כתב הטענות והתצהיר אם להשאיר את הודעת החיוב על כנה, או לבטלה, ורשאי הוא, לשם קבלת החלטה כאמור, לזמן את מגיש כתב הטענות, לדיון לפניו; הודעה על החלטת המנהל לפי סעיף קטן זה תישלח למגיש כתב הטענות.(ג) אין בהגשת כתב טענות לפי סעיף זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי במועד האמור בסעיף 32.(ד) שולם העיצום הכספי והחליט המנהל לפי סעיף זה לבטל את הודעת החיוב, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

עדכון סכום העיצום הכספי
34.
(א) עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום משלוח הודעת החיוב, ואם הוגש ערעור, ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.(ב) סכום העיצום הכספי יתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר 2011; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1,000 שקלים חדשים.(ג) המנהל יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום העיצום הכספי המעודכן.

הפרשי הצמדה וריבית
35.
לא שולם עיצום כספי במועד ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית, עד לתשלומו (בפרק זה תוספת פיגורים).

גבייה
36.
על גביית העיצום הכספי ותוספת הפיגורים תחול פקודת המסים (גבייה) .

ערעור לבית משפט שלום
37.
(א) על החלטת המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט שלום בתוך 30 ימים מיום מסירת ההחלטה.(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.(ג) החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף זה, לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, יוחזר העיצום הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

שמירת אחריות פלילית
38.
(א) תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של בעל זכות נפט של מיזם נפט בשל ההפרה.(ב) הוגש נגד בעל זכות נפט של מיזם נפט, כתב אישום, בשל הפרת הוראה לפי 31, לא יחויב בשלה בתשלום העיצום הכספי, ואם שילם יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.פרק י': סמכויות אכיפה

מינוי פקידי שומה מפקחים
39.
(א) השר רשאי למנות, מבין פקידי השומה, פקידי שומה שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 40, כולן או חלקן, לשם ביצוע ההוראות לפי חוק זה (בפרק זה פקיד שומה מפקח).(ב) לא ימונה פקיד שומה מפקח, אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה:
(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי פקיד השומה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף 40, כפי שהורה השר;
(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

סמכויות אכיפה
40.
התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי פקיד שומה מפקח(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) , בשינויים המחויבים;(2) לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט 1969 , ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים.פרק י"א: הוראות שונות

קנס על פיגור
41.
(א) פיגר אדם יותר משבעה ימים בתשלום ההיטל שהוא חייב בו לפי סעיף 9 או בתשלום חלק ממנו, ייווסף לסכום שבפיגור קנס בגובה הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום הסכום שבפיגור (בסעיף זה תום תקופת הקנס).(ב) לקנס כאמור בסעיף קטן (א) ייווספו הפרשי הצמדה וריבית מתום תקופת הקנס ועד למועד תשלום הקנס, ויראו את הקנס כחוב מס לעניין סעיף 195א לפקודה.

סמכות לחייב בניהול פנקסים
42.
סמכויות המנהל לפי סעיף 130 לפקודה יוקנו לו לעניין חוק זה, בשינויים המחויבים.

סמכויות להשיג ידיעות
43.
סמכויות פקיד השומה לפי פרק שני לחלק ח' לפקודה, יהיו נתונות לו ככל הנדרש לצורך ביצוע ההוראות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

החלטת מיסוי
44.
לעניין פרק שני-ב' בחלק ט' לפקודה, יראו את הוראות חוק זה כאילו היו דיני מס כאמור בפסקה (1) להגדרה "דיני המס" שבסעיף 158ב לפקודה.

ייצוג בעל זכות נפט
45.
סעיף 236 לפקודה יחול על ייצוג בעל זכות נפט של מיזם נפט לעניין ההוראות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

המצאת הודעות
46.
על המצאת הודעות לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 238 לפקודה.

גבייה
47.
על גביית היטל יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה) .

עדכון סכומים
48.
הסכום הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש" ו"מקדם ההקמה" שבסעיף 4(ב)(2), יתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה יום העדכון), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר 2011; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1,000 שקלים חדשים; המנהל יפרסם, בהודעה ברשומות, את הסכומים המעודכנים.

סמכויות המנהל
49.
סמכויות פקיד השומה לפי חוק זה יהיו נתונות גם למנהל.

חובת סודיות
50.
הוראות סעיפים 231 עד 235ד לפקודה יחולו בביצוע הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.

ביצוע ותקנות
51.
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, בין היתר לעניין טפסים, דוחות, הצהרות והודעות שיידרשו לפי הוראות חוק זה.

תיקון פקודת מס הכנסה
[מס' 184]
52.
בפקודת מס הכנסה(1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1) סכומים שקיבל מי שחייב בתשלום היטל לפי חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011 , המוחזרים לו בשל תשלום היטל ביתר, יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של מי שקיבל אותם, בעת שקיבל אותם.";(2) בסעיף 17, אחרי פסקה (14) יבוא:
"(15) היטל ששולם לפי חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011, על ידי מי שחב בו לפי אותו חוק."פרק י"ב: קרן לניהול כספי היטל על רווחי נפט

קרן לניהול כספי היטל על רווחי נפט
53.
(א) הממשלה תקים קרן לניהול כספים שהתקבלו מהיטל על רווחי נפט לפי חוק זה אשר יועברו למטרות חברתיות-כלכליות.(ב) הקרן תוקם בחוק שיסדיר את אופן פעולתה, אופן הוצאת הכספים שינוהלו בה והמטרות שלשמן יועברו; הצעת חוק כאמור תוגש לכנסת לא יאוחר מיום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011).פרק י"ג: תחולה והוראות מעבר

תחולה והוראות מעבר
54.
(א) בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה (להלן יום התחילה) ועד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015), יקראו את ההגדרה "שיעור היטל יחסי" בסעיף 2(ג) כך:""שיעור היטל יחסי" שיעור כמפורט להלן, המחושב לגבי כל חודש בשנת המס, בהתאם למקדם ההיטל היחסי באותו חודש;
(1) היה מקדם ההיטל היחסי נמוך מ-1.5 0%;
(2) היה מקדם ההיטל היחסי בגובה 1.5 או יותר, אך נמוך מ-2.3 20% בתוספת 37.5% מההפרש שבין מקדם ההיטל היחסי לבין 1.5;
(3) היה מקדם ההיטל היחסי בגובה 2.3 או יותר 50%"(ב) לצורך חישוב רווחי נפט של מיזם נפט לשנת המס שבה חל יום התחילה, יובאו בחשבון תקבולים שוטפים ותשלומים שוטפים, כהגדרתם בסעיף 3(ב), שהתקבלו או ששולמו, לפי העניין, ביום התחילה או לאחריו.(ג) על מיזם נפט שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו לפני יום התחילה, יחולו הוראות חוק זה בשינויים אלה:
(1) חלה לגבי מיזם כאמור חובת תשלום היטל בשנת המס שבה חל יום התחילה, יהיה שיעור ההיטל באותה שנת מס מחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על רווחי הנפט אילולא הוראות פסקה זו, ולא יותר מ-10%;
(2) עלה מקדם ההיטל בשנת המס שבה חל יום התחילה על 1.5, יופחת, לצורך חישוב מקדם ההיטל בכל שנת מס שלאחריה, מסכום ההכנסות המצטברות של המיזם, בשנת המס שבה חל יום התחילה ובכל שנת מס שלאחריה, סכום ההפחתה בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה חל יום התחילה עד תום שנת המס שלגביה מחושב מקדם ההיטל; בפסקה זו

"הכנסות מצטברות" כהגדרתן בסעיף 4(ב)(1);

"סכום ההפחתה" הסכום שיש להפחיתו מההכנסות המצטברות בשנת המס שבה חל יום התחילה, כדי שמקדם ההיטל באותה שנה יהיה בגובה 1.5.
(3) שיעור ההיטל שיוטל על רווחי הנפט של המיזם בכל אחת משנות המס 2012 עד 2015 יהיה שווה למחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על רווחי הנפט כאמור אילולא הוראות פסקה זו, לפי הוראות סעיפים 2 עד 5, בשינוי הקבוע בפסקה (2);
(4) על אף הוראות סעיף 20(ג), בעל זכות נפט של המיזם יודיע על בחירתו כאמור באותו סעיף, עם הגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה לגבי שנת המס שבה חל יום התחילה;
(5) על אף האמור בפסקאות (1) עד (4), מיזם נפט כאמור בסעיף קטן זה רשאי לבחור שיחולו לגביו הוראות פסקאות (1) עד (4) בסעיף קטן זה או הוראות פסקאות (1) עד (3) בסעיף קטן (ד); המיזם יודיע למנהל על בחירתו בתוך 120 ימים מיום התחילה.(ד) על מיזם שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) יחולו הוראות אלה:
(1) בהגדרה "תקופת הרצה" במקום "24" יקראו "48";
(2) בהגדרה "שיעור ההיטל היחסי" שבסעיף 2, בכל מקום, במקום "1.5" יקראו "2" ובמקום "2.3" יקראו "2.8";
(3) בסעיף 20(ב), לגבי נכס בר ניכוי כהגדרתו באותו סעיף שנרכש בתקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), במקום "10%" יקראו "15%".(ה) שר האוצר, בהסכמת שר התשתיות הלאומיות ובאישור הוועדה, רשאי להאריך את המועד הקבוע בסעיף קטן (ד) רישה (להלן המועד המקורי) לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, אם נוכח כי עד המועד המקורי לא החלה ההפקה המסחרית מנסיבות שאינן תלויות בבעל זכות הנפט ואף שבעל זכות הנפט עשה כמיטב יכולתו שההפקה המסחרית תתחיל במועד המקורי.(ו) על אף הוראות סעיף 13, לגבי בעל זכות נפט של מיזם נפט שקיבל את זכות הנפט לפני יום התחילה
(1) יכלול דוח מקדם ההיטל שעליו להגיש לפי הסעיף האמור, דיווח לגבי סך רכיבי מקדם ההיטל של המיזם בתקופה שממועד קבלת זכות הנפט עד תום שנת המס שבה חל יום התחילה;
(2) יכלול דוח רווחי הנפט שעליו להגיש לפי הסעיף האמור, דיווח לגבי סך רווחי הנפט של המיזם בתקופה שממועד קבלת זכות הנפט עד תום שנת המס שקדמה לשנת המס שבה חל יום התחילה, וכן דיווח לגבי רווחי הנפט של המיזם בשנת המס שבה חל יום התחילה.(ז) הוראות פרק ו' יחולו על הכנסה חייבת או הפסדים של שותפות נפט בשנת המס 2011 ואילך.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ