אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מדידת-מים, תשט"ו-1955

חוק מדידת-מים, תשט"ו-1955

חוק מדידת-מים, תשט"ו-1955 1
1. הגדרות (תיקון: תשי"ט, תשס"ו-2)
בחוק זה
"הספקת-מים" - הספקת-מים בתמורה לשם צריכה;
"הספקה במדידה" - הספקת-מים כשתמורתם מחושבת לפי כמות המים המסופקים;
"הנציב" - נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי"ט-1959.
2. הספקת מים במדידה (תיקון: תשס"ו-2)
(א) לא יספק אדם מים, אלא במדידה.
(ב) השר רשאי, בתקנות, לפטור אדם, או סוגצריכה, מהוראות סעיף זה, בין בתנאים ובין ללא-תנאי.
3. הספקה נפרדת ומשותפת (תיקון: תשס"ו-2)
(א) הספקה במדידה תהיה לכל צרכן לחוד.
(ב) השר רשאי להתיר, בתנאים או בלאתנאי הספקה משותפת במדידה למספר צרכנים; התיר השר כאמור וחלק מהצרכנים דרש מן המספק הספקה נפרדת, יסופקו המים לפי הדרישה, אולם הוצאות ההפרדה יחולו על הדורש.
4. מדידת מים נצרכים או מופקים ממקורות מים (תיקון: תשס"ו-2)
השר רשאי לצוות על הצרכן בעל מקורמים עצמי ועל מפיק ממקור-מים למדוד, דרך כלל או למטרה מסויימת, את המים הנצרכים או המופקים מאותם מקורות; הצו יכול להינתן דרך כלל או ליחידים או לסוגים.
5. המשך הספקה שלא במדידה (תיקון: תשי"ט)
מי שערב תחילתו של חוק זה סיפק מים שלא במדידה רשאי להמשיך לספקם כך כל עוד לא ניתן לו צו-מדידה לפי סעיף 6, ובלבד שלא יספק לצרכנים נוספים על אלה שסיפק להם ערב תחילתו של חוק זה שלא במדידה, אלא אם השר, או מי שהשר הסמיכו לכך, התיר זאת מטעמי בטחון המדינה.
5א. איסור העברת חזקה (תיקון: תשי"ט, תשס"ו-2)
לא יתפוס אדם חזקה ולא יעביר לידי אדם אחר את החזקה או את השליטה בכל מבנה או בחלק ממנו, שהוחל בהקמתו אחרי תחילתו של חוק זה, המחובר או העשוי להיות מחובר לרשת הספקת המים, אלא אם הותקן בו מדמים; השר רשאי, בתקנות, לפתור מבנים מיוחדים או סוגי מבנים מיוחדים מהוראות סעיף זה.
6. צו מדידה (תיקון: תשס"ו-2)
(א) השר רשאי לצוות על מספקמים שלא-במדידה לספקם במדידה; צו-מדידה יכול להיות כללי או מסוייג, ורשאי השר להתנות בו תנאים ולהורות על אופן הביצוע, שלביו, מועדיו והפיקוח עליו.
(ב) לא יינתן צו-מדידה לרשות מקומית, אלא לאחר התייעצות עם שר הפנים.
7. מחיר המים וכמותם בביצוע מדידה
(א) ניתן צו לפי סעיף 6, יסופקו המים במדידה, ומחיר יחידת כמות המים ייקבע בהסכמת הצדדים, או, באין הסכמה כזאת, לפי סעיף 8.
(ב) אין במתן צו לפי סעיף 6 כדי לפגוע בזכותו של צרכן לקבל אותה כמות-מים שהיה זכאי לקבלה ערב מתן הצו.
8. יישוב סכסוכים (תיקון: תשי"ט)
(א) נתגלעו עקב הספקת המים במדידה חילוקי-דעות בדבר מחיר יחידת כמות המים המסופקת במדידה, בין על פי צו-מדידה ובין שלא על פי צו כזה, רשאי כל צד לפנות לנציב ולבקש הכרעה בדבר.
(ב) הנציב יכול למנות אחר במקומו להכריע בדבר.
(ג) הנציב, או מי שנתמנה על ידיו, לא יחליט בבקשה, אלא לאחר שנתן הזדמנות לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם בפניו - ויפעל בדרך שנראית לו מועילה ביותר לבירור הענין.
(ד) הנציב, או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף-קטן (ב), יהיו מוסמכים בכל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת-חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות-חקירה.
(ה) בהחלטה לפי סעיף זה רשאי הנציב או מי שנתמנה על ידיו, כאמור בסעיף-קטן (ב), להטיל את ההוצאות הכרוכות ביישוב הסכסוך על אחד הצדדים או לחלקן בין כולם או בין אחדים מהם בחלקים שימצא לנכון.
(ו) כל צד רשאי, תוך ארבעה-עשר יום מיום שנמסרה לו בכתב החלטת הנציב, או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן (ב), לערור עליה בפני בית-דין לעניני-מים שהוקם על פי סעיף 140 לחוק המים, תשי"ט-1959, וסעיפים 145-142 לחוק האמור יחולו, בשינויים המחוייבים, על ערר כאמור.
(ז) החלטת בית-הדין, והחלטת הנציב או מי שנתמנה על ידיו, כאמור בסעיף-קטן (ב), שלא הוגש עליה ערר, היא סופית, ורואים אותה כהסכם בין הצדדים.
9. סמכות רשויות מקומיות
אין הוראות סעיפים 7 ו-8 באות לגרוע מסמכותן, על פי כל דין, של רשויות מקומיות המספקות מים במדידה לקבוע מחיר ליחידת-מים וכמות המים שהן מספקות לצרכן.
10. פיקוח (תיקון: תשי"ט, תשס"ו-2)
הנציב, או מי שהוסמך על ידיו לענין זה, רשאי להיכנס בכל עת סבירה, לכל מקום שמצויים בו מיתקנים להספקתם, החסנתם, הובלתם, חלוקתם או מדידתם של מים, על מנת לבדוק קיום הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו והצווים שניתנו על פיו.
11. עבירות (תיקון: תשי"ט)
(א) לא יפגע אדם בזדון במדמים, ולא יעשה בו מעשה העלול לגרום לזיוף המדידה.
(ב) לא יפריע אדם לנציב, לממונה לפי סעיף 8 ולמי שהוסמך על ידי הנציב לפי סעיף 10, בביצוע תפקידם.
11א. סמכויות הנציב (תיקון: תשי"ט)
לא הותקן מד-מים בהתאם להוראות חוק זה, רשאי הנציב, לאחר התראה בכתב של שלושה חדשים מראש לפחות, להתקין את מד-המים ולגבות, ממי שהיה חייב בהתקנתו, את מחירו ואת ההוצאות הסבירות של התקנתו; המחיר וההוצאות כאמור ייגבו על פי פקודת המסים (גבייה), אלא שסעיף 12 לאותה פקודה לא יחול.
12. עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות, או שני הענשים כאחד.
13. ביצוע ותקנות (תיקון: תשי"ט, תשס"א, תשס"ו-2)
שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר
(1) התקנת מדי-מים, החלפתם, החזקתם והטיפול בהם, החובות והזכויות ההדדיים שבין הספקים והצרכנים בקשר לפעולות האמורות, וחיובם לשאת בהוצאותיהן;
(2) דרכי יישוב סכסוכים הכרוכים בביצוע תקנות לפי פיסקה (1); אולם אין בתקנות לענין פרט זה כדי לפגוע בזכותו של צד לפנות לבית-משפט באותו ענין לפני התחלת הטיפול ביישוב הסכסוך לפיהן;
(3) מדידה נפרדת לסוגי-צריכה שונים;
(4) הטלת חובה על אדם למסור פרטים, ולהגיש תסקירים בנוגע למים שהוא מפיק, הספקתם או צריכתם;
(5) אגרות בעד בקשות לפי סעיף 8;
(6) מפרטים וכללים טכניים הדרושים לענין פיסקה (1) ובדבר פיטורם מהצורך בפרסום ברשומות ובלבד שיצויינו מקום הפקדתם של אותם מפרטים וכללים וזכותו של כל אדם לעיין בהם ללא כל תשלום;
אולם לא יותקנו תקנות לפי סעיף זה החלות רק על רשויות מקומיות או חברות כמשמעותן בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 בלבד, אלא בהתייעצות עם שר הפנים.
14. דין המדינה (תיקון: תשי"ט)
לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.

_________________________________
1 ס"ח תשט"ו, 82; תשי"ט, 230; תשס"א, 489; תשס"ו, 351.
2 סעיפים 44 ו-56 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 350 ו-355) קובעים:
44. תיקון חוק מדידת מים - מס' 3
בחוק מדידת מים, התשט"ו-1955 (בפרק זה - חוק מדידת מים) -
(1) בכל מקום בחוק, למעט בסעיף 1, במקום "הנציב" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית" ובמקום "לנציב" יבוא "למנהל הרשות הממשלתית";
(2) בסעיף 1, במקום ההגדרה "הנציב" יבוא:
"חוק המים" - חוק המים, התשי"ט-1959;
"מועצת הרשות הממשלתית" - מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;
"מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים.
(3) בסעיף 2(ב), במקום "השר רשאי, בתקנות" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
(4) בסעיף 3(ב), במקום "השר רשאי" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית," ובמקום "התיר השר" יבוא "התיר מנהל הרשות הממשלתית";
(5) בסעיף 4, במקום "השר רשאי" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית,";
(6) בסעיף 5א, במקום "השר רשאי, בתקנות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית, בכללים";
(7) בסעיף 6 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "השר רשאי" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית," ובמקום "ורשאי השר" יבוא "ורשאי מנהל הרשות הממשלתית, על פי הכללים כאמור,";
(ב) סעיף קטן (ב) - בטל;
(8) בסעיף 10, במקום הסיפה החל במילים "הוראות חוק זה" יבוא "ההוראות לפי חוק זה.";
(9) בסעיף 13 -
(א) בכותרת השוליים, במקום "ביצוע ותקנות" יבוא "כללים";
(ב) במקום הרישה יבוא "מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים בדבר - ";
(ג) בפסקה (2), במקום "תקנות" יבוא "כללים" ובמקום "בתקנות" יבוא "בכללים";
(ד) הסיפה החל במילה "אולם" - תימחק;
(10) אחרי סעיף 13 יבוא:
13א. ביצוע ותקנות
שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, למעט בענינים שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית לפי חוק זה לקבוע כללים.
56. פרק יב: מים - תחילה
תחילתו של פרק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ