אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג2003

חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג2003

חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג2003 1
1. תיקון סעיף 1
בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן - הפקודה), בסעיף 1 -
(1) אחרי ההגדרה "סימן מסחר" יבוא:
"סימן מסחר בין-לאומי" - סימן מססחר שרשום בפנקס הרישום הבין-לאומי, בהתאם להוראות הפרוטוקול ותקנות מדריד;
"סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל" - סימן מסחר בין-לאומי שהוא גם סימן מסחר רשום שנרשם בהתאם להודעה שקיבל הרשם לפי סעיף 56ה;
"סימן מסחר לאומי" - סימן מסחר רשום, שנרשם בהתאם לבקשה לפי סעיף 17;
(2) בהגדרה "סימן מסחר רשום", בסופה יבוא "והוא סימן מסחר לאומי או סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל.
(3) בסופו יבוא:
"השר" - שר המשפטים.
2. תיקון סעיף 4
בסעיף 4 לפקודה, אחרי פסקה (4) יבוא:
(4א) לענין סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל - ציון היותו סימן מסחר בין-לאומי;
3. (שולב בפקודה)
4. תיקון סעיף 17
בסעיף 17 לפקודה, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
(ב) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתוגש לגבי סוג אחד של טובין או מספר סוגים של טובין.
4א. הוספת סעיפים 17א ו-17ב
אחרי סעיף 17 לפקודה יבוא:
"17א. חלוקת הבקשה (תיקון: תשס"ז)
(א) מי שהגיש לרשם בקשה כאמור בסעיף 17(א), לגבי כמה סוגים של טובין, רשאי, כל עוד לא נרשם סימן המסחר נושא הבקשה לפי סעיף 26, לבקש מהרשם שהבקשה תחולק לבקשות נפרדות, לפי סוגי הטובין, בדרך שנקבעה (בסעיף זה - בקשה לחלוקה); החליט הרשם על חלוקה כאמור, יהיה תאריכה של כל אחת מהבקשות שהופרדו כתאריך שבו הוגשה הבקשה המקורית.
(ב) הוגשה בקשה לחלוקה לאחר הפרסום של קיבול הבקשה המקורית לפי סעיף 23, יראו כל התנגדות שהוגשה לפי סעיף 24 לרישום סימן המסחר נושא הבקשה המקורית, כאילו הוגשה לגבי כל אחת מהבקשות שהופרדו, ככל שההתנגדות נוגעת אליה.
17ב. איחוד בקשות (תיקון: תשס"ז)
(א) מי שהגיש לרשם כמה בקשות כאמור בסעיף 17(א) לרישום של אותו סימן מסחר רשאי, כל עוד לא פורסם קיבול הבקשות לפי סעיף 23, לבקש מהרשם לאחד את הבקשות הנפרדות לבקשה אחת, בדרך שנקבעה (בסעיף זה - בקשה לאיחוד).
(ב) הוגשה בקשה לאיחוד, רשאי הרשם לאחד את הבקשות הנפרדות לבקשה אחת, אם שוכנע כי התקיימו שניים אלה:
(1) הבקשות הנפרדות הוגשו באותו מועד;
(2) הטוען לבעלות על סימן המסחר נושא הבקשות הנפרדות הוא, בעת הגשת הבקשה לאיחוד, אותו אדם."
5. תיקון סעיף 18
בסעיף 18 לפקודה, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
(ב) לענין בקשה לרישום סימן מסחר לגבי מספר סוגים של טובין, רשאי הרשם לדרוש את חלוקתה לכמה בקשות, ותאריך ההגשה של כל אחת מהבקשות שהופרדו כאמור יהיה תאריך הגשתה של הבקשה שחולקה.
6. תיקון סעיף 23
בסעיף 23 לפקודה, המילים "על חשבון המבקש," - יימחקו.
7. תיקון סעיף 24
בסעיף 24(א) לפקודה, המילים "או תוך זמן אחר שנקבע," - יימחקו.
8. (שולב בפקודה)
9. תיקון סעיף 26
בסעיף 26 לפקודה, המילים "ישלם המבקש את האגרה שנקבעה והרשם" - יימחקו, ואחרי "ירשום" יבוא "הרשם".
10. - 11. (שולבו בפקודה)
12. תיקון סעיף 32
בסעיף 32 לפקודה, אחרי "יחדש הרשם את רישום סימן המסחר" יבוא "לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם הוא רשום או לגבי חלקם" ובמקום "לארבע עשרה שנים" יבוא "לעשר שנים".
13. (שולב בפקודה)
13א. הוספת סעיף 36א (תיקון: תשס"ז) (שולב בפקודה)
13ב. ביטול סעיף 37 (תיקון: תשס"ז) (שולב בפקודה)
14. תיקון סעיף 39
בסעיף 39(א) לפקודה, אחרי "למחיקת סימן מסחר מהפנקס," יבוא "לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם".
15. תיקון סעיף 41
בסעיף 41(א) לפקודה, אחרי "לביטול רישומו של סימן מסחר" יבוא "לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן - הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום)", ובכל מקום, במקום "בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום" יבוא "בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום".
16. (שולב בפקודה)
17. תיקון סעיף 48
(1) בסעיף 48(א) לפקודה, אחרי "מכוח הדין" יבוא "לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם הוא רשום או חלקם,".
(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) הועברה הבעלות כאמור בסעיף קטן (א) לגבי חלק מן הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום אותו סימן מסחר, יחלק הרשם את רישום סימן המסחר לרישומים נפרדים, בדרך שנקבעה.";
(3) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף קטן (א)" יבוא "סעיפים קטנים (א) ו-(א1)".";
18. תיקון סעיף 55
בסעיף 55 לפקודה -
(1) בסעיף קטן (א) -
(א) במקום "מי" יבוא "אדם או מי שקדם לו בבעלות";
(ב) במקום "וכן מי שבא במקומו, רשאים" יבוא "(בסעיף זה - בקשה קודמת), רשאי";
(ג) במקום "ולבקשתם" יבוא "ולדרוש כי לבקשתו";
(ד) במקום "בחוץ לארץ" יבוא "הקודמת, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:
(1) דרישת דין הקדימה הוגשה יחד עם הבקשה לרישום סימן המסחר בישראל;
(2) הבקשה לרישום סימן המסחר בישראל הוגשה בתוך שישה חודשים מתאריך הגשת הבקשה הקודמת הראשונה.
(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) ניתן לדרוש דין קדימה לגבי חלק מהטובין או סוגי הטובין שנכללו בבקשה לרישום סימן מסחר בישראל, ומשנעשה כן, יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי אותו חלק.
(ב-1) היתה הדרישה לדין קדימה לפי הוראות סעיף קטן (א) מבוססת על יותר מבקשה קודמת אחת, ונדרש דין קדימה על סמך כל אחת מאותן הבקשות, יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי הטובין או סוגי הטובין שלגביהם התבקש רישום סימן המסחר, לפי תאריך הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר, המתייחסת לאותם טובין או לאותו סוג, לפי הענין.
(ב-2) היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על חלק מבקשה קודמת אחת, יחולו הוראות סעיף קטן (א) כאילו הוגש לרישום בחוץ לארץ אותו חלק, בבקשה קודמת נפרדת.
19. 24. (תיקון: תשס"ז) (שולבו בפקודה)
25. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט הוראות סעיפים 5, 25, 29, 31, 33(ב), 43, 59א(ב), 71 ו72 לפקודה כנוסחן בסעיפים 3, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 21 ו-23 לחוק זה, בהתאמה, בתום שלושה חודשים מיום הצטרפות מדינת ישראל כצד לפרוטוקול (בסעיף זה - יום התחילה), והוא יחול על בקשות שהוגשו לפי הוראות הפקודה ביום התחילה ואילך; שר המשפטים יפרסם הודעה ברשומות על מועד ההצטרפות; הודעה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר.
(ב) הוראות סעיף 25 לפקודה כנוסחן בסעיף 8 לחוק זה יחולו גם על ערעור שהוגש לפני יום פרסומו של חוק זה (להלן - יום הפרסום) אשר לא ניתן פסק דין בענינו - ולענין זה תקופת 30 הימים האמורה בסעיף קטן (ב-1) של אותו סעיף תימנה מיום הפרסום.
(ג) הוראות סעיף 29 לפקודה כנוסחן בסעיף 10 לחוק זה יחולו גם על בקשות שביום הפרסום טרם התקבלה הכרעה בענינן ושעד היום האמור לא הועברו לבית המשפט העליון.
(ד) הוראות סעיף 31 לפקודה כנוסחן בסעיף 121 לחוק זה יחולו על רישום סימן מסחר שנעשה לאחר יום הפרסום.
(ה) הוראות סעיף 33(ב) לפקודה כנוסחן בסעיף 13 לחוק זה, יחולו גם על סימן מסחר שיום הפקיעה של רישומו כאמור בסעיף 32 לפקודה חל לפני יום הפרסום, ובלבד שהתקופה האמורה בפסקה (2) לאותו סעיף תימנה מיום הפרסום.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ג, 556; תשס"ז, 151.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ