אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 72), התשמ"ז-1987

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 72), התשמ"ז-1987

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 72), התשמ"ז-1987 1
17-1. (שולבו בחוק העיקרי).
18. (שולב בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969).
19. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959).
20. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון בהשקעות, התשמ"א-1980).
21. (שולב בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963)
22. (שולב בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985).
23. (שולב בחוק לעידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט"ז-1956).
24. (שולב בחוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979).
26-25. (שולב בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975).
27. (שולב בחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980)
28. (שולב בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986)
29. הוראות מעבר (תיקון: תשמ"ז)
(א) בתקופה שמיום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987) (להלן - יום התחילה) עד יום י"ג בניסן התשמ"ח (31 במרס 1988), ייקרא סעיף 40(א) לפקודה כאילו במקום הרישה המסתיימת במלים "בשל כל ילד נוסף" נאמר "יחיד תושב ישראל שיש לו פחות מארבעה ילדים, זכאי לנקודת קיצבה בעד הילד השני ולנקודת קיצבה ורבע בעד הילד השלישי; יחיד תושב ישראל שיש לו ארבעה ילדים או יותר, זכאי לנקודת קיצבה בעד כל אחד משני הילדים הראשונים ולנקודת קיצבה ורבע בעד כל ילד נוסף".
(ב) יחיד שלפי כללים מכוח סעיף קטן (ה) היתה לו, בתקופה שמיום התחילה עד יום י' בטבת התשמ"ח (31 בדצמבר 1987), הכנסה חייבת בסכום העולה על 66,600 שקלים חדשים, יהיה חייב בשנת המס 1987, בנוסף למס שהוא חייב בו לפי סעיף 121 לפקודה, במס בשיעור של 10% מהמס שהוא חייב בו, לפני כל זיכוי לפי הפרק השלישי לפקודה, על סכום ההכנסה החייבת העולה על 66,600 שקלים חדשים כאמור; תואמו תקרות ההכנסה לפי סעיף 120ב(ב) לפקודה, בתקופה שמיום התחילה ועד תום שנת המס 1987, יתואם סכום 66,600 השקלים החדשים האמור כאילו היה תקרת הכנסה, והוראות סעיף קטן (ה)(4) יחולו, בשינויים המחוייבים; לענין זה, "הכנסה חייבת" - למעט הכנסה החייבת בשיעור מס מוגבל לפי כל דין.
(ג) על אף האמור בסעיף 127 לפקודה, חברה תעשייתית שבשנת המס 1987 לא היתה זכאית להטבות לפי סעיף 47 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ושהוכיחה להנחת דעתו של פקיד השומה כי היה לה מפעל מאושר, או מפעל מוכר, שתקופת ההטבות לגביו נסתיימה לפני תחילת שנת המס 1987 - שיעור מס ההכנסה שתהיה חייבת בו בשנת המס 1987 יהיה 3.75%; בסעיף קטן זה, "חברה תעשייתית" - כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה, לרבות בסעיף 49 בו.
(ד) סעיף 21 לחוק עידוד התעשיה כפי שהיה בתוקף לפני ביטולו בסעיף 18, יחול לגבי חברה תעשייתית ששילמה בשנת מס פלונית מס מופחת לפי סעיף 19 לחוק האמור לפני ביטולו, ולא קיימה את התנאים שבסעיף 19 האמור.
(ה) הנציב יקבע בכללים, לגבי שנת המס 1987 - 2
(1) את דרך ייחוס ההכנסה החייבת של יחיד לתקופה שקדמה ליום התחילה ולתקופה שמהיום האמור ואילך;
(2) את הדרך לחישוב הניכוי במקור ממשכורת כמשמעותה בתקנות שהותקנו לפי סעיף 164 לפקודה;
(3) לגבי חבר-בני-אדם שנקבעה לו תקופת שומה מיוחדת לשנת המס 1987 שתחילתה לפני ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987) - את דרך ייחוס ההכנסה החייבת לתקופה שקדמה ליום האמור ולתקופה שמהיום האמור ואילך;
(4) את הממוצע השנתי של הסכומים כמשמעותו בסעיף 120ב לפקודה, למעט תקרות הכנסה וסכום מענק עקב מוות או פרישה, ואת הממוצע של תקרות ההכנסה בתקופה שקדמה ליום התחילה ובתקופה שמיום התחילה ואילך.
(ו) (1) על אף האמור בסעיף 120ב(א) לפקודה כפי שהוחלף בחוק זה, יתואמו ב-1 בינואר 1988 הסכומים כמשמעותם בסעיף האמור כפי שהם ביום התחילה, לפי שיעור עליית המדד מיום התחילה עד תום שנת המס 1987.
(2) על אף האמור בסעיף 120ב(ב) לפקודה כפי שהוחלף בחוק זה, בתקופה שמיום התחילה עד תום שנת המס 1987, יתואמו סכומים כאמור בפסקה (1) שיש לתאמם בחודש פלוני לפי סעיף 120ב(ב) האמור, לפי שיעור עליית המדד מיום התחילה עד תום אותו חודש.
30. תחילה ותחולה
(א) תקרות ההכנסה הקבועות בסעיף 121 לפקודה כפי ששונו בסעיף 9, יחולו לגבי הכנסה המתייחסת לתקופה שתחילתה ביום התחילה.
(ב) תחילתם של סעיפים 2(1) ו-(3), 4, 5, 17 ו-22 ביום התחילה.
(ג) תחילתם של סעיפים 6(1), 12, 13, 18, 19, 20 ו-21 (1) ביום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987), ואולם לגבי חבר-בני-אדם שנקבעה לו תקופת שומה מיוחדת לשנת המס 1987, תחילתם של הסעיפים האמורים ביום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987) או במועד תחילתה של תקופת השומה המיוחדת, לפי המאוחר.
(ד) תחולתו של סעיף 6 (2) י מקדמה שהמועד לתשלומה לפי סעיף 91 לפקודה הוא ביום פרסומו של חוק זה או לאחר מכן.
(ה) תחולתם של סעיפים 6 (3) ו-21 משנת המס 1988 ואילך.
(ו) תחילתו של סעיף 8 ביום שלאחר יום התחילה.
(ז) תחולתו של סעיף 10 לגבי דיבידנד שחולק במועד תחילתו של סעיף 12 לגבי החברה שחילקה את הדיבידנד או לאחר מכן.
(ח) תחילתו של סעיף 16 לגבי הוצאות עודפות שהוצאו מיום התחילה ואילך.
(ט) תחולתם של סעיפים 25 ו-28 משנת המס 1987 ואילך.
(י) תחילתו של סעיף 26 ביום כ"ז באלול התשמ"ו (1 באוקטובר 1986).
(יא) תחולתו של סעיף 27 לגבי פיגור בתשלום חוב מס בתקופה שמיום התחילה ואילך.
31. פרסום
חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.
_________________________________
1 ס"ח תשמ"ז, 89, 127.
2 הכללים פורסמו בק"ת תשמ"ז, 855.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ