אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986 1
21-1. (נוסח הסעיפים שולב בחוק העיקרי).
22. (נוסח הסעיף שולב כהערה לחוק העיקרי).
23. נוסח הסעיף שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959).
24. (נוסח הסעיף שולב בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961).
25. (נוסח הסעיף שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968).
26. (נוסח הסעיף שולב בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963).
27. (נוסח הסעיף שולב בפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980).
28. (נוסח הסעיף שולב בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983).
29. סיום שנת המס 1986 וביטול אישורים
(א) על אף האמור בכל דין, למעט חוק מס רכוש, ובכל הוראת מינהל, שנת המס 1986 וכל תקופת שומה מיוחדת המתייחסת אליה, תסתיים ביום כ"ט בכסלו התשמ"ז (31 בדצמבר 1986).
(ב) כל אישור שניתן לפי סעיף 7 לפקודה לפני יום פרסומו של חוק זה בטל לגבי שנת המס 1987 ואילך.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הנציב, לגבי נישום שקבע לו תקופת שומה מיוחדת אחרי יום פרסומו של חוק זה, לקבוע שתקופת שומה מיוחדת לשנת המס 1986 תסתיים במועד אחר מהאמור בסעיף קטן (א).
30. הוראות מעבר לגבי חוקים שונים
(א) בסעיף זה ובכל הוראת דין שבו -
(1) "שנת המס 1986" - לרבות תקופת שומה מיוחדת המתייחסת אליה;
(2) "שיעור התאמה" - תשעה חלקי שנים עשר, או מספר החדשים שבתקופת שומה מיוחדת לשנת המס 1986 מחולק בשנים עשר, לפי הענין.
(ב) לגבי שנת המס 1986 יראו כאילו -
(1) בפקודה -
(א) בסעיף 3(ה1), במקום "מהחלק השנים עשר" נאמר "מהחלק התשיעי";
(ב) בסעיפים 9(5) ו-(20), 32(9)(א)(2), 44(א)(1), 45א(ד), 46(א), 47(א) ו-121, אחרי כל אחד מהסכומים הנקובים בהם נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(ג) בסעיף 19 -
(1) בהגדרת "ערך ממוצע של מילוות מועדפים", במקום "מחולק ב-12" נאמר "מחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986, והכל";
(2) בהגדרת "הלוואה מתואמת", במקום "מחולק ב-360" נאמר "מחולק במספר הימים שבשנת המס 1986";
(ד) בסעיף 20א(א)(1)(ב), במקום "מחולק ב-12" נאמר "מחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986";
(ה) בסעיף 39, במקום "בתוך 9 חדשים של שנת המס" נאמר "במשך תקופה שאינה פחותה מ-3/4 של שנת המס 1986";
(ו) אחרי סעיף 47ב נאמר:
"48. נקודות זיכוי בשנת המס 1986
על אף האמור בסעיפים 34, 36 עד 40ב, 45 ו-66 (א)(3), מספר נקודות הזיכוי שיחיד זכאי להן בשנת המס 1986, לפי הסעיפים ה*אמורים, יהא מספר נקודות הזיכוי הקבוע בהם, כשהוא מוכפל בשיעור התאמה.";
(ז) בסעיף 120ב(4), במקום "ארבע פעמים החל בימים 1 באפריל, 1 ביולי, 1 באוקטובר ו-1 בינואר" נאמר "מספר פעמים כמספר הרבעונים השלמים שבשנת המס 1986", וכאילו בסופו נאמר:
"לענין זה, "רבעון" - כל שלושה חדשים המתחילים ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר או ב-1 בינואר";
(ח) בסעיף 175(א), במקום הקטע המתחיל במלים "מעשרת החדשים" והמסתיים במלים "לאותה שנה", נאמר "מחדשי שנת המס 1986, החל בחודש השני של שנת המס וכלה בחודש שלפני האחרון של שנת המס, על חשבון המס לשנת המס";
(2) בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985, אחרי כל אחד משיעורי עליית המדד הקבועים בסעיף 8(א) נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(3) בחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981, בסעיף 2(א), במקום "עשרה חדשים לפחות" נאמר "עשרה חלקי שנים עשר מתוך מספר החדשים שבשנת המס 1986", אחרי "3%" נאמר "מוכפל בשיעור התאמה", במקום "מעשרה חדשים" נאמר "מהתקופה האמורה" ובמקום "ל-12" נאמר "למספר החדשים שבשנת המס 1986";
(4) בחוק לעידוד השקעות הון -
(א) בסעיף 42(2), בסופו נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(ב) בסעיף 53ח, בהגדרת "סכום לתיאום הון המניות", במקום "מחולק ב-12", נאמר "מחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986";
(ג) בסעיף 53י(ג), במקום "ל-12" נאמר "למספר החדשים שבשנת המס 1986";
(5) בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 בסעיף 31(2), בסופו נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(6) בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985 -
(א) בסעיף 7(א), בהגדרת "בסיס המענק", בפסקה (2) -
(1) בפסקת משנה (א), במקום הבסיס כאמור לשנת המס 1986, נאמר "הכנסתו כאמור לשנת המס 1986, מוכפל ב-8 ומחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986";
(2) במקום פסקת משנה (ב) נאמר:
"(ב) לכל אחד מהחדשים אפריל עד יולי 1986 - הכנסתו המשמשת בסיס לתשלומי הביטוח הלאומי שלו בשנת המס 1986, מחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986, עד לסכום תקרת ההכנסה;"
(ב) בסעיף 24א(ב), במקום "במקום שתי" נאמר "כפול בשיעור התאמה, במקום".
31. הוראות מעבר לגבי מס רכוש
(א) שנת המס 1987 לגבי חוק מס רכוש תסתיים ב-31 בדצמבר 1987, ומס הרכוש על קרקע לגבי שנת המס 1987 יהיה שיעור משוויה כאמור בסעיף 3 לחוק מס רכוש, מוכפל ב-3/4.
(ב) לגבי שנת המס 1987 יראו כאילו -
(1) בסעיף 2(א1) לחוק מס רכוש, במקום "360" נאמר "270";.
(2) בסעיף 20(א)(2) לחוק מס רכוש, במקום "10 באוקטובר ו-10 בינואר" נאמר "10 בספטמבר ו-10 בדצמבר".
(ג) לגבי שנת המס 1988, יראו כאילו בסעיף 13(ב) לחוק מס רכוש, במקום "במועד כאמור בשנה שקדמה לאותה שנה" נאמר "בפברואר שלפני אותה שנה".
32. הוראות מעבר לחוק הביטוח
(א) בסעיף זה -
"שומה" - כמשמעותה בסעיף 164 לחוק הביטוח;
"שנת המעבר" - שנת המס 1986 כמשמעותה בסעיף 30(א)(1);
"שנת מס" - כמשמעותה בפקודה;
"שיעור התאמה" - תשעה חלקי שנים עשר, או מספר החדשים בתקופת שומה מיוחדת לפי סעיף 7 לפקודה המתייחסת לשנת המס 1986 מחולק בשנים עשר, לפי הענין.
(ב) לגבי שנת הכספים 1986 -
(1) דמי ביטוח של מי שמשלם בעד עצמו ישולמו על בסיס השומה לשנת המעבר;
(2) סכומי מקסימום ההכנסה ומינימום ההכנסה שלפיהם משתלמים דמי ביטוח יהיו סך כל הסכומים המתקבלים, כאמור בלוח י"א, בחדשים שבשנת המעבר;
(3) מקום שנקבע בחוק הביטוח או בתקנות שלפיו שזכות לגימלה מותנית בסכום של הכנסה שנתית, יראו כאילו נאמר הסכום כפול בשיעור התאמה.
(ג) מבוטח המשלם דמי ביטוח בעד עצמו, שהכנסתו השנתית נקבעה בשומה לשנת המעבר, ישלם מקדמות על חשבון דמי הביטוח לשנת מס כלשהי על בסיס ההכנסה שנקבעה לו בשנת המעבר, כשהיא מוכפלת בשנים-עשר ומחולקת במספר החדשים בשנת המעבר.
(ד) שר העבודה והרווחה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, על אף האמור בכל דין, לקבוע לגבי שנת המעבר את התיאומים הנדרשים בחוק הביטוח ובכל דין אחר שהמוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) גובה או משלם לפיו כספים, כתוצאה מהוספת הגדרת "שנת מס" בסעיף 1 לחוק הביטוח ומיתר הוראות חוק זה שעניינן חוק הביטוח.
(ה) שר העבודה והרווחה רשאי, לגבי שנת המס 1987 ואילך, על אף האמור בכל דין, לשנות, בתקנות שהותקנו לפי חוק הביטוח או לפי כל דין אחר שהמוסד גובה או משלם לפיו כספים, כל מועד הקבוע בהן, אם השינוי דרוש כתוצאה מהוספת הגדרת "שנת מס" בסעיף 1 לחוק הביטוח.
33. הוראות מעבר לגבי מקדמות
על אף האמור בסעיף 175(א) לפקודה, אם השנה הקובעת היא שנת המס 1986, שיעור כל מקדמה יהא 10% מסכום המס שנתחייב בו הנישום לשנת המס 1986 מוכפל ב-12 ומחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986 או בתקופת שומה מיוחדת המתייחסת אליה שנקבעה לאותו נישום.
34. תיאומים (תיקון: תשמ"ז)
(א) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, על אף האמור בכל דין, את התיאומים הנדרשים בכל דין כתוצאה משינוי הגדרת "שנת מס" כאמור בסעיף 1 ומיתר הוראות חוק זה. וכן רשאי הוא, באישור כאמור, לשנות מועדים הקבועים בכל דין אם השינוי דרוש כתוצאה משינוי הגדרת "שנת מס" כאמור בסעיף 1.
(ב) הנציב רשאי, לשנות בתקנות שהותקנו לפי חוק מס כל מועד הקבוע בהן, אם השינוי דרוש כתוצאה משינוי הגדרת "שנת מס" כאמור בסעיף 1; לענין זה, "חוק מס" - חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו או על הגביה לפיו.
35. תחילה ותחולה
(נוסח הסעיף שולב כהערות בחוקים העיקריים).
_________________________________
1 ס"ח תשמ"ז, 2, 94.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ