אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 1
פרק א': תיקון פקודת מס הכנסה
1. - 48. (שולבו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש))
49. (בוטל) (תיקן: תשס"ג)
50. - 75. (שולבו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
פרק ב': הוראות שעה
76. תיקון סעיף 14 לפקודה - הוראת שעה
בשנות המס 2003 עד 2006, בסעיף 14 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1) יחיד שהיה לתושב ישראל ואשר הוא בעל שליטה ומנהל במפעל מאושר כמשמעותו בחוק עידוד השקעות הון, יהיה פטור ממס בשנות המס 2003 עד 2006 על הכנסות מריבית, מדיבידנד ומדמי שכירות, שאינן הכנסות מעסק ושמקורן בנכסים מחוץ לישראל אשר היו לו לפני שהיה לתושב ישראל או נכסים אחרים שבאו במקומם ושנותרו בידיו לאחר שהיה לתושב ישראל, וכן על רווח הון ממכירת אותם נכסים, אלא אם כן ביקש אחרת, לענין ההכנסה, כולה או מקצתה."
77. תיקון סעיף 104 לפקודה - הוראת שעה
לגבי שנות המס 2003 ו-2004 יקראו את סעיף 104ב לפקודה כאילו אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) (1) חברה תושבת חוץ המעבירה את כל נכסיה לחברה תושבת ישראל שבעלי הזכויות בה זהים לבעלי הזכויות בחברה המעבירה, וחלקו של כל בעל זכויות בה זהה לזכותו בחברה המעבירה, לא תחויב ההעברה במס לפי פקודה זו, אם התקיימו התנאים וההגבלות שקבע שר האוצר לפי פסקה (2).
(2) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים והגבלות לענין הפטור ממס הקבוע בפסקה (1) לענין דחיית מס, המחיר המקורי, שיעור המס שיחול בשל רווח הון או רווחים ודיבידנד שמקורם בחברה המעבירה ותקופת ההחזקה במניות לצורך קבלת הפטור לפי סעיף זה; כמו כן רשאי הוא לקבוע הוראות ודיווחים לביצוע סעיף זה."
78. (שולב בחוק הביטוח הלאומי)
79. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959)
פרק ג': תיקונים עקיפים
80. (שולב בחוק עידוד החיסכון, הנחות ממס וערבות למילוות, התשט"ז-1956)
81. (שולב בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994)
82. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959)
83. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות), התשמ"ט-1981)
84. (שולב בחוק החברה לישראל, התשכ"ט-1969)
85. (שולב בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975)
86. (שולב בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985)
87. (שולב בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963)
88. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב), התשנ"ה-1995)
פרק ד': תחילה תחולה והוראות מעבר
89. תחילה ותחולה (תיקון: תשס"ג, תשס"ה2)
(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) (להלן - יום התחילה), והוא יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה בשנת המס 2003 ואילך, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.
(ב) פסקה (13ב) של סעיף 9 לפקודה, תבוטל כאמור בסעיף 7(3) לחוק זה, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).
(ג) (1) תחילתם של הסעיפים שלהלן, ביום כניסתן לתוקף של כל התקנות על פי סעיף 64א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה, שעל שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקינן, בהתאם להסמכה שניתנה לו על פי הסעיף האמור:
(א) סעיף 17 לחוק זה, לענין ביטול סעיף 64א לפקודה;
(ב) סעיף 64א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה;
(ג) סעיף 125ב(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 52 לחוק זה;
(ד) סעיף 175 לפקודה, כנוסחו בסעיף 60 לחוק זה;
(ה) סעיפים 41א ו-51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, כנוסחם בסעיף 82 לחוק זה;
(ו) סעיף 35א לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1981, כנוסחו בסעיף 83 לחוק זה;
(ז) סעיף 72ב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, כנוסחו בסעיף 87 לחוק זה;
(2) על אף האמור בפסקה (1)(ב), תחילתו של סעיף 64א1(ב)(11) לפקודה כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה, לענין פירוק חברה שקופה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיתקין שר האוצר על פי סעיף 64א1(ב)(11)(א) ו-(ב), כאמור בסעיף 18 לחוק זה.
(ד) תחילת של סעיף 85א לפקודה, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיתקין שר האוצר על פי אותו סעיף.
(ה) תחילתן של ההגדרות "סכום אינפלציוני" ו"סכום אינפלציוני חייב" שבסעיף 88 לפקודה, כנוסחן בסעיף 26 לחוק זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיתקין שר האוצר לענין פחת או הפחתה בשל מוניטין.
(ו) תחילתו של סעיף 94(ד) לפקודה, כנוסחו בסעיף 31 לחוק זה, לגבי הקצאת מניות הטבה שנעשתה ביום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002) ואילך.
(ז) תחילתו של סעיף 97(א)(1) ו-(2) לפקודה כנוסחו בסעיף 35 לחוק זה, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), ואולם לענין בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה, בחבר שהנפיק את איגרת החוב, תחילתו של הסעיף האמור ביום התחילה של איגרת חוב ומילווה קצר מועד שהונפקו או שהוצאו ביום האמור ואילך.
(ח) סעיף 102 לפקודה, כנוסחו בסעיף 38 לחוק זה, יחול על הקצאת מניות לעובדים לפי תכנית שהחברה המעבידה בחרה בה ביום התחילה ואילך, ובהקצאת מניות שאינה הקצאה באמצעות נאמן, על הקצאת מניות לאחר יום התחילה.
(ט) תחילתם של סעיפים 105יב ו-105טו לפקודה, כנוסחם בסעיף 46 לחוק זה, לענין איגרת חוב, נייר ערך מסחרי ומילווה קצר מועד שהונפקו או שהוצאו ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) ואילך והם יחולו על מכירה או פדיון של איגרת חוב, נייר ערך מסחרי ומילווה קצר מועד החל ביום האמור.
(י) לענין ניירות ערך זרים שיום רכישתם עד תום שנת המס 2004, יחולו הוראות לענין שיעורי המס במכירת ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 16ה לפקודה כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 14 לחוק זה, שנקבעו בצו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר), התשנ"ב-1992, ושיעור המס על רווח ההון הריאלי לא יפחת מ-35% או מהשיעור האמור בסעיף 121 לפקודה, לפי הענין, וזאת עד להתקנת תקנות לפי סעיף 105יג לפקודה, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה.
(יא) סעיף 129ב(ג) לפקודה, יבוטל כאמור בסעיף 55(3) לחוק זה, ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005).
(יב) סעיף 345א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כנוסחו בסעיף 88 לחוק זה, יחול על הקצאת מניות לעובדים לפי תכנית שהחברה המעבירה בחרה בה ביום התחילה ואילך ובהקצאת מניות שלא באמצעות נאמן - על הקצאת מניות לעובדים ביום התחילה ואילך.
90. הוראות מעבר (תיקון: תשס"ג)
(א) (1) סעיף 9(16א), (17) ו-(18) לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יחול על ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שמקורם בתשלומי המעביד, העובד או היחיד, ששולמו לקופת הגמל לתגמולים או לקרן השתלמות לפני יום התחילה.
(2) סעיף 9(16ב) ו-(19) לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יחול על ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שמקורם בתשלומי המעביד, העובד או היחיד ששולמו לקרן השתלמות לעצמאי, כהגדרתה בסעיף 17(5א) לפקודה, או ששולמו לתכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים או למרכיב החיסכון בפוליסת ביטוח חיים (בסעיף זה - תכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים), לפני יום כ"ו בכסלו התשס"ג (1 בדצמבר 2002).
(ב) הכנסות כאמור בסעיף 14(א) לפקודה כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה, שביום התחילה חלפו למעלה מחמש שנים אך לא יותר מעשר שנים מהיום שהיה לראשונה לתושב ישראל - יהיו פטורות ממס עד תום שנה המס 2003.
(ג) סעיף 16ה לפקודה כנוסחו בסעיף 14 לחוק זה, בטל ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיתקין שר האוצר לענין ההגדרה "ניירות ערך זרים" לפי סעיפים 105יא ו-129ב לפקודה, כנוסחם בסעיפים 46 ו-55 לחוק זה.
(ד) על חברת בית כמשמעותה בסעיף 64 לפקודה ועל חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 17 לחוק זה, אשר היו חברות כאמור ביום פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות אלה:
(1) על אף האמור בסעיף 64א1(א)(4) ו-(8) לפקודה כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה, חברת הבית או החברה המשפחתית תהיה חברה שקופה, כהגדרתה בסעיף האמור, ביום כניסתו לתוקף של סעיף 64א1 לפקודה כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה, אלא אם כן ביקשה החברה מפקיד השומה, בתוך 60 ימים מהמועד האמור, שלא להיות חברה שקופה;
(2) ביקשה חברה משפחתית שלא להיות חברה שקופה, תחדל מלהיות חברה משפחתית ביום כניסתו לתוקף של סעיף 64א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה;
(3) הפסדי החברה המשפחתית שהיתה לחברה שקופה ושלא קוזזו על ידי הנישום כהגדרתו בסעיף 64א לפקודה (בסעיף זה - הנישום המייצג) עד ליום שבו היתה לחברה שקופה, יותרו בקיזוז רק כנגד הכנסותיו של הנישום המייצג, אלא אם כן ביקשו כל בעלי המניות לחלק את יתרת ההפסד כאמור ביניהם, בהתאם ליחס החזקותיהם בחברה המשפחתית;
(4) היתה החברה המשפחתית לחברה רגילה, הפסדיה אשר לא קוזזו על ידי הנישום המייצג עד היום שבו היתה לחברה רגילה, יותרו בקיזוז כנגד הכנסותיה, אם ביקשו זאת כל בעלי מניותיה;
(5) על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4), הפסדיה המועברים של החברה המשפחתית בתקופה שקדמה לתקופת ההטבה כהגדרתה בסעיף 64א1 לפקודה יותרו בקיזוז כנגד הכנסות החברה בלבד;
(6) על אף האמור בהגדרה "שנות ההטבה" בסעיף 64א1 לפקודה, לענין חברה שקופה שהיתה חברת בית או חברה משפחתית ערב תחילתו של חוק זה, יראו גם את שנות המס שבהן היתה חברה כאמור, כשנות ההטבה.
(ד1) (1) הוראות סעיף קטן (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברה משפחתית כאמור בסעיף קטן (ד), שהיתה לחברה כאמור אחרי יום פרסומו של חוק זה עד יום כניסתו לתוקף של סעיף 64א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה, ובלבד שהתקיימו בה כל אלה:
(א) היא התאגדה בישראל ביום פרסומו של חוק זה ואילך;
(ב) לא חלו בה שינויי מבנה כאמור בחלק ה2 לפקודה ולא הועברו אליה נכסים כאמור באותו חלק;
(ג) התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 64א1 לפקודה כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה.
(2) חברה שהתאגדה לפני פרסומו של חוק זה והיתה לחברה משפחתית אחרי יום פרסומו, או חברה כאמור בפסקה (1) אשר ביקשה שלא להיות חברה שקופה, תחדל מלהיות חברה משפחתית ביום כניסתו לתוקף של סעיף 64א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 18 לחוק זה.
(ה) הוראות סעיף 91(ו)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה, לא יחולו על מי שהחזיק בזכות באגודה שיתופית חקלאית לפני יום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002); נמכרה הזכות במכירה שאינה חייבת במס לפי הוראות הפקודה, יחולו במכירתה על ידי הרוכש הוראות סעיף 91(ו)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה.
(ו) (1) הוראות סעיף 92(א)(3) לפקודה כנוסחו בסעיף 29(1) לחוק זה, יחולו רק על הפסד הון שנוצר לאחר יום התחילה.
(2) הוראות סעיף 92(ב) לפקודה כנוסחו בסעיף 29(2) לחוק זה, יחולו רק לענין הפסד הון שנוצר בשנת המס 1996 ואילך.
(ז) בחישוב רווח ההון במכירת מניות אשר נרשמו למסחר בבורסה בישראל לפני יום התחילה, כאמור בסעיף 101 לפקודה כנוסחו בסעיף 37 לחוק זה, יחולו הוראות אלה:
(1) חויב בעל המניות במס על רווח הון ביום רישומן של מניות למסחר בבורסה:
(א) רווח ההון הריאלי שמיום הרישום ועד ליום התחילה פטור ממס, רווח ההון הריאלי שמיום התחילה ועד ליום המכירה חייב במס בשיעור הקבוע בסעיף 91(א) או (ב) לפקודה כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה או בסעיף 105יב לפקודה כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה, לפי הענין;
(ב) (1) לענין חישוב חלק רווח ההון הריאלי שמיום הרישום ועד ליום התחילה, יהיה המחיר המקורי, התמורה כפי שנקבעה לצורך חישוב רווח ההון ביום הרישום, והתמורה תיקבע לפי ממוצע ערכו של נייר הערך בתום כל אחד משלושת ימי המסחר האחרונים בחודש דצמבר 2002, שבהם התקיים מסחר באותה מניה;
(2) חישוב חלק רווח ההון הריאלי שמיום התחילה ועד ליום המכירה, יהיה בהתאם לחישוב הקבוע בהגדרה "רווח הון ריאלי" שבסעיף 88 לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, והמחיר המקורי יהיה התמורה שנקבעה לצורך חישוב רווח ההון שמיום הרישום ועד ליום התחילה, כאמור בפסקה (1).

2. מס על הכנסה חסומה
הכנסה חסומה יראו כהכנסתו החייבת של בעל-ההכנסה, ואפשר לשום את האפוטרופוס בשל אותה הכנסה, כדרך שהיה נישום בעל-ההכנסה אילו היתה נכללת בהכנסתו החייבת לאותה שנה.
3. זכותו של האפוטרופוס להקלות
נישום האפוטרופוס לפי סעיף 2 לתוספת, בשל הכנסה חסומה, או קיבל הכנסה חסומה ששולמה בניכוי מס, והוכח, להנחת-דעתו של פקיד-השומה, שבעל ההכנסה החסומה היה זכאי לפי תביעתו להקלה מן המס, אילולא דיני המסחר עם האויב - תוענק זכות זו גם לאפוטרופוס, אם בדרך של החזרת-תשלום ואם בדרך אחרת.
4. שומת יחיד בעל הכנסה
היה פקיד-השומה סבור, לפי ידיעות שבידו, שהכנסתו החייבת של יחיד פלוני בעל הכנסה, היתה צריכה לכלול הכנסה שאינה חסומה, רשאי פקיד-השומה לשום אותו אדם בשל אותה הכנסה שאינה חסומה ללא הודעת-שומה.
5. חובת האפוטרופוס לשלם מס בשל הכנסה חסומה
מס שנשום בו האפוטרופוס לפי סעיף 2 לתוספת בשל הכנסה חסומה, ישלם האפוטרופוס בעצמו או על ידי אחר, מתוך כספי בעל-ההכנסה שבידו.
6. חובת האפוטרופוס לשלם כל מס המגיע מבעל הכנסה חסומה
מתוך כספי יחיד בעל-הכנסה שבידי האפוטרופוס ישלם האפוטרופוס - אם אין הוראה אחרת מפורשת בתוספת זו - כל מס המגיע על פי דרישת פקיד-השומה, מאותו יחיד לכל שנת-שומה או שנת-מס, וכל סכום ששולם כאמור יראוהו כאילו שולם על ידי אותו יחיד; בדרישה כאמור, רשאי פקיד-השומה לכלול גם סכום שהשומה בנוגע אליו עדיין משמשת, או עשויה לשמש, נושא להשגה או לערעור.
7. התוצאות של שחרור הכנסות
שחרר האפוטרופוס לאדם או לטובתו או לבא-כוחו החוקי כל אשר בידו שאותו אדם היה זכאי לו אילולא דיני המסחר עם האויב, הרי לאחר מכן -
(1) יראו כל הכנסה משוחררת כאמור - כאילו היא של האדם אשר לצרכי פקודה זו היתה הכנסתו אילולא אותם הדינים;
(2) יראו כל מס ששילם האפוטרופוס בדרך ניכוי או בדרך אחרת, בשל אותה הכנסה - כאילו שולם על ידי האדם האמור ויראו כל הקלה שניתנה לאפוטרופוס, בשל אותה הכנסה - כאילו ניתנה לאדם האמור.
(3) האדם האמור או בא-כוחו יהא רשאי להגיש השגות וערעורים על השומה שנשום בה האפוטרופוס, בשל אותה הכנסה - כאילו נשום הוא.
8. בעל הכנסה ששוחרר אחראי לשומה שלפני השחרור (תיקון: תש"ס)
אפוטרופוס שנשום לפי הוראות תוספת זו, ולפני השומה או לאחריה, שילם או העביר או שחרר את ההכנסה או חלקה לאדם אחר, או הרשה לעשות כך, יהא אותו חלק מן המס שיש לשלמו לפי השומה ואין האפוטרופוס יכול לשלמו לפי הוראות תוספת זו - חוב המגיע למדינה מאת האדם שרואים אותו כבעל אותה הכנסה לפי סעיף 7 לתוספת, או בא כוחו החוקי, אם היה זה מקרה שסעיף זה חל עליו, או מן האדם אשר לו שולמה או הועברה או שוחררה ההכנסה, ואותו חלק ייפרע לפי זה והאפוטרופוס יחדל מהיות אחראי למס.
9. הקלת ההגבלות בזמן
על אף ההגבלות שבפקודה זו לעריכת-שומה, להשגות ולערעורים, מותר לערוך שומות לפי הסעיפים 2 ו-4 לתוספת בכל עת לפני התאריך שקבע שר האוצר, ולהגיש השגה וערעור על שומה כאמור ותביעה להקלה ממס, בכל עת לפני אותו תאריך.
10. בני אדם שהם בחזקת בעל הכנסה
חזקה היא לענין הסעיפים 4-2 לתוספת - זולת אם הוכח היפוכו של דבר - שמאז השלישי בספטמבר 1939 לא חל שום דבר שהיה בו כדי להחליף בעל הכנסה חסומה או בעל נכס חסום ובכל שומה לפי סעיף 2 לתוספת יפורש שמו של בעל-ההכנסה.
11. מס על הכנסה שנצמחה וטרם שולמה
מקום שהכנסה ממקור פלוני בשנה פלונית היתה צריכה להשתלם לאפוטרופוס, אילולא העובדה שמאותו מקור לא היתה באותה שנה כל הכנסה מצויה לתשלום, אבל הכנסה זו היתה בכל זאת חייבת במס אילולא דיני המסחר עם האויב, יחולו הוראות התוספת כאילו היתה הכנסה מאותו מקור מצויה לתשלום אותה שנה ונשתלמה לאפוטרופוס.
12. תחולה
הוראות תוספת זו יחולו על שנת-השומה המתחילה באחד באפריל 1947, ועל כל שנות השומה ושנות-המס שלאחריה.
_________________________________
1 דמ"י תשכ"א, 120;
ס"ח תשכ"ב, 60, 129; תשכ"ג, 73; תשכ"ד, 86, 114; תשכ"ה, 28, 290; תשכ"ו, 34, 38; תשכ"ז, 18, 94; תשכ"ח, 46, 171; תש"ל, 130, 153; תשל"א, 104; תשל"ב, 65; תשל"ג, 100, 238; תשל"ד, 64; תשל"ה, 42, 168; תשל"ו, 45, 84, 156, 237; תשל"ז, 194, 207, 218, 318; תשל"ח, 45, 133, 173, 204, 216, 232; תשל"ט, 92, 93, 103; תש"ם, 27, 38, 52, 101, 164, 204, 205; תשמ"א, 3, 4, 18, 37, 69, 88, 111, 154, 155, 160, 282, 289, 313; תשמ"ב, 4, 158, 208, 259, 262, 272; תשמ"ג, 2, 59, 103, 159; תשמ"ד, 19, 47, 56, 124, 161, 162, 185, 186, 192; תשמ"ה, 43; תשמ"ו, 240, 261, 276; תשמ"ז, 2, 89, 91, 97, 127, 143, 158; תשמ"ח, 28, 173, 186; תשמ"ט, 36; תש"ן, 36, 52, 134, 137; תשנ"א, 86, 120; תשנ"ב, 6, 37, 106, 174, 177, 182, 252; תשנ"ג, 6, 82, 97, 174, 190; תשנ"ד, 42, 74, 137, 142, 259; תשנ"ה, 10, 22, 68, 142, 144, 336, 340, 353, 435, 438; תשנ"ו, 24, 69, 79, 325; תשנ"ז, 20, 100, 188; תשנ"ח, 109, 134; תשנ"ט, 10, 14, 36, 100; תש"ס, 69, 106, 149, 257; תשס"א, 29, 84, 89, 142, 240; תשס"ב, 20, 96, 166, 168, 238, 398, 429, 436, 530; תשס"ג, 122, 126, 189, 415, 428; תשס"ד, 49, 108, 287, 288, 371, 415, 433, 441, 444; תשס"ה, 2, 15, 30, 52, 123, 365, 450, 658, 766, 814, 910, 935; תשס"ו, 289, 307, 309; תשס"ז, 44, 64, 143, 323, 459; תשס"ח, 2, 92, 79, 156, 229, 524, 528, 684, 685, 797, 902; תשס"ט, 128, 131, 630; תש"ע, 294, 407.
ק"ת תשמ"א, 4, 425, 756; תשמ"ב, 312, 487; תשמ"ג, 125, 1045; תשמ"ד, 738, 855, 2067; תשמ"ה, 19, 1415; תשמ"ו, 1502; תשמ"ז, 82; תשמ"ח, 372; תשמ"ט, 150, 1107; תש"ן, 111, 134, 260; תשנ"א, 358, 388 744, 1075; תשנ"ב, 592; תשנ"ג, 26, 186; תשנ"ד, 2, 42, 314, 611; תשנ"ה, 380, 860, 1506; תשנ"ו, 164; תשנ"ז, 186; תשנ"ח, 91; תשנ"ט, 58; תש"ס, 124; תשס"א, 232; תשס"ב, 87; תשס"ג, 459; תשס"ד, 90; תשס"ה, 246; תשס"ו, 186; תשס"ז, 379; תשס"ח, 60.
2 נקבעו כמטרה ציבורית לענין סעיף 9(2) לפקודה: סיוע ליישובים במצוקה (י"פ תש"ן, 484); קליטת עליה (י"פ תשנ"ב, 2868); סיוע לחיילים משוחררים (י"פ תשנ"ג, 1906); פעילות למען טוהר מידות (י"פ תשנ"ח, 4657); עידוד התיישבות מעבר לקו הירוק (י"פ תשנ"ט, 1894; תש"ס, 3858); שמירה על איכות הסביבה למען הכלל (י"פ תשנ"ט, 3451); הגנה על זכויות האזרח בישראל (י"פ תש"ס, 3506); הגנה אזרחית על ביטחון תושבי ישראל ואזרחיה מפני מלחמה או פעולות איבה (י"פ תשס"ב, 2553).
3 סעיף 19 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990 (ס"ח תש"ן, 137 קובע:
(א) המנהל יקבע בכללים תיאומים שייעשו בשנת המס 1990 בסעיפים 9(20), 10, 44, 45ב, 47א, 47ב, 66(א)(3) ו-121א לפקודה, לצורך חישוב הטבות המס לפיהם, ורשאי הוא, בין השאר, לקבוע כי הטבות המס יחולו לגבי חלק יחסי מהכנסה שנתקבלה והוצאות שהוצאו בכל שנת המס וכן לשנות את הסכומים והשיעורים הקבועים בסעיפים האמורים.
(ב) לענין תיאום הסכומים הקבועים בסעיפים 10 ו-120א לפקודה בשנת המס 1990 וב-1 בינואר 1991, יראו את הסכומים הקבועים בסעיף 120א כתקרות הכנסה שעודכנו ב-1 במרס 1990, ואת הסכום הקבוע בסעיף 10 כסכום שהיה ב-1 בינואר 1990.
5 תיקון זה נמצא בס"ח תשמ"ט, עמ' 36, בסעיף 36(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), והגדרת התקופה הקובעת כתובה בסעיף 22(3) לחוק זה.
6 סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 84), התשנ"א-1991 (ס"ח תשנ"א, 86) קובע תחולת תיקון ס' 62 משנת המס 1988 ואילך.
7 חוק מס הכנסה (דחיית תשלומים) (הוראת שעה), התשנ"א-1991 (ס"ח תשנ"א, 120) קובע:
"1. הוראת שעה
לגבי המס המגיע מנישום לשנת המס 1990 יראו את סעיף 187א(א) לפקודת מס הכנסה כאילו בפסקה (1), במקום "הראשון" בא "השני" ופסקה (2) - מחוקה.
2. החזרת תשלום של הפרשי הצמדה וריבית
נגבה מאדם תשלום של הפרשי הצמדה וריבית שהיה חייב בהם אילולי חוק זה, יוחזר לו התשלום כאילו היה מס ששולם ביתר כאמור בסעיף 159א לפקודת מס הכנסה".
8 תקנה 1 ו-2 לתקנות מס הכנסה (שינוי דרך קביעת סכום הזיכוי החלופי), התשנ"א-1991 (ק"ת תשנ"א, 1075) קובעות:
"1. קביעת סכום הזיכוי החלופי
(א) על אף האמור בהגדרת "סכום הזיכוי החלופי" בסעיף 121א(ב) לפקודה, סכום הזיכוי החלופי יהיה סכום הזיכוי החל על מי שהכנסתו היא בגובה תקרת ההכנסה הנמוכה הקרובה ביותר להכנסתו החייבת של הנישום, פחות מחצית סכום ההפרש בין הכנסתו החייבת לתקרה האמורה, לאחר שנוכה המס החל על סכום ההפרש האמור.
(ב) היה הסכום המתקבל לפי תקנת משנה (א) סכום שאינו נקוב באגורות שלמות, יעוגל לסכום הנמוך הקרוב הנקוב באגורות שלמות".
2. תחולה
הוראות תקנות אלה יחולו החל בשנת המס 1991".
9 סעיף 8 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 90), התשנ"ב-1992 (ס"ח תשנ"ב, 182) קובע:
"8. הוראת מעבר
ניירות ערך זרים שבידי קרן ביום תחילתו של חוק זה יראו אותם כאילו מכרה ורכשה אותם ביום האמור; המס החל במכירת נייר ערך כאמור ישולם ביום שהקרן תמכור את נייר הערך, בתוספת הפרשי הצמדה למטבע החוץ שבו נרכש".
10 (בוטל)
11 (בוטל)
12 סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 92), התשנ"ג-1993 (ס"ח תשנ"ג, 82; תשנ"ד, 74) קובע:
"3. הוראות מעבר לחישוב ממוצע ולתיאום של נקודת הזיכוי
(א) בשנת המס 1993 יקראו את סעיף 121א(א) לפקודה כאילו -
(1) בפסקה (1), במקום "5.0%" נאמר "4.82%";
(2) בפסקה (2), במקום "3.3%" נאמר "3.32%";
(3) בפסקה (3), במקום "1.9%" נאמר "2.04%";
(4) בפסקה (4), במקום "1.0%" נאמר "1.1%";
(5) אחרי פסקה (4) נאמר:
"(5) אם הכנסתו החייבת היא מ-97,441 שקלים חדשים עד 131,280 שקלים חדשים - 0.42%".
(ב) בכפוף להוראות חוק מס הכנסה (הוראת שעה), התשנ"ג-1992, הסכום של נקודת הזיכוי שיתואם לפי סעיף 120ב(ב) לפקודה הראשונה בשנת המס 1993, יחושב לפי שיעור עליית המדד מהמועד שבו תשולם לראשונה תוספת יוקר לשכירים במשק בשנת המס 1993 עד תום החודש שבו תתואם נקודת הזיכוי כאמור, והסכום המתקבל ייחשב כסכום נקודת הזיכוי לענין סעיף 33א לפקודה.
(ג) בשנת המס 1993 וב-1 בינואר 1994 יתואם סכום נקודת הזיכוי לפי סעיף 120ב לפקודה לפי שיעור עליית המדד מהמועד שבו תואמה נקודת הזיכוי לפי סעיף קטן (ב)".
13 סעיפים 10 ו-11 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94), התשנ"ג-1993 (ס"ח תשנ"ג, 213) קובעים:
"10. תחולה ותחילה
(א) תחולתו של סעיף 5 לענין הוספת סעיפים 103 עד 103יט לפקודה, ותחולתם של סעיפים 6 ו-7 - לגבי מיזוגים שמועדם חל בתום שנת המס 1993 או לאחר מכן, ולענין הוספת סעיפים 105 עד 105ט - לגבי פיצולים שמועדם חל בתום שנת המס 1993 או לאחר מכן.
(ב) תחולתו של סעיף 5 לענין הוספת סעיפים 104 עד 104ז לפקודה - לגבי העברות שבוצעו החל ביום כ"ה בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1994).
(ג) תחילתו של סעיף 5 לענין הוספת סעיף 103א(ב) וסעיף 104ב(ו) ביום תחילתן של התקנות שיותקנו מכוחם.
"11. תקנות ראשונות
לפני יום י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1994) יתקין שר האוצר תקנות -
(1) לענין סעיף 103א(ב) לפקודה;
(2) לענין סעיף 104ב(ו) לפקודה".
14 סעיף 8 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 118), התשנ"ט-1998 (ס"ח תשנ"ט, 11) קובע תחולתם של סעיפים 177, 181ב, 181ג, 187 ו-190 לפקודה, בשנת המס 1999 ואילך והם יחולו לגבי מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו או שיש לשלמן בשל אותה שנת מס ואילך.
15 תקנה 1 לתקנות מס הכנסה (קביעת ערך נקודת זיכוי), התשנ"ד-1993 (ק"ת תשנ"ד, 42) קובע:
"1. קביעת ערך נקודת זיכוי
על אף האמור בסעיף 33א לפקודה, 12/1 של סכום נקודת הזיכוי המתואם לפי סעיף 120ב לפקודה, לחודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 1993 יהיה 101 ש"ח לכל חודש".
16 סעיף 7 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 99), התשנ"ה-1994 (ס"ח תשנ"ה, 11), קובע לגבי תחילת סעיפים 187, 188, 190, 191 ו-191א שתוקנו לפי החוק המתקן:
"7. תחילה ותחולה
(1) תחילתו של סעיף 1 ביום י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1994) והוא יחול לגבי תשלומים שלא שולמו עד יום זה;
(2) תחולתם של סעיפים 2(1) ו-2 (2) לגבי דוחו"ת לשנת המס 1994 ואילך;
(3) תחולתם של סעיפים 2(3) ו-2 (4) לגבי דוחו"ת המתייחסים לניכויים בשנת המס 1995 ואילך;
(4) תחולתו של סעיף 2(5) לגבי טפסים המתייחסים לשנת המס 1994 ואילך;
(5) תחולתו של סעיף 2(6) לגבי דו"ח שנדרש אדם להגישו מיום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ואילך;
(6) תחולתו של סעיף 3 לגבי מקדמות לשנת המס 1995 ואילך;
(7) תחולתו של סעיף 4 לגבי שומות לשנת המס 1994 ואילך;
(8) תחולתו של סעיף 5 לגבי ניכויים בשנת המס 1995 ואילך."
17 סעיף 14 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 100), התשנ"ה-1994 (ס"ח תשנ"ה, 29, 144) (להלן - החוק המתקן) קובע לגבי סעיפים 1, 9, 16ב, 88, 91, 94, 97, 101, 102 ו-177:
"14. תחולה והוראות מעבר
(א) תחולתו של חוק זה לגבי רישום ניירות ערך בבורסה ביום כ"ט טבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) (להלן - היום הקובע) או לאחריו, ולגבי מכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה - ביום הקובע או לאחריו.
(ב) - (ד) (בוטלו)
18 (בוטלה)
19 סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 104), התשנ"ה-1995 (ס"ח תשנ"ה, 340) קובעים לגבי סעיף 1 לחוק המתקן את סעיף 121(א) לפקודה:
"2. תיאום סכומים
יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 1 כאילו תואמו ביום א' באדר א' התשנ"ה (1 בפברואר 1995).
3. תחולה ותחילה לענין ניכוי במקור
לענין ניכוי במקור לפי סעיף 164, יחולו הוראות סעיף 1 על הכנסה המשולמת לחודש ספטמבר 1995 ואילך.
4. הוראת מעבר
בשנת המס 1995 תחולק הכנסתו החייבת של יחיד כך שעל שני שלישים ממנה יחולו הוראות סעיף 121(א) לפקודה לפי תיקונו בסעיף 1, ועל שליש ממנה יחולו הוראות סעיף 121(א) לאחר תיקונו כאמור."
20 (בוטל)
21 (בוטל)
22 סעיף 9(ב) עד (ד) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ו-1995 (ס"ח תשנ"ו, 27) (להלן - החוק המתקן) קובע:
(א) תחילתם של סעיפים 3(ה2), 9 (16ב)(א) ו-(ב), 17(5א), 32 (9)(א)(2) וסעיף 58א, בשיעורים הקבועים בהם, בשנת המס 1998;
(ב) בשנת המס 1996 יקראו את הסעיפים 3(ה)(2), 9 (16ב)(א) ו-(ב), 17(5א), 32 (9)(א)(2) וסעיף 58א, בכל מקום במקום "2.5% יבוא "0.8%" ובמקום "4.5%" יבוא "1.5%".
(ג) בשנת המס 1997 יקראו את הסעיפים 33(ה2), 9(16ב) (א) ו-(ב) 17(5א), 32(9) (א)(2) וסעיף 58א, בכל מקום: במקום "2.5%" יבוא "1.7%" ובמקום "4.5%" יבוא "3%".
"(ד) תחילתו של סעיף 64ב, תהיה לגבי בן זוג רשום לשנת המס 1996 ואילך."
23 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ו, 1565) על הרשאה למסור ידיעות, לפי סעיף 234 לפקודה.
24 (בוטל)
25 סעיף 4 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 119), התשנ"ט-1998 (ס"ח תשנ"ט, 37) קובע:
"4. תחולה ותחילה
(א) הוראות סעיף 9(2א) לפקודה, למעט פסקת משנה (ב)(2), כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו לגבי הכנסותיו של ארגון מקצועי, החל בהכנסות בשנות מס שטרם נקבעה לגביהן שומה סופית; לענין זה, "שומה סופית" - שומה שאין לנישום זכות להגיש עליה השגה או ערעור, ואם הוגש ערעור - ניתן לגביו פסק דין סופי.
(ב) הוראות סעיף 9(2א)(ב)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו לגבי הוצאותיו של ארגון מקצועי שהוצאו החל בשנות מס כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) תחילתו של סעיף 131(א)(5א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לגבי דו"חות שיוגשו על מכירת זכות במקרקעין או על פעולה באיגוד מקרקעין, שנעשתה בשנת המס 1998 ואילך."
26 סעיף 6 לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-2000 (ס"ח תש"ס, 71) קובע:
"6. תחולה
(א) הוראות סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), כנוסחן בסעיף 5(1) לחוק זה, יחולו על הפקדות של עמית בקופת גמל לקיצבה שבוצעו אחרי יום תחילתו של חוק זה.
(ב) הוראות סעיף 9(7א)(ז)(2) לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(2) לחוק זה, יחולו לגבי סכומים שעמדו בקופת גמל לקיצבה לזכותו של עובד שפרש, שלגביהם תינתן הודעת העובד בעת פרישתו כאמור בסעיף 9(7א)(ז) לפקודה, לאחר תחילתו של חוק זה.
(ג) הוראות סעיף 39א כנוסחן בסעיף 5(5) לחוק זה, יחולו גם על חייל משוחרר ששוחרר לפני יום התחילה, החל ביום התחילה ועד תום עשרים וארבעה חודשים מתום החודש שבו סיים את שירותו הסדיר.
(ד) הוראות סעיף 87(ב) לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(6) לחוק זה, יחולו על הפקדות שבוצעו ביום תחילתו של חוק זה ואילך."
27 סעיף 1יא(ה) לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-2000 (ס"ח תש"ס, 90) קובע לענין קרן לעובדים זרים:
"(ה) למרות האמור בפקודת מס הכנסה -
(1) סכומים שהופקדו בקרן בהתאם לפרק זה יראו אותם כהכנסה בידי העובד הזר במועד שבו התקבלו על ידו;
(2) כספים שנצברו לעובד הזר בקרן יוטל עליהם מס הכנסה בשיעור סופי של 15% בלא זכות לפטור, ניכוי או קיזוז כלשהם."
28 (בוטל)
29 סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 124), התשס"א-2000 (ס"ח תשס"א, 84) קובע תחולתו של תיקון סעיף 46(א) לפקודה, לגבי תרומות שתרם אדם בשנת המס 2000 ואילך.
30 (בוטלה)
31 (בוטלה)
32 סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 131), התשס"ב-2002 (ס"ח תשס"ב, 398) קובע:
"2. תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) והוא יחול לגבי שנת המס 2003 ואילך."
33 סעיף 33(א) (3) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 50 והוראת שעה), התשס"ב-2002 (ס"ח תשס"ב, 242) קובע:
"(א) חוק זה ייכנס לתוקפו בתום 60 ימים מיום פרסומו, והוא יחול על עסקאות שנעשו ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) (בסעיף זה - היום הקובע) ולאחריו. (החוק פורסם ביום 24.3.2002).
(3) תחילתם של סעיפים 103יג, 104א(א), 104ב(א) ו-105ג(א) לפקודה, כנוסחם בסעיף 29 לחוק זה, ביום פרסום תקנות לפי סעיף 105י לפקודה; תקנות כאמור יפורסמו לא יאוחר מ-120 ימים מיום פרסומו של חוק זה."
34 סעיפים 44(א), (ב) ו-45 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 147) קובעים:
"44. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 (להלן - יום התחילה).
(ב) הוראות פסקה (2) של סעיף קטן (א) בסעיף 161 לפקודה, ומחיקת פסקה (3) בסעיף הקטן האמור, כנוסחו בסעיף 28(1) לחוק זה, יחולו לענין ריבית על איגרת חוב שהופקה או שנצמחה בשנת המס 2003 ואילך.
45. תוקף תקנות
(א) צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), התשל"ז-1977, וצו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001, אשר הותקנו לפי סעיף 14 לפקודה כנוסחו לפני תחילתו של החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002, יעמדו בתוקפם, ויראו אותם כאילו הותקנו לפי סעיף 14ב לפקודה, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, כל עוד לא תוקנו, שונו או בוטלו על פי הוראות סעיף 14ב לפקודה.
(ב) צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981, אשר הותקן לפי סעיף 97(ג) לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יעמוד בתוקפו ויראו אותו כאילו הותקן לפי סעיף 97(ג1) לפקודה, כנוסחו בסעיף 14 לחוק זה, כל עוד לא תוקן, שונה או בוטל לפי הוראות סעיף 97(ג1) לפקודה."
35 סעיף 40 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 191) קובע:
"40. תיקון פקודת מס הכנסה - תחילה
(א) תחילתה של ההגדרה "שליטה" בסעיף 9(2) בפקודת מס הכנסה, כנוסחה בסעיף 39(1) בחוק זה, ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001).
(ב) תחילתה של פסקה (1) בהגדרה "החזקה מהותית" בסעיף 9(2) בפקודת מס הכנסה, כנוסחה בסעיף 39(1) בחוק זה, לענין החזקות של קופות גמל אשר במועד שקדם ליום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עלו על 10% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם אך לא עלו על 25% מכוח ההצבעה באותו חבר, ולא עלו על 50% מהזכות לרווחים של החבר - ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).
(ג) תחילתה של פסקה (2) בהגדרה "החזקה מהותית" בסעיף 9(2) בפקודת מס הכנסה, כנוסחה בסעיף 39(1) בחוק זה, לענין קופות גמל שבמועד שקדם ליום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) היו מנוהלות או מוחזקות במישרין או בעקיפין כאמור באותו סעיף בידי אדם אחד בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בחבר בני אדם - ביום ו' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004)."
36 סעיף 40 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 429) קובע:
"40. מס הכנסה - תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א) תחילתו של פרק זה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (בסעיף זה - יום התחילה).
(ב) סעיפים 2א, 4א(א), 9(28), 124ב ו-164 לפקודה כנוסחם בסעיף 32(1), (2), (3), (11) ו-(20) לחוק זה, יחולו על השתכרות או רווח כאמור בסעיף 2א לפקודה שהופקו או שנצמחו ביום התחילה או לאחריו.
(ג) ההוראות המפורטות להלן יחולו לענין סעיף 11 לפקודה, כנוסחו בסעיף 32(4) לחוק זה, ביטול סעיפים 11א ו-11ב לפקודה, כאמור בסעיף 32(5) לחוק זה, ביטול סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת, כאמור בסעיף 37(1) לחוק זה, סעיף 12 לחוק אזור סחר חופשי באילת, כנוסחו בסעיף 37(2) לחוק זה וביטול חוק הנחות ממס הכנסה כאמור בסעיף 38 לחוק זה:
(1) בשנת המס 2003 יראו לענין חישוב הזיכוי ממס לפי סעיפים 11, 11א ו- 11ב לפקודה, לפי חוק אזור סחר חופשי באילת, לפי חוק הנחות ממס הכנסה ולפי סעיף 5 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002, כנוסחם ערב יום התחילה לגבי תושבי יישובים שבעקבות חוק זה התבטלה זכאותם לזיכוי ממס כאמור, כאילו מחצית הכנסתם בשנת המס הופקה בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ל' בסיון התשס"ג (30 ביוני 2003), ומחציתה הופקה בתקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), ויראו באותה שנת מס כאילו במקום הסכומים הנקובים באותם סעיפים, נקובה מחצית מסכומים אלה, ולענין חוק אזור סחר חופשי באילת - כאילו זכאי התושב לזיכוי ממס בשל מחצית מהכנסתו החייבת בשנת המס;
(2) לענין מעסיק הזכאי להטבת מס לפי חוק אזור סחר חופשי באילת, יחולו הוראות פסקה (1), בשינויים המחויבים;
(3) לענין תושבי נתיבות, הזכאים להטבות מס לפי סעיף 11(ב)(3)(ד) לפקודה כנוסחו בסעיף 32(4) לחוק זה, יראו על אף הוראות כל דין, כאילו זכאותם בכל שנת המס 2003 היא לזיכוי כאמור באותו סעיף בשיעור של 11%, ולענין תושבי שדרות הזכאים להטבות מס כאמור, יראו על אף הוראות כל דין - כאילו זכאותם בכל שנת המס 2003 היא לזיכוי כאמור באותו סעיף בשיעור של 13%.
(ד) תקנות שקבע שר האוצר לפי הוראות סעיף 93א לפקודה, כנוסחו בסעיף 32(8) לחוק זה, יחולו גם לגבי פירוק חברה כאמור באותו סעיף שנעשה לפני פרסומן.
(ה) תחולתם של סעיפים 145 לפקודה, כנוסחו בסעיף 32(15) לחוק זה, 152 לפקודה כנוסחו בסעיף 32(18) לחוק זה, 167 לפקודה כנוסחו בסעיף 32(21) לחוק זה, על דוחות שהוגשו לשנת המס 2002 ואילך.
(ו) תחולתו של סעיף 150(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 32(17) לחוק זה, על השגה שהוגשה ביום תחילתו של פרק זה ואילך.
(ז) תחילתו של סעיף 235(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 32(31) לחוק זה, ביום שיקבע שר הרווחה לאחר התקנת תקנות לפי הוראות סעיף 384א(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כנוסחו בסעיף 58(25) לחוק זה.
(ח) תחילתו של סעיף 33 לחוק זה, ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003).
(ט) לענין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 121 לפקודה, כנוסחו בסעיף 32(10) לחוק זה, ובסעיפים 34 ו-35 לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003)."
37 סעיף 70 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 109) קובע לגבי סעיף 66:
"70. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - תחילה
על אף האמור בסעיף 66(ה)(2)(ג) לפקודת מס הכנסה כנוסחו בסעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה - הוראת שעה, ניתן יהיה למסור הודעה לפקיד שומה על תביעה כאמור בחוק האמור עד 30 ימים לאחר פרסומו של חוק זה.
38 סעיפים 71, 72 ו-73 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 109) קובעים לגבי סעיף 9א ו-57ב:
"71. פקודת מס הכנסה - תחולה והוראת מעבר
(א) בסעיף זה -
"חוק הגמלאות" - אחד מאלה, לפי הענין:
(1) חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (בסעיף זה - חוק שירות המדינה גמלאות);
(2) חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (בסעיף זה - חוק שירות הקבע גמלאות);
"חייל" - מי שמשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע;
"לוחם" - חייל, עובד שירותי הביטחון או שוטר שמתקיימים בו שני אלה:
(1) הוא השלים חמש שנות שירות, ולענין חייל - חמש שנות שירות קבע, וקיבל בתקופה האמורה תוספת פעילות רמה א' או תוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל לגביו;
(2) ביום י"ח באלול התשס"ג (15 בספטמבר 2003) הוא היה חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון, לפי הענין;
"לוחם שפרש מחמת נכות" - חייל, עובד שירותי הביטחון או שוטר שמתקיימים בו שני אלה:
(1) ביום י"ח באלול התשס"ג (15 בספטמבר 2003) הוא היה חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון, לפי הענין;
(2) הוא פרש מחמת נכות שאירעה במהלך ועקב שירותו בתפקיד, שזיכה אותו בתוספת פעילות רמה א' או בתוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל לגביו;
"עובד שירותי הביטחון" - עובד שירות הביטחון הכללי או המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
"פורש זכאי" - מי שהיה חייל, עובד שירותי הביטחון, שוטר או לוחם, שפרש לפני גיל פרישה, ושמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא פרש על פי חוק הגמלאות;
(2) הוא היוון לפי חוק הגמלאות את הקצבה המגיעה לו לפי החוק האמור בשנת המס שבה פרש או בשנת המס שלאחריה;
"פורש מחמת נכות" - אחד מאלה, לפי הענין -
(1) לגבי חייל - פורש על פי סעיפים 10(א)(2) ו-10 (א)(3) לחוק שירות הקבע גמלאות;
(2) לגבי שוטר - מי שקצבתו מחושבת על פי סעיף 78(ב) לחוק שירות המדינה גמלאות;
(3) לגבי עובד שירות הביטחון - מי שקצבתו מחושבת על פי סעיף 63ד לחוק שירות המדינה גמלאות;
"שוטר" - לרבות שוטר במשמר הגבול שבמשטרת ישראל וכן סוהר בשירות בתי הסוהר.
(ב) סעיף 9א(א) ו-(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(1)(א) ו-(ב) לחוק זה, יחול על קצבה המשתלמת לתקופה שתחילתה ביום התחילה ואילך.
(ג) הוראות סעיף 9א(ה) לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול על מי שפרש עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) והיוון את הקצבה כאמור באותו סעיף עד למועד האמור, והכל לגבי סכום ששולם לו עקב היוון הקצבה לא יאוחר מ-60 ימים מיום התחילה.
(ד) על אף הוראות סעיף 9א(ה)(1) לפקודה, כנוסחו בפסקת משנה (ג) של סעיף 67(1) לחוק זה, פורש זכאי המפורט בפסקה מהפסקאות שלהלן, שהיוון קצבה, יהיה זכאי לפטור ממס לגבי הסכום המתקבל עקב ההיוון, ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום שהיה מתקבל מהיוון הקצבה המוכרת, או מהיוון של שיעור מהקצבה המזכה כמפורט בפסקת משנה (ג) האמורה, לפי הנמוך מביניהם:
(1) פורש זכאי שהיה חייל או עובד שירותי הביטחון ונולד עד יום כ"ו בטבת התשכ"ה (31 בדצמבר 1964), או פורש זכאי שהיה שוטר ונולד עד יום כ"ז בטבת התשי"ז (31 בדצמבר 1956) - 35% מהקצבה המזכה;
(2) פורש זכאי שהיה חייל או עובד שירותי הביטחון ונולד בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשכ"ה (1 בינואר 1965) עד יום י"ח בטבת התשכ"ז (31 בדצמבר 1966), פורש זכאי שהיה שוטר ונולד בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשי"ז (1 בינואר 1957) עד יום כ' בטבת התשי"ט (31 בדצמבר 1958), פורש זכאי שהיה לוחם או פורש שהיה לוחם שפרש מחמת נכות - 30% מהקצבה המזכה;
(3) פורש זכאי שהיה חייל או עובד שירותי הביטחון ונולד בתקופה שמיום י"ט בטבת התשכ"ז (1 בינואר 1967) עד יום ג' בטבת התשל"א (31 בדצמבר 1970), או פורש זכאי שהיה שוטר ונולד בתקופה שמיום כ"א בטבת התשי"ט (1 בינואר 1959) עד יום ד' בטבת התשכ"ג (31 בדצמבר 1962) - 25% מהקצבה המזכה;
(4) פורש זכאי שהיה חייל או עובד שירותי הביטחון ונולד בתקופה שמיום ד' בטבת התשל"א (1 בינואר 1971) עד יום י"ז בטבת התשל"ה (31 בדצמבר 1974), או פורש זכאי שהיה שוטר ונולד בתקופה שמיום ה' בטבת התשכ"ג (1 בינואר 1963) עד יום י"ח בטבת התשכ"ז (31 בדצמבר 1966) - 14% מהקצבה המזכה.
(ה) לענין סעיף 9א(ה) לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(1)(ג) לחוק זה, יראו את הסכום הפטור ממס לפי הוראות סעיף קטן 9א(ה) כקצבה החודשית הפטורה.
(ו) תחילתו של סעיף 57(ב), כנוסחו בסעיף 67(2) לחוק זה, ביום תחילתו של סעיף 66(ה) לפקודה, והוא יעמוד בתוקפו בשנות המס שבהן חל הסעיף האמור, ואולם בשנת המס 2004 רשאי הקיבוץ לתבוע שייעשה חישוב נפרד על הכנסתו כאמור בסעיף 57(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(2) לחוק זה, ובלבד שחישוב כאמור ייעשה על הכנסה שאינה עולה על 23,040 שקלים חדשים בשנת המס לכל זוג נשוי מחברי הקיבוץ שמתקיימים בהם תנאי סעיף 57(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(2) לחוק זה, ולא יחולו הוראות סעיפים 38 ו-39 לפקודה.
72. תקנות בדבר זכאותו של פורש מחמת נכות
שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בתקנות לקבוע תנאים בדבר זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס בשיעורים שייקבעו לגבי הקצבה המגיעה לפורש כאמור, לפי חוק הגמלאות, כהגדרתו בסעיף 71."
39 סעיף 7(ד)(2) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 374) קובע:
סעיף 9(17) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף 6(3) לחוק זה, יחול לגבי כספים שקיבל עובד על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, בשנת המס 2005 ואילך, ואולם הוראות הסעיף האמור, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול לגבי כספים שיקבל העובד על פי הביטוח, בסכום חד-פעמי, לאחר תחילתו של חוק זה, בשל מקרה ביטוח שאירע לפני תחילתו של חוק זה.
40 סעיף 3 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ה, 3) קובע תחילתו של תיקון סעיף 9, תיקון סעיף 93א ביום 1 ביולי 2003.
41 סעיפים 9 ו-10 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 142), התשס"ה-2004 (ס"ח תשס"ה, 54) קובעים לגבי תיקון סעיפים 105יג, 125ב, 125ג, 129ב, 129ג ו-161:
"9. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) (להלן - יום התחילה).
10. הוראות מיוחדות
(א) מנהל קרן נאמנות פטורה רשאי להודיע למנהל עד ליום התחילה על בקשתו שהקרן תהיה לקרן נאמנות מעורבת; הודיע כאמור, הקרן תהיה לקרן נאמנות מעורבת החל ביום התחילה; בסעיף זה, "קרן נאמנות פטורה, ו"קרן נאמנות מעורבת" - כהגדרתן בסעיף 105יא.
(ב) הודיע מנהל הקרן כאמור בסעיף קטן (א) יראו את המחיר המקורי של כל נייר ערך זר שבידי הקרן כממוצע ערכו בתום שלושת ימי המסחר האחרונים בבורסה בשנת המס 2004, ויראו את יום התחילה כיום הרכישה של נייר הערך האמור.
(ג) לענין בעל יחידה בקרן נאמנות כאמור בסעיף קטן (א) שיום רכישתה לפני יום התחילה אשר במועד מכירת היחידה או במועד חלוקת הרווחים חלות עליו הוראות סעיף 105יח לפקודה, יחולו, נוסף על הוראות הסעיף האמור, גם הוראות אלה:
(1) רווחים שחילק מנהל קרן הנאמנות עד תום שנת המס 2006 יחויבו במס בשיעור של 25%, במקום בשיעור האמור בסעיף 105יח(א) לפקודה;
(2) חלק רווח ההון הריאלי עד יום התחילה, ממכירה או מפדיון של יחידה יהיה חייב במס בשיעור של 25%, במקום בשיעור האמור בסעיף 105יח(ב) לפקודה, יתרת רווח ההון הריאלי תהיה חייבת במס בשיעור האמור באותו סעיף קטן; לענין פסקה זו -
"חלק רווח ההון הריאלי עד יום התחילה" - חלק רווח ההון הריאלי שיחסו לכלל רווח ההון הריאלי הוא כיחס שבין התקופה שמיום הרכישה של היחידה ועד ליום התחילה לכלל התקופה שמיום הרכישה של היחידה ועד ליום מכירתה או פדיונה, לפי הענין;
"יתרת הון רווח ריאלי" - ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון הריאלי עד יום התחילה."
42 סעיף 54 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 55), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 455) קובע לגבי סעיף 93:
"54. תחולה והוראת מבר
(א) סעיף 31 לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף 11 בחוק זה, סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף 39 לחוק זה, סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף 40 לחוק זה, סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, וסעיף 93 לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף 51(3) לחוק זה, יחולו לגבי זכות במקרקעין שהוקנתה לבעל הזכות באיגוד בפטור ממס לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, לאחר יום פרסומו של חוק זה; ואולם, הוראות סעיף 71א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה וסעיף 93 לפקודה, כנוסחו בסעיף 51(3) לחוק זה, לא יחולו על איגוד שיום הרכישה של הזכויות במקרקעין או הזכויות באיגוד מקרקעין שהיו לו, היה לפני יום ה' בניסן התשנ"ח (1 באפריל 1998)."
43 סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 146), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 658) קובע תחילתם של תיקון סעיף 11 והוספת חלק ב' לתוספת הראשונה ביום 1 בינואר 2005 והם יחלו לגבי הכנסה שהופקה או שנצמחה בשנת המס 2005 ואילך.
44 סעיפים 70 ו-80 (א) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 814 ו-819) קובעים:
"70. בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 140 והוראת שעה), התשס"ד-2004 (להלן - תיקון 140 לפקודה) -
(1) בסעיף 4 -
(א) בכותרת השוליים וברישה, במקום "2004 עד 2006" יבוא "2004 ו-2005";
(ב) פסקה (3) - תימחק;
(2) אחרי סעיף 5 יבוא:
5א. לענין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 121 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 ובסעיף 3(ב) לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004)." (תחילתו ביום 1 בינואר 2004).
80. תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (להלן - יום התחילה), אלא אם כן נאמר לענין מסוים במפורש אחרת."
45 סעיף 47 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 935) קובע תחילתו של סעיף 47ג לחוק שישה חודשים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 10.8.2005).
46 סעיף 85 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 916) קובע:
"85. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), 90 ימים ממועד פרסומו (בסעיף זה - יום התחילה)."(החוק פורסם ביום 10.8.2005)
(ב) תחילתו של סעיף 25(ב) ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו מכוחו.
(ג) תחילתן של הפסקאות המפורטות להלן, בסעיף 61, במועד המפורט לצדן:
(1) פסקאות (2)(ב)(1) ו-(3), (3)(ג), (5)(א), (7)(א) ו-(ג)(1), ו-(11)(ב)(3)(ג) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 22;
(2) פסקה (2)(ב)(2) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 21;
(3) פסקאות (2)(ג), (11)(א)(2) ו-(ב)(1) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 23;
(4) פסקה (3)(א)(2) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 26.
(ד) (1) ההגדרה, "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית" שבסעיף 67א בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה -1985 (בסעיף זה - חוק שירות הקבע בצה"ל), כנוסחו בסעיף 78 בחוק זה, תכנס לתוקפה ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 22, לענין תשלומים לקרן חדשה מקיפה ולקרן חדשה כללית;
(2) עד לכניסתן לתוקף של תקנות כאמור בפסקה (1) ההגדרה "קופת גמל לקצבה", "קרן ותיקה", "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית" שבסעיף 67א בחוק שירות הקבע בצה"ל כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה תמשיך לחול על "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית"."
47 סעיף 80(א) - (יז) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 819; תשס"ח, 528) קובע:
פרק ד': תחילה, תחולה והוראות מעבר
"80. תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (להלן - יום התחילה), אלא אם כן נאמר לענין מסוים במפורש אחרת.
(ב) במכירת נייר ערך שהיה נייר ערך זר על ידי יחיד מוטב, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 14(ב-1) כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 4 לחוק זה, שיום רכישתו היה לפני יום התחילה ועד יום התחילה הוא טרם נמכר, יחולו הוראות אלה:
(1) לענין שיעור המס החל על רווח ההון יראו כאילו יום הרכישה של נייר הערך היה בשנת המס 2005;
(2) על אף האמור בפסקה (1), נרכש נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה, יחויב חלק רווח ההון הריאלי עד יום הרישום במס בשיעור של 35%, אם יום רישומו היה לפני יום כ"ה בתשרי התשנ"ט (15 באוקטובר 1998), או בשיעור הקבוע בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, (בפרק זה הפקודה), אם יום רישומו היה בין היום האמור לבין המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה; יתרת רווח ההון תחויב במס בשיעור הקבוע בסעיף 91(ב)(1) או (2) לפקודה, לפי הענין; לענין פסקה זו - "חלק רווח ההון הריאלי עד יום הרישום" - רווח הון ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה של נייר הערך עד יום הרישום, לבין התקופה שמיום הרכישה עד יום המכירה;
"יתרת רווח ההון הריאלי" - ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין חלק רווח ההון הריאלי עד יום הרישום;
(3) הוראות סעיף קטן (ט)(1), יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין נייר ערך כאמור בסעיף קטן זה.
(ג) תחילתם של סעיפים 40ג עד 40ה לפקודה, כנוסחם בסעיף 9 לחוק זה, לגבי יחיד שסיים לימודיו לתואר אקדמי ראשון, לתואר אקדמי שני או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, וכן לענין יחיד שסיים לימודי הוראה, לפי הענין, בשנת המס 2005.
(ד) (1) הוראות פרק רביעי 2 לפקודה כנוסחו בסעיף 17 לחוק זה יחולו גם על נאמנויות שהוקמו לפני יום התחילה, לגבי הכנסות הנאמן שהופקו או שנצמחו ביום התחילה ואילך;
(2) (בוטלה)
(3) הודעות, בקשות או הצהרות שהיה צריך להגישן במועד יצירת הנאמנות או במועד אחר שקדם ליום התחילה יוגשו בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה או מיום פרסומו של טופס שנקבע, או במועד אחר שקבע המנהל לפי המאוחר;
(4) הוראות סעיף 75י(א)(4)(א) בפרק רביעי 2 לפקודה לא יחולו לגבי נאמנות שנוצרה לפני יום התחילה;
(5) הוראות סעיף 75טו(ב) בפרק רביעי 2 לפקודה יחולו גם לגבי נאמנות הדירה שנוצרה לפני יום התחילה ולגבי נאמנות תושבי ישראל שהיא בלתי הדירה אם נוצרה ביום הפרסום ואילך.
(ה) בשנות המס 2003 עד 2005 יקראו את סעיף 91 לפקודה, כנוסחו לפני תיקונו בסעיף 21 לחוק זה, כך:
(1) בסעיף קטן (א), בלא הסיפה החל במילים "ואולם";
(2) בסעיף קטן (ב), בלא הקטע החל במילה "ואולם" עד המילים "נוכה הפחת";
(3) בסעיף קטן (ב-1)(1), בלא פסקת משנה (ב).
(ו) לענין סעיף 92 לפקודה יחולו הוראות אלה:
(1) הוראות סעיף 92 לפקודה, כנוסחו לפני תיקונו בסעיף 22 לחוק זה, יחולו על הפסדים שהיו במכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה בשנות המס 2003 עד 2005, ובלבד שהמס בשלהם לא קוזז עד ליום התחילה לפי הוראות סעיף 105טו, כנוסחו לפני ביטולו בסעיף 36 לחוק זה, ואולם הפסדים כאמור, שהיו במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל ושניתן להעבירם לשנים הבאות לפי הוראות הפקודה, ניתן לקזז בשנת המס 2006 רק כנגד רווח במכירת נייר ערך כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, הנסחר בבורסה בישראל, איגרת חוב של מדינת ישראל או יחידה בקרן נאמנות פטורה, והחל בשנת המס 2007 כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%;
(2) הפסדים כאמור ברישה של פסקה (1), מניירות ערך שנמכרו לפני יום התחילה, ושביום שקדם ליום התחילה היו ניירות ערך זרים, כהגדרתם לפי סעיף 105יא כנוסחו לפני ביטולו בסעיף 36 לחוק זה, ושניתן להעבירם לשנים הבאות לפי הוראות הפקודה, ניתן לקזז בשנת המס 2006 רק כנגד רווח הון ממכירת נייר ערך שהיה לפני יום התחילה נייר ערך זר, ובשנת המס 2007 ואילך - כנגד רווח במכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%;
(3) הפסד ריאלי מניירות ערך כהגדרתו בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, כנוסחו לפני ביטולו בסעיף 63(1) לחוק זה, שהיה לפני יום התחילה ולא קוזז לפני יום התחילה, ושניתן להעבירו לשנים הבאות לפי הוראות סעיף 6 האמור, יראוהו כהפסד שהיה לפני שנת המס 2006, וניתן לקזזו לפי הוראות הפקודה רק כנגד הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה.
(ז) (1) הוראות סעיף 93 לפקודה, כנוסחו בסעיף 23 לחוק זה, יחולו לגבי חבר-בני-אדם שהוחל בפירוקו ביום התחילה או אחריו ואולם תיקונה של פסקה (א)(1) של סעיף 93 לפקודה, כנוסחו בסעיף 23(1) לחוק זה, וביטולו של סעיף קטן (ב), כאמור בסעיף 23(2) לחוק זה, בשנות המס 2006 עד 2009 יהיה רק לגבי זכות בחבר-בני-אדם שיום רכישתה בשנת המס 2003 ואילך.
(2) תקנות שהותקנו לפני יום התחילה לפי סעיפים 93 ו-98 לפקודה לענין קביעת נכס לא יחולו לגבי פירוק שהחל ביום התחילה או אחריו.
(3) לענין מכירת מניות של חבר בחבר-בני-אדם יראו כמחיר המקורי של המניות את המחיר המקורי, בהפחתת המחיר המקורי כשהוא מוכפל ביחס שבין שוויה של זכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס לבין הסכום המתקבל מצירוף התמורה שהתקבלה כאמור בסעיף 93(א)(3) לפקודה ושוויה של הזכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס, אם התקיימו כל אלה:
(א) החבר קיבל מחבר-בני-אדם זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין בפטור ממס לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין;
(ב) יום הרכישה של הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד המקרקעין היה לפני יום רכישת המניות או לפניו, ולפני יום ה' בניסן התשנ"ח (1 באפריל 1998);
לענין פסקה זו, "שוויה של זכות במקרקעין שמכירתה פטורה ממס" - שוויה של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שהועברה לחבר בפטור ממס לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרין, כפי שהיה ביום שבו הוחל בפירוקו של חבר-בני-האדם.
(ח) (1) הוראות סעיף 94ב(א1), כנוסחו בסעיף 24(3) לחוק זה, יחולו על רווחים ראויים לחלוקה שנצברו ביום התחילה ואילך.
(2) תיקונו של סעיף 94(ב)(1), כנוסחו בסעיף 24(4) לחוק זה, יחול בשנות המס 2006 עד 2009 רק לגבי מניה שיום רכישתה בשנת המס 2003 ואילך.
(ט) לענין תיקון סעיף 101 לפקודה, כנוסחו בסעיף 27 לחוק זה, וביטול חלק ה 3 לפקודה, כאמור בסעיף 36 לחוק זה, יחולו הוראות אלה:
(1) במהלך חודש דצמבר 2005 רשאי נישום למכור נייר ערך, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, הנסחר בבורסה, וכן יחידה בקרן נאמנות פטורה או בקרן נאמנות מעורבת, ולרכוש אותם מחדש, באמצעות חבר בורסה, באותו אופן שבו מתבצעות עסקאות מחוץ לבורסה, והכל באותה כמות, באותו יום ולפי מחיר תום יום המסחר לנייר ערך או ליחידה ובלבד שמכר את כל ניירות הערך שהיו לו מאותו סוג או את כל היחידות שהיו לו באותה קרן נאמנות; מכר ורכש כאמור, יראו את יום ביצוע הפעולות האמורות כיום רכישה חדש של נייר הערך או של היחידה, לפי הענין, ומחירם המקורי החדש יהיה מחיר תום יום מסחר לנייר ערך או ליחידה;
לענין זה -
"נייר ערך נסחר בבורסה" - לרבות איגרת חוב של מדינת ישראל;
"נישום" - מי שחלו לגביו הוראות סעיפים 101, 105יב(א), 105יג(ג), 105יז או 105יח(א) לפקודה, לפני ביטולם בחוק זה, וכן קרן נאמנות חייבת;
"מחיר תום יום המסחר" -
(א) לענין נייר ערך - המחיר שנקבע בבורסה בתום יום המסחר שבו מכר ורכש את נייר הערך;
(ב) לענין יחידה בקרן נאמנות - מחיר הפדיון שנקבע ליחידה בקרן הנאמנות בתום יום המסחר שקדם ליום שבו מכר ורכש את היחידה;
(2) המחיר המקורי ויום הרכישה של נייר ערך שיום רכישתו קדם ליום התחילה ייקבעו כפי שהיו נקבעים אילו נמכר נייר הערך ביום האחרון של שנת המס 2005; הוראות סעיף 91(ב-1) לפקודה לא יחולו לגבי נייר ערך כאמור;
(3) על אף האמור בפסקה (2), הוראות סעיף 90(ט1) לתיקון 132 לפקודה ימשיכו לחול על נייר ערך כאמור באותו סעיף;
(4) במכירת נייר ערך שהיה לפני יום התחילה נייר ערך זר, כאמור בסעיף 105יג(ד) לפקודה, כנוסחו לפני ביטולו, ושיום רכישתו עד תום שנת המס 2005, יחולו הוראות אלה:
(א) לגבי יחיד שהחזיק בנייר הערך או בזכות לרכישתו קודם לרישומו למסחר בבורסה או בשוק מוסדר, יחולו הוראות שנקבעו לפי פסקה (2) של הסעיף האמור;
(ב) חלק רווח ההון הריאלי עד יום המעבר, כהגדרתו בסעיף האמור, יחויב במס בשיעור של 35%, ויתרת רווח ההון תחויב במס בשיעור הקבוע בסעיף 91(ב)(1) או (2), לפי הענין ולא יחולו הוראות סעיף 91(ב-1);
(5) תקנות שהותקנו לפי סעיף 105יד לפקודה יראו אותן כאילו הותקנו לפי סעיף 101א לפקודה, כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה; תקנות שהותקנו לפי סעיף 105טו לפקודה, כנוסחו לפני ביטולו, יראו אותן כאילו הותקנו לפי סעיף 92 לפקודה, כנוסחו בסעיף 22 לחוק זה;
(6) לענין הוראות סעיף 105יח לפקודה כנוסחו לפני ביטולו, ולענין הוראות סעיף 129ג(א)(3) לפקודה כנוסחו לפני ביטולו בסעיף 47 לחוק זה, יחולו הוראות אלה:
(א) החל ביום התחילה תהפוך קרן נאמנות מעורבת לקרן נאמנות פטורה, כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה;
(ב) מכרה קרן נאמנות פטורה שהיתה לפני יום התחילה קרן נאמנות מעורבת נייר ערך שהיה לפני יום התחילה נייר ערך זר ושיום רכישתו לפני שנת המס 2005, יחויב רווח ההון במכירתו במס בשיעור של 19% על חלק רווח ההון הריאלי עד ליום המעבר; לענין זה, "חלק רווח ההון הריאלי עד ליום המעבר" כהגדרתו בסעיף 129ג(א)(3), כנוסחו לפני ביטולו;
(ג) על קרן נאמנות מעורבת שחלו לגביה הוראות סעיף 10(ג)(1) או (2) של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 142), התשס"ה2004, לפני יום התחילה, ימשיכו לחול ההוראות האמורות, בשינויים המחויבים, ואולם בכל מקום בהוראה האמורה, במקום "25%" יבוא "20%";
(ד) (1) מנהל קרן נאמנות חייבת רשאי להודיע למנהל עד 30 ימים לפני יום התחילה, על החלטתו כי הקרן תיחשב לקרן נאמנות פטורה החל ביום התחילה; ביקש מנהל הקרן כאמור, יראו את כל נכסיה של הקרן כנמכרים ביום שקדם ליום התחילה ואת הכנסותיה כאילו התקבלו ביום האמור, וישלם את המס בשל הכנסות אלה בתוך 30 ימים.
(2) לענין בעל יחידה בקרן כאמור, שרווח ההון במכירתה פטור ממס בידיו, יראו את היום שקדם ליום התחילה כיום הרכישה של היחידה והמחיר המקורי שלה יהיה שוויה ביום שקדם ליום התחילה.
(י) תיקונו של סעיף 102 לפקודה, כנוסחו בסעיף 29 לחוק זה, יחול על הקצאת מניות שהיתה ביום התחילה ואילך, ולענין הקצאת מניות שנעשתה לפני יום התחילה יקראו כאילו בפסקה (2) של ההגדרה "תום תקופה", אחרי "רווח הון" - בא "תקופה של שלושים חודשים מיום ההקצאה או" ובסופה כאילו בא "לפי בחירתו".
(יא) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות, תיאומים ותנאים לענין רווחים מניירות ערך לגבי חבר-בני-אדם שחלו עליו הוראות חלק ה2 לפקודה, לרבות הוראות מעבר בעקבות ביטול חלק ה3 לפקודה וסעיף 6 לחוק תיאומים בשל אינפלציה.
(יב) לענין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 9(5)(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, בסעיף 121 לפקודה, כנוסחו בסעיפים 39 ו-76 לחוק זה, ובסעיף 125ד לפקודה, כנוסחו בסעיף 43 לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005).
(יג) לענין סעיף 125ב(3) לפקודה, כנוסחו בסעיף 40 לחוק זה, יחולו הוראות סעיף 89(ג) של תיקון 132 לפקודה, ויראו כאילו בפסקה (ג) של אותו סעיף, במקום "125ב(2)" נאמר "125ב(3)".
(יד) לענין סעיף 125ג לפקודה, כנוסחו בסעיף 42 לחוק זה, יחולו הוראות אלה:
(1) הוראות הסעיף יחולו על ריבית ודמי ניכיון שנצמחו החל ביום התחילה ואילך (בסעיף קטן זה, "הריבית שמיום התחילה");
(2) לגבי תשלומים לקופת גמל, יחולו הוראות פסקה (1) רק לגבי תשלומים ששולמו לקופת גמל ביום התחילה ואילך;
(3) לגבי תכניות חיסכון ופיקדונות שאושרו ונפתחו לפני יום פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות פסקה (1) על ריבית שהופקה או נצמחה לאחר המועד שבו היה ניתן למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון;
(4) אין באמור בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 90(יב) של תיקון 132 לפקודה;
(5) הריבית שמיום התחילה תחושב על ידי הכפלת סכום הריבית ששולם, ביחס שבין התקופה שמיום התחילה עד תום התקופה שבשלה נצברה הריבית, לבין התקופה שמן היום שבו החלה צבירת הריבית המשולמת עד יום סיום התקופה שבשלה נצברה.
(טו) הוראות סעיפים קטנים (ב), (ב-1) ו (ד) של סעיף 129ב לפקודה, כנוסחם ערב ביטולם בסעיף 46 לחוק זה, ימשיכו לחול על נייר ערך זר שיום רכישתו היה לפני יום התחילה.
(טז) סעיפים קטנים (א)(5ד) ו-(ב-1) בסעיף 131, כנוסחם בסעיף 48(1)(א) ו (2) לחוק זה, וסעיף 67 לחוק מס ערך מוסף, כנוסחו בסעיף 71 לחוק זה, יחולו לגבי דוחות שיש להגישם לתקופת הדוח שלאחר המועד שבו נקבעה פעולה כתכנון מס החייב בדיווח.
(יז) תחילתו של סעיף 53 לחוק זה המבטל את סעיף 161 לפקודה, ביום תחילתן של תקנות לענין ניכוי המס מריבית ומדיבידנד."
48 פורסמה הודעה על אצילת סמכויות לפי סעיף 16א לחוק. (י"פ תשס"ו, 1925).
49 סעיף 6 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 153), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 44) קובע:
"6. הוראת שעה לשנות המס 2007 ו-2008
לגבי שנות המס 2007 ו-2008 יקראו את ההגדרה "השכר הממוצע במשק" שבסעיף 47(א)(8) לפקודה, כנוסחו בסעיף 4(1) לחוק זה, כך:
(1) לגבי שנת המס 2007 - במקום "כהגדרתו" יקראו "90% מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו";
(2) לגבי שנת המס 2008 - במקום "כהגדרתו" יקראו "95% מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו"."
50 סעיף 22 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 65) קובע:
"22. סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף 20(1) לחוק זה, יחול על הפסד מעסק או ממשלח יד שנוצר בשנת המס 2007 ואילך."
51 סעיף 22 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 65) קובע:
"21. (א) על אף הוראות סעיף 3(ב)(1) לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה - הפקודה), בשנת המס 2007 יהא פטור ממס סיווגו כהון עצמי של 0.17% מהסכום בסיכון הקיים למבטח ישראלי, אשר היה רשום כעתודה לסיכונים מיוחדים בדוח לשנת המס 2006 שהגיש המבטח לפי סעיף 131 לפקודה.
(ב) יתרת סכום העתודה לסיכונים מיוחדים תסווג כהון עצמי בשנות המס 2007 עד 2010, בחלקים שווים, והסכום המחולק ימוסה בכל אחת מהשנים האמורות בהתאם להוראות סעיף 3(ב)(1) לפקודה.
(ג) בסעיף זה -
"הסכום בסיכון" - סכום שהמפקח על הביטוח אישר למבטח ישראלי כסכום בסיכון;
"המפקח על הביטוח" - כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הפיקוח על הביטוח;
"חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;
"מבטח ישראלי" - מי שקיבל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח."
52 סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 155), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 143) קובע לגבי סעיף 39א:
"2. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) (להלן - יום התחילה), והוא יחול על מי ששוחרר ביום זה ואילך.
(ב) הוראות סעיף 39א לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו גם על חייל משוחרר שביום התחילה טרם חלפו שמונה עשר חודשים מיום שסיים את שירותו הסדיר, עד תום שלושים ושישה חודשים מתום החודש שבו סיים את שירותו הסדיר; לענין זה, "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" - כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994."
53 סעיף 27 לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 324) קובע:
"27. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 26, ביום י"ח באלול התשס"ז (1 בספטמבר 2007).
(ב) תחילתם של סעיפים 40ג ו-40ה לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסעיף 26 לחוק זה, לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, בשנת המס 2007."
54 סעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 157), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 374) קובע לגבי תיקון סעיף 39א:
"2. תחולה
הוראות סעיף 39א לפקודה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על חייל משוחרר ששוחרר משירות סדיר החל ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007); לענין זה, "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" - כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994."
55 סעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 158- הוראת שעה) התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 467) קובע לגבי תיקון סעיף 125ג:
"2. תחילה ותוקף
תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), והוא יעמוד בתוקפו עד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)."
56 סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 159), התשס"ח-2007 (ס"ח תשס"ח, 2) קובע לגבי תיקון סעיף 122:
"2. תחולה והוראת מעבר
(א) סעיף 122 לפקודה כנוסחו בחוק זה, יחול על הכנסה מדמי שכירות כמשמעותה בסעיף קטן (א) של הסעיף האמור (בסעיף זה - הכנסה מדמי שכירות), שהופקה בשנת המס 2007 ואילך.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), סעיף 122 לפקודה כנוסחו בחוק זה, למעט סעיף קטן (א1) שבו, יחול גם על הכנסה מדמי שכירות שהופקה בשנת המס 2006 בידי יחיד שלא התקיימו לגביו הוראות סעיף 122 (ב)(2) לפקודה כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, ובלבד שהמס על ההכנסה האמורה ישולם בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159 א לפקודה מתום שנת המס 2006 עד למועד התשלום בפועל."
57 סעיפים 6 7 ו-8 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 459) קובע לגבי תיקון סעיף 11(ב):
"6. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
7. תחולה והוראות שעה
(ד) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5 לחוק זה, יחולו בשנת הכספם 2007; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2008.
8. תכנית ראשונה לשיעורי תגבור
תכנית ראשונה לפי סעיף 3 תובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר משישים ימים מיום תחילתו של חוק זה."
58 סעיף 28 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (ס"ח תשס"ח, 96) קובע לגבי סעיפים 1, 166, 195ב עד 195ט, 216 וכן בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים בתוספת הראשונה בפרט 32 כי:
"28 . פרק ה' - תחילה, תחולה והוראת שעה
(א) תחילתם של סעיפים 1, 166 , 195 ב עד 195 ט ו- 216 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24 (1), (4), (5) ו-(6) לחוק זה, ופרט 32 (5) בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס -2000 , כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008),
והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון שיש להגישם לגבי שנת המס 2007 ; ואולם, בשנת המס 2008 , בסעיף 166 (ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 24 (4) לחוק זה, במקום " 30 באפריל" יקראו " 30 ביוני".
(ב) תחילתם של סעיפים 131 ו- 132 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24 (2) ו-(3) לחוק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2008 ."
59 סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 159), התשס"ח-2007 (ס"ח תשס"ח, 2) קובע:
"2. תחילה והוראות מעבר
(א) סעיף 122 לפקודה כנוסחו בחוק זה, יחול על הכנסה מדמי שכירות כמשמעותה בסעיף קטן (א) של הסעיף האמור (בסעיף זה - הכנסה מדמי שכירות), שהופקה בשנת המס 2007 ואילך.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), סעיף 122 לפקודה כנוסחו בחוק זה, למעט סעיף קטן (א1) שבו, יחול גם על הכנסה מדמי שכירות שהופקה בשנת המס 2006 בידי יחיד שלא התקיימו לגביו הוראות סעיף 122(ב)(2) לפקודה כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, ובלבד שהמס על ההכנסה האמורה ישולם בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה מתום שנת המס 2006 עד למועד התשלום בפועל."
60 סעיף 6 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (ס" תשס"ח, 231) קובע לגבי תיקון סעיפים 3, 18(ד), 64א1(ב), 103ג(2) 103יא(ו), 104:
6. תחולה, תחילה והוראת שעה
(א) תחילתו של חוק זהב יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008).
(ב) סעיפים 1 ו-4 לחוק מע"מ, כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, יחולו בשל שכר המשתלם בעד חודש ינואר 2009 ואילך.
(ג) בשנת המס 2008 יקראו את חוק מע"מ כך -
(1) בסעיף 1, בהגדרה "ריווח", במקום "ולפני ניכוי המס על שכר" יבוא "ואחרי ניכוי מחצית המס על שכר";
(2) בסעיף 4(ב), בהגדרה "שכר", בסופה יבוא "וכן מחצית מסכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בניכוי מחצית דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור.".
61 סעיף 12 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 2154) קובע לגבי תיקון סעיפים 75ד, הוספת סעיף 75ו, תיקון סעיף 75ז, 75ט, 75י, 75יא, הוספת סעיפים 75טז עד 75טז3, 131, ו-134א:
"12. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 7(1), ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (להלן - יום התחילה) והוא יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני יום התחילה.
(ב) תחילתו של סעיף 75יב(ה) לפקודה, כנוסחו בסעיף 7(1) לחוק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009).
(ג) על אף האמור בסעיפים 75טז1 עד 75 טז3 לפקודה, כנוסחם בסעיף 8 לחוק זה, הודעה שהמועד להגשתה לפי הוראות הסעיפים האמורים חל לפני יום פרסומו של חוק זה, תוגש בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה או מיום פרסומו של טופס שנקבע להגשת ההודעה האמורה לפי הסעיפים האמורים או במועד אחר שקבע המנהל, לפי המאוחר.
62 סעיף 2 לפקודת מס הכנסה (מס' 166), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח,684) קובע לגבי תיקון סעיף 9(2)(ב):
"2. תחילה
(א) על אף הוראות סעיף 40 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 (בסעיף קטן זה - חוק ההסדרים התשס"ג), תחילתן של ההגדרה "שליטה" שבסעיף 9(2) לפקודה ושל פסקאות (1) ו-(2) להגדרה "החזקה מהותית" שבסעיף האמור, כנוסחן בסעיף 39(1) לחוק ההסדרים התשס"ג ובסעיף 1 לחוק זה, לעניין קופת גמל אחת, או כמה קופות גמל המנוהלות או המוחזקות במישרין או בעקיפין בידי אדם אחד, שביום כ"ח באב התשנ"ח (20 באוגוסט 1998) (בסעיף קטן זה - מועד הבדיקה), החזיקו באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם שכל הכנסותיו הן מהשכרת בניינים שבהחזקתו או בבעלותו - ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2004), ובלבד שבמועד הבדיקה ולאחריו מתקיימים שניים אלה בקופת הגמל או בכמה קופות הגמל כאמור:
(1) מתקיימות בהן הוראות ההגדרה "שליטה" שבסעיף 9(2) לפקודה, כנוסחה במועד הבדיקה;
(2) הן לא השקיעו סכומים חדשים, לרבות בדרך של הלוואת בעלים או איגרת חוב, בחבר בני האדם האמור, למעט סכומים שהתחייבו להשקיעם לפני מועד הבדיקה.
(ב) תחילתו של סעיף קטן (א), כמפורט להלן, לפי העניין:
(1) לעניין ההגדרה "שליטה" - ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001);
(2) לעניין ההגדרה "החזקה מהותית" - ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).
____________________________________________________________________
(2) ביקש בעל המניות שרישומן של המניות למסחר בבורסה לא ייחשב כמכירתן, בהתאם להוראות סעיף 101 לפקודה, ולא ביקש במועד מכירתן לחזור בו מבקשתו כאמור, יהיה חלק רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע, חייב במס בשיעור הקבוע בסעיפים 121 או 126 לפקודה, לפי הענין ועל יתרת הרווח הריאלי יחולו הוראות סעיף 91(א) או (ב), לפי הענין, כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה.
(3) (א) ביקש בעל המניות שרישומן של המניות למסחר בבורסה לא ייחשב כמכירתן בהתאם להוראות סעיף 101 לפקודה ובמועד מכירתן ביקש לחזור בו, יחויב חלק רווח ההון הריאלי שמיום הרכישה ועד ליום הרישום, במס בשיעור הקבוע בסעיפים 121 או 126 לפקודה, לפי הענין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה, החל במועד שבו היה עליו לשלם את המס אילולא ביקש שיום הרישום לא ייחשב כמכירתן של המניות ועד ליום תשלום המס; חלק רווח ההון הריאלי שמיום הרישום ועד ליום התחילה פטור ממס, ורווח ההון הריאלי שמיום התחילה ועד ליום המכירה חייב במס, בשיעור הקבוע בסעיפים 91(א) ו-(ב) או 105יב לפקודה, לפי הענין, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה.
(ב) (1) לענין חישוב חלק רווח ההון הריאלי שמיום הרכישה ועד ליום הרישום ייחשב ערכו של נייר הערך ביום הרישום כתמורה;
(2) לענין חישוב חלק רווח ההון הריאלי שמיום הרישום ועד ליום התחילה, יהיה המחיר המקורי - התמורה שנקבעה בפסקה (1), והתמורה תיקבע כממוצע ערכו של נייר הערך בתום כל אחד משלושת ימי המסחר האחרונים בחודש דצמבר 2002, שבהם התקיים מסחר באותה מניה;
(3) חישוב חלק רווח ההון הריאלי שמיום התחילה ועד ליום המכירה, ייעשה בהתאם להגדרה רווח הון ריאלי שבסעיף 88 לפקודה, והמחיר המקורי יהיה - התמורה שנקבעה בפסקה (2), ואולם אם היה הפסד הון יחולו עליו הוראות סעיף 105טו לפקודה, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה.
(ח) בחישוב רווח ההון במכירת מניות אשר נרשמו למסחר בבורסה בישראל אחרי יום התחילה, כאמור בסעיף 101 לפקודה, כנוסחו בסעיף 37 לחוק זה, ואשר יום רכישתם לפני יום התחילה, יחולו הוראות אלה:
(1) חויב בעל המניות במס על רווח הון ביום רישומן של המניות למסחר בבורסה:
(א) חלק רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע חייב במס לפי שיעור המס הקבוע בסעיפים 121 או 126 לפקודה, לפי הענין;
(ב) יתרת רווח ההון הריאלי מהמועד הקובע עד ליום הרישום חייבת במס לפי שיעור המס הקבוע בסעיף 91(א) או (ב) לפקודה, לפי הענין, כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה;
(ג) חלק רווח ההון הריאלי שמיום הרישום ער ליום המכירה חייב במס בשיעור הקבוע בסעיף 91(א) או (ב) או בסעיף 105יב לפקודה, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה לפי הענין;
(ד) לענין פסקה זו -
"רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, כנוסחו בסעיף 26 לחוק זה, ואולם במקום "ועד ליום המכירה" יקראו "ועד ליום הרישום";
"יתרת רווח ההון הריאלי מהיום הקובע עד ליום הרישום" - רווח ההון הריאלי פחות רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע; לענין זה, יראו כתמורה את התמורה כפי שנקבעה לצורך חישוב רווח ההון ביום הרישום;
"רווח ההון הריאלי שמיום הרישום עד ליום המכירה" - רווח הון ריאלי כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, ואולם לענין זה, התמורה שנקבעה לצורך חישוב יתרת רווח ההון הריאלי מהמועד הקובע עד ליום הרישום, תיחשב כמחיר המקורי;
(2) ביקש בעל המניות שרישומן של המניות למסחר בבורסה לא ייחשב כמכירתן, בהתאם להוראות סעיף 101 לפקודה, כנוסחו בסעיף 37 לחוק זה, יחולו הוראות אלה:
(א) לא ביקש בשעת מכירת המניות לראשונה לחזור בו מבקשתו כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן (ז)(2);
(ב) ביקש לחזור בו מבקשתו כאמור, יחולו הוראות פסקה (1), וייווספו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה, החל במועד שבו היה עליו לשלם את המס אילולא ביקש שיום הרישום לא ייחשב כמכירתן של המניות, עד ליום תשלום המס; ואולם אם היה הפסד הון מיום הרישום, יחולו עליו הוראות סעיף 105טו לפקודה, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה.
(ט) הוקצו מניות לעובדים לפני יום התחילה, לפי הוראות סעיף 102 לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, או חלות על הקצאה כאמור הוראות סעיף 3(ט) לפקודה, לא יחול, לענין הפחתת שיעורי המס, סעיף 91 לפקודה, כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה או חלק ה3 לפקודה, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה, לפי הענין.
(ט1) על אף האמור בכל דין, לענין סעיף 105יג לפקודה, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה, יראו כמחיר המקורי של נייר ערך אשר נרכש מקרוב, כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, או מבעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה (בסעיף קטן זה - בעל שליטה), או שרכש בעל שליטה מחברה שבשליטתו, בתקופה שמיום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), במחיר גבוה ממחירו של נייר הערך בבורסה באותו מועד, את ממוצע ערכו של נייר הערך בתום כל אחד משלושת ימי המסחר בבורסה שקדמו ליום הרכישה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המחיר של נייר הערך שונה מממוצע ערכו כאמור.
(י) לענין חלק ה3 פרק שלישי לפקודה, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה, ולענין סעיף 129ג לפקודה, כנוסחו בסעיף 56 לחוק זה, על קרן נאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - חוק השקעות משותפות בנאמנות), אשר יחידותיה הוצעו לציבור בתשקיף לפני יום התחילה, ועל בעלי היחידות בה, יחולו הוראות אלה:
(1) החל ביום התחילה, תהפוך קרן הנאמנות לקרן נאמנות חייבת כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, אלא אם כן הודיע מנהל הקרן לנציב, עד 30 ימים לפני יום התחילה, על החלטתו כי הקרן תיחשב כקרן נאמנות פטורה או כקרן נאמנות מעורבת; ואולם רשאי מנהל הקרן לשנות את בחירתו בהודעה לנציב עד 3 ימי עסקים לאחר פרסומו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון), התשס"ג-2002.
(1א) (א) מנהל קרן לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לבעל יחידה כתוצאה ישירה בלבד מהחלטתו באשר לסיווג הקרן כקרן חייבת, כקרן פטורה או כקרן מעורבת, כהגדרתן בסעיף 105יא(א) לפקודה, לענין המס שיחול לגבי כל אחת מהן (להלן - מסלול המס), ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1) מנהל הקרן פעל בתום לב, משיקולים מקצועיים בלבד ולאחר שקיבל את הסכמת הנאמן;
(2) מנהל הקרן הודיע לנציב על מסלול המס, לרבות באשר לבחירה בקרן חייבת;
(3) מנהל הקרן הגיש לרשות ניירות ערך ולמפיץ דוח על מסלול המס שבחר לקרן בצירוף איגרת מידע כאמור בסעיף 130ב לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, כנוסחו בסעיף 79א לחוק זה;
(4) מנהל הקרן נקט את האמצעים הסבירים העומדים לרשותו להבטיח כי הודעה על מסלול המס שבו בחר מנהל הקרן לקרן, בצירוף איגרת המידע כאמור בפסקה (3) יישלחו בהקדם האפשרי לבעלי היחידות.
(ב) הנאמן לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לבעל יחידה כתוצאה ישירה בלבד מכך שנתן את הסכמתו למסלול המס שנבחר על ידי מנהל הקרן, ובלבד שפעל בתום לב ומשיקולים מקצועיים בלבד.
(2) ביקשה קרן נאמנות להיחשב החל ביום התחילה, כקרן נאמנות פטורה או כקרן נאמנות מעורבת, יחולו הוראות אלה:
(א) לענין בעל יחידה שהוא יחיד שהכנסתו מהיחידה אינה הכנסה מעסק והיחידה אינה יחידה בעסק כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, יראו כמחיר המקורי של היחידה את המחיר המקורי או את שוויה ביום התחילה, לפי הגבוה מביניהם, ויחולו הוראות סעיף 105יג לפקודה, בשינויים המחויבים;
(ב) לענין הוראות הפקודה ולענין הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה, יופחתו מהמחיר המקורי של היחידה רווחים שחולקו בתקופה שמיום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), על ידי מנהל קרן נאמנות שהפכה לקרן נאמנות פטורה או לקרן נאמנות מעורבת, או על ידי מנהל קרן נאמנות מסויגת כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות.
(ג) לענין בעלי יחידה שיום רכישתה לפני יום התחילה, יחולו הוראות סעיפים 105יז(א) או 105יח(א) לפקודה, לפי הענין, רק על חלק הרווחים שהופקו או שנצמחו ביום התחילה ואילך, ובמועד חלוקת הרווחים יראו כאילו חולקו לראשונה הרווחים שהופקו או שנצמחו לפני יום התחילה;
(ד) היו לקרן נאמנות פטורה או לקרן נאמנות מעורבת השקעות בנכסים או בניירות ערך לפני יום התחילה שאילו היו נמכרים לפני אותו יום היתה מכירתם חייבת במס (בסעיף זה - הנכסים החייבים), יראו את כל הנכסים החייבים כנמכרים ביום שלפני יום התחילה; ואולם תשלום המס יידחה למועד מכירתם בפועל של הנכסים החייבים או למועד אחר שקבע הנציב, והמס ישולם כשהוא מתואם מיום התחילה ועד ליום המכירה.
(3) ביקשה קרן נאמנות להתפצל לכמה קרנות נאמנות, יחולו הוראות אלה:
(א) הוראות סעיפים 105ב, 105ד ו-105ו לפקודה יחולו, בשינויים המחויבים;
(ב) לענין בעל יחידה שהוא יחיד שהכנסתו מהיחידה אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד והיחידה אינה יחידה בעסק כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, יראו כמחיר המקורי של היחידה את המחיר המקורי של היחידה בקרן המתפצלת או את שוויה ביום התחילה, לפי הגבוה מביניהם, ויחולו הוראות סעיף 105יג לפקודה, בשינויים המחויבים.
(4) (א) (1) מנהל קרן נאמנות שהיתה לקרן נאמנות חייבת בהתאם לאמור בפסקה (1), ואשר למעלה מ-75% מנכסיה בכל שנת המס 2003 היו איגרות חוב או מילווה קצר מועד, שמכירתם היתה פטורה ממס באותה שנה, כאמור בסעיף 97 לפקודה כנוסחו בסעיף 35 לחוק זה, רשאי להודיע לנציב עד יום ו' בכסלו התשס"ד (1 בדצמבר 2003) על בחירתו שהקרן תיחשב כקרן נאמנות פטורה או כקרן נאמנות מעורבת; הודיע כאמור, תהיה הקרן לקרן נאמנות פטורה או לקרן נאמנות מעורבת, לפי הענין, החל ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004);
(2) לענין פסקת משנה (1), חריגה מהשיעור הקבוע בה לתקופה מצטברת שאינה עולה על 10 ימים בשנת המס, לא תיחשב כאי עמידה בתנאי פסקת משנה (1).
(ב) לא הודיע מנהל הקרן כאמור בפסקת משנה (א)(1), תישאר הקרן קרן נאמנות חייבת, ויראו את המחיר המקורי של כל נייר ערך, למעט ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 105יא לפקודה כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה, כממוצע ערכו בתום שלושת ימי המסחר האחרונים בבורסה בשנת המס 2003.
(ג) ביקשה קרן הנאמנות להיחשב כקרן נאמנות פטורה או כקרן נאמנות מעורבת, יראו את כל נכסיה כנמכרים ביום האחרון בשנת המס 2003, ואולם תשלום המס יידחה למועד מכירת הנכסים בפועל, או למועד אחר שקבע הנציב, והמס ישולם כשהוא מתואם מהיום האחרון בשנת המס 2003 ועד ליום המכירה; במכירת ניירות הערך בפועל יראו את המחיר המקורי של כל נייר ערך, למעט ניירות ערך זרים כמשמעותם בפסקת משנה (ב), כממוצע ערכו בתום שלושת ימי המסחר האחרונים בבורסה בשנת המס 2003; במכירת יחידה בקרן נאמנות כאמור בפסקה זו, יראו את המחיר המקורי כשווי היחידה ביום האחרון של שנת המס 2003 (להלן - יום המעבר), ובלבד שאילו נמכרה או נפדתה ביום המעבר היתה מכירתה כאמור, פטורה ממס, ויראו את יום המעבר כיום הרכישה;
(5) קרן נאמנות חייבת תהיה רשאית לחשב הפסד ממכירת נייר ערך זר בשנת המס 2003 בלבד, כסכום השווה למכפלת הסכום השלילי במטבע החוץ, המתקבל מהפחתת המחיר המקורי ממחיר המכירה בשער מטבע החוץ ליום המכירה; לענין פסקה זו -
"מטבע חוץ" - המטבע שבו נרכש נייר הערך הזר;
"נייר ערך זר" - כמשמעותו בפסקה (4)(ב).
(יא) לענין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 9(16א), (16ב) ו-(18א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, ואת הסכומים הנקובים בסעיף 125ד לפקודה כנוסחו בסעיף 53 לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002).
(יב) הוראות סעיף 125ג לפקודה, כנוסחו בסעיף 53 לחוק זה, וכן ביטול סעיף 5 לחוק עידוד החיסכון הנחות ממס וערבות למלוות, התשט"ז-1956, כאמור בסעיף 80 לחוק זה, ביטול סעיף 7(ב) לחוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד-1984, כאמור בסעיף 80א לחוק זה, ומחיקת פסקאות (2) ו-7 של סעיף 4 לחוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979, כאמור בסעיף 80ב לחוק זה, יחולו כך:
(1) לענין ריבית ורווח שמקורם בקופות גמל או בתכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים - על ריבית ורווחים שנצמחו ביום התחילה ואילך, על הפקדות שבוצעו בקופות גמל ביום התחילה ואילך, ובקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א) לפקודה, או בתכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים - על הפקדות או תשלומים ששולמו ביום כ"ו בכסלו התשס"ג (1 בדצמבר 2002) ואילך, לפי הענין;
(2) לענין ריבית שמקורה באיגרות חוב, בפיקדונות ובתכניות חיסכון, אשר הופקה, נצמחה או נצברה ביום התחילה ואילך, גם אם שולמה בתקופה שמיום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), ועל כל אחד מאלה:
(א) איגרות חוב שהונפקו או הוצאו ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) ואילך;
(ב) פיקדונות או תכניות חיסכון שאושרו או שנפתחו ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) ואילך, ולגבי תכניות חיסכון ופיקדונות שאושרו ונפתחו קודם לכן - על ריבית, שהופקה או שנצמחה לאחר המועד שבו ניתן היה למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון;
(3) לענין ריבית על איגרות חוב נסחרות - על איגרות חוב כאמור שהונפקו או שהוצאו ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) ואילך;
(4) לענין ריבית על מילווה קצר מועד - על מילווה כאמור שהונפק ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) ואילך;
(5) לענין ריבית על מילווה המדינה - על מילווה כאמור שהונפק ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) ואילך;
(6) לענין סעיף קטן זה, "ריבית" - לרבות דמי ניכיון.
(יג) חובת דיווח כאמור בסעיף 131(א)(5ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 57 לחוק זה, תחול לגבי שנת המס 2002, גם לגבי מי שבשנת המס 2002 יצר נאמנות או שקיבל מכספי הנאמנות סכום העולה על 100,000 שקלים חדשים.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ב, 530; תשס"ג, 122, 143, 428; תשס"ה, 54, 814.
2 סעיפים 69 ו-80 (א) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 814 ו-819) קובעים:
"69. תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) - מס' 4
בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 (להלן - תיקון 132 לפקודה), בסעיף 89, במקום סעיף קטן (ט) יבוא:
"(ט) תחילתם של סעיפים 105יב ו-105טו לפקודה, כנוסחם בסעיף 46 לחוק זה, לענין איגרת חוב, נייר ערך מסחרי ומילווה קצר מועד, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), והם יחולו על מכירה או פדיון של איגרת חוב, נייר ערך מסחרי ומילווה קצר מועד שהונפקו או שהוצאו ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) או אחריו."
80. תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (להלן - יום התחילה), אלא אם כן נאמר לענין מסוים במפורש אחרת."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ