אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964

חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964

חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964 1
(החוק עם התיקונים בתוקף מיום 15.2.2010 לפי ס"ח, 365)
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ט)
בחוק זה -
"חלקה" - בשטח שבו נעשה סידור זכויות הקנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) - חלקת רישום הרשומה לפי אותה פקודה;
בכל מקום אחר - יחידת הרישום בפנקסי המקרקעין, ובאין פנקסים כאלה - שטח קרקע רצוף שבבעלות של אדם אחד או של מספר בני-אדם ביחד;
"חוק רכישה" -
אחד מאלה:
פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943;
פקודת בנין ערים, 1936;
פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943;
פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן);
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
"חלקה מקורית" - חלקה כפי שהיתה ערב הרכישה הראשונה לפי כל חוק רכישה.
2. הגבלת הרכישה ללא תשלום פיצויים (תיקון: תשכ"ט)
(א) נרכש מכוח חוק רכישה חלק מחלקה ולאחר מכן נרכש, בין מכוח אותו חוק ובין מכוח חוק רכישה אחר, חלק נוסף מאותה חלקה, לא יעלה, על אף האמור בחוק רכישה, השטח הכולל, שנרכש ללא תשלום פיצויים בכל רכישות אלה ביחד, על אחוז מכסימלי משטח החלקה המקורית כמפורט בסעיף זה, ועל העודף ישולמו פיצויים לפי חוק הרכישה שמכוחו בוצעה הרכישה האחרונה.
(ב) האחוז המכסימלי לפי סעיף זה הוא 40 - אם בין הרכישות היתה רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וזאת בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), ו-25 - בכל מקרה אחר.
(ג) היתה בחלקה פלונית רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, יהיה האחוז המכסימלי של כל הרכישות באותה החלקה, מכוח חוקי רכישה אחרים ביחד, כאמור בסעיף קטן (א) - 25.
3. מועד הרכישה - מה הוא (תיקון: תשכ"ט)
המועד שבו רואים שטח כנרכש מכוח חוק רכישה לענין חוק זה, הוא:
(1) ברכישה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 - המועד שבו פורסמה ברשומות ההודעה לפי סעיף 5(1) לאותה פקודה בדבר הכוונה לרכוש לצרכי ציבור את החלקה או כל חלק ממנה;
(2) ברכישה מכוח פקודת בנין ערים, 1936 - המועד של תחילת תקפה של תכנית בנין עיר, הקובעת שהחלקה או כל חלק ממנה יופקעו ללא תשלום פיצויים, או יועברו על שם רשות ציבורית ללא תמורה, או הקובעות הוראה כיוצאת באלה שמטרתה להוציא את החלקה או כל חלק ממנה מידי בעליה ללא תשלום פיצויים;
(3) ברכישה מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 - מועד תחילתו של הצו המטיל את הפקודה על הדרך שמדובר בה באותו צו;
(4) ברכישה מכוח פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) - מועד ביצוע ההפקעה לפי סעיף 5(3) לאותה פקודה;
(5) ברכישה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה--1965המועד שבו ניתנה לבעל החלקה ההודעה על הכניסה אליה לפי סעיף 190(ב) לאותו חוק, ואם היו לה בעלים אחדים - המועד שבו ניתנה ההודעה האחרונה כאמור.
4. חישוב האחוז המקסימלי (תיקון: תשכ"ט)
לענין חישוב האחוזים של חלקה שמותר לרכוש לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים -
(1) אין מביאים בחשבון רכישה מכוח חלוקה חדשה לפי סעיף 20א לפקודת בנין ערים, 1936, ולפי סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
(2) אין נפקא מינה אם בעודף החלקה המקורית, הנשאר אחרי הרכישה הראשונה וכל רכישה שלאחריה, חל שינוי בקנין, או שינוי עקב חלוקתה של החלקה ליחידות רישום אחדות או עקב איחודה עם חלקות אחרות;
(3) מביאים בחשבון גם רכישות שהיו לפני תחילתו של חוק זה.
5. התאמת פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור, 1943)
מקום שיש לשלם פיצויים מכוח הוראות חוק זה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, יבוא, לענין סעיף 20(2) (ב) לאותה פקודה, עשרים וחמישה אחוז למאה משטח החלקה המקורית במקום רבע מכלל שטחו של המגרש שנלקח.
6. השתתפות מספר מפקיעים בתשלום פיצויים
מקום שיש לשלם פיצויים בעד רכישה מכוח הוראות חוק זה, יהא האדם שרכש חלק מהחלקה המקורית מכוח חוק רכישה, תוך שנה אחת לפני שרכש החייב בתשלום פיצויים כאמור, חייב להשתתף בתשלום אותם הפיצויים לפי חלקו ברכישות.
7. ביטול רכישה
בטלה רכישה לפי חוק רכישה, אין מביאים אותה בחשבון לענין חוק זה, מיום הביטול.
8. הצמדת פיצויים (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תשמ"א, תשנ"ה2, תשס"ג3, תש"ע) 4
(א) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% עד יום ט' בניסן התשנ"ג (31 במרס 1993), על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן התשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 (להלן - תיקון מס' 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה ,הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תחילתו של חוק מס' 3 ואילך לפי זה:
(1) הריבית תחושב ממועד הרכישה עד יום התשלום בפועל או הפקדת הסכום לזכות בעל הזכויות לפי האמור בסעיף קטן (ב).
(2) ההצמדה תחושב על פי עליית מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים או הפקדתם לעומת המדד שפורסם לחודש שבו חל מועד הרכישה.
(ב) (1) הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל החשב הכללי במשרד האוצר; על סכום שהופקד כאמור יווספו מיום ההפקדה ועד ליום התשלום בפועל, הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, בניכוי שתי נקודות אחוז;
(2) על הפקדת סכום לזכות בעל הזכויות ישלח לו רוכש הזכויות הודעה בדואר רשום על פי מענו המצויין באגף מס רכוש וקרן פיצויים, אולם באין מען מצויין כאמור, יהא רוכש הזכויות רשאי למסור את ההודעה בדרך שבה נמסרת הודעה על פי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.
(ג) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לפני יום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977), יחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינויים אלה:
(1) (בוטלה).
(2) לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1974, ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד;
(3) (בוטלה)
(ד) נרכשו זכויות במקרקעין מכוח הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, למעט הרשאה כאמור שניתנה לרשות הפיתוח. תובא בחשבון, לענין חישוב ההצמדה, רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1977.
9. (בוטל) (תיקון: תשנ"ה2)
9א. תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת (תיקון: תשל"ח, תשנ"ה2, תש"ע) 4
(א) תוך תשעים יום מיום שקיבל רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין או מיום איתור בעל הזכויות, לפי המאוחר ביניהם, רוכש הזכויות ישלם לבעל הזכויות שנרכשו, על חשבון פיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.
(א1) לא קנה רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין בתוך תשעים ימים מיום שפורסמה הודעה כאמור בסעיף 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן פקודת הקרקעות), וברכישה מכוח חוק רכישה שלפיו אין חובה לפרסם הודעה כאמור בתוך תשעים ימים מהיום שבו רשאי רוכש הזכויות לדרוש את מסירת ההחזקה במקרקעין, זכאי בעל הזכויות שנרכשו לדרוש מרוכש הזכויות את הפיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, כנגד מסירת החזקתו במקרקעין; דרש בעל הזכויות שנרכשו פיצויים כאמור, ישלם לו רוכש הזכויות, בתוך תשעים ימים ממועד מסירת ההחזקה במקרקעין, את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.
(ב) (בוטל)
10. סייג (תיקון: תשל"ח, תשנ"ה2)
על אף האמור בסעיף 8, אם קבע בית משפט כי בעל הזכויות שנרכשו מנע, שלא כדין, את מסירת החזקה במקרקעין, לא ישולמו לו הפרשי הצמדה וריבית, לפי כל דין, אלא בנסיבות מיוחדות שקבע בית המשפט ומנימוקים שיירשמו.
11. מיסים ותשלומי חובה (תיקון: תשל"ח, תשמ"א, תש"ע) 4
(א) תשלום הפיצויים או הפקדתם לפי סעיף 8 לא ייעשה אלא לאחר ששולמו המסים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים החלים, עד מועד הרכישה, על הזכויות שנרכשו וכן מס שבח מקרקעין החל בשל הרכישה.
(ב) לא שילם בעל הזכויות את התשלומים האמורים, רשאי רוכש הזכויות לשלמם מתוך הפיצויים שעליו לשלם.
12. סמכות לשנות שיעורי ריבית והצמדה
שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את שיעורי הריבית וההצמדה האמורים בסעיף 8.
13. תנאי לתשלום פיצויים (תיקון: תשל"ח)
תשלום פיצויים על פי חוק זה, למעט הסכום המשולם לפי סעיף 9א, מותנה בכך שבעל הזכויות שנרכשו ויתר בכתב על כל תביעה ותשלום הקשורים לרכישת הזכויות.
13א. דרכי הפקדה (תיקון: תשמ"א, תש"ע) 4
שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי הפקדת הפיצויים אצל החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות פרטים שיש למסור לחשב הכללי בעת ההפקדה.
13ב. פטור מלא או חלקי מתשלום פיצויים - סייג לתחולה (תיקון: תש"ע) 4
על אף האמור בכל דין, החל ביום תחילתו של תיקון מס' 3 (בסעיף זה - המועד הקובע), יחולו הוראות סעיף 20 לפקודת הקרקעות וכן הוראות סעיפים 2, 4 ו-5 לחוק זה, רק על רכישה כמפורט להלן:
(1) רכישה לפי הוראות חוק רכישה שנעשתה לפני המועד הקובע;
(2) רכישה לפי הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או רכישה בידי רשות מקומית מכוח הרשאה שניתנה לה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות, בין שנעשתה לפני המועד הקובע ובין לאחריו.
14. ביצוע (תיקון: תשל"ח)
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשכ"ד, 122; תשכ"ט, 52; תשל"ז, 148; תשל"ח, 120; תשמ"א, 124; תשמ"ד, 90; תשמ"ו, 57; תשמ"ח, 155; תשנ"ה, 107; תשס"ג, 537; תש"ע, 365.
2 סעיפים 6 ו-7 לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 8), התשנ"ה-1995 (ס"ח תשנ"ה, 107) קובעים:
"6. תחילה, תחולה וקיום תוקף
(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 5, ביום י' בניסן התשנ"ג (1 באפריל 1993) (להלן - יום התחילה), והוראותיו יחולו גם על רכישה שנעשתה לפני יום התחילה ביחס לאותו חלק מהפיצויים שטרם שולם.
(ב) הוראות סעיף 8(ב)(1) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו גם על סכומי הפיצויים המופקדים אצל האפוטרופוס הכללי או אצל החשב הכללי במשרד האוצר ביום התחילה.
7. הוראות מעבר
על אף האמור בסעיף 6(א) ו-(ב), בעל זכויות ששולמו לו פיצויים כאמור בסעיף 8 לחוק העיקרי, מיום התחילה ואילך ולפני פרסומו של חוק זה, תשולם לו יתרת הפרשי הצמדה וריבית, כאמור בסעיף 8 לחוק העיקרי ובכפוף לסעיף 4 לחוק זה, מיום ששולמו לו הפיצויים ועד יום התשלום בפועל של היתרה האמורה."
3 סעיף 2 לחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור (תיקון מס' 9), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 537) קובע:
"2. תחולה
הוראות סעיף 8(ג)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על פיצויים, כולם או חלקם, שטרם שולמו ערב תחילתו של חוק זה, או שתלוי ועומד לגביהם ביום כ"ה באייר התשס"ג (27 במאי 2003) הליך בבית משפט."
4 סעיפים 27, ו-28 לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע (ס"ח תש"ע, 367) קובעים לגבי תיקון סעיפים 8, 9א, 11, 13א והוספת סעיף 13ב:
"27. תחולה והוראות מעבר
(א) בכפוף להוראות סעיף זה, יחול חוק זה על קרקע שפורסמה לגביה הודעה לפי 27 סעיף 5 לפקודה, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ביום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה יום התחילה) ואילך.
(ב) בקרקע כמפורט להלן, רשאי שר האוצר או שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לפי העניין, להשתמש לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר, בכפוף להוראות כל דין, בלא תשלום פיצוי נוסף בשל כך, ואולם לגבי קרקע שנרכשה לפי הוראות חוק התכנון והבניה לא יחולו הוראות סעיף קטן זה וימשיכו לחול לגביה הוראות החוק האמור:
(1) קרקע שנרכשה לפני יום התחילה לפי הוראות הפקודה או לפי הוראות פקודת הדרכים, ולפני היום האמור מומש לגביה הצורך הציבורי שלשמו נרכשה או צורך ציבורי אחר;
(2) קרקע שביום התחילה חלפו 25 שנים לפחות ממועד פרסום ההודעה לגביה לפי סעיף 7 לפקודה;
(3) קרקע שביום התחילה חלפו 25 שנים לפחות ממועד תחילתו של צו שהחיל עליה את פקודת הדרכים ושהוצא מכוח סעיף 3 או 11 לפקודה האמורה.
(ג) קרקע שפורסמה לגביה הודעה לפי סעיף 5 לפקודה לפני יום התחילה או שצו כאמור בסעיף קטן (ב)(3) שהוצא לגביה נכנס לתוקפו לפני היום האמור, ולא מתקיימות לגביה הוראות סעיף קטן (ב), למעט קרקע כאמור שרוכש הזכויות בה בהתאם להוראות הפקודה או פקודת הדרכים, לפי העניין, העבירה לאחר, ולמעט קרקע כאמור שנרכשה לפי הוראות חוק התכנון והבניה, יחולו לגביה סעיפים 8, 14 עד 14ד לפקודה, כנוסחם בסעיפים 9, 14 ו-15 לחוק זה, בשינויים אלה:
(1) תקופת התחלת הביצוע לגבי אותה קרקע תהיה 8 שנים מיום התחילה, ואולם רשאי שר האוצר, במהלך התקופה האמורה, להאריכה בתקופה נוספת, בהחלטה מנומקת בכתב, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על 17 שנים מיום התחילה; על הארכת תקופת התחלת הביצוע לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 7ב(ב) לפקודה, כנוסחן בסעיף 8 לחוק זה, בשינויים המחויבים;
(2) התקופה הקובעת כמשמעותה בסעיף 14ד לפקודה, כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה, תהיה, לגבי אותה קרקע, התקופה הארוכה מבין אלה:
(א) 25 שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 7 לפקודה או ממועד תחילתו של צו כאמור בסעיף קטן (ב)(3), לפי העניין;
(ב) תקופת התחלת הביצוע כאמור בפסקה (1), בתוספת שנה אחת.
(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), קרקע שניתנה לגביה הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודה לפני יום התחילה, תוקנה לשר האוצר, לפי הוראות סעיף 19 לפקודה, אם לא הוקנתה לפני יום התחילה לאדם שלו ניתנה ההרשאה; קרקע מסוימת מתוך קרקע כאמור שהתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (ב)(2) שלא ממומש לגביה הצורך הציבורי שלשמו נרכשה, תוקנה לשר האוצר, אף אם הוקנתה לפני יום התחילה לאדם שלו ניתנה ההרשאה; הוסכם בין שר האוצר לבין האדם שלו ניתנה ההרשאה כי הקרקע תוקנה לאותו אדם, רשאי שר האוצר לוותר על זכותו לפי סעיף קטן זה בתנאים שעליהם יורה בכפוף לתקנות שיקבע בעניין זה, באישור ועדת הכספים של הכנסת; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הרשאה שניתנה לרשות מקומית
(ה) סעיפים 8, 11(א) ו-13א לחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964, כנוסחם בסעיף 23 לחוק זה, יחולו גם על רכישה כמשמעותה בחוק האמור שנעשתה לפני יום התחילה, ואולם הם יחולו רק על פיצויים, כולם או חלקם, שערב יום התחילה טרם שולמו או טרם הופקדו, לפי העניין.
28. תקנות ראשונות
תקנות לפי סעיף 9א(ו)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, יותקנו בתוך 90 ימים 28 תקנות ראשונות מיום התחילה; עד להתקנת התקנות האמורות הסמכות להכריע בהשגות לפי סעיף 9א לפקודה, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, תהא נתונה לשמאי המכריע כאמור באותו סעיף.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ