אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס"ח-2008

חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס"ח-2008

חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס"ח-2008 1
1. מטרת החוק
חוק זה מטרתו לקבוע הסדרים מיוחדים כדי להביא לקיצור הליכי תכנון ולקידום פיתוח, הרחבה או הקמה של יישובים, לשם הסדרת יישובם של הזכאים לפי חוק זה.
2. הגדרות ופרשנות
(א) בחוק זה -
"ביצוע תשתיות" - סלילת דרכים, הכשרת קרקע לבניה והעברת קווי מים, חשמל וביוב;
"הסכם התיישבות" - הסכם לצורך התיישבות ביישוב מהיישובים המנויים בפרטים 1 עד 4 לתוספת הראשונה, לרבות הסכם העתקה לפי סעיף 85 לחוק ההתנתקות, וכן הסכם או כתב התחייבות בנוסח כפי שתקבע הממשלה;
"זכאי" - זכאי לפיצוי לפי סימן א' לפרק ה' בחוק ההתנתקות, שמרכז חייו ביום הקובע היה ביישוב מפונה; לעניין זה, "מרכז חיים" ו"היום הקובע" - כהגדרתם בחוק ההתנתקות;
"חוק ההתנתקות" - חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005;
"חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"מפונה" - זכאי, וכן מי שזכאי לפיצוי לפי סעיפים 35, 36 או 38 לחוק ההתנתקות או למענק אישי בשל ותק לפי סעיף 46 לחוק האמור;
"תכנית ליישוב מפונים" - תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה לגבי יישוב מהיישובים המנויים בפרטים 1 עד 4 לתוספת הראשונה, ובלבד שמנהל המינהלה קבע כי התכנית דרושה לצורך סיוע למפונים;
"השר" - ראש הממשלה.
(ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק ההתנתקות, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. הליכי תכנון ופיתוח, הקמה וביצוע של תשתיות (תיקון: תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009
(א) בלי לגרוע מחובותיה לפי כל דין במסגרת הטיפול ביישובם של זכאים אחראית הממשלה, ליזום הליכי תכנון של תכניות הדרושות לסיוע למפונים.
(ב) בלי לגרוע מחובותיה לפי כל דין, אחראית הממשלה לפתח, להקים ולבצע תשתיות ביישובים בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ו).
(ג) (1) הממשלה תתקשר בהסכמי התיישבות עם מפונים ועם כל גורם אחר שסברה כי יש צורך שיהיה צד להסכם (להלן - צד נוסף) בתקופה כמפורט בלוח הזמנים שבתוספת השניה; לא נכרת הסכם התיישבות כאמור בתקופה האמורה, תציע הממשלה מיד עם סיום התקופה למפונים ולצד נוסף הצעה להתקשרות בהסכם התיישבות.
(2) הצעה כאמור בפסקה (1) תעמוד בתוקפה למשך 60 ימים מיום שנמסרה; לא קיבלו מפונים וצד נוסף את ההצעה בתום 60 הימים - תפקע ההצעה והוראות סעיף זה לא יחולו לעניין אחריותה של הממשלה לגבי היישוב נושא ההצעה, וכן לגבי משא ומתן להסכם התיישבות אם התקיים לאחר פקיעת ההצעה.
(3) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך תקופה כמפורט בתוספת השניה, והוראות סעיף קטן זה יחולו גם על התקופה המוארכת.
(ד) הממשלה אחראית לכך שמינהל מקרקעי ישראל יהיה ערוך להתקשר בהסכמים הנדרשים עם מפונים בתוך 60 ימים מהמועד שבו התקיימו כל אלה, ובלבד שחלפו 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה:
(1) קיימת תכנית מאושרת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה;
(2) הממשלה התקשרה עם המפונים בהסכם התיישבות;
(3) הוסר כל שעבוד או עיקול או בוטלה כל זכות אחרת הנוגדת את הזכויות לפי הסכם ההתיישבות לגבי המקרקעין נושא ההתקשרות, בהתאם לתנאים וללוח הזמנים להסרה או לביטול, לפי העניין, כפי שנקבעו בהסכם ההתיישבות;
(4) לא קיימת מניעה אחרת לפי כל דין להתקשר בהסכמי התיישבות עם המפונים.
(ה) (1) בתוך תשעה חודשים מהמועד שנחתמו הסכמים בין מינהל מקרקעי ישראל ובין מפונים, אחראית הממשלה לפתח ולבצע תשתיות כך שיהיה ניתן להתחיל בפועל בבניית בתי מפונים ביישוב, לרבות כל הדרוש לקבלת היתר בניה (להלן - פיתוח תשתיות); ואולם לגבי היישובים המנויים בפרט 5 לתוספת הראשונה תהיה הממשלה אחראית לפיתוח תשתיות בתוך שנה מהמועד האמור.
(2) הממשלה לא תהיה אחראית לעיכוב בלוח הזמנים בכל הנוגע לפיתוח תשתיות בשל מניעה שנגרמה לפי כל דין; הממשלה תעשה מאמץ סביר להסרת מניעה כאמור.
(ו) (1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1 עד 4 לתוספת הראשונה.
(2) הוראות סעיף קטן (ג) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1, 2 ו-4 לתוספת הראשונה; ואולם לגבי שמות יישובים בתוספת השניה שלצדם מצוין "בוצע", יראו את הממשלה כמי שמילאה את אחריותה לפי הוראות אותו סעיף קטן.
(3) הוראות סעיף קטן (ד) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1 ו-2 לתוספת הראשונה.
(4) הוראות סעיף קטן (ה) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרט 1 לתוספת הראשונה.
3. הליכי תכנון ופיתוח, הקמה וביצוע של תשתיות (תיקון: תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010
(א) בלי לגרוע מחובותיה לפי כל דין במסגרת הטיפול ביישובם של זכאים אחראית הממשלה, ליזום הליכי תכנון של תכניות הדרושות לסיוע למפונים.
(ב) בלי לגרוע מחובותיה לפי כל דין, אחראית הממשלה לפתח, להקים ולבצע תשתיות ביישובים בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ו).
(ג) (1) הממשלה תתקשר בהסכמי התיישבות עם מפונים ועם כל גורם אחר שסברה כי יש צורך שיהיה צד להסכם (להלן - צד נוסף) בתקופה כמפורט בלוח הזמנים שבתוספת השניה; לא נכרת הסכם התיישבות כאמור בתקופה האמורה, תציע הממשלה מיד עם סיום התקופה למפונים ולצד נוסף הצעה להתקשרות בהסכם התיישבות.
(2) הצעה כאמור בפסקה (1) תעמוד בתוקפה למשך 60 ימים מיום שנמסרה; לא קיבלו מפונים וצד נוסף את ההצעה בתום 60 הימים - תפקע ההצעה והוראות סעיף זה לא יחולו לעניין אחריותה של הממשלה לגבי היישוב נושא ההצעה, וכן לגבי משא ומתן להסכם התיישבות אם התקיים לאחר פקיעת ההצעה.
(3) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך תקופה כמפורט בתוספת השניה, והוראות סעיף קטן זה יחולו גם על התקופה המוארכת.
(ד) הממשלה אחראית לכך שרשות מקרקעי ישראל תהא ערוכה להתקשר בהסכמים הנדרשים עם מפונים בתוך 60 ימים מהמועד שבו התקיימו כל אלה, ובלבד שחלפו 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה:
(1) קיימת תכנית מאושרת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה;
(2) הממשלה התקשרה עם המפונים בהסכם התיישבות;
(3) הוסר כל שעבוד או עיקול או בוטלה כל זכות אחרת הנוגדת את הזכויות לפי הסכם ההתיישבות לגבי המקרקעין נושא ההתקשרות, בהתאם לתנאים וללוח הזמנים להסרה או לביטול, לפי העניין, כפי שנקבעו בהסכם ההתיישבות;
(4) לא קיימת מניעה אחרת לפי כל דין להתקשר בהסכמי התיישבות עם המפונים.
(ה) (1) בתוך תשעה חודשים מהמועד שנחתמו הסכמים בין רשות מקרקעי ישראל ובין מפונים, אחראית הממשלה לפתח ולבצע תשתיות כך שיהיה ניתן להתחיל בפועל בבניית בתי מפונים ביישוב, לרבות כל הדרוש לקבלת היתר בניה (להלן - פיתוח תשתיות); ואולם לגבי היישובים המנויים בפרט 5 לתוספת הראשונה תהיה הממשלה אחראית לפיתוח תשתיות בתוך שנה מהמועד האמור.
(2) הממשלה לא תהיה אחראית לעיכוב בלוח הזמנים בכל הנוגע לפיתוח תשתיות בשל מניעה שנגרמה לפי כל דין; הממשלה תעשה מאמץ סביר להסרת מניעה כאמור.
(ו) (1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1 עד 4 לתוספת הראשונה.
(2) הוראות סעיף קטן (ג) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1, 2 ו-4 לתוספת הראשונה; ואולם לגבי שמות יישובים בתוספת השניה שלצדם מצוין "בוצע", יראו את הממשלה כמי שמילאה את אחריותה לפי הוראות אותו סעיף קטן.
(3) הוראות סעיף קטן (ד) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1 ו-2 לתוספת הראשונה.
(4) הוראות סעיף קטן (ה) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרט 1 לתוספת הראשונה.
5-4. (שולבו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
6. שינוי התוספת
השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת הראשונה.
7. ביצוע ותקנות
השר הממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; תקנות לביצוע הוראות חוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יותקנו לאחר התייעצות עם שר הפנים.
תוספת ראשונה
(סעיפים 2, 3 ו-6)
1. אמציה, אשקלון (ולעניין שכונת הרצוג בלבד), בוסתן הגליל, בת הדר, חזן, חלוצית 1, חלוצית 4, חפץ חיים, יד בנימין, יד חנה, יסודות, מבקיעים, מרשם, ניצן, ניצנים, עין צורים, תלמי יפה.
2. שומריה, שוקדה.
3. אבני איתן, מגן שאול.
4. נווה ים, פלמחים.
5. אציה, חזן, מרשם.
תוספת שניה
(סעיף 3)
1 .אמציה - 4 חודשים
2. אשקלון (לעניין שכונת הרצוג בלבד), בוצע
3. בוסתן הגליל - בוצע
4. בת הדר - בוצע
5. חזן - חודשיים
6. חלוצית 1, חודשיים
7. חלוצית 3-4 חודשים
8. חפץ חיים - 3 חודשים
9. יד בנימין - בוצע
10. יד חנה - בוצע
11. יסודות - 4 חודשים
12. מבקיעים - בוצע
13. מגן שאול - בוצע
14. מרשם - חודשיים
15. נווה ים - 4 חודשים
16. ניצן - בוצע
17. ניצנים - בוצע
18. עין צורים - 5 חודשים
19. פלמים - 4 חודשים
20. שומריה - בוצע
21. שוקדה - 6 חודשים
22. תלמי יפה - בוצע
___________________________________
1 ס"ח תשס"ח, 410; תשס"ט, 329.
2 סעיף 49 (ב)(ג)(ד) לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 329) קובע לגבי תיקון סעיף 3:
"49 תחילה ותחולה
(ב) תחילתו של שם החוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ותחילתם של סעיפים 1א, 2, 2א, 3, 4, 4יב, 4טו(א) ו-(ב), 4כב ו- 8(א) ו-(ג) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 3, 4 , 5, 7, 8( 1) ו-(2), 10 ו- 11 לחוק זה, ושל סעיפים 14 עד 48 , ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010 ).
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשות מקרקעי ישראל לא תחל לפעול אלא לאחר שנחתם הסכם קיבוצי המסדיר את זכויותיהם של עובדי מינהל מקרקעי ישראל.
(ד) אין בהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) כדי למנוע את ביצוען של שאר הוראות חוק זה שאין להן השלכה על זכויות העובדים."
_______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ