אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז-1957

חוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז-1957

חוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז-1957 1
1. פיקוח על יצוא תוצרת מן החי
ראה שר החקלאות צורך להטיל פיקוח על יצואם של בעלי-חיים, חלקיהם או תנובתם, של שימורי בעלי-חיים או של מוצרים המופקים מבעלי-חיים, כדי להבטיח כי מצרכים אלה יוכשרו להתחרות בשווקי חוץ-לארץ, רשאי הוא, בהודעה ברשומות, להכריז על כל סוג ממצרכים אלה כי הם תוצרת מן החי לענין חוק זה.
2. מינוי מנהל
שר החקלאות ימנה, בהודעה ברשומות, מנהל שירותי-בקורת לענין חוק זה (להלן - מנהל).
3. מינוי מבקרים
שר החקלאות ימנה מבקר או מבקרים לענין חוק זה (להלן - מבקר).
4. איסור יצוא ללא בדיקה (תיקון: תשי"ז)
(א) לא ייצא אדם תוצרת מן החי אלא אם הגישה תחילה למבקר לבדיקה והמבקר אישרה בכתב כראויה ליצוא בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה, והמייצא מילא אחרי התנאים שבכתב האישור.
(ב) מבקר רשאי בתהליך הבדיקה להיעזר על ידי אחרים, בין שהם עובדי המדינה ובין שהם מוסדות-בדיקה מקצועיים או מדעיים או יחידים שאין עסקם בייצור, במסחר או בייצוא של התוצרת העומדת להיבדק או של תוצרת דומה.
(ג) סירב מבקר לאשר תוצרת מן החי כראויה ליצוא יתן ליצואן תעודה המפרשת את נימוקי הסירוב.
(ד) שר החקלאות יקבע בתקנות הוראות בדבר המועדים, שבהם חייב מבקר להודיע החלטתו בדבר אישור תוצרת מן החי לפי סעיף זה; לא הודיע המבקר תוך המועד האמור, רואים את הדבר כאילו ניתן האישור.
5. ביטול האישור
אם לאחר מתן האישור חלו בתוצרת מן החי שינויים עד כדי לעשותה בלתי-ראויה ליצוא לפי חוק זה, רשאי מבקר שהוסמך לכך על ידי המנהל לבטל את האישור, ודין ביטול האישור כדין סירוב לאשר.
6. סמכות לפקח ולתת הוראות
המנהל וכל מבקר רשאים לפקח על איסופה של תוצרת מן החי המיועדת ליצוא, על מיונה, אריזתה, פיסטורה, עיקורה, חיטויה, החסנתה, הובלתה, שימורה וייצורה, וכן רשאים הם להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקום שבו נמצאת תוצרת מן החי כאמור, למעט בית-מגורים, כדי לעשות פעולה שהם מוסמכים לה וליתן לכל אדם הממונה על הטיפול בתוצרת כל הוראה שמגמתה קיום חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו.
7. סירוב לבדוק תוצרת (תיקון: תשי"ז)
(א) נוכח מבקר שלא קויימה בתוצרת מן החי תקנה או הוראה אחרת לפי חוק זה, רשאי הוא להודיע לבעל התוצרת, בהודעה מנומקת בכתב, שהתוצרת אינה ראויה לבדיקה, ומשניתנה הודעה כאמור, רשאי כל מבקר לסרב ולבדוק את התוצרת, זולת אם לא חל שינוי בתוצרת עקב אי-הקיום או שחל שינוי אך המצב הוחזר לקדמותו, והתקנה או ההוראה קויימה, וניתנה על כך הודעה למבקר תוך זמן סביר.
(ב) לא ניתנה למבקר או למנהל, לפי דרישתם, אפשרות סבירה להשתמש לגבי תוצרת פלונית בסמכות פיקוח לפי חוק זה, רשאי מבקר ליתן לבעל התוצרת הודעה כאמור בסעיף-קטן (א) ומשניתנה ההודעה רשאי כל מבקר לסרב לבדוק את התוצרת, זולת אם נתן בעל התוצרת למבקר או למנהל, תוך זמן סביר, הודעה בכתב כי הוא מוכן ליתן לו אפשרות להשתמש בסמכותו כאמור והאפשרות ניתנה מיד לאחר שנדרש לכך.
(ג) הודעת מבקר לפי סעיף זה תינתן בהקדם סביר לאחר שאירע המקרה ששימש עילה למתן ההודעה, ואם אירע המקרה שלא בנוכחותו - לאחר שנודע לו עליו עקב בדיקה או ביקור במקום.
(ד) לענין סעיף זה "בעל תוצרת מן החי" - לרבות מי שהתוצרת נמצאת בשליטתו אותה שעה.
8. ועדות ערר
שר החקלאות ימנה, בהודעה ברשומות, ועדות-ערר של שלושה לענין חוק זה. חבר אחד לפחות בועדות-ערר יהיה נציג הציבור, ולא יותר מחבר אחד יהיה אדם הכפוף למרותו של שר החקלאות. המנין החוקי של ועדת-ערר יהיה שנים; היו הדעות שקולות, יכריע היושב-ראש.
9. ערר על החלטת מבקר
(א) סירב המבקר לאשר תוצרת מן החי כראויה ליצוא או שהתנה באישור כאמור תנאים הנראים למבקש בלתי-מוצדקים או שהודיע לבעל התוצרת כי היא אינה ראויה לבדיקה כאמור בסעיף 7, רשאי המבקש או בעל התוצרת לערור על החלטת המבקר לפני המנהל, והוא יחליט בערר תוך ארבעים ושמונה שעות משעת הגשתו.
(ב) לא קיבל המנהל את הערר, יעבירנו מיד לועדת הערר אלא אם ויתר העורר על כך בכתב.
(ג) לא החליטה ועדת הערר תוך שבעה ימים מיום שהוגש הערר לפני המנהל רואים את העורר כאילו זכה בעררו.
(ד) המנהל וועדת הערר רשאים לאשר את החלטת המבקר, לבטלה ולשנותה, בתנאים או ללא-תנאים.
(ה) העורר זכאי להיות נוכח בשמיעת הערר בועדה, בין בעצמו ובין על ידי בא-כוח; המנהל יודיע לעורר על מועד שמיעת הערר תוך זמן סביר לפני השמיעה.
(ו) ועדת-ערר קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.
10. אגרת ערר
בעד ערר לפי חוק זה תשולם אגרה בסכום שנקבע בתקנות ושלא יעלה על סכום 50 לירות, והיא תוחזר לעורר שזכה בערר.
11. ועדות מייעצות
(א) שר החקלאות ימנה, לצורך חוק זה, ועדות מייעצות. בכל ועדה תהיה מחצית מספר חבריה מציבור יצרני התוצרת מן החי או משווקיה.
(ב) ועדה מייעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסויים של תוצרת מן החי.
12. תקנות להסדר
שר החקלאות רשאי, במידה שראה צורך בכך כדי להבטיח שתוצרת מן החי תוכשר להתחרות בשווקי חוץ-לארץ, להתקין תקנות בכל הנוגע לפיקוח על טיב תוצרת מן החי המיועדת ליצוא, אם דרך כלל ואם לגבי תוצרת מיוחדת מן החי, ובמיוחד תקנות -
(1) הקובעות את סגולותיה של תוצרת מן החי ליצוא;
(2) האוסרות את ההתעסקות באריזת תוצרת מן החי או את העבודה בה שלא ברשיון, מתנות את קבלת הרשיון במבחן, וקובעות את אופן המבחן, את התנאים לקבלת הרשיון ולשלילתו;
(3) הקובעות את טיבם של חמרי-אריזה לתוצרת מן החי וצורתם;
(4) המסדירות, לגבי כל מי שעוסק ביצוא של התוצרת מן החי, את האיסוף של התוצרת מן החי, את מיונה, אריזתה, סימונה, עיקורה, פיסטורה, חיטויה, החסנתה, הובלתה, שימורה, ייצורה ואת הטיפול בה ובאריזתה, וכן שיטות לפעולות אלה;
(5) המסדירות את הפיקוח על עבודתם של אורזי התוצרת מן החי;
(6) הקובעות שיטות הבדיקה של התוצרת מן החי וסדריה;
(7) האוסרות או מגבילות, מטעמים שבטיב התוצרת במחלותיה או במגפותיה, את ייצואה של תוצרת מן החי בעונות מסויימות או מאזורים או משטחי-גידול מסויימים;
(8) הקובעות תנאים לשמירה על בריאותה של התוצרת מן החי במקום-גידולה, בבתי-אריזה, במחסנים, בבתי-חרושת, ובכלי-הובלה, ומחייבות חיטויה של תוצרת מן החי ושל חמרי-אריזתה ונקיטת אמצעים אחרים להגנתה מפני מחלות וקלקולים.
13. תקנות נוספות
שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות -
(1) מקומות וזמנים לבדיקת תוצרת מן החי על ידי מבקר וכן את דרכי הגשתה לבדיקה כאמור;
(2) את הזמן שבו תוצא תוצרת מן החי ממקום הבדיקה, ומה ייעשה בה אם לא תוצא בזמן הקבוע, לרבות מכירתה וביעורה וחיוב בעל התוצרת מן החי, או מבקש הבדיקה, בהוצאות הכרוכות בכך;
(3) את התנאים שבהם מותר לבדוק תוצרת מן החי בדיקה שנית, דרכי הבדיקה כאמור ואריזתה שנית של התוצרת מן החי וסדריהן.
14. סמכויות המנהל והמבקרים
שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות את סמכויותיהם של המנהל ושל המבקרים בביצוע תקנות לפי חוק זה, לרבות לקיחת דוגמאות ללא-תמורה, בדיקתן במעבדה והטיפול בהן בדרך אחרת.
15. אגרות
שר החקלאות רשאי להתקין תקנות בדבר אגרות בעד שירות הניתן על ידי עובד הציבור עקב הוראות לפי חוק זה, לרבות רשיונות, היתרים ואישורים, ובעד בקשות למתן שירות כאמור.
16. פטור משלוחי נסיון
ראה שר החקלאות כי אין בדבר כדי לפגוע בכושר התחרות של תוצרת מן החי בשווקי חוץ-לארץ, רשאי הוא, בתקנות, לפטור מהוראות חוק זה, כולו או מקצתו, תוצרת מן החי שייצואה היא לשם נסיון בלבד.
17. התייעצות בוועדה מייעצת
לא יתקין שר החקלאות תקנות לפי הסעיפים 12 עד 16 אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה לפי סעיף 11.
18. פטור יצוא למדינות מסויימות
(א) שר החקלאות רשאי, בהודעה ברשומות, לפטור מהוראות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, יצוא תוצרת מן החי, או סוג מסוגיה למדינות שפורטו בהודעה.
(ב) תוך שבעה ימים מיום פרסום הודעה לפי סעיף קטן (א), רשאי כל מי שעוסק ביצוא של התוצרת מן החי לבקש מהועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 11, לעיין בפטור שניתן, והועדה רשאית לפי זה להמליץ על שינויו או ביטולו של הפטור.
19. פטור צרור דואר
יצוא תוצרת מן החי בדרך צרור-דואר על פי פקודת בתי-הדואר, פטור מהוראות חוק זה.
20. עבירות וענשים
מי שעשה אחד מאלה:
(1) ייצוא תוצרת מן החי ללא אישור מבקר לפי חוק זה או בניגוד לתנאי אישור כאמור;
(2) במרמה, או ביודעין על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לענין, השיג אישור ליצוא תוצרת מן החי לפי חוק זה;
(3) גילה דבר שהגיע לידיעתו בתוקף תפקידו לפי חוק זה ואין הגילוי לצרכי מילוי תפקיד זה או תוך כדי מילוי חובה המוטלת עליו לפי דין אחר, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס חמשת אלפים לירות, ובית המשפט רשאי לצוות על חילוט כל דבר שבו נעברה העבירה.
21. אחריות בחבר בני-אדם
נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי תאגיד או חבר בני-אדם אחר, יראו כעובר העבירה גם כל אדם אשר היה אותה שעה מנהל, שותף, מנהל-חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו תאגיד או חבר בני-אדם ויכול שיעמידוהו לדין ויענישוהו אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו, או שהוא נקט אמצעים סבירים להבטיח שלא תיעבר.
22. תפיסה
(א) מבקר רשאי לתפוס כל דבר שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, או שעשוי להקל על גילוי עבירה כאמור או לשמש ראיה במשפט עליה.
(ב) נתפס דבר לפי סעיף-קטן (א) ותוך ארבעה-עשר יום מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה לפי חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.
(ג) בית-משפט שלום רשאי להאריך את התופה הנקובה בסעיף קטן (ב) עד לששה שבועות מיום התפיסה.
23. מכירת דברים שנתפסו
תפס מבקר, מכוח סעיף 22, דבר שיש לו יסוד להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, והדבר הוא בעל-חיים או מצרך העלול, לדעת המנהל, להתקלקל אם לא יימכר מיד, בין בגלל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת, רשאי המנהל להורות שהדבר יימכר במכרז שתנאיו יקבע שר החקלאות בתקנות; דמי המכר יופקדו בידי המנהל ויחולו עליהם הוראות אלה:
(1) הוגשה תביעה פלילית נגד אדם על עבירה שעבר ביחס לנתפס, ינהגו בדמי המכר כפי שיורה בית המשפט;
(2) לא הוגשה תביעה פלילית כאמור תוך המועד שנקבע לכך בסעיף 22 או על פיו, ישולמו דמי המכר לאדם שממנו נתפס הדבר.
24. שמירת תוקף
חוק זה אינו גורע מסמכויות לפי כל דין אחר.
25. מסירת הודעה
מסירת הודעה או מסמך אחר על ידי מנהל או מבקר, לפי חוק זה או לפי התקנות על פיו, תהא מסירה כדין אם נשלחו בדואר רשום לאדם שלו נועדו לפי מען מקום-מגוריו הרגיל או מקום-מגוריו האחרון או מקום-עסקיו הרגיל או מקום-עסקיו האחרון או הוצגו במקום בולט על פני המקרקעין שההודעה או המסמך נוגעים להם או שבהם נמצא הדבר שלגביו ניתנת ההודעה או המסמך.
26. ביצוע
שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.
______________________________
1 ס"ח תשי"ז, 55, 44.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ