אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א–2011

חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א–2011

חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011*


פרק א': מטרה ופרשנות

מטרת החוק
1.
מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם כנקיים ממוקשים ברמת בטיחות מירבית לאזרחים, בהתחשב במחויבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל הניתן.

הגדרות
2.
בחוק זה"אמות מידה בין-לאומיות לפינוי מוקשים" (International Mine Action Standards) כללים שמאשרת הוועדה לתיאום בין הסוכנויות של ארגון האומות המאוחדות (UN Inter-Agency Coordination Group) מעת לעת;"בעל עניין" ו-"נושא משרה" כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט 1999 ;"גן לאומי" ו-"שמורת טבע" כהגדרתם בחוק גנים לאומיים;"הוועדה המייעצת" כמשמעותה בסעיף 14;"חברה מפקחת" כמשמעותה בסעיף 22;"חוק גנים לאומיים" חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 1998 ;"ים" מימי החופין של מדינת ישראל בעומק של עד 100 מטרים;"מוקש נגד אדם" מטען חומר נפץ מרסק הנתון בתוך מכל הנועד להתפוצץ על ידי מגע אדם;"מוקש נגד טנק" מטען חומר נפץ מרסק הנתון בתוך מכל הנועד להתפוצץ על ידי מגע רכב;"המנהל" מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 5;"מפעיל" כמשמעותו בסעיף 21;"מפרט לאומי" כמשמעותו בסעיף 4(א)(1);"סעיף תקציב" ו-"תחום פעולה" כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985 ;"הקרן" הקרן לפינוי שדות מוקשים כמשמעותה בסעיף 10;"הרמטכ"ל" ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך;"הרשות" הרשות לפינוי מוקשים שהוקמה לפי סעיף 3;"שדה מוקשים" שטח שיש בו מוקשים נגד אדם, לרבות שטח כאמור שיש בו גם מוקשים נגד טנקים או תחמושת שלא התפוצצה או שטח שיש חשד שיש בו מוקשים נגד אדם, והכל למעט שטח שהרמטכ"ל קבע כי הימצאות מוקשים בו חיונית לביטחון המדינה, והכל לרבות שטח בים;"תחמושת שלא התפוצצה" לרבות נפל של תחמושת ומטען חבלה;"השר" שר הביטחון.פרק ב': הרשות לפינוי מוקשיםסימן א': תפקידי הרשות

הקמת הרשות
3.
מוקמת בזה רשות לפינוי מוקשים שתפעל במשרד הביטחון ועובדיה יהיו עובדי משרד הביטחון.

תפקידי הרשות וסמכויותיה
4.
(א) תפקידי הרשות הם:
(1) לקבוע מפרט לאומי לפינוי שדות מוקשים, בהתחשב בנהלים הנוהגים בצבא הגנה לישראל, התואם ככל האפשר את אמות המידה הבין-לאומיות לפינוי מוקשים, המפרט יכלול בין היתר את אלה:

(א) כללים לגיבוש הצעה לתכנית רב-שנתית ולתכניות שנתיות לפינוי שדות מוקשים, לרבות לעניין סדרי עבודה לביצוע התכניות, סדר הפינוי ולוח זמנים לפינוי;

(ב) כללים לאישור מפעילים וחברות מפקחות;

(ג) כללים להסדרת פעילותם של מפעילים ושל חברות מפקחות, ובכלל זה כללים בעניינים אלה:


(1) תכנון פינוי שדות מוקשים וביצוע הפינוי;


(2) תיעוד פינוי שדות מוקשים, החל משלב התכנון ועד מתן אישור חברה מפקחת כי השטח פנוי ממוקשים;


(3) ביצוע הרחבה בתוואי הגדר באישור חברה מפקחת, ודיווח על כך;

(ד) כללים לפיקוח על עבודת מפעילים וחברות מפקחות, לרבות פיקוח עליון כפי שיקבע השר;

(ה) כללים בנוגע לביטוח מפעילים וחברות מפקחות מפני פגיעות הקשורות לפינוי מוקשים ולביטוח אחריות מקצועית של המפעילים כלפי צד שלישי;

(ו) כללים לסימון ולגידור של שדות מוקשים בעת פינוים, כדי להבטיח באופן מרבי את שלום הציבור;

(ז) כללים לתיעוד שדות המוקשים שפונו לפי הוראות חוק זה;

(ח) כללים לפינוי שדות מוקשים בגנים לאומיים ובשמורות טבע;

(ט) כללים לפינוי תחמושת שלא התפוצצה בשדות מוקשים;
(2) להתקשר עם מפעילים וחברות מפקחות;
(3) לפקח על עבודת המפעילים והחברות המפקחות;
(4) לתאם את פעילות המפעילים מול צבא הגנה לישראל, וכן מול רשויות מדינה אחרות ככל הנדרש;
(5) לבצע ביקורות, סיורים, תיקוני גדר, תיקוני שילוט בשדות המוקשים שניתנה לגביהם תעודת היתר לפי סעיף 27;
(6) לקדם, לתכנן ולקיים פעילות הסברה לציבור לשם הגברת המודעות להתנהלות בטיחותית ולצמצום סיכונים, בייחוד לאוכלוסייה המתגוררת באזורים הסמוכים לשדות מוקשים, וכן לייעץ למערכת החינוך לגבי פעילות הסברה כאמור במוסדות החינוך.(ב) כללים במפרט הלאומי לפי פסקאות משנה (ב), (ג)(1) ו-(3), ו-(ו) עד (ט) בסעיף קטן (א)(1), והוראות לעניין סעיף קטן (א)(5), ייקבעו גם בהתאם להנחיה מקצועית של קצין הנדסה ראשי בצבא הגנה לישראל.(ג) המפרט הלאומי יעודכן מעת לעת; המפרט הלאומי ועדכוניו יפורסמו בדרך שיורה השר.סימן ב': מנהל הרשות

מינוי המנהל
5.
(א) השר ימנה את מנהל הרשות; הודעה על מינוי המנהל תפורסם ברשומות.(ב) תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים, ורשאי השר לשוב ולמנותו לתקופות נוספות.

כשירות המנהל
6.
כשיר לכהן כמנהל מי שמתקיימים בו כל אלה:(1) הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;(2) הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958 ;(3) הוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתפקיד ניהולי בכיר במערכת הביטחון או בשירות הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

סמכויות המנהל
7.
(א) המנהל יהיה אחראי לניהול הרשות ולביצוע תפקידיה כאמור בחוק זה.(ב) לצורך ביצוע הוראות חוק זה מורשה המנהל, יחד עם חשב משרד הביטחון, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, התשי"א 1951 , למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.(ג) המנהל יאשר את הוצאות הרשות.

פקיעת כהונת המנהל
8.
כהונתו של המנהל תפקע באחת מאלה:(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;(2) נבצר ממנו, דרך קבע או לתקופה העולה על שישה חודשים, למלא את תפקידו;(3) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לכהן כמנהל הרשות;(4) השר, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ונציב שירות המדינה, קבע כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.סימן ג': תקציב הרשות

תקציב הרשות
9.
(א) פעילות הרשות תמומן מתקציב המדינה; התקציב השנתי של הרשות ייקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב השנתי, ולא יפחת מ-27 מיליון שקלים חדשים לשנה.(ב) בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים, תפרסם הרשות באתר האינטרנט של משרד הביטחון דוח כספי שייכלל בו פירוט מלא ומדויק של הכנסותיה והוצאותיה בשנה שלגביה מוגש הדוח.פרק ג'; הקרן לפינוי שדות מוקשים

הקרן לפינוי שדות מוקשים
10.
(א) מוקמת בזה קרן לפינוי שדות מוקשים במסגרת משרד הביטחון; חברי הנהלת הקרן יהיו:
(1) עובד משרד הביטחון שאינו עובד הרשות שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;
(2) עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ;
(3) עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר;
(4) עובד משרד המשפטים, שימנה שר המשפטים;
(5) עובד המשרד לפיתוח הנגב והגליל, שימנה השר לפיתוח הנגב והגליל.(ב) מטרות הקרן יהיו לנהל כספי תרומות שקיבלה לשם פינוי שדות מוקשים, ובכלל זה רכישת ציוד לצורך הפינוי והתקשרות עם מפעילים ועם חברות מפקחות; כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד.(ג) הנהלת הקרן תחליט אם לקבל תרומה שהוצעה לה, לפי עקרונות ושיקולים שקבע השר, לרבות לעניין סעיף 12, אשר יבטיחו מינהל תקין ושמירה על טוהר מידות וכן תבחן את בקשות הרשות לשימוש בתרומות ותחליט אם לאשרן.(ד) סדרי פעולתה של הקרן ייקבעו בתקנות בהסכמת שר המשפטים.

תקציב הקרן
11.
(א)
(1) תקציב הקרן ימומן מתרומות, והוא יהיה נוסף על תקציב הרשות כאמור בסעיף 9.
(2) תקציב הקרן ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף התקציב כאמור בסעיף 9.(ב) נותר סכום עודף בתחום הפעולה של תקציב הקרן בשנת כספים פלונית, יתיר שר האוצר את השימוש באותו סכום בשנת הכספים שלאחריה לאותו תחום פעולה, ויודיע על כך לוועדת הכספים של הכנסת; הותר שימוש בסכום עודף כאמור בסעיף זה, ייווסף הסכום לתקציב של שנת הכספים הבאה בהתאמה, כאילו היה חלק ממנו.(ג) נותר סכום עודף בתחום הפעולה של תקציב הקרן לאחר סיום פינוי כל שדות המוקשים, יועבר התקציב לטיפול בנפגעי מוקשים כפי שיורה המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי.

הוראות לעניין שימוש בכספי תרומות
12.
(א) שימוש בכספי תרומות שקיבלה הקרן יהיה בהתאם לתכנית השנתית והתכנית הרב-שנתית.(ב) תרומה יכול שתינתן גם בדרך של מימון פעילות של מפעיל מסוים; הקרן רשאית לאשר קבלת תרומה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) הרשות אישרה את המפעיל בהתאם לסעיף 4(א)(1)(ב);
(2) התרומה אינה מיועדת לפינוי שדה מוקשים מסוים;
(3) התרומה תשמש לפינוי שדה מוקשים בהתאם לתכנית השנתית;
(4) עלות הפינוי של שדה המוקשים שנקבע לפי פסקת משנה (3) תמומן במלואה מהתרומה;
(5) הוועדה המייעצת אישרה את השימוש בתרומה.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוצעה תרומה המיועדת לפינוי שדה מוקשים מסוים שאינו כלול בתכנית השנתית, רשאית הקרן לאשר את קבלת התרומה, ורשאית הרשות להשתמש בה לשם פינוי אותו שדה מוקשים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) פינוי שדה המוקשים לא יפגע בפינוי שדות המוקשים שיועדו לפינוי בהתאם לתכנית השנתית;
(2) התרומה עומדת באמות מידה שקבע השר לעניין חלקה היחסי של התרומה מעלות הפינוי, בהתחשב בין היתר במידת השינוי בסדר העדיפויות לפי התכנית הרב-שנתית;
(3) הוועדה המייעצת השתכנעה כי שיקולים ציבוריים מיוחדים מצדיקים את פינוי שדה המוקשים, נוסף על שדות המוקשים המיועדים לפינוי לפי התכנית השנתית.(ד) החלטות לפי סעיף זה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הביטחון.

דוחות כספיים
13.
(א) בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים תפרסם הקרן באתר האינטרנט של משרד הביטחון דוח כספי שייכלל בו פירוט התרומות; לצד כל תרומה יצוין ממי ניתנה, את ייעודה, את סכומה או שוויה, ולגבי תרומה בשווה כסף את תיאורה.(ב) השר ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בסוף כל שנת כספים על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.פרק ד': הוועדה המייעצת

הוועדה המייעצת
14.
(א) מוקמת בזה ועדה מייעצת, שחבריה הם:
(1) עובד משרד הביטחון שאינו עובד הרשות שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;
(2) עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה;
(3) עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ;
(4) עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר;
(5) עובד המשרד לפיתוח הנגב והגליל, שימנה השר לפיתוח הנגב והגליל;
(6) עובד משרד התיירות, שימנה שר התיירות;
(7) נציג רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל רשות מקרקעי ישראל;
(8) נציג מרכז המועצות האזוריות בישראל, שימנה יושב ראש מרכז המועצות האזוריות בישראל;
(9) נציג נפגעי המוקשים, שיקבע השר מתוך רשימת מועמדים שיציע המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי.(ב) חבר הוועדה המייעצת לא יהיה חבר בהנהלת הקרן.

תפקידי הוועדה המייעצת
15.
תפקידי הוועדה המייעצת הם:(1) למסור לשר חוות דעת בנוגע לתכנית הרב-שנתית של הרשות, לא יאוחר מ-60 ימים לאחר שהרשות הגישה הצעה לתכנית כאמור, לפי סעיף 18(א);(2) למסור לשר חוות דעת בנוגע לתכנית שנתית של הרשות, לא יאוחר מ-45 ימים לאחר שהרשות הגישה הצעה לתכנית כאמור, לפי סעיף 18(ב);(3) לערוך בקרה ומעקב אחר יישום התכנית הרב-שנתית והתכניות השנתיות.

פקיעת כהונה
16.
חבר הוועדה המייעצת שנעדר משלוש ישיבות רצופות יחדל להיות חבר הוועדה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא הגנה לישראל.

סדרי עבודה
17.
הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה.פרק ה': פינוי שדות מוקשיםסימן א': תכניות לפינוי שדות מוקשים ותיאום עם גופים נוספים

אישור תכניות לפינוי שדות מוקשים
18.
(א) בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה תגיש הרשות לשר ולוועדה המייעצת הצעה לתכנית רב-שנתית לפינוי שדות מוקשים, ובתוך שנתיים מיום פרסומו של חוק זה הצעה לתכנית רב-שנתית לפינוי שדות מוקשים בים.(ב) הרשות תגיש לשר ולוועדה המייעצת הצעה לתכנית שנתית לפינוי שדות מוקשים, בכל שנה, לא יאוחר מתשעים ימים לפני תחילתה של כל שנת כספים.(ג) השר רשאי לאשר הצעת תכנית רב-שנתית או הצעת תכנית שנתית, ורשאי הוא להורות לרשות לשנותן כפי שיורה; החלטת השר תינתן לאחר שעיין בחוות הדעת של הוועדה המייעצת לעניין אותה תכנית, שנמסרה לו לפי סעיף 15.(ד) אישר השר תכנית לפי סעיף קטן (ג), יציג אותה בפני הממשלה.

שיתוף פעולה בין הרשות לצבא הגנה לישראל
19.
(א) צבא הגנה לישראל יעביר לרשות את רשימת שדות המוקשים, ואחת לשנה לפחות יעביר לה את רשימת השינויים שחלו בה.(ב) צבא הגנה לישראל יעביר לרשות את כל המידע שברשותו לגבי שדות המוקשים, לרבות סוג המוקשים, קווי הגדרות ונקודות ייחוס לסימון שדות המוקשים.(ג) הרשות רשאית לבקש מצבא הגנה לישראל הבהרות, שיימסרו בתוך זמן סביר, לגבי האפשרות לפנות מוקשים מאזור מסוים שברצונה לכלול בתכנית שהיא מכינה.(ד) צבא הגנה לישראל יהיה אחראי לביצוע ביקורות, סיורים, תיקוני גדר, שינויים בתוואי הגדר, תיקוני שילוט ושינויי שילוט וסימונים בשדה מוקשים עד למתן תעודת היתר לפי סעיף 27, וכן בשטח שקבע כי הימצאות מוקשים בו חיונית לביטחון המדינה.

פינוי שדה מוקשים בגן לאומי, בשמורת טבע או באתר עתיקות
20.
(א) בגן לאומי או בשמורת טבע יחולו הוראות חוק גנים לאומיים, ולעניין סעיף 23 לחוק האמור, יראו ברשות, במפעיל ובחברה המפקחת שלוחה של מערכת הביטחון שהשר אישר לעניין אותו סעיף.(ב) באתר עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות, התשל"ח 1978 , יחולו הוראות החוק האמור.סימן ב': מפעיל וחברה מפקחת

מפעילים
21.
(א) הרשות תתקשר עם חברה העומדת במפרט הלאומי לעסוק בפינוי שדות מוקשים.(ב) מפעיל שהתקשרו עמו לפי חוק זה יפנה את המוקשים משדה המוקשים שהוטל עליו לפנותו ויבצע כל תפקיד שהוטל עליו, בהתאם להוראות חוק זה ולכללים שקבעה הרשות.

חברות מפקחות
22.
(א) הרשות תתקשר עם חברה העומדת במפרט הלאומי לעריכת בקרה על פעילות המפעילים.(ב) חברה מפקחת שהתקשרו עמה לפי חוק זה תערוך בקרה על פעילות המפעיל ותבצע ביקורות החל משלב התכנון ועד סיום הפינוי וכן כל תפקיד שהוטל עליה, בהתאם להוראות חוק זה ולכללים שקבעה הרשות.

הוראות לעניין מפעיל וחברה מפקחת
23.
(א) הרשות לא תתקשר עם מי שפעל כמפעיל לפי חוק זה כחברה מפקחת, ולא תתקשר עם מי שפעל כחברה מפקחת לפי חוק זה כמפעיל.(ב) לא יעסיק מפעיל אדם שהועסק על ידי חברה מפקחת, אלא אם כן חלפה שנה מתום העסקתו על ידי החברה המפקחת, ולא תעסיק חברה מפקחת אדם שהועסק על ידי מפעיל, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום העסקתו על ידי המפעיל.(ג) בסעיף זה, "מפעיל" ו-"חברה מפקחת" לרבות בעל עניין ונושא משרה בהם.

ניגוד עניינים
24.
(א) הרשות לא תתקשר עם חברה מפקחת העלולה להימצא במצב של ניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, בין ביצוע תפקידה לפי חוק זה לבין עניין אחר שלה או של בעל עניין בה או נושא משרה בה, או בין ביצוע תפקידה כאמור לבין תפקיד אחר שאותו ממלא כל אחד מהם.(ב) הרשות לא תתקשר עם מפעיל העלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א).

השעיה או ביטול של התקשרות
25.
הרשות רשאית, בכל עת, להשעות או לבטל התקשרות עם מפעיל או עם חברה מפקחת, לאחר שנתנה להם הזדמנות להשמיע את טענותיהם, אם נוכחה כי התקיים אחד מאלה:(1) ההתקשרות נעשתה על יסוד מידע כוזב או מטעה;(2) המפעיל או החברה המפקחת, לפי העניין, הפרו הוראה מההוראות לפי חוק זה או תנאי מתנאי ההתקשרות;(3) המפעיל או החברה המפקחת עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף 24.סימן ג': שטח סגור ושחרורו

הגדרות סימן ג'
26.
בסימן זה"מפקד צבאי" כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ;"צו סגירה", "שטח סגור" ו-"תעודת היתר" כמשמעותם בתקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

כניסה לשטח סגור
27.
מפקד צבאי או מי מטעמו ייתן תעודת היתר בכתב לרשות, למפעיל ולחברה מפקחת להיכנס לשטח סגור לביצוע תפקידיהם לפי חוק זה; ניתנה תעודת היתר, רשאים הרשות, המפעיל והחברה המפקחת להיכנס לשטח סגור אף אם הוא בבעלות פרטית.

פינוי שדה מוקשים
28.
(א) עם סיום עבודתו בשדה מוקשים יודיע המפעיל לרשות ולחברה המפקחת בכתב שהשטח פנוי ממוקשים.(ב) חברה מפקחת תבדוק אם שדה מוקשים שהוטל על מפעיל לפנותו פנוי ממוקשים, ותודיע לרשות ולמפעיל בכתב על תוצאות בדיקתה, ותעודת ההיתר שניתנה למפעיל ולחברה המפקחת תבוטל.(ג) מצאה הרשות או חברה מפקחת כי שדה מוקשים שמפעיל פעל בו אינו פנוי ממוקשים, רשאית הרשות להורות למפעיל לשוב ולפנותו.(ד) הורתה הרשות כאמור בסעיף קטן (ג), ייתן המפקד הצבאי או מי מטעמו תעודת היתר למפעיל ולחברה המפקחת, והוראות סעיף 27 וסעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו.

ביטול תעודת היתר
29.
הושעתה או בוטלה התקשרות עם מפעיל או עם חברה מפקחת בהתאם להוראות סעיף 25, תבוטל תעודת ההיתר שניתנה להם.

שחרור שטח סגור על ידי מפקד צבאי
30.
(א) הרשות תפנה למפקד הצבאי לשם ביטול צו הסגירה החל על אותו שטח בשל הימצאות מוקשים בו, לאחר שפעלה ופיקחה לפי כללי הפיקוח שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(ד), ולאחר שהמפעיל והחברה המפקחת הצהירו בפניה בכתב כי פעלו בהתאם למפרט הלאומי וכי השטח פנוי ממוקשים.(ב) פנתה הרשות כאמור בסעיף קטן (א), יבטל המפקד הצבאי את צו הסגירה, ובלבד שנוכח כי קיימים אישורים בכתב של המפעיל, החברה המפקחת והרשות כי השטח פנוי ממוקשים.(ג) לאחר ביטול צו הסגירה כאמור בסעיף קטן (ב), המפקד הצבאי או מי מטעמו יסיר את הגדר סביב השטח.פרק ו': אחריות

סייג לאחריות פלילית
31.
חייל או עובד משרד הביטחון שפעל להסרת צו הסגירה בהתאם להוראות סעיף 30, יראו אותו כמי שנקט מידה סבירה של זהירות וקפידה ולא יראו אותו כמי שהתרשל במילוי תפקידו.פרק ז': דיווח וביצוע

דיווח
32.
(א) הרשות תגיש לשר ולוועדה המייעצת בתום כל שנה דוח על ביצוע התכנית השנתית בשנה שלגביה מוגש הדוח.(ב) השר יגיש לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לא יאוחר מ-31 במרס בכל שנה, דוח על יישום תכנית שנתית של הרשות ומימוש תקציבה, וידווח לוועדה על כל עניין אחר הקשור לפעילות הרשות, לפי דרישתה; דוח כאמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון.

ביצוע ותקנות
33.
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.(ב) תקנות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו.

מינוי עובדי הרשות
34.
עובדי הרשות ימונו בתוך שישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.

פינוי שדה מוקשים ראשון
35.
הרשות תתקשר עם מפעיל וחברה מפקחת לצורך פינוי שדה מוקשים ראשון בהתאם למפרט הלאומי, לכללים ולסדרי העבודה שקבעה, בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים
[מס' 54]
36.
בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס 2000 , בתוספת הראשונה, בסופה יבוא:"38. החלטה של רשות לפי חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011 , למעט החלטה לפי סעיפים 4(א)(1), 18(ג), 19 ו-27 עד 30 לחוק האמור."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ