אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984

חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984

חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984 1
פרק א' : מבוא
1. מטרות החוק (תיקון: תשס"ג3)
מטרות חוק זה הן:
(1) יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;
(2) יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, "תשואה עודפת" - הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח;
(3) פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;
(4) שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה;
והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה.
2. אמצעי הגשמה (תיקון: תשס"ג3)
לשם הגשמתן של מטרות חוק זה יוענקו המענקים, ההלוואות, הפטורים, ההנחות וההקלות האמורים בו (להלן - הטבות) שיינתנו על יסוד תכנית מאושרת, הכל לפי המפורט בחוק זה.
3. ביצוע (תיקון: תשס"ג3)
שר התעשיה והמסחר ושר האוצר ביחד (להלן - השרים) ממונים על ביצוע חוק זה.
פרק ב' : הגדרות
4. הגדרות (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3)
בחוק זה -
"תכנית" - תכנית שנתית או רב שנתית למחקר ופיתוח, המורכבת מתיק אחד או יותר, שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים, אחד או יותר, או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי בתהליך קיים, אחד או יותר;
"שיפור מהותי במוצר קיים" או "שיפור מהותי בתהליך קיים" - לרבות פיתוח מוצר או תהליך משלימים;
"תיק" - בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח, בשנה מסוימת, במסגרת תכנית;
"מוצר" - נכס מוחשי או ידע, לרבות תהליכי ייצור ותוכנת מחשבים;
"מוצר חדש" - מוצר שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע, תהליכים או שיטות שלא היו ידועים או שלא היו נחלת הכלל;
"מחקר" - חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים;
"פיתוח" - יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי;
"הוצאות מחקר ופיתוח" - הוצאות שהוצאו בביצוע מחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שלגביהן קבעה ועדת המחקר בכללים שפורסמו ברשומות, כי ניתן להביאן בחשבון.
"שיעור הערך המוסף" - סכום עלויות ייצור המבוצע במדינה מסוימת, בניכוי עלויות שיובאו לצורך הייצור לאותה מדינה, ביחס למחיר המוצר בשער המפעל;
"העברת זכויות ייצור" - הרשאה לאחר להשתמש בידע שפותח במסגרת תכנית או הנובע מתכנית, לצורך ייצור מוצר מסוים בלבד, כאשר כל שאר הזכויות לשימוש וניצול הידע נותרות בידי המעביר בישראל;
"שליטה" ו"בעל ענין" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
פרק ג' : מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי
5. הקמת המינהל (תיקון: תשס"ג3)
מוקם בזה מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי (להלן - המינהל), אשר יפעל להגשמתן של מטרות חוק זה ולעידוד השקעות במחקר ופיתוח תעשייתי.
6. רשויות המינהל (תיקון: תשס"ג3)
אלו רשויות המינהל:
(1) ראש המינהל;
(2) ועדת המחקר;
(3) (בוטלה)
7. ראש המינהל (תיקון: תשס"ג3)
(א) המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר יהיה ראש המינהל; ראש המינהל יהיה בתוקף תפקידו חבר ויושב ראש ועדת המחקר.
(ב) סגן ראש המינהל, שראש המינהל מינה אותו לחבר ועדת המחקר לפי סעיף 9(א)(2) יהיה ממלא מקום יושב ראש ועדת המחקר.
8. תפקידי ראש המינהל (תיקון: תשס"ג3)
(א) ראש המינהל ממונה על ביצוע החלטות ועדת המחקר ויפעל בשמה.
(ב) כל שיש להגישו לועדת המחקר, יוגש באמצעות ראש המינהל וכל הודעה מטעמה תימסר על ידיו.
9. ועדת המחקר (תיקון: תשס"ג3)
(א) ועדת המחקר תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:
(1) ראש המינהל;
(2) סגן מסגני ראש המינהל, שמינה ראש המינהל;
(3) שני נציגי משרד התעשיה והמסחר, בעלי תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הועדה, שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו;
(4) שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;
(5) שני נציגי ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים, ובמידת האפשר, אחד מהם יהיה בעל השכלה בתחום מדעי הטבע והטכנולוגיה;
(6) נציג ציבור, שאינו עובד המדינה, בעל ניסיון בניהול עסקי או תעשייתי של לפחות עשר שנים, שימנו השרים.
(ב) תקופת המינוי תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שחבר שהוא נציג ציבור לא יתמנה ליותר מתקופת כהונה אחת נוספת.
(ג) חבר הועדה שהוא נציג ציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה, בשיעורים שנקבעו לדירקטורים בחברות ממשלתיות לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
(ד) (בוטל)
(ה) הממנה חבר לועדת המחקר ימנה לו ממלא מקום קבוע.
(ו) הודעה על מינוי חבר ועדת המחקר תפורסם ברשומות.
9א. הפסקת כהונה (תיקון: תשס"ג3)
(א) חבר ועדת המחקר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;
(2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי להיות חבר הועדה;
(3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג בועדה;
(4) לגבי נציג ציבור - אם נתמנה לעובד המדינה.
(ב) השרים רשאים להעביר חבר ועדת המחקר מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו דרך קבע, או לתקופה העולה על שישה חודשים ברציפות, למלא את תפקידו.
(ג) הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(2), רשאים השרים, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו; היועץ המשפטי לממשלה ייתן, לפני מתן חוות דעתו, הזדמנות לחבר להשמיע את טענותיו; הושעה חבר הועדה לפי הוראות סעיף קטן זה, ימונה לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, בדרך שבה הוא מונה כאמור בסעיף 9.
10. תפקידי ועדת המחקר (תיקון: תשס"ג3)
(א) אלה תפקידי ועדת המחקר:
(1) להחליט בדבר מתן אישור לתכניות (להלן - אישור) במסגרת תקציב המדינה ולקבוע תנאים לאישורן וכן להחליט בדבר מתן הטבות לתכניות ושיעורן;
(2) לקבוע, באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובמסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת כספים, מסלולי הטבות נוספים לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, בהתאם למטרות חוק זה, ולפרסמם ברשומות;
(3)4 לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תנאים ואמות מידה למתן הטבות ואת שיעורן, בהתאם למטרות חוק זה (בסעיף זה - הכללים); הכללים יפורסמו ברשומות;
(4) (בוטלה)
(5) להמליץ לפני כל רשות מוסמכת לכך, שתעניק, במסגרת חיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם ובמסגרת אמות המידה שקבעה ועדת המחקר לאישור תכניות, הנחה, הקלה, רשיון או הלוואה העשויים לסייע להגשמתן של מטרות חוק זה.
(ב) (בוטל)
10א. ישיבות ועדת המחקר (תיקון: תשס"ג3)
(א) המנין החוקי בישיבות ועדת המחקר הוא ארבעה חברים לפחות, שמתוכם שלושה הם נציגי הממשלה ובהם יושב ראש הועדה או ממלא מקומו ונציג ציבור אחד.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), בעת קבלת החלטות בנושאי מדיניות, מסלולי הטבות חדשים וקביעת תנאים ואמות מידה למתן הטבות וקביעת שיעורן, יהיו נוכחים לפחות ארבעה נציגי הממשלה, ובהם יושב ראש ועדת המחקר ונציג ציבור אחד.
(ג) החלטות ועדת המחקר יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה.
(ד) היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש ועדת המחקר, ובהעדרו - ממלא מקומו.
(ה) ועדת המחקר תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.
11. - 13. (בוטלו) (תיקון: תשס"ג3)
14. סודיות (תיקון: תשס"ג3)
(א) אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי החלטת ראש המינהל או השרים, או בהסכמתם.
(ב) מי שנמסרו לו מסמכים מטעם ועדת המחקר לשם מתן חוות דעת או לכל מטרה אחרת, לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר אלא על פי הרשאה מאת ראש המינהל.
(ג) ראש המינהל, רשאי לקבוע כללים בדבר שמירת הסודיות של התכניות, אישורן, והמעקב אחר ביצוען.
15. ניגוד ענינים (תיקון: תשס"ג3)
(א) לא יכהן כחבר ועדת המחקר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד ענינים בין תפקידו זה לבין תפקיד אחר שלו, שאינו במסגרת שירות המדינה, או ענין אחר שלו או של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם במישרין או בעקיפין; לענין זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ב) חבר ועדת המחקר שעשוי להיות לו, לקרובו או לתאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם, ענין, אישי או אחר, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון לפני הועדה, יודיע על כך ליושב ראש הועדה או לממלא מקומו, מיד לאחר שנודע לו על כך, ולא יהיה נוכח בכל דיון באותו נושא.
(ג) בסעיף זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, אח או צאצא של אחד מאלה, וכל אדם הסמוך על שולחנו של חבר ועדת המחקר, וכן סוכן, שותף, מעביד או עובד של חבר כאמור.
15א. דין חברי ועדת מחקר שאינם עובדי המדינה (תיקון: תשס"ג3)
חברי ועדת המחקר שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;
(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977, לענין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
(3) פקודת הנזיקין [נוסח חדש].
פרק ד' : אישורים ועררים
16. בקשה לאישור (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3)
(א) המבקש אישור לתכנית יגיש לועדת המחקר תיאור מפורט של התכנית שיש בדעתו לבצע, בצירוף פרטים על ההשקעה הנדרשת ומקורות המימון, סקירה על הידע הקיים בנושא והיכולת להשיגו, תיאור חדשנות המוצר שיפותח ויתרונותיו על פני מוצרים אחרים, פרטים בדבר הדרך שבה בדעתו לייצר את המוצר אם יושגו התוצאות הצפויות במחקר ופיתוח, הצהרה בדבר המקומות שבהם יתבצע ייצור המוצר בישראל ומחוץ לישראל, פעולות הייצור המתוכננות במקומות האמורים בצירוף הנמקה מדוע פעולות ייצור מסוימות מתוכננות להתבצע מחוץ לישראל, וכן שיעור הערך המוסף המתוכנן בישראל ומחוץ לישראל (בחוק זה - הצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף), וכן פרטים על בעלי הזכויות בידע, בייצור או בשיווק, וסקירה בדבר היכולת לשווק את המוצר ובדבר ההסדרים שנעשו להבטחת הייצור בישראל; המבקש ימסור לועדה כל פרט ומסמך נוסף שתבקש הדרושים לשם בחינתה של התכנית;
(ב) - (ד) (בוטלו)
17. אישור התכנית (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3, תיקון מס' 5 - תשע"א)
(א) ועדת המחקר לא תאשר תכנית או כל חלק ממנה זולת אם קיבלה חוות דעת על התכנית מבודק מקצועי שהסמיך לכך ראש המינהל, וראתה שיש לתכנית סיכוי סביר להביא לידי יצירת מוצר שיש בו כדי להביא לקידום מטרות חוק זה; אישור לתכנית יינתן רק לתאגיד שהתאגד בישראל, שכתוצאה מביצוע התכנית עתיד לפתח בישראל, על ידי תושבי ישראל, מוצר חדש או מוצר קיים שהוכנס בו שיפור משמעותי (בחוק זה - מקבל האישור), אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים שיירשמו, כי לביצועה של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל.
(א1) בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור ההטבות שיינתנו לה, תיתן ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל האישור בדבר מקום הייצור ושיעור הערך המוסף בישראל.
(ב) ועדת המחקר לא תאשר תכנית אם התקיים בה אחד מאלה:
(1) אם המבקש עומד לבצע את התכנית, על פי הזמנה של אחר, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר;
(2) (א) המבקש עומד לקבל, לשם ביצוע התכנית, סיוע מהממשלה שלא לפי הוראות חוק זה;
(ב) על אף הוראות פסקת משנה (א), ועדת המחקר תאשר תכנית במקרים ובתנאים שיקבעו השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
(3) התכנית היא לביצוע מחקר שאושר כמחקר מדעי בהתאם לחוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ"ד-1983.
(ב1) ועדת המחקר תאשר תכנית רק אם המבקש התחייב כי הידע שנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו, יהיו בבעלותו מרגע היווצרם.
(ג) מומנה התכנית או חלק ממנה בידי אחר, שלא במסגרת הזמנה לפי סעיף קטן (ב)(1), ינוכה סכום המימון מהתקציב המאושר של התכנית.
(ד) אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה (להלן - תכנית מאושרת), יינתן על כך אישור בכתב חתום בידי ראש המינהל.
(ה) לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה, יודיע ראש המינהל למבקש את הנימוקים בכתב תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה.
18. אישור לשינויים בתכנית (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3, תשס"ה5, תיקון מס' 5 - תשע"א, מס' 6 תשע"ב)
(א) כל שינוי בתכנית מאושרת, מבחינת תוכן המחקר ופיתוח או מבחינת היקף ההוצאות הנדרשות לביצוע התכנית או מבחינת הדרישה לייצור המוצר בישראל או מכל בחינה אחרת, טעון אישור ועדת המחקר.
(א1) מקבל האישור ובעל השליטה או בעל הענין כאמור בפסקה (2), לפי הענין, ידווחו לועדת המחקר במועדים שקבעה ופרסמה ברשומות על כל שינוי כלהלן:
(1) שינוי בשליטה במקבל האישור;
(2) שינוי בהחזקה באמצעי שליטה במקבל האישור אשר הופך את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המואגד בישראל, לבעל ענין במישרין במקבל האישור; עם הדיווח כאמור יחתום בעל הענין על כתב התחייבות בנוסח שתפרסם ועדת המחקר ברשומות; לענין זה, "החזקה" ו"אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
(א2) הוגשה נגד מקבל אישור בקשה לפירוק, בקשה לכינוס נכסים או בקשה לפשרה או להסדר, או שהתקבלה החלטה על פירוקו מרצון, ידווח מקבל האישור לראש המינהל על הבקשה או על ההחלטה כאמור בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבעה ימים לאחר הגשת הבקשה או לאחר המועד שבו נודע לו על הגשתה, לפי המקודם, או לאחר מועד קבלת ההחלטה, לפי העניין; מונה למקבל האישור בעל תפקיד, תחול חובת הדיווח האמורה גם עליו; לעניין סעיף קטן זה
"בעל תפקיד" מפרק, מפרק זמני, כונס נכסים, כונס נכסים זמני, או בעל תפקיד שמונה לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;
"בקשה לכינוס נכסים" בקשה לכינוס נכסים לפי פקודת החברות;
"בקשה לפירוק" בקשה לפירוק לפי פקודת החברות, לפי פקודת האגודות השיתופיות , או לפי חוק העמותות, התש"ם - 1980 ;
"בקשה לפשרה או להסדר" בקשה לפשרה או להסדר לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;
"חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט - 1999 ;
"פקודת החברות" פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג 1983 .
(ב) ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, רשאי למנות ועדות משנה מבין חברי ועדת המחקר, ולהסמיכן לאשר, על פי הוראות חוק זה ועל פי כללים שראש המינהל, באישור ועדת המחקר, יקבע לכך -
(1) שינוי בסעיפי ההוצאה של תכנית מאושרת, ובלבד שלא תגדל מסגרת התקציב הכולל שאושר למקבל האישור באותה שנה;
(2) שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת;
(3) שינוי במבצע המחקר והפיתוח והחלפת החוקר הראשי בתכנית מאושרת;
(4) העברת הידע וכל זכות הנובעת ממנו לאחר בתוך ישראל;
(5) שינוי בהגדרת המוצר בתכנית המאושרת, לצורך קביעת ההכנסות הנובעות מהמוצר שמהן ישולמו תמלוגים;
(6) תיקון טעויות שאינו מהותיות, שנפלו בכתב האישור לתכנית המאושרת.
(ב-1) ראש המינהל או סגנו יהיה היושב ראש של ועדת משנה שמונתה כאמור בסעיף קטן (ב); לפחות אחד מחברי ועדת המשנה יהיה נציג ממשרד האוצר שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו, ולפחות אחד שהוא נציג ציבור, מקרב התעשיינים, שימנו השרים. המנין החוקי בישיבות ועדת משנה הוא שלושה חברים לפחות.
(ג) על אישור שינוי בתכנית יחולו הוראות סעיף 17 בשינויים המחוייבים.
19. תנאי ביצוע התכנית (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3, תשס"ה5, תשס"ו6, תיקון מס' 5 - תשע"א)
(א) ועדת המחקר רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע באישור תנאים מוקדמים לכניסתו לתוקף ותנאים בקשר לביצוע התכנית.
(א1) שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע
(1) תנאים למתן האישור, לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, שענינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה;
(2) הוראות לענין התניית מתן אישור בקיום הוראות שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
(ב) ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי מקבל האישור או בידי מי שמקבל האישור ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלקם, יימסר לביצועו, או בידי מבצע שאושר לפי סעיף 18(ב)(3).
(ב-1) ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו, לא יועברו לאחר מחוץ לישראל אלא לפי הוראות סעיף 19ב.
(ב2) מקבל האישור יבטיח כי הידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו, יהיו בבעלותו מרגע היווצרם, אלא אם כן ניתן לו אישור להעברתם בהתאם להוראות חוק זה.
(ב3) הוראות סעיף 17(ב1) וסעיף קטן (ב2) לא יחולו לעניין בקשה לאישור תכנית או לעניין תכנית מאושרת, שיש במסגרתן הרשאה לשימוש בתוצרי פעילות השכלה גבוהה שבידי מוסד להשכלה גבוהה, או שיוצרו במסגרת תכנית כאמור; השרים, בהתייעצות עם שר החינוך לאחר שנועץ עם יושב ראש הוועדה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו הוראות לעניין בעלות על ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת או כל זכות אחרת שתוקנה בידע האמור; הוראות כאמור יכול שיהיו זהות להוראות סעיף 17(ב1) וסעיף קטן (ב2) או שונות מהן; בסעיף קטן זה
"הרשאה" רישיון או כל שימוש מורשה אחר;
"השכלה גבוהה" כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;
"הוועדה" הוועדה שהוסמכה לפי סעיפים 3ו ו-17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 ;
"מוסד להשכלה גבוהה" מוסד שהוא אחד מאלה:
(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.
(ג) ועדת המחקר או ועדת המשנה רשאיות, מכוח סמכותן כאמור בסעיף 18, לאשר העברת הידע לאחר בתוך ישראל בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי חוק זה ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר אה הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, ולרבות החובה לשלם תמלוגים.
(ד) (בוטל)
19א. ייצור בישראל והעברת ייצור מחוץ לישראל (תיקון: תשס"ג3, תשס"ה5, תיקון מס' 5 - תשע"א)
(א) המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר והפיתוח, או כל חלק ממנו ייוצר בישראל בשיעור שלא יפחת מהיקף הייצור ושיעור הערך המוסף בישראל שנכללו בהצהרה בדבר מקום הייצור ושיעור הערך המוסף של מקבל האישור (בחוק זה שיעור הייצור המקורי בישראל).
(א1) כללה ההצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף, פרטים בדבר ייצור המוצר או חלק ממנו מחוץ לישראל, ישלם מקבל האישור תמלוגים בשל הייצור מחוץ לישראל, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי סעיף 21(ג).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לשם הגשמת מטרות חוק זה, רשאית ועדת המחקר, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, לאשר במהלך ביצוע התכנית או לאחר סיומה, לפי בקשה מאת מקבל האישור, העברה של ייצור או של זכויות ייצור של מוצר שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה (בסעיף זה - העברת ייצור), אל מחוץ לישראל, שבשלה יפחת שיעור הייצור בישראל משיעור הייצור המקורי האמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
(1) מקבל האישור יחויב בתשלום תמלוגים בשל העברת הייצור, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף 21(ג);
(2) כנגד העברת הייצור אל מחוץ לישראל, יועברו לישראל ייצור או זכויות ייצור של מוצר ברמה טכנולוגית דומה או גבוהה יותר מהמוצר נושא הבקשה להעברה (בפסקה זו - הייצור החלופי), ובלבד שהיקף התעסוקה ויצירת מקומות העבודה בישראל, שיעור הערך המוסף בישראל והיקף השיווק לשוק העולמי, האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור שיועברו לישראל, לא יפחתו מאלה האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור על פי התכנית המאושרת, שיועברו אל מחוץ לישראל; לא תיתן ועדת המחקר אישור להעברה לפי פסקה זו אלא לאחר שמקבל האישור הפקיד ערבות בנקאית, בסכום שקבעה, להבטחת הייצור החלופי.
(ג) הוגשה בקשה נוספת לפי סעיף קטן (ב) יחולו, לצורך קביעת שיעור הייצור המקורי בישראל של מקבל האישור, הוראות אלה:
(1) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (1) של סעיף קטן (ב) - יראו בשיעור הייצור בישראל, כפי שתוקן בהתאם לבקשה שאושרה, כשיעור הייצור המקורי של מקבל האישור;
(2) אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה (2) של סעיף קטן (ב) - יראו בייצור החלופי כמשמעותו באותה פסקה, כמחליף את הייצור או את זכויות הייצור שהועברו אל מחוץ לישראל בהתאם לבקשה שאושרה.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), העברת ייצור אל מחוץ לישראל, המביאה, במצטבר עם העברות ייצור קודמות של מקבל האישור, להפחתה בשיעור הייצור המקורי בישראל שאינה עולה על 10%, אינה טעונה את אישור ועדת המחקר, ובלבד שמקבל האישור הודיע על כך, בכתב, לפני ביצוע ההעברה לוועדת המחקר, וועדת המחקר או ועדת המשנה שמונתה לפי סעיף 18(ב), לא הודיעה לו על סירובה להעברת הייצור בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה. הועבר ייצור אל מחוץ לישראל כאמור בסעיף קטן זה, ישלם מקבל האישור תמלוגים בשל העברת הייצור כאמור, בשיעורים ובתנאים שנקבעו לפי סעיף 21(ג).
(ה) מגיש בקשה או מוסר הודעה לפי סעיף זה, חייב, לפי דרישה של ועדת המחקר או מי מטעמה, למסור לוועדה בכתב, בתוך המועד שתקבע בדרישה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בבקשה או בהודעה, לפי הענין.
(ו) ועדת המחקר תקבע כללים בדבר הפרטים שיש לכלול בבקשה או בהודעה לפי סעיף זה, והמסמכים שיש לצרף אליה.
19ב. העברת ידע מחוץ לישראל (תיקון: תשס"ה5, תיקון מס' 5 - תשע"א)
(א) בסעיף זה -
"בורסה", "חברה פרטית", "חברה ציבורית", "חלוקה", "מיזוג", "מניות הטבה" - כהגדרתם בחוק החברות התשנ"ט-1999;
"מחיר המכירה", של ידע או של מקבל האישור - מחיר המכירה, בפועל, של הידע או של מקבל האישור, לפי הענין, ובמכירה כאמור בסעיף קטן (ו)
- המחיר שקבעה ועדת המחקר לפי אותו סעיף קטן;
"מכירה", של מקבל האישור - מכירת כלל נכסיו של מקבל האישור, מיזוגו, וכל עסקה אחרת שקבעו השרים;
"ריבית שנתית" - כהגדרתה בתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו-1996.
(ב) ועדת המחקר רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר בקשה להעברה אל מחוץ לישראל של ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו (בסעיף זה ידע), בתנאים כמפורט להלן, לפי הענין;
(1) היתה הבקשה למכירת הידע בלבד - ישלם מקבל האישור, במזומן, את הסכום הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן (ז); בפסקה זו, "הסכום הבסיסי" - סכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק זה לבין סך ההשקעות הכספיות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית שנתית;
(2) היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, במסגרת מכירה של מקבל האישור שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות תאגיד המואגד בישראל - ישלם מקבל האישור, במזומן, את הסכום הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן (ז); בפסקה זו, "הסכום הבסיסי" - סכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק זה, לבין סך הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור בו בניכוי הנכסים הפיננסיים כפי שיקבעו השרים, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של מקבל האישור, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית שנתית; בפסקה זו, "הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור" הוצאות שהוציא מקבל האישור בביצוע מחקר ופיתוח, וועדת המחקר קבעה, בכללים שפרסמה ברשומות, שניתן להביאן בחשבון לעניין זה.
(3) היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה להעברת ידע חלופי למקבל האישור בישראל, ושוכנעה ועדת המחקר, בהתחשב בסוגי הידע המועברים ובמידת התיישנותם הטכנולוגית, וכן במשך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של הידע שיועבר אל מחוץ לישראל ובהיקף התמלוגים ששולמו עד למועד הבקשה להעברה, כי בשל הידע החלופי שיועבר לישראל, תושג תשואה עודפת הגדולה משמעותית מזו שהיתה מושגת בשל הידע שיועבר אל מחוץ לישראל, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע, ומקבל האישור לא יחויב בתשלום בשל ההעברה; אישרה הוועדה העברת ידע כאמור, תשונה התכנית המאושרת בהתאם, כך שהידע החלופי ייכלל בתכנית, ויראו, לענין חוק זה, את התכנית המתוקנת בתכנית המקורית שאושרה; הוראות פסקה זו יחולו גם לגבי שיתוף של גורם מחוץ לישראל בידע של מקבל האישור, כנגד שיתוף של מקבל האישור בידע של גורם כאמור, והכל לצורך מחקר ופיתוח משותף וחדש.
(ב1) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו הוראות לעניין הסכום המרבי שישלם מקבל האישור על פי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2).
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1), נתן רוכש הידע הרשאה מפורשת למקבל האישור לניצול הידע ולשימוש מלא בו ובכל הזכויות הגלומות בו או הנובעות ממנו, בדרך של רישיון בלעדי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, במקום או בדרך אחרת, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע בלי לחייב את מקבל האישור בתשלום בשל ההעברה.
(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2), היתה התמורה בשל מכירת מקבל האישור כאמור באותו סעיף קטן, כולה או חלקה, במניות (בסעיף קטן זה - התמורה במניות), וההפרש בין מחיר המכירה של מקבל האישור לבין התמורה במניות (בסעיף קטן זה - התמורה במזומן) נמוך מהתשלום שעל מקבל האישור לשלם לפי סעיף קטן (ב)(2), תשולם התמורה במזומן ורשאית ועדת המחקר לדחות את תשלום ההפרש שבין מלוא התשלום לפי אותו סעיף קטן לבין התמורה במזומן (בסעיף קטן זה - יתרת התשלום), בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתנאים נוספים שתורה הוועדה:
(1) היתה התמורה במניות של חברה פרטית - ישועבדו לטובת המדינה כלל המניות שהתקבלו בתמורה, עד להעברת יתרת התשלום, ורוכש מקבל האישור ייתן התחייבות ולפיה לא יעביר את הידע לאחר, במישרין או בעקיפין, ולא יבצע כל עסקה במניות המשועבדות, לרבות חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, עד להעברת יתרת התשלום; ועדת המחקר רשאית להחליט על מימוש השעבוד, בכל עת, לצורך מכירת המניות;
(2) היתה התמורה במניות של חברה ציבורית - יירשמו המניות למסחר בבורסה, ומתוכן ישועבדו לטובת המדינה מניות, בשווי יתרת התשלום, עד להעברת היתרה כאמור, ובלבד שהתשלום יבוצע עד תום שלושה חודשים מהמועד הראשון שבו ניתן למכור את המניות; לא בוצע התשלום במועד, תפעל המדינה למימוש מיידי של השעבוד ולמכירת המניות.
(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1) ו-(2), היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, כאמור באותו סעיף קטן, אגב פירוק מחמת חדלות פירעון או כינוס נכסים של מקבל האישור, ומחיר המכירה של הידע או של מקבל האישור, לפי הענין, נמוך מסך ההשקעות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת או שהושקעו במקבל האישור, לפי הענין, רשאית ועדת המחקר לקבוע כי ההוראה שבאותו סעיף קטן ולפיה הסכום הבסיסי לא יפחת מסך המענקים בתוספת ריבית שנתית, לא תחול; קבעה הוועדה כאמור, לא יופחת הסכום הבסיסי לפי הוראות סעיף קטן (ז).
(ו) היתה המכירה של הידע או של מקבל האישור, כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2), מכירה בלא תמורה, מכירה בין תאגידים קשורים כהגדרתם בסעיף 21, או מיזוג, או סברה ועדת המחקר כי התמורה שהתקבלה בשל המכירה אינה ריאלית, תקבע ועדת המחקר את מחיר המכירה, לצורך סעיף זה, על סמך חוות דעת כלכלית מטעמה.
(ז) מהסכום הבסיסי לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2), יופחתו ההפרש כשהוא מוקטן בהתאם להוראות שיקבעו השרים והתמלוגים ששילם מקבל האישור בשל הידע; בהוראות כאמור יקבעו השרים את התקופה שבמהלכה יוקטן ההפרש לפי סעיף קטן זה ואת המועדים והשיעורים להקטנתו, ובלבד שתחילת התקופה תהיה שנתיים לפחות אחרי תום התקופה לביצוע התכנית המאושרת, ושסיומה יהיה לא מאוחר מ-12 שנים מתום התקופה כאמור; בסעיף קטן זה, "ההפרש" - ההפרש שבין הסכום הבסיסי לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2) לבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור, בתוספת ריבית שנתית.
(ח) לא שולם תשלום כנדרש לפי הוראות סעיף זה, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א- 1961; התשלום ייגבה בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היה מס כמשמעותו באותה פקודה.
(ט) אושרה בקשה להעברת ידע לפי סעיף זה, למעט לפי סעיפים קטנים (ב)(3) או (ג), יראו את האישור ככולל אישור כאמור בסעיף 19א(ב), להעברה של כל הייצור ושל זכויות הייצור של המוצר שפותח לפי אותו ידע, ואולם חובת תשלום התמלוגים לפי סעיף 21 לא תחול לגבי התקופה החל ביום האישור.
(י) השרים רשאים לקבוע:
(1) כללים לחישוב מחיר המכירה באופן שיתחשב במניות שהוקצו ליזמים ועובדים שלא כנגד מזומן;
(2) הוראות ותנאים לענין מתן הרשאה מאת מקבל האישור לגורם מחוץ לישראל, לשימוש בידע, לרבות תשלום למדינה מאת מקבל האישור בתשלום אחד או לשיעורין בשל מתן ההרשאה כאמור.
(יא) סכומי התשלומים שישולמו לפי סעיף זה ישמשו לעידוד מחקר ופיתוח תעשייתי.
20. דינים וחשבונות (תיקון: תשס"ג3)
מי שניתן לו אישור יגיש דין וחשבון על התקדמות המחקר ופיתוח ודין וחשבון כספי על הוצאות המחקר, הכל במועדים ועל פי כללים שתקבע ועדת המחקר ושיפורסמו ברשומות.
21. תמלוגים (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3)
(א) מי שניתן לו אישור ישלם, לאוצר המדינה, תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה, לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו, והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל מי שניתן לו האישור או אצל אדם או תאגיד קשור;
לענין זה -
"אדם או תאגיד קשור" - אחד מאלה:
(1) תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שניתן לו האישור;
(2) מי ששולט, במישרין או בעקיפין, במי שניתן לו האישור;
(3) תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות (1) או (2) או בידי מי שקיבל אישור כאמור בפסקה (4);
(4) מי שקיבל אישור לייצר את המוצר מידי מי שניתן לו האישור או מידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות (1) עד (3);
"שליטה" - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"הכנסה" - כפי שיקבעו השרים בתקנות.
(ב) כל סכומי התמלוגים שישולמו כאמור ישמשו לעידוד המחקר ופיתוח תעשייתי בהתאם לקביעת ועדת המחקר.
(ג) התמלוגים ישולמו בשיעורים ולפי כללים שיקבעו השרים בתקנות לאחר התייעצות בועדת המחקר.
(ד) התמלוגים ייגבו בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היו התמלוגים מס כמשמעותו באותה פקודה.
22. הפסקת ביצוע (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3)
(א) ראה ראש המינהל כי המחקר ופיתוח אינו מתקדם על פי התכנית או כי תוצאות המחקר ופיתוח בשלב שאליו הגיע מצביעות על כך כי סיכויי הצלחת התכנית קטנו באופן מהותי, רשאי הוא, לאחר ששמע את מי שניתן לו האישור, להמליץ לפני ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנות את התכנית המאושרת.
(ב) ועדת המחקר רשאית לקבל את המלצת ראש המינהל, כולה או חלקה, או לדחותה, או להחליט באותו ענין החלטה אחרת, לרבות החלטה לפי סעיף 45(ב).
(ג) לא הוגש דין וחשבון כאמור בסעיף 20, רשאי ראש המינהל לראות את המחקר ופיתוח כאילו אינו מתקדם לפי התכנית המאושרת ולפעול כאמור בסעיף קטן (א).
(ד) החליטה ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנותו, כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי ראש המינהל או מי שהוא הסמיך לכך, לדרוש ממקבל האישור להחזיר את ההטבות שקיבל, כולן או חלקן, לפי הענין, אלא אם כן נוכח שמקבל האישור הביא לקידום מטרות חוק זה.
22א. דיון חוזר (תיקון: תשס"ג3)
(א) ועדת המחקר תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך שלושים ימים ממועד קבלת ההחלטה הגיש המבקש שבענינו התקבלה החלטת הועדה כאמור, בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.
(ב) הגשת בקשה לדיון חוזר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה.
23. ערר (תיקון: תשס"ג3)
(א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת המחקר רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת הערר תוך 45 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
(א1) קיימה ועדת המחקר דיון חוזר על החלטתה כאמור בסעיף 22א, רשאי מי שרואה עצמו נפגע מהחלטתה בדיון החוזר לערור לפני ועדת הערר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
(ב) הערר יהיה בכתב ויפורטו בו נימוקיו.
(ג) הגשת ערר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה.
24. ועדת ערר (תיקון: (תיקון: תשס"ג3)
(א) ועדת הערר תהיה בת חמישה חברים, ואלה הם:
(1) שני נציגי משרד התעשיה והמסחר בעלי תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הועדה, שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו, ואחד מביניהם ימונה על ידו ליושב ראש הועדה;
(2) נציג משרד האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;
(3) שני נציגי ציבור, שאינם עובדי המדינה, בעלי ניסיון עסקי או תעשייתי, של לפחות עשר שנים, שימנו השרים;
(א1) לא ימונה אדם המשמש כחבר בועדת המחקר להיות חבר בועדת הערר.
(ב) מנין חוקי לדיון בועדה יהיה שלושה מחבריה כשבהם היושב ראש, חבר מקרב עובדי המדינה וחבר מקרב הציבור.
25. סדרי פעולות ועדת הערר
ועדת הערר תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.
פרק ה': הטבות
26. זכות להטבה (תיקון: תשנ"ה)
מי שניתן לו אישור על פי חוק יהא זכאי לקבל הטבה, בתנאי שיקיים את כל תנאי האישור לתכנית וימלא הוראות חוק זה והוראות הכללים שהתקינה ועדת המחקר לפי חוק זה.
27. מניעת כפל הטבה (תיקון: תשנ"ה)
לא ישולם הטבה בשל תכנית יותר מפעם אחת.
28. שיעור המענק (תיקון: תשס"ג3)
(א) המענק יהיה בשיעור של 20%, 30%, 40% או 50% מהוצאות המחקר והפיתוח, כפי שתקבע ועדת המחקר בהתאם למטרות חוק זה.
(ב) בהחלטתה כאמור בסעיף קטן (א), תיתן ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל האישור בדבר שיעור הייצור המקורי בישראל.
(ג) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע כללים בדבר תוספת לשיעורים שקבעה ועדת המחקר, באזורי עדיפות לאומית; לענין זה, "אזורי עדיפות לאומית" - האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, או אזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לענין ההטבות לפי החוק האמור.
29. ערובות (תיקון: תשנ"ה)
ראש המינהל רשאי לדרוש, על פי כללים שתקבע ועדת המחקר, ערובות להבטחת החזרתו של המענק או ההטבה, לפי הענין, בהתאם לסעיפים 22 ו-47 ולכל ענין אחר שיש בו כדי להבטיח קיומן של הוראות חוק זה או התנאים שבהם אושרה התכנית.
30. מועד תשלום מענק
המענק ישולם לא יאוחר משלושים יום לאחר היום שבו הוכיח מי שקיבל את האישור, להנחת דעתו של ראש המינהל, כי ביצע אותו חלק של התכנית המאושרת והוציא אותן הוצאות אשר להן מתייחסת הבקשה לתשלום המענק.
31. מקדמות (תיקון: תשנ"ה)
(א) על אף האמור בסעיף 30 רשאי ראש המינהל לאשר תשלום מקדמה על חשבון מענק, על פי כללים שקבעה ועדת המחקר.
(ב) לענין סעיפים 26, 29, 44, 45, 46 ו-47, יראו מקדמה על חשבון מענק כמענק.
32. כללים (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3)
יבוא ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, רשאי לקבוע כללים לביצוע הוראות פרק זה, לרבות סדרי הגשת בקשה למתן הטבה, הפרטים שייכללו בבקשה, המסמכים שיצורפו אליה, הערובות הדרושות למתן מענק, הדרך והמועדים שבהם ישולם מענק, לשיעורים או בבת אחת, וכן כללים לעיכוב התשלום של המענק או חלקו.
33. הלוואות (תיקון: תשס"ג3)
(א) ועדת המחקר רשאית לאשר, לפי בקשת המבקש, כי במקום מענק לפי הוראות פרק זה תינתן הלוואה למבקש או למי שישקיע בתכנית במפעלו.
(ב) ההלוואה תינתן על פי הסכם הלוואה עם בנק, שאישר שר האוצר לענין זה; הבנק יעמיד את ההלוואה לרשות הזכאי לה, בשיעור מהוצאות המחקר והפיתוח של התכנית המאושרת ובתנאים שיקבע שר האוצר לאחר התייעצות עם שר התעשיה והמסחר.
(ג) (בוטל)
34. הטבות לעובד מדעי (תיקון: תשנ"ה)
(א) שיעור המס על הכנסתו של עובד מדעי שמקורה בהיותו מועסק בתכנית מאושרת או בתכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש המינהל אישר לענין זה לא יעלה על 35% מאותה הכנסה; הכנסתו זו תיחשב בשלב הגבוה של סולם הכנסתו החייבת במס; הטבה זו לא תינתן לתקופה העולה על שמונה עשר חדשים.
(ב) בסעיף זה, "עובד מדעי" - עובד הזכאי לפי הסכם עבודה קיבוצי בישראל, החל עליו, לשנת שבתון בתשלום ושהועסק בשנת השבתון כעובד במסגרת תכנית מאושרת לפי חוק זה או במסגרת תכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש המינהל אישר לענין זה וקודם להעסקתו כאמור לא היה עובד של אותו מעביד.
35. (בוטל) (תיקון: תשס"ג3)
פרק ו' : קרן לקידום טכנולוגי
36. הקמת הקרן
מוקמת בזה קרן לקידום טכנולוגי (להלן - הקרן).
37. מטרת הקרן
מטרת הקרן לקדם את הטכנולוגיה בישראל ולסייע להרחבת פעילות מחקר ופיתוח תעשייתי, בין השאר על ידי -
(1) סיוע בהקמת תשתית טכנולוגית המיועדת לתועלת מגזר תעשייתי מסויים או לתעשיה כולה, בתחומים שבהם תשתית כזו אינה קיימת או אינה מתאימה לצרכים;
(2) ביצוע מחקרים, סקרים ובדיקות כלכליות וטכנולוגיות כדי לסייע בגיבוש מדיניות ממשלתית לסיוע למחקר ופיתוח תעשייתי;
(3) סיוע להכשרת כוח אדם לתעשיה עתירת מדע.
38. תקבולי הקרן (תיקון: תשס"ג3)
תקבולים הקרן יהיו -
(1) סכום בשיעור של 0.6 אחוזים מכל מענק או הלוואה הניתנים לפי חוק זה, שינוכה בעת התשלום לזכאי לקבלת המענק או ההלוואה;
(2) (בוטלה)
(3) כספים והקצבות מכל אדם לקידום מטרותיה ופעולותיה.
39. שימוש בכספי הקרן
כל תקבולי הקרן ייועדו אך ורק למימון פעולות הקרן המאושרות בידי הנהלת הקרן במסגרת תקציב הקרן ומטרותיה.
40. הנהלת הקרן
(א) הקרן תנוהל בידי הנהלה של חמישה חברים (להלן - ההנהלה), והם:
(1) ראש המינהל, שיהיה יושב ראש ההנהלה;
(2) עובד משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;
(3) עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר;
(4) שני חברים שימנו השרים בהמלצת ארגונים של התעשיינים כאמור בסעיף 11.
(ב) מינוי חבר להנהלה יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש.
41. סדרי עבודת ההנהלה
ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.
פרק ז' : שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח תעשייתי
42. קרנות משותפות והסכמים הדדיים (תיקון: תשס"ג3, תיקון מס' 5 - תשע"א)
על פי המלצת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשאית הממשלה להתקשר עם ממשלות של מדינות אחרות, או בהתאם לכללים שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה עם ערים שיש להן יכולת בתחום הכלכלי ותשתיות בתחומי המחקר והפיתוח וכן יכולת בתחום הטכנולוגי, ושיתוף פעולה איתן יסייע לקידום מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים ישראליים, בהסכמים הדדיים לעידוד מיזמי מחקר ופיתוח משותפים או להקמת קרנות משותפות, במטרה לעודד את שיתוף הפעולה במחקר ופיתוח בין תאגידים תעשייתיים שהתאגדו בישראל לבין גורמים במדינות אחרות, לקידומן של מטרות חוק זה.
(ב) ראש המינהל, באישור ועדת המחקר, יקבע כללים לעניין אופן יישומם של הסכמים לפי סעיף קטן (א).
42א. הוראות מיוחדות בנוגע לתכניות במסגרת הסכמים בין-לאומיים (תיקון: תשס"ג3, תיקון מס' 5 - תשע"א)
הוראות סעיפים 17 (ב1) ו-19(ב2) ו-(ב3), לעניין זכויות הנובעות מהידע, וסעיפים 17(א1), 19(ב-1) ו19א יחולו, בשינויים המחויבים ועל פי כללים שקבעה ועדת המחקר, על תכניות שאושרו לפי חוק זה ומבוצעות במסגרת הסכמים בין-לאומיים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתיים שישראל צד להם.
42ב. הוראות מיוחדות בנוגע לתכניות במסגרת התקשרות עם חברה רב-לאומית (תיקון: תשס"ה5, תיקון מס' 5 - תשע"א)
הוראות סעיפים 17 (ב1) ו-19(ב2) ו-(ב3), לעניין זכויות הנובעות מהידע, וסעיפים 17(א) ו-(ג), 19(ב-1) ו19א יחולו, בשינויים המחויבים, ועל פי כללים שקבעה ועדת המחקר, על תכניות שאושרו לפי חוק זה, המבוצעות במסגרת התקשרות לשיתוף פעולה בין מקבל האישור לבין חברה רב-לאומית לצורך ביצוע השקעות משותפות במחקר ופיתוח תעשייתי.
פרק ח' : הוראות כלליות
43. חובה להמציא ידיעות (תיקון: תשס"ג3)
מי שניתן לו אישור ימציא לראש המינהל, בהתאם לדרישתו ובתוך פרק הזמן שיקבע, ידיעות, מסמכים וראיות אחרות בקשר לביצוע התכנית המאושרת, לקיום תנאי האישור לקביעת שיעור ההטבות ולקביעת החיוב בתמלוגים ושיעורם.
44. קיום הוראות - תנאי להטבות
הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק אחר; שום הטבה לא תינתן אלא אם כן קוימו ההוראות של חוק זה, של התקנות והכללים שהותקנו על פיו, של התכנית המאושרת ושל כל תנאי מתנאי האישור והמבקש הוכיח כי הוא מנהל פנקסים קבילים כמשמעותם בפקודת מס הכנסה ואם היו לו עסקים אחרים - הוכיח כי הוא מנהל מערכת חשבונות נפרדת לענין התכנית המאושרת.
45. התליה וביטול (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3)
(א) ראה ראש המינהל כי מי שקיבל אישור לא קיים הוראה מהוראות חוק זה, או לא קיים את התכנית המאושרת או תנאי מתנאיה, רשאי הוא לשלוח למקבל האישור הודעה על כוונתו להציע לועדת המחקר לדון בהתליית האישור או בביטולו, לעתיד או למפרע.
(ב) נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדת המחקר -
(1) לאשר את המשך ביצועה של התכנית המאושרת, בתנאים או ללא תנאים נוספים;
(2) להתלות את האישור או לבטלו, לעתיד או למפרע;
(3) לעכב הטבות עד לבירור נוסף;
(4) לדרוש החזרת הטבות שניתנו;
(5) למנוע או לעכב מתן הטבות בכל תכנית אחרת שהגיש מקבל האישור על פי חוק זה.
46. ביטול עקב הודעה כוזבת (תיקון: תשס"ג3)
(א) ראתה ועדת המחקר כי אישור הושג על יסוד הודעות כוזבות או מטעות ביודעין, תבטלו למפרע מיום נתינתו.
(ב) הוגשו בקשה לדיון חוזר כאמור בסעיף 22א או ערר כאמור בסעיף 23, על החלטת ועדת המחקר לפי סעיף זה, יותלה האישור עד מתן ההחלטה בדיון החוזר או בערר, לפי הענין.
(ג) (בוטל)
47. החזרת הטבות (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3)
(א) מי שנדרש לפי סעיפים 22 או 45 להחזיר הטבות שניתנו לו יקיים את הדרישה תוך תשעים ימים מיום ההודעה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, אולם רשאית ועדת המחקר, מסיבות מיוחדות שתרשום, לוותר על הריבית כולה או מקצתה.
(ב) קיבל תאגיד הטבות לפי חוק זה וניתן עליו צו פירוק או צו לכינוס נכסים או החליט על פירוקו מרצון, לפני שביצע את התכנית המאושרת כולה ולפני שקיים את כל תנאי האישור - יראוהו כאילו נתחייב בהחזרת ההטבות לפני מתן צו הפירוק או צו הכינוס או קבלת ההחלטה, זולת אם החליטה ועדת המחקר שלא יוחזרו ההטבות או שיוחזרו רק מקצתן; והוא הדין ביחיד שניתן עליו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל. אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכות המדינה לקבל תמלוגים על פי סעיף 21, מכל הכנסה כמשמעותה באותו סעיף, אשר נתקבלה לאחר מתן צו הפירוק, צו הכינוס או ההחלטה על הפירוק מרצון.
(ג) בוטל אישור על פי סעיף 46, חייב מקבל האישור להחזיר את ההטבות שקיבל תוך ששים ימים מן היום שבו נשלחה לו ההודעה על הביטול, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותן בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום קבלת ההטבות.
(ד) הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל דין אחר ואם היתה הפרה של תנאי בדבר תשלום תמלוגים או איסור העברת ידע לא יגרעו הוראות סעיף זה מחובתו של מי שניתן לו אישור לקיים תנאי כאמור.
(ה) כל סכום המגיע לאוצר המדינה בשל החזרת ההטבות ייגבה בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היו סכומים אלה מס כמשמעותו באותה פקודה.
47א. עונשין (תיקון: תשנ"ה, תשס"ג3)
מי שללא אישור ועדת המחקר או בניגוד לתנאי אותו אישור, העביר או איפשר להעביר אל מחוץ לישראל, במעשה או במחדל, ידע שפותח במסגרת תכנית מאושרת או עקב ביצועה או זכויות קניין רוחני הנובעות מידע שפותח כאמור, דינו - מאסר שלוש שנים.
47ב. עיצום כספי (תיקון: תשס"ג3)
(א) (1) היה לראש המינהל יסוד סביר להניח שמקבל אישור הפר חובה מהחובות המפורטות להלן, יודיע לו בכתב כי נמצא שהוא הפר חובה מהחובות המוטלות עליו, וכי אם לא ימלא את החובה בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה יוטל עליו עיצום כספי:
(א) חובת דיווח על שינוי בשליטה או על שינוי בהחזקה באמצעי שליטה במקבל האישור, לפי הוראות סימן 18;
(ב) חובת הגשת דין וחשבון לפי הוראות סעיף 20;
(ג) חובת המצאת ידיעות, מסמכים וראיות שדרש ראש המינהל, לפי הוראות סעיף 43.
(2) לא קיים מקבל האישור את החובה בתוך התקופה כאמור בפסקה (1), רשאי ראש המינהל להטיל עליו עיצום כספי בסכום המפורט להלן ובלבד שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:
(א) לענין חובה כאמור בפסקה (1)(א) - בסכום של 6,000 שקלים חדשים;
(ב) לענין חובה כאמור בפסקה (1)(ב) - בסכום של 24,000 שקלים חדשים;
(ג) לענין חובה כאמור בפסקה (1)(ג) - בסכום של 12,000 שקלים חדשים.
(ב) עיצום כספי ישולם לפי דרישת ראש המינהל, בתוך 45 ימים מיום קבלתה; לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד תשלומו.
(ג) עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו; הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו - יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום מתן ההחלטה בערעור.
(ד) ראש המינהל, רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני העדכון לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תחילתו של חוק זה; כן רשאי ראש המינהל לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; ראש המינהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכום העיצום הכספי המעודכן.
(ה) על גביית עיצום כספי תחול פקודת המסים (גביה).
47ג. דרישת עיצום כספי מנושא משרה במקבל האישור (תיקון: תשס"ג3)
(א) לא שולם עיצום כספי שהוטל כאמור בסעיף 47ב, רשאי ראש המינהל לדרוש את תשלומו מכל מי ששימש כדירקטור או כמנהל כללי במקבל האישור בזמן ההפרה, אלא אם כן הוכיח אחד מאלה:
(1) שנקט את כל האמצעים הנאותים כדי למנוע את ההפרה;
(2) שלא ידע על דבר ההפרה ולא היה עליו לדעת על כך.
(ב) שולם העיצום הכספי על ידי דירקטור או מנהל כללי, לא יידרש מקבל האישור לשלמו, והמשלם זכאי לשיפוי ממקבל האישור.
47ד. ערעור על עיצום כספי (תיקון: תשס"ג3)
(א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער לפני בית משפט שלום, בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה הדרישה לתשלום העיצום הכספי.
(ב) אין בערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורה ראש המינהל או בית המשפט אחרת.
(ג) התקבל הערעור, לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(ד) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.
48. פרסום כללים של ועדת המחקר
כללים שקבעה ועדת המחקר לפי חוק זה יפורסמו ברשומות.
49. פרסום מינויים
הודעה על מינויים לפי חוק זה תפורסם ברשומות.
50. אצילת סמכויות ראש המינהל (תיקון: תשס"ג3)
ראש המינהל רשאי, באישור ועדת המחקר, לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט הסמכות לכהן כחבר ויושב ראש ועדת המחקר.
51. שמירת סמכויות
הסמכויות הנתונות לפי חוק זה אינן באות לגרוע מן הסמכויות לפי חיקוק אחר.
52. תקנות ואגרות (תיקון: תשס"ג3)
השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה, לרבות קביעת אגרות, סכומיהן וכללים בדבר תשלומים בעד טיפול בבקשות או כל שירות אחר הניתן על ידי המינהל.
53. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ח' בטבת התשמ"ה (1 בינואר 1985).
תוספת (תיקון: תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ה, תשנ"ז, תשס"א2)
(סעיף 28)
1. בתוספת זו, "חברה מתחילה" - חברה שתכנית מחקר ופיתוח היא פעילותה הראשונה והבלעדית, אין לה מקורות מימון מלבד הון עצמי של מבצעי המחקר והפיתוח, וועדת המחקר הכירה בה כראויה לעידוד הניתן לחברות מתחילות.
2. שיעור המענק יהיה 50%, פרט למקרים המנויים להלן, ששיעור המענק שלהם יהיה כנקוב לצדם:
(1) חברה מתחילה - 66% מהוצאות המחקר והפיתוח עד לסכום בשקלים חדשים השווה ל-250,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה לשנה אחת, לתקופה שלא תעלה על שנתיים;
(2) חברה אשר בתכניתה משתתף משקיע שאינו נמנה עם בעלי מניותיה ואשר מקבל, בהמלצת המדען הראשי, ניכוי מס בהתאם לפקודת מס הכנסה - מענק בשיעור של 5% מהוצאות המחקר והפיתוח בניכוי השקעתו;
(א) בתכניתה משתתף משקיע שאינו נמנה עם בעלי מניותיה (בפסקה זו - המשקיע) ואשר מקבל, בהמלצת המדען הראשי, ניכוי מס בהתאם לפקודת מס הכנסה.
(ב) מכירותיה השנתיות על פי המאזן המאושר של שנת המאזן האחרונה עולות על סכום בשקלים חדשים השווה ל-1 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה;
(3)2 שיפור במוצר אזרחי - 30%, ובמוצר צבאי - 20%;
(4)2 תכנית המבוצעת באזור פיתוח א', שנקבע בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, שאישורו ככזה אינו מוגבל בזמן, ובלבד שמרבית החוקרים המועסקים בתכנית גרים באותו אזור ושמרבית העבודה מבוצעת באותו אזור - 60%;
(5)2 תכנית המבוצעת ביישובי קו העימות בצפון, ובלבד שמרבית החוקרים גרים ביישובים אלה ושמרבית העבודה מבוצעת בהם - 70%; הוקם והופעל קו הייצור של מוצר, שפותח כתוצאה מהתכנית, ביישובי קו העימות בצפון, ומרבית העבודה בוצעה ביישובים אלה - 5% נוספים; בפסקה זו, "יישובי קו העימות בצפון" - כמפורט להלן:
עיריות: נהריה (עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), קרית שמונה, מעלות;
המועצות המקומיות: שלומי, מטולה, חורפיש, פסוטה, גוש חלב, ע'ג'ר, מעיליה, פקיעין;
המועצות האזוריות -
גליל עליון: דן, דפנה, הגושרים, יפתח, כפר גלעדי, כפר סאלד, מלכיה, מנרה, מעין ברוך, משגב עם, שניר, כפר בלום, נאות מרדכי, עמיר, שדה נחמיה, ברעם, יראון, סאסא, צבעון, שמיר, גונן, להבות הבשן;
מעלה יוסף: אבירים, אבן מנחם, אלקוש, גורן, גרנות הגליל, זרעית, יערה, מתת, נטועה, שומרה, שתולה, הילה, מנות, עבדון, מעונה, צוריאל, נוה זיו, חוסן, פקיעין החדשה, עין יעקב;
מטה אשר: יחיעם (עד ליום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001), אדמית, אילון, בצת, גשר הזיו, חניתה, לימן, מצובה, ראש הנקרה, כברי, סער, עראמשה, געתון, בן-עמי, עברון;
מרום הגליל: אביבים, דובב, דלתון, כרם בן זמרה, ספסופה, עלמה, ריחניה, מירון, בר יוחאי, אור הגנוז;
מבואות החרמון: בית הלל, דישון, כפר יובל, מרגליות, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר;
אזורי תעשיה: דלתון, תל-חי, גליל עליון, קורן, גורן, מילואות צפון.
3. - 4. (בוטלו)

______________________________
1 ס"ח תשמ"ד, 100; תשנ"ה, 382; תשנ"ז, 426; תשס"ג, 106; תשס"ה, 340; תשס"ו, 246; תשע"ב, 507.
ק"ת תשמ"ט, 176, 1450; תשנ"א, 199, 1261; תשס"א, 479; תשע"א;
2 סעיף 2 לצו לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שינוי התוספת לחוק), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 479) קובע לענין פסקאות (3), (4) ו-(5) שבפרט 2 בתוספת:
"2. תחילה ותוקף
(א) תחילתו של צו זה ביום י"ב באייר התש"ס (17 במאי 2000).
(ב) הוראות פסקה (5) בפרט 2 בתוספת לחוק, כנוסחו בסעיף 1, יעמדו בתוקפן עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002)."
3 סעיף 42 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (מס' 2), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 116) קובע:
"42. תחילה והוראת מעבר
(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באדר ב' התשס"ג (1 באפריל 2003).
(ב) חברי ועדת המחקר שמונו וכיהנו ערב תחילתו של חוק זה ימשיכו לכהן עד תום התקופה שלה מונו, בכפוף להוראת סעיף 9א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה."
4 פורסמה הודעה (י"פ תשס"ד, 2001) על אמות מידה למתן מענקים ושיעורם (הוראת שעה), לפי סעיף 10(א)(3) לחוק.
5 סעיף 6 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 344) קובע לענין תיקון סעיפים 18, 19, 19א, הוספת סעיפים 19ב ו-42ב:
"6. תחילה, תחולה והוראת מעבר
(א) תחילתו של חוק זה חודשיים מיום פרסומו (בסעיף זה - יום התחילה) והוא יחול גם על תכניות שאושרו לפני יום התחילה. (החוק פורסם ביום 7.4.2005).
(ב) הוגשה בקשה להעברת ייצור אל מחוץ לישראל לפי סעיף 19א(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3(2) לחוק זה, במסגרת תכנית שאושרה לגביה העברה קודמת לפי סעיף 19(ד) לחוק העיקרי בנוסחו ערב יום התחילה, יראו בשיעור הייצור המתוקן לפי האישור שניתן כאמור, כשיעור הייצור המקורי בישראל של מקבל האישור."
6 סעיפים 3 ו-4 לחוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי תעשיה (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 246) קובעים לגבי תיקון סעיף 19:
"3. חובת התקנת תקנות
תקנות ראשונות לפי סעיף 19 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - החוק לעידוד השקעות הון), כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ולפי סעיף 19 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק לעידוד מחקר ופיתוח), כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
4. הוראת מעבר
בתקופה החל מיום תחילתו של חוק זה עד ליום תחילתן של תקנות כאמור בסעיף 3, יחולו הוראות אלה:
(1) המינהלה, לאחר התייעצות עם נציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות הסביבה, תתנה מתן אישור, או כניסתו לתוקף של אישור, בתנאים שענינם שמירה על איכות הסביבה; בפסקה זו, "אישור" ו"המינהלה" - כמשמעותם בחוק לעידוד השקעות הון;
(2) ועדת המחקר, לאחר התייעצות עם נציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות הסביבה, תתנה מתן אישור, או כניסתו לתוקף של אישור, בתנאים שענינם שמירה על איכות הסביבה; בפסקה זו, "אישור", "ועדת המחקר" ו"תכנית" - כמשמעותם בחוק לעידוד מחקר ופיתוח."
7. תחילה תחילתו של סעיף 19ב לחוק לעידוד מו"פ, כנוסחו בסעיף 17(5) לחוק זה, למעט סעיפים קטנים (ב1) ו-(י)(2) שבו, ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו לפי סעיף 19ב(ב1) האמור.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ