אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990 1
5-1. (שולבו בחוק העיקרי)
6. ערבות המדינה - הוראות שעה (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז)2
בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996) ירשם בחוק העיקרי כאילו -
(1) בסעיף 2, אחרי "הפטורים" בא "הערבויות";
(2) האמור בסעיף 10 סומן (א) ואחריו בא:
"(ב) המליצה המינהלה בפני רשות מוסמכת כאמור בסעיף קטן (א)(4) בענין בקשה הקשורה לאישור הקמה או הרחבה של מפעל, שנתקיימו בה דרישות החיקוק הנוגע לענין, תשיב הרשות המוסמכת תוך 12 ימי עבודה מיום שקיבלה את הבקשה: המליצה המינהלה כאמור בענין אחר, תשיב הרשות המוסמכת תוך 24 ימי עבודה מיום שקיבלה את הבקשה; לא נתנה הרשות המוסמכת תשובתה תוך תקופה כאמור, יראו כאילו ניתנה לבקשה בתום התקופה תשובה חיובית";
(3) במקום הכותרת לפרק הששי נאמר:
"פרק ששי: מענק וערבות המדינה";
ואחריה בא:
"סימן א': הגדרות";
(4) אחרי סעיף 40א נאמר:
"סימן ב': מענק השקעה";
(5) בסעיפים 40ב ו-40ט, במקום "פרק זה" בא "סימן זה";
(6) אחרי סעיף 40יא בא:
"סימן ג': ערבות המדינה
40יב. הגדרות (תיקון: תשנ"ד)2
בסימן זה -
"הון עצמי מזערי" - מזומנים ששולמו בעד מניות שהוקצו כנגד הון שהושקע במסגרת התכנית המאושרת, לרבות פרמיות, בסכום השווה לשלושים אחוזים לפחות מסכום התכנית המאושרת, ובלבד שלא פחת מסכום בשקלים השווה ל-100,000, ובאזור פיתוח א' או ב' - 75,000, דולרים של ארצות הברית של אמריקה; לענין זה, "מניות" - למעט מניות הניתנות לפדיון; המינהלה רשאית לאשר, במקום השקעה במזומנים, העברת מקרקעין או נכסים מוחשיים אחרים לבעלות המפעל על מנת שישמשו אותו בהתאם לתכנית המאושרת; לענין זה
ייקבע שווי המקרקעין בידי מנהל מס רכוש וקרן פיצויים ושווי של נכס מוחשי אחר ייקבע בידי פקיד השומה;
"חברה" - חברה או חברת חוץ כמשמעותן בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, שיש לה הון מניות;
"סכום התכנית המאושרת" - כל מרכיבי ההשקעה לרבות הרכוש הקבוע;
"ערבות המדינה" - ערבות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, שתנאיה וערבותה נקבעו ואושרו לפי החוק האמור דרך כלל או לסוגים, להלוואה שנתן תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או גוף אחר שאושר לענין זה בידי השרים; השרים יקבעו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את שיעור הפרמיה שתשולם בעד ערבות המדינה, וניתן לקבוע שיעורים שונים לפי אזורים או לפי מבחנים אחרים.
40יג. זכות לערבות המדינה (תיקון: תשנ"ד)2
(א) חברה שהיא בעלת מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, בנין תעשייתי או מפעל תיירות, ואשר בעלי מניותיה השקיעו בה הון עצמי מזערי, זכאית לערבות המדינה, ובלבד שסכום ההלוואה לא יעלה על שבעים אחוזים מסכום התכנית המאושרת. שיעור ערבות המדינה יהיה 75% מסכום כל הלוואה, ואולם לגבי הלוואה שניתנה למפעל בהקמה למימון הוצאות שונות שאינן השקעות בציוד ובמבנים, לרבות הוצאות הון חוזר - 85% מסכום ההלוואה;
(ב) ניתנה ערבות המדינה לפי סעיף זה, יהיה בעל המפעל המאושר זכאי להטבות לפי סעיף 47 או לפי סעיף 51, לפי בחירתו, ולא יהיה זכאי, בקשר לאותה תכנית מאושרת, למענק לפי סעיפים 40ב ו-40יד או להלוואה או למענק אחר מכספי תקציב המדינה.
(ג) המבקש ערבות המדינה יודיע על כך בכתב למינהלה בעת הגשת הבקשה לאישור התכנית; הודיע כאמור, לא יהיה רשאי לשנות את הודעתו מיום אישור התכנית.
40יד. מסלול משולב (תיקון: תשנ"ד)2
(א) חברה שהיא בעלת מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי או בניין תעשייתי, ואשר בעלי מניותיה השקיעו בה הון עצמי מזערי, רשאית לבחור במסלול משולב שבו תהיה זכאית -
(1) למענק השקעה בשיעורים אלה במקום השיעורים הקבועים בתוספת -
(א) באזור פיתוח א' - 17%;
(ב) באזור פיתוח ב' - 5%;
(2) לערבות המדינה בשיעורים האמורים בסעיף 40יג(א), ובלבד שסכומה לא יעלה על סכום המתקבל מהפחתת סכומי מענק ההשקעה וכל מענק אחר מכספי תקציב המדינה וסכום ההון העצמי, מסכום התכנית המאושרת.
(ב) חברה שהיא בעלת מפעל מאושר שהוא מפעל תיירות, ואשר בעלי מניותיה השקיעו בה הון עצמי מזערי, רשאית לבחור במסלול משולב שבו לא תהיה זכאית למענק השקעה, ותהיה זכאית לערבות המדינה בשיעורים האמורים בסעיף 40יג(א), ובלבד שסכומה לא יעלה על הסכום המתקבל מהפחתת סכומי מענק מתקציב המדינה וסכום ההון העצמי, מסכום התכנית המאושרת.
(ג) מי שבחר במסלול המשולב לא יהיה זכאי להטבות לפי סעיף 51.
(ד) המבקש לבחור במסלול המשולב יודיע על כך בכתב למינהלה בעת הגשת הבקשה לאישור התכנית; הודיע כאמור, לא יהיה רשאי לשנות את בחירתו מיום אישור התכנית.
40טו. תחולה על אגודה שיתופית ושותפות
(א) בסעיף זה -
"אגודה שיתופית" - כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות;
"שותפות" - שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975, שכל השותפים בה הם אגודות שיתופיות או חברות;
"מפעל קיים" - מפעל שהיה קיים ביום י"ב בתשרי התשנ"א (1 באוקטובר 1990).
(ב) אגודה שיתופית או שותפות, שהיא בעל מפעל קיים, תהיה זכאית לערבות המדינה ולמסלול משולב לפי הוראות סימן זה לגבי תכנית מאושרת שהיא הרחבה של המפעל, ובלבד שהוכח להנחת דעתה של המינהלה שעסקי המפעל ונכסיו מנוהלים בנפרד מעסקים ונכסים אחרים של האגודה השיתופית או השותפות; לענין זה יחולו הוראות סימן זה בשינויים אלה:
(1) בסעיף 40יב, בהגדרת "הון עצמי מזערי", במקום "מזומנים ששולמו בעד מניות שהוקצו כנגד הון שהושקע במסגרת התכנית המאושרת, לרבות פרמיות" יבוא: "באגודה שיתופית - מזומנים ששולמו כהון עצמי רשום לשם ביצוע התכנית המאושרת, ובשותפות - מזומנים ששולמו להון השותפות מאת התאגידים השותפים בה לשם ביצוע התכנית המאושרת";
(2) בסעיפים 40יג(א) ו-40יד(א) רישה ו-(ב), במקום "בעלי מניותיה" יבוא "חבריה או השותפים בה";
(3) שותפות לא תהיה זכאית להטבות לפי סעיף 51 מכוח סעיף 40יג(ב).
40טז. הקטנת הון
(א) בתקופת ההטבות כמשמעותה בסעיף 45, לא יוקטן ריאלית סכום ההון שלפיו חושבה ההלוואה בערבות המדינה, שלא כתוצאה מהפסדים; לענין זה, "הקטנת הון" - לרבות כל סכום שנתן בעל מפעל מההון האמור לבעל שליטה או לקרובו או לתאגיד בשליטתם או זקף אותו לחובתם, הכל בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות סכומים שחולקו כדיבידנד, אך למעט דיבידנד שחלוקתו הותרה בהתאם לתקנות שקבעו השרים ולמעט סכומים אחרים שאת סוגיהם קבעו השרים בתקנות, ורשאים הם לקבוע תקרות לסכומים כאמור.
(ב) חולק דיבידנד לבעל שליטה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), יהיה בעל השליטה חייב בהחזרתו לבעל המפעל תוך 7 ימים מדרישת המינהלה, בתוספת ריבית פיגורים או הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 75ב(א).
40יז. אי קיום הוראות החוק או תנאי האישור
ניתנה הלוואה בערבות המדינה וקבעה המינהלה שבעל המפעל לא מילא אחר הוראות חוק זה או לא ביצע את התכנית המאושרת או לא קיים את כל תנאי האישור, או הושגה ההלוואה בערבות המדינה על יסוד הודעות כוזבות או מטעות ביודעין, הרי בלי לגרוע מכל סמכות, עיצום או תרופה אחרת, ייחשב הדבר להפרת הסכם ההלוואה שניתנה בערבות המדינה.
40יח. תחולת הוראות
(א) המינהלה רשאית לקבוע כללים לביצוע הוראות סימן זה, לרבות סדרי הגשת הבקשה למתן ערבות המדינה, הפרטים שייכללו בה, המסמכים שיצורפו אליה, והמועדים שבהם תינתן ערבות המדינה לשיעורין או בבת אחת.
(ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מן הסמכויות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, ובלבד שהתנאים והערובות ייקבעו לפי החוק האמור דרך כלל או לסוגים;
(7) בסעיף 51 -
(א) בסעיף קטן (א), אחרי "הבקשה לאישור המפעל" בא "ביקשה כאמור, לא תהיה רשאית לשנות את בחירתה מיום אישור התכנית;
(ב) (בוטל)
(ג) בסעיף קטן (ז), אחרי "מפעל תעשייתי" בא "או בנין תעשייתי כהגדרתם בסעיף 40א";
(8) אחרי סעיף 94 בא:
"94א. הזכות לערבות המדינה
הזכות לערבות המדינה כאמור בסימן ג' לפרק הששי נתונה לבעל מפעל מאושר כל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שניתן כתב אישור לגבי התכנית המאושרת או תקופה נוספת שאושרה לו, ובלבד שלא תעלה על שנה."
7. הוראת מעבר
מי שקיבל אישור החל ביום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990) וטרם החל בביצוע התכנית, יהיה זכאי לקבל לפי בחירתו, במקום ההטבות לרבות המענק, כפי שהיו לפני תחילתו של חוק זה - את אלה שנקבעו בחוק זה; הודעה על הבחירה כאמור תינתן בכתב למנהל תוך שלושה חדשים מיום פרסומו של חוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשנ"א, 4; תשנ"ג, 20; תשנ"ד, 51, 103, 365; תשנ"ה, 102; תשנ"ו, 378; תשנ"ז, 16.
2 (1) סעיף 2 לחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 3), תשנ"ד-1994 (ס"ח תשנ"ד, 104) קובע:
"2. הוראת מעבר
חוק זה לא יחול על תכנית שאושרה לפני תחילתו ועל בקשה לאישור תכנית שהוגשה למינהלה בכתב עד יום כ"ז בטבת התשנ"ד (10 בינואר 1994), אף אם טרם אושרה לפני תחילתו של חוק זה".
(2) סעיף 5(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996 (ס"ח תשנ"ז, 17) קובע לענין תיקון סעיף 6 ברישה:
"(א) תחולתם של סעיפים 2, 3 ו-4 תהיה לגבי תכניות שיאושרו החל ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997); על תכניות להקמת מפעלים תיירותיים אשר קיבלו את המלצת ועדת ההשקעות במשרד התיירות לפני תחילתו של חוק זה יחולו הוראות הדין הקודם."
_______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ