אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי"ב-1952

חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי"ב-1952

חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי"ב-1952 1
1. "מוסד" - פירוש
בחוק זה, "מוסד" פירושו - מוסד או מקום אחר המשמש או שנועד לשמש, כולו או חלקו, כמקום-מגורים, איכסון או אישפוז לאחר מאלה:
(1) לוקים בגופם או בנפשם;
(2) קשי-חינוך;
(3) יתומים, זקנים, או נכים;
(4) עוברי-אורח.
2. צו הנהלה
(א) רשאי בית-משפט מחוזי, על פי בקשתו של היועץ המשפטי לממשלת ישראל, או של המוסד הנוגע בדבר, לצוות, כי הנאמן הציבורי לעניני צדקה (להלן - הנאמן) יתפוס מוסד על מקרקעיו ומטלטליו, יחזיק בו וינהל אותו. לצו כזה ייקרא "צו-הנהלה".
(ב) לא יתן בית המשפט צו-הנהלה אלא למען מנוע הפרעות בהנהלה היעילה של המוסד בהתאם למטרות שלהן נוסד.
(ג) בית המשפט רשאי, על פי בקשתו של היועץ המשפטי לממשלת ישראל או של המוסד או של כל אדם מעוניין, לשנות ולבטל צו-הנהלה או להתנות בו תנאים מדי פעם בפעם.
(ד) היה המוסד הקדש שנוצר לפני בית-דין דתי, תהא הסמכות הנתונה לבית-המשפט המחוזי לפי סעיף זה ולפי סעיפים 3 ו-6 - לבית-הדין הדתי המוסמך.
3. הגבלת זמן
צו-הנהלה לא יינתן לתקופה העולה על שנה אחת, אולם רשאי בית המשפט להאריך את תקפו של הצו לתקופה נוספת שלא תעלה בכל פעם על ששה חדשים.
4. הנהלת המוסד
ניתן צו-הנהלה, ינהל הנאמן את המוסד, אם בעצמו ואם באמצעות מנהל או מינהלה שמונו על ידיו, לפי אפיו המיוחד של המוסד בהתאם לכוונה המוצהרת של מייסדיו.
5. הנאמן מורשם של בעלי המוסד
בכל ענין הנוגע להנהלת המוסד רואים את הנאמן כאילו פעל כמורשם של בעלי המוסד.
6. ביטול הסכמים
(א) הנאמן רשאי, באישור בית המשפט, לבטל או להשהות, לתקופה שבה צו-ההנהלה עומד בתקפו, כל הסכם הנוגע למוסד או שהמוסד הוא צד לו, אם הוא סבור כי ביטול או השהייה כאמור דרושים לניהול יעיל של המוסד.
(ב) שימוש בסמכות לפי סעיף זה אינו מוציא תביעה אזרחית נגד המוסד או בעליו.
7. אי התערבות בעניני המוסד
כל זמן שצו-הנהלה עומד בתקפו, לא תהא לבעלי המוסד או לאדם אחר, פרט לנאמן, כל זכות להחזיק בו או בחלק ממנו, להתערב בהנהלתו להיכנס לתוכו, להכניס או להוציא מתוכו מטלטלים, אלא על פי היתר בכתב מאת הנאמן.
8. צו יציאה (תיקון: תשכ"ד)
(א) רשאי שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלת ישראל או על פי בקשת המוסד הנוגע בדבר, ואם ניתן צו-הנהלה - רשאי הנאמן, לצוות על כל אדם הנמצא בשטח המוסד לצאת אותו שטח, לזמן שייקבע בצו או ללא תחום-זמן, ולא להיכנס אליו עוד לכל מטרה שהיא אלא בהסכמת הנאמן בכתב ולפי התנאים שייקבעו בהסכמה, לצו זה ייקרא "צו-יציאה".
(ב) ניתן צו-יציאה על ידי נאמן, רשאי כל מי שנפגע על ידי הצו לערער עליו לפני שופט של בית משפט שלום, ובלבד שהגשת הערעור לא תעכב ביצוע הצו.
(ג) לא יינתן צו-יציאה אלא אם השופט של בית משפט השלום או הנאמן ישוכנע שהצו דרוש למען מנוע הפרעות בניהול היעיל של המוסד בהתאם למטרות שלהן נוסד.
(ד) צו-יציאה יעמוד בתוקף על אף האמור בכל חוק או בכל הסכם.
(ה) רואים צו-יציאה כאילו הובא לידיעת האדם שעליו ניתן, אם פורסם או הומצא בכל דרך של פרסום והמצאה שהורה עליה השופט של בית משפט השלום או הנאמן.
9. מקום מגורים מחוץ למוסד (תיקון: תשי"ד)
אדם שאין לו מקום-מגורים אחר מחוץ לשטח המוסד, והוא, לגבי מקום-מגוריו בשטח המוסד, מוגן מפני צו-פינוי לפי פקודת הגבלת שכר-דירה (דירות), 1940, או לפי פקודת ההגבלות (בתי-עסק), 1941, וכן אדם שאין לו מקום-מגורים כאמור והוא מחוסר-יכולת להשיג מקום-מגורים מחוץ לשטח המוסד מחמת גילו, מומו, או מצב-בריאותו - לא יינתן נגדו צו-יציאה, אלא אם הועמד לרשותו מקום-מגורים מחוץ לשטח המוסד, המתאים, לדעת הרשות הנותנת את צו-היציאה, לצרכי אותו האדם.
9א. מקבל צו יציאה שהוא למטה מגיל 21 (תיקון: תשי"ד)
הוראות סעיף 9 לא יחולו על צו-יציאה נגד אדם שנתמלאו בו שלוש אלה:
(1) עדיין לא מלאו לו 21 שנה;
(2) להוריו או לאפוטרופסיו יש מקום-מגורים;
(3) היה גר עם הוריו או עם אפוטרופסיו לפני כניסתו למוסד.
10. חובתו של מקבל צו יציאה
מי שנצטווה לצאת שטח-מוסד כאמור בסעיף 8(א), חייב למלא אחר הוראות צו-היציאה תוך 48 שעות מזמן שהובא הצו לידיעתו כאמור בסעיף 8(ה).
11. ביצוע צווים
(א) לפי דרישת הנאמן חייב קצין-משטרה בדרגת מפקח ראשון או למעלה מזה, להשתמש בכוח במידה הדרושה כדי לבצע כל צו שניתן לפי חוק זה.
(ב) לא ידרוש הנאמן שימוש בכוח לביצוע צו-יציאה לפני תום 48 שעות מזמן בו הובא הצו לידיעת האדם שעליו ניתן, כאמור בסעיף 8(א).
12. תשלום רווחים לבעלים
(א) מוסד שהיה משמש או נועד לשמש, ערב מתן צו-הנהלה, מקור-הכנסה לבעליו, רשאים הבעלים לתבוע את הריווח הנקי שבא למוסד בהנהלתו החדשה.
(ב) שר המשפטים ימנה, בהודעה ברשומות, ועדה המורכבת משופט, שישמש יושב-ראש, ומשני חברים נוספים.
(ג) תביעה לפי סעיף זה תוגש, לפי בחירת הבעלים, לבית-המשפט המוסמך או לועדה.
(ד) החליט בית המשפט או הועדה על תשלום רווחים לבעלים, ישלם הנאמן כפי שהוחלט.
(ה) שר המשפטים יקבע את סדרי-הדין בפני הועדה.
13. ענשים
העושה מעשה כדי להפריע או למנוע בעד הנאמן, או בעד מנהל או מינהלה שמונו על ידיו, מלהשתמש בסמכותם לפי חוק זה, או כדי להפריע או למנוע ביצועו של צו-יציאה, דינו - מאסר עד שנה אחת או קנס עד אלפיים לירות או שני הענשים כאחד.
14. ביצוע ותקנות
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצוע חוק זה.
______________________________
1 ס"ח תשי"ב, 277; תשי"ד, 86; תשכ"ד, 140
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ