אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992

חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992

חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992 1
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד3, תשס"ו-4)
בחוק זה
"בית משפט" - בית משפט שלום;
"זיהום אויר", "רעש", ו"ריח" - כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961;
"זיהום מים" - כהגדרתו בחוק המים, התשי"ט-1959;
"זיהום מי-ים" - כמשמעותו בפקודת מניעת זיהום מי הים בשמן (נוסח חדש), התש"ם-1980, בחוק למניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983, ובחוק למניעת זיהום מי-ים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988;
"זיהום על ידי פסולת" - השלכה של חומר מוצק, מוצק בחלקו, נוזל, או גז במכל, במקום שלא נועד לכך על-פי החוק; לענין זה "השלכה" - לרבות זריקה, שפיכה, נטישה, השארה, או גרם לכלוך באופן אחר;
"זיהום על ידי חומרים מסוכנים" - זיהום על ידי חומרים מסוכנים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978;
"זיהום על ידי קרינה" - זיהום על ידי קרינה מיננת או על ידי קרינה בלתי מיננת, כמשמעותן בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980;
"מפגע סביבתי" - זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית, והכל כשהם בניגוד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרשיון עסק או לכל היתר או רשיון אחר, או שיש בהם פגיעה בבריאותו של אדם או גרימת סבל ממשי לאדם; לענין זה "תכנית" כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"פגיעה בסביבה החופית" - כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004;
"הרשות" - השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה, כולו או מקצתו.
2. תובענה להוצאת צו (תיקון: תשנ"ו)
(א) לבקשת מי שנפגע או עלול להיפגע ממפגע סביבתי או לבקשת גוף או עמותה כאמור בסעיף 6 רשאי בית משפט לתת צו המורה למי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי (להלן - גורם המפגע), לעשות אחד או יותר מאלה:
(1) להימנע מהמעשה הגורם או העומד לגרום למפגע הסביבתי, או להפסיק לעשותו;
(2) לתקן את המעוות או להחזיר את המצב לקדמותו עובר להיווצרות המפגע הסביבתי (להלן - תיקון המעוות);
(3) לעשות ככל הדרוש כדי למנוע הישנותו של המפגע הסביבתי;
(ב) "מעשה" - לרבות מחדל.
3. שיקולים במתן צו
בבואו לתת צו לפי סעיף 2 ישקול בית המשפט הדן בתובענה את מידת הפגיעה שנגרמה או עלולה להיגרם לתובע או לענין הציבורי, לעומת הפגיעה העלולה להיגרם לגורם המפגע או לענין הציבורי עקב הוצאת הצו.
4. התרשלות
בתובענה נגד גורם המפגע לפי חוק זה, אין נפקא מינה אם היתה או לא היתה התרשלות מצידו.
5. הודעות טרם הגשת תובענה
לא יגיש אדם תובענה לפי סעיף 2, אלא לאחר שעברו 60 ימים מהיום שהוא הודיע לרשות ולגורם המפגע על כוונתו להגיש תובענה, והתקיימו שניים אלה:
(1) גורם המפגע לא נקט צעדים ממשיים להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת הישנותו או לתיקון המעוות, לפי הענין;
(2) הרשות לא נקטה צעדים ממשיים על-פי סמכויותיה להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת הישנותו או לתיקון המעוות, לפי הענין.
6. זכאות להגשת תובענה (תיקון: תשנ"ו)
(א) הגופים המנויים בתוספת, זכאים להגיש תובענה לפי חוק זה.
(ב) השר לאיכות הסביבה רשאי לשנות את התוספת, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
(ג) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) זכאית עמותה רשומה, שמטרתה העיקרית היא הגנה על איכות הסביבה, להגיש תובענה אם אחד מחבריה לפחות היה זכאי לכך.
7. הסדרת אספקת מים (תיקון: תשס"ו-5)
(א) היה בצו שנתן בית משפט לגורם מפגע כדי לפגוע בצרכניו של ספק מים, יכנס הצו לתוקף רק לאחר שנציב המים הסדיר אספקת מים תקינה לאותם צרכנים, לתקופת תקפו של הצו.
(ב) נציב המים יפעל כאמור בסעיף קטן (א) לא יאוחר מתום 45 ימים מיום מתן הצו.
8. תיקון המעוות
(א) ציווה בית המשפט על תיקון המעוות, יקצוב את הזמן לתיקון, ועל גורם המפגע לבצעו; בית המשפט לא יצווה כאמור אלא לאחר שנתן לרשות הזדמנות להשמיע את דברה.
(ב) הודיעו התובע או הרשות לבית המשפט כי לא בוצע תיקון המעוות כאמור בסעיף קטן (א), יקבע בית המשפט כיצד יתוקן המעוות, לאחר שנתן הזדמנות לתובע, לרשות ולגורם המפגע להשמיע את דברם, ויחייב את גורם המפגע בהוצאות הכרוכות בביצוע התיקון.
9. מפגע סביבתי חוזר
(א) בסעיף זה, "מפגע סביבתי חוזר" אם התקיים אחד מאלה -
(1) גורם המפגע חזר לגרום אותו המפגע;
(2) גורם המפגע או מי שבית המשפט קבע שעליו לתקן את המעוות, חדלו מתיקון המעוות.
(ב) נתן בית המשפט צו על פי סעיפים 2 או 8, ותוך שנתיים מהיום שנקבע בצו להפסקת המפגע או לתיקון המעוות, נגרם מפגע סביבתי חוזר, זכאי התובע להגיש תובענה במהלך אותן שנתיים, והוראות סעיף 5 לא יחולו.
(ג) בתובענה על מפגע סביבתי חוזר רשאי בית משפט לחייב את גורם המפגע לפצות את התובע על נזקים שנגרמו לו עקב המפגע הסביבתי החוזר.
10. תובענה קבוצתית (תיקון: תשס"ו)
מי שנפגע או עומד להיפגע ממפגע סביבתי וכן גוף או עמותה כאמור בסעיף 6 רשאי לתבוע הוצאת צו כאמור בסעיף 2 בשם קבוצת אנשים שנפגעו או עומדים להיפגע מאותו מפגע (בחוק זה - תובענה קבוצתית).
11. סייג לתובענה קבוצתית (תיקון: תשס"ו)
(א) בית משפט רשאי להורות שתובענה שהוגשה לפי סעיף 10 לא תנוהל כתובענה קבוצתית אם שוכנע שנתקיים אחד מאלה:
(1) התובענה הוגשה שלא בתום לב;
(2) גודלה של הקבוצה אינו מצדיק הגשת התובענה כתובענה קבוצתית;
(3) קיים יסוד סביר להניח כי התובע או בא כוחו אינו מייצג בדרך הולמת את ענינם של כל חברי הקבוצה;
(ב) בית משפט רשאי להתנות ניהול תובענה כתובענה קבוצתית בתנאים הנראים לו ראויים כדי להבטיח הליך הוגן ויעיל, לצורך הכרעה בשאלות המשותפות לכל המעונינים.
12. הגדרת הקבוצה והודעה (תיקון: תשס"ו)
(א) משהוגשה תובענה קבוצתית, יגדיר בית המשפט תחילה את הקבוצה, ויודיע לחברי הקבוצה על הגשת התובענה בהמצאה אישית, או במידה שהמצאה אישית אינה מעשית, במודעה פומבית כפי שייראה לבית המשפט.
(ב) רואים את התובענה כאילו הוגשה בשם כל מי שנמנה עם קבוצת האנשים האמורה, ובלבד שהביע בכתב את רצונו להצטרף לתובענה.
13. הסדר או פשרה (תיקון: תשס"ו)
תובע לא יסתלק מתובענה קבוצתית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם הנתבע, אלא באישור בית המשפט.
14. גמול לתובע ושכר טרחת עורך דין (תיקון: תשס"ו)
(א) פסק בית המשפט לטובת התובע בתובענה לפי סעיף 2 או פסק לטובת הקבוצה בתובענה קבוצתית לפי סעיף 10, כולה או חלקה, לרבות בדרך של אישור הסדר או פשרה, יורה לנתבע לשלם גמול לתובע וכן יקבע את שכר הטרחה של עורך דינו של התובע, אלא אם כן מצא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שהדבר אינו מוצדק בנסיבות הענין.
(ב) בקביעת שיעור הגמול ושכר הטרחה כאמור בסעיף קטן (א) יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1) הטרחה שטרח התובע והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה;
(2) מידת הפגיעה שנגרמה או שהיתה עלולה להיגרם לתובע או לציבור כתוצאה מהמפגע הסביבתי שבשלו הוגשה התובענה;
(3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה.
15. ערעור
בערעור על צו של בית משפט לפי חוק זה ידון בית משפט מחוזי כדן יחיד.
16. אחריות נושאי משרה בתאגיד
מקום שמדובר בחוק זה בגרימת מעשה, והמעשה נעשה על ידי תאגיד, רואים אדם כאחראי לאותו מעשה גם אם היה אותה שעה מנהל פעיל בתאגיד, שותף - למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לנושא הנדון, אלם אם כן הוכיח שניים אלה:
(1) המעשה נעשה שלא בידיעתו;
(2) הוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את המעשה.
17. שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל חיקוק אחר ולא לגרוע מהן.
18. ביצוע ותקנות
השר לאיכות הסביבה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, למעט תקנות שענינן סדרי דין.
19. (שולב בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961)
20. תחילה2
תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.
21. פרסום
חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו.
תוספת (תיקון: תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח)
1. המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים;
2. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים;
3. (בוטל)
4. החברה להגנת הטבע;
5. המועצה לארץ ישראל יפה;
6. המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום בישראל;
7. אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה;
8. חיים וסביבה - ארגון הגג לשוחרי איכות הסביבה;
9. הקרן הקיימת לישראל.
10. צלול - עמותה לאיכות הסביבה.
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ב, 184; תשנ"ו, 55; תשס"ג, 119; תשס"ד, 545; תשס"ו, 166, 279, 353; תשס"ח, 1003.
2 החוק פורסם ב-7.4.92.
3 תחילתו של חוק זה 3 חודשים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 15.8.2004).
4 סעיף 28 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 166) קובע:
"28. תיקון חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) - מס' 4
בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992, בסעיף 1, בהגדרה "זיהום על ידי קרינה", במקום "או על ידי קרינה בלתי מייננת, כמשמעותן", יבוא "כמשמעותה", ובסופה יבוא "או על ידי קרינה בלתי מייננת כהגדרתה בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005". (תחילתו של חוק זה ביום 1.1.2007).
5 סעיפים 51 ו-56 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 353 ו-355) קובעים:
"51. תיקון חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) - מס' 6
בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992, בסעיף 7 -
(1) בסעיף קטן (א), במקום "שנציב המים" יבוא "שמנהל הרשות הממשלתית";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "נציב המים" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית";
(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) בסעיף זה, "מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים, התשי"ט-1959 ."
56. פרק י"ב: מים - תחילה
תחילתו של פרק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ