אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954 1
1. הגדרות (תיקון: מס' 3 תשע"ב)
בחוק זה
"בן משפחה" הורה, הורה הורה, וכן אח או אחות ודוד או דודה שגילם עולה על 21 שנים;
"חוק הכניסה לישראל" חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 ;
"חוק המעצרים" חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), התשנ"ו-1996 ;
"מסתנן" - מי שאינו תושב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 , שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל;
"מזויין" - לרבות מי שמזויין במכשיר או בחומר העשוי להמית אדם או לגרום לו חבלה חמורה או חבלה מסוכנת, אף שאינו כלי-יריה או חומר-נפץ או חומר מתלקח.
"ממונה ביקורת הגבולות" כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל.
2. דין מסתנן
המסתנן, דינו - מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.
2א. יציאה שלא כדין (תיקון: תש"ך, תשס"ז)
היוצא, ביודעין ושלא כדין, מישראל ללבנון, לסוריה, למצרים, לעבר-הירדן, לסעודיה, לעיראק, לתימן, לאיראן או לכל חלק מארץ-ישראל שמחוץ לישראל, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס חמשת אלפים לירות.
3. דין מסתנן לאחר שגורש מן הארץ
מי שמסתנן לאחר שגורש מן הארץ, דינו - מאסר שבע שנים או קנס שבעת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.
4. דין מסתנן מזויין
מי שהסתנן כשהוא מזויין, או בחברת אדם מזויין או נתמך על ידי אדם מזויין, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה, ואם היה המסתנן או האדם כאמור מזויין בכלי-יריה או חומר-נפץ, או חומר מתלקח, דינו - מאסר-עולם.
5. דין מסתנן שביצע עבירות מסויימות
מי שהסתנן וביצע פשע או עבירה שיש בה פגיעה ברכוש, שימוש בכוח או הפרת השלום, דינו - מאסר-עולם.
6. דין הנותן מחסה או סעד אחר למסתנן
מי שנתן מחסה למסתנן או נתן לו סעד אחר כדי להקל על הסתננותו או על שהותו שלא כדין בישראל, דינו - מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.
7. דין מי שסוחר עם מסתנן
מי שסוחר עם מסתנן, כל עוד הוא נמצא בישראל שלא כדין, דינו - מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות או שני הענשים כאחד.
8. דין מי שדרכו לתת מחסה או סעד אחר למסתנן
מי שנתן מחסה למסתנן, או נתן לו סעד אחר כדי להקל על הסתננותו או כדי להקל על שהותו שלא כדין בישראל ונוכח בית-הדין לדעת שהוא כבר נתן מחסה או סעד כאמור, דינו - מאסר חמש-עשרה שנה או קנס עשרת אלפים לירות או שני הענשים כאחד.
9. חזקת ידיעה
כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר -
(1) רואים נאשם לפי סעיפים 6 או 8 כאילו ידע במקבל המחסה או הסעד האחר, שהוא מסתנן ושהוא שוהה בישראל שלא כדין;
(2) רואים נאשם לפי סעיף 7 כאילו ידע באדם שסחר עמו שהוא מסתנן ושהוא שוהה בישראל שלא כדין.
9א. סייג לתחולה הוראת שעה (הוראת שעה תשע"ב )
בתקופה האמורה בסעיף 9 לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב-2011
בסעיף 4, הסיפה החל במילים "ואם היה המסתנן או האדם כאמור מזויין" לא תיקרא;
הוראות סעיפים 5 עד 9 לא יחולו אלא לעניין מסתנן שהוא מזוין או שהסתנן כדי לבצע עבירה
של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א(א)(5) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ;
כדי לבצע עבירה לפי סימן ב' בפרק ג' לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 .
10. חזקת מסתנן
אדם שנכנס לישראל ללא רשות-כניסה, או שוהה בישראל שלא כדין, רואים אותו לענין חוק זה כמסתנן, כל עוד לא יוכיח את ההיפך.
11. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
12. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
13. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
14. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
15. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
17. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
18. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
19. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
20. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
21. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
22. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
23. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
24. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
25. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
26. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
27. מאסר וחיפוש
פקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים), חלה על אדם הנאשם בעבירה לפי חוק זה, בשינויים הבאים:
(1) הסמכות לשחרר בערבות לפני האישום תהיה נתונה לדן יחיד;
(2) הסמכות הנתונה בה לשוטר תהיה נתונה גם לחייל.
28. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
29. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
30. גירוש (הוראת שעה - תשע"ב)2, 3
(א) שר הבטחון, או מי שהוסמך על ידיו, רשאי לצוות בכתב על גירושו של מסתנן בין שהואשם לפי חוק זה ובין שלא הואשם, הצו ישמש אסמכתה חוקית להחזיק את המסתנן במשמורת עד לגירושו.
(א1) צו גירוש לפי סעיף קטן (א) לא יבוצע אלא לאחר ששר הביטחון או עובד מדינה בכיר שהוסמך על ידיו, קבע כי ניתן לעשות כן בהתחשב בנסיבותיו האישיות של המסתנן ובמדינת היעד לגירושו.
(א2) ניתנו למסתנן אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, יבטל שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו את צו הגירוש שניתן לגביו לפי סעיף קטן (א).
(ב) מי שנכנס לישראל ללא רשות-כניסה לפני תחילתו של חוק זה ומותר בגלל זה לצוות על גירושו מישראל בין לפי פקודת העליה, 1941 ובין לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, יחולו עליו הוראות סעיף זה, כאילו נכנס לישראל לאחר תחילתו של חוק זה.
30א. הבאה לפני ממונה ביקורת הגבולות וסמכויותיו (הוראת שעה תשע"ב)
מסתנן הנתון במשמורת יובא לפני ממונה ביקורת הגבולות, לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום תחילת החזקתו במשמורת.
ממונה ביקורת הגבולות, רשאי, במקרים חריגים, לשחרר מסתנן בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה אחרת או בתנאים שימצא לנכון (בחוק זה ערובה), אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:
בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור;
קיימים טעמים הומניטאריים מיוחדים אחרים מהאמור בפסקה (1) המצדיקים את שחרורו של המסתנן בערובה, לרבות אם עקב החזקה במשמורת יוותר קטין בלא השגחה;
המסתנן הוא קטין שאינו מלווה על ידי בן משפחה או אפוטרופוס;
שחרורו בערובה של המסתנן יש בו כדי לסייע בהליכי גירושו.
ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר מסתנן בערובה, אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:
חלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה לקבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, וטרם החל הטיפול בבקשה;
חלפו תשעה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתנה החלטה בבקשה;
חלפו שלוש שנים מיום תחילת החזקתו של המסתנן במשמורת.
על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2) או (4) או (ג), לא ישוחרר מסתנן בערובה אם שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי התקיים תנאי מהתנאים המפורטים להלן:
גירושו משיראל נמנע או מתעכב בשל העדר שיתוף פעולה מלא מצדו, לרבות לעניין הבהרת זהותו או הסדרת הליכי גירושו מישראל;
יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה, את שלום הציבור או את בריאות הציבור;
הוגשה לממונה ביקורת הגבולות חוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים שלפיה במדינת מושבו או באזור מגוריו של המסתנן מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה;
והכל, אלא אם כן שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור.
שחרור בערובה ממשמורת יותנה בתנאים שיקבע ממונה ביקורת הגבולות לשם הבטחת התייצבותו של המסתנן לצורך גירושו מישראל במועד שנקבע או לצורך הליכים אחרים לפי דין; ממונה ביקורת הגבולות רשאי, בכל עת, לעיין מחדש בתנאי הערובה, אם התגלו עובדות חדשות או אם השתנו הנסיבות ממועד מתן ההחלטה על השחרור בערובה.
מסתנן ששוחרר בערובה ממשמורת לפי סעיף זה, יראו את ההחלטה בדבר שחרורו בערובה כאסמכתה חוקית לשהייתו בישראל, לתקופת השחרור בערובה; תוקף ההחלטה בדבר שחרור בערובה מותנה בקיום התנאים לשחרור כאמור.
ביקש ערב לבטל ערובה שנתן, רשאי ממונה ביקורת הגבולות להיעתר לבקשה או לסרב לה, ובלבד שבהחלטתו יהיה כדי להבטיח את התייצבותו של המסתנן על ידי המצאת ערובה אחרת; לא ניתן להבטיח את התייצבותו של המסתנן בהמצאת ערובה אחרת, יוחזר המסתנן למשמורת.
גורש המסתנן מישראל במועד שנקבע, יופטרו הוא וערביו מערבותם ויוחזר העירבון הכספי, לפי העניין.
נוכח ממונה ביקורת הגבולות כי מסתנן ששוחרר בערובה הפר או עומד להפר תנאי מתנאי שחרורו בערובה, רשאי הוא להורות, בצו, על החזרתו למשמורת, וכן רשאי הוא להורות על חילוט או מימוש הערובה.
לא תינתן הוראה על חילוט או מימוש הערובה כאמור בסעיף קטן (ט) אלא לאחר שניתנה הזדמנות למסתנן או לערב, לפי העניין, לטעון את טענותיו, ובלבד שניתן לאתרו באופן סביר.
30ב. תנאי החזקה במשמורת (הוראת שעה תשע"ב)
מסתנן יוחזק במקום משמורת; לעניין זה, "מקום משמורת" כל אחד מאלה:
מקום משמורת כהגדרתו בסעיף 13א לחוק הכניסה לישראל, בשינויים המחויבים;
מקום ששר הביטחון, לבדו או יחד עם השר לביטחון הפנים, קבע, בצו, באישור הממשלה, כמקום משמורת לעניין חוק זה.
מסתנן הנתון במשמורת יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם, בהתחשב בנסיבות העניין, לרבות משך החזקתו במשמורת, כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו.
מסתנן הנתון במשמורת יוחזק בתא נפרד מאסירים ומעצורים פליליים.
הוראות סעיף 9(ב) לחוק המעצרים יחולו על החזקה במשמורת לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.
הוראות סעיף 10 לחוק המעצרים יחולו על החזקה במשמורת לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.
השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), הוראות אחרות לעניין תנאי החזקה במקום משמורת מיוחד, לרבות לעניין תנאי החזקה של משפחות וילדים.
עיקר זכויות המסתננים וחובותיהם במקום המשמורת יפורסמו במקום בולט במקום המשמורת בעברית ובאנגלית.
30ג. מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים (הוראת שעה תשע"ב)
שר המשפטים ימנה, מבין מי שנתמנו לבתי דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה לישראל, בית דין אחד או יותר לביקורת משמורת של מסתננים לפי חוק זה (בחוק זה בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים).
30ד. סמכויות בית הדין (הוראת שעה תשע"ב)
בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי
לאשר את החזקתו של המסתנן במשמורת, ואם אישר כאמור יקבע כי עניינו של המסתנן יובא לפניו לבחינה נוספת בהתקיים תנאים שקבע או בתוך פרק זמן שקבע אשר לא יעלה על 60 ימים;
להורות על שחרורו בערובה של המסתנן בתום פרק זמן שקבע, אם שוכנע כי התקיימו התנאים לשחרור בערובה לפי סעיף 30א(ב) או (ג) ובכפוף לסייגים הקבועים בסעיף 30א(ד);
להורות על שינוי תנאי ערובה שנקבעו לפי סעיף 30א(ה), וכן על חילוט ערובה עקב הפרת תנאי מתנאי השחרור בערובה.
הוראות סעיף 30א(ה) יחולו, בשינויים המחויבים, על שחרור בערובה לפי צו של בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים.
החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים תכלול את עיקרי טענות הצדדים, תהיה מנומקת ובכתב, ותימסר למסתנן בו במקום, במידת האפשר; ראה בית הדין צורך בבירור נוסף, יורה על הבאת המסתנן הנתון במשמורת לפניו במועד שיקבע.
30ה. החלת הוראות מחוק הכניסה לישראל לעניין בית הדין (הוראת שעה תשע"ב)
הוראות סימן ב' בפרק רביעי לחוק הכניסה לישראל, למעט הוראות סעיפים 13טו ו-12כא לחוק האמור, יחולו לעניין בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
בסעיף 13יד לחוק הכניסה לישראל
בסעיף קטן (א), במקום "בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 96 שעות מעת תחילת החזקתו" יקראו "לא יאוחר מ-14 ימים מיום תחילת החזקתו במשמורת";
בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 13ז" יקראו "סעיף 30א(ט) לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 (בסימן זה חוק למניעת הסתננות)";
בסעיף 13טז לחוק הכניסה לישראל, במקום "סעיף 13ז" יקראו "סעיף 30א(ט) לחוק למניעת הסתננות";
בסעיף 13יז(ב) לחוק הכניסה לישראל, במקום "סעיף 13ו(ג)" יקראו "סעיף 30א(ה) לחוק למניעת הסתננות".
30ו. ערעור ועתירה מינהליים (הוראת שעה תשע"ב)
החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים נתונה לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים.
הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים נגד החלטה לפי חוק זה בעניין גירוש, והיה תלוי ועומד, באותו מועד, ערעור מינהלי על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים בעניין משמורת או השחרור בערובה, ידון בית המשפט במסגרת העתירה גם בעניין המשמורת או השחרור בערובה, והערעור יימחק; ואולם אם טרם הגיש העותר ערעור מינהלי בעניין המשמורת או השחרור בערובה, יכלול גם עניינים אלה במסגרת העתירה.
אין בהחלטת בית משפט לעניינים מינהליים, בערעור או בעתירה כאמור בסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים, ואולם בכל עניין שהחליט בו בית המשפט במסגרת הערעור או העתירה לא ייזקק לו בית הדין אלא אם כן נוכח כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס להחלטת בית המשפט.
31. שחרור ממאסר לצורך גירוש (הוראת שעה תשע"ב)
ניתן צו לפי סעיף 30 והתקיימו הוראות סעיף 30 (א1) והמסתנן נמצא, מסיבה כל-שהיא, במאסר, מותר לשחרר את המסתנן ממאסרו לשם ביצוע הצו, אף אם לא תמה תקופת-מאסרו.
32. כיסוי הוצאות
מי שנתן צו לפי סעיף 30 רשאי להורות כי ההוצאות שנגרמו לרגל ביצוע צווי - גירוש של המסתנן ושל מסתננים אחרים התלויים בו, יכוסו מכספו או מרכושו האחר של המסתנן.
33. החוק מוסיף ולא גורע
חוק זה אינו בא לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם לפי דין אחר, או מסמכותו של בית-משפט אחר לשפוט על עבירה לפי חוק זה, או מסמכותה של כל רשות אחרת.
34. (בוטל) (תיקון מס' 3 תשע"ב)
חוק זה יפקע תקפו כשתפורסם אכרזה של הכנסת לפי סעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כי חדל מצב החירום.
35. ביצוע
שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו.
_________________________________
1 ס"ח תשי"ד, 160; תש"ך, 64; תשס"ז, 463. תיקון מס' 3 והוראת שעה תשע"ב, 119. התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 577, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011), עמ' 594.
2 פורסמה הודעה (י"פ תש"ס, 4043) על הסמכה, המסמיכה כל אחד מהמפורטים להלן לצוות בכתב על גירושו מישראל של מסתנן:
(1) סגן ראש המטה הכללי בצה"ל;
(2) ראש אגף מבצעים בצה"ל.
3 פורסמה הודעה (י"פ תשס"ח, 1542) על הסמכה, המסמיכה כל אחד מהמפורטים להלן לצוות בכתב על גירושו מישראל של מסתנן:
(1) קצין המבצעים של פיקוד הדרום;
(2) מנהל הלחימה של פיקוד הדרום.
תוקפו של צו הגירוש כאמור יהיה למשך 24 שעות בלבד.
4. תוקף (תיקון מס' 3 והוראת שעה תשע"ב)
סעיפים 2, 4, 5 ו-6 להוראת שעה זו יעמדו בתוקפם שלוש שנים מיום תחילתו של תיקון זה.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ