אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967

חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967

חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967 1
1. הקמת המועצה
תקום מועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - המועצה), שתהיה מוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט.
2. המועצה - תאגיד
המועצה תהיה תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.
3. המועצה - גוף מבוקר
המועצה תהיה גוף, מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב).
4. הרכב המועצה (תיקון: תשנ"ה, מס' 6 - תשע"א)
(א) במועצה יהיו 11 חברים שימנו שר האוצר ושר התרבות והספורט (בחוק זה- השרים), והם:
(1) שני עובדי משרד התרבות והספורט;
(2) שני עובדי משרד האוצר;
(3) שלושה נציגי ציבור;
(4) נציג הוועד האולימפי בישראל;
(5) נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;
(6) נציג איגוד הכדורסל בישראל;
(7) נציג איל"ת התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי.
(א1) חברי המועצה שמונו לפי פסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) לא יהיו חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח 1988 (בחוק זה חוק הספורט); במינוי חברים לפי אותן פסקאות תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל פסקה כאמור.
(ב) השרים ימנו אחד מחברי המועצה ליושב-ראש המועצה ואחד לסגן יושב-ראש.
(ג) דרכי מינוי חברי המועצה ותקופת-כהונתם ייקבעו בתקנות; הודעה על מינוי המועצה והרכבה תפורסם ברשומות.
(ד) חבר המועצה לא יקבל מהמועצה שכר בעד שירותיו, אולם רשאית המועצה לשלם לו את הוצאותיו הכרוכות בישיבות המועצה.
5. נוהל המועצה
(א) רוב חברי המועצה, וביניהם היושב-ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבותיה.
(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות המצביעים הנוכחים, כשהנמנעים אינם באים במנין המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תידחה ההצבעה לישיבה נוספת, ואם היו גם בה הדעות שקולות - יכריעו השרים.
(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה בעצמה, במידה שלא נקבעו בתקנות.
6. עובדים
(א) דרכי קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם, לרבות תחולת השיפוט המשמעתי, יהיו כשל עובדי המדינה, בתיאומים שיקבעו השרים בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת.
(ב) לענין חוק לתיקון דיני העונשין (עובדי הציבור), תשי"ז-1957, פקודת העדות, פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 וחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959, דין עובדי המועצה כדין עובדי המדינה.
7. תקציב (תיקון: תשכ"ח)
(א) המועצה לא תוציא כספים אלא בהתאם לתקציב שיאושר על ידי השרים ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת.
(ב) מועד הגשת הצעת התקציב לאישור כאמור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו ייקבעו על פי השרים בתקנות.
8. עריכת הימורים (תיקון: תשכ"ח, מס' 6 - תשע"א)
ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
8א. ביצוע עבודות (תיקון: תש"ל)
(א) המועצה רשאית לבצע את העבודות הכרוכות בתכנית-הימורים באמצעות אחר, על פי הסכם בכתב אתו; הסכם כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על שתי שנים בכל פעם.
(ב) בהסכם כאמור תטיל המועצה על מי שבאמצעותו מתבצעת העבודה לדווח לה על ביצוע בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות.
8ב. קיום הימורים לפי תכנית הימורים של מפעיל זר (תיקון: מס' 6 - תשע"א)
(א) בסעיף זה, "מפעיל זר"- מפעיל הימורים הפועל במדינה זרה החברה בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), בהתאם לדין החל באותה מדינה.
(ב) על אף הוראות סעיף 8, רשאית המועצה לקיים בישראל הימורים לפי תכנית הימורים של מעפיל זר, בהתקיים כל אלה:
(1) ניתן אישור מוקדם של השרים ושל ועדת הכספים של הכנסת להתקשרות המועצה עם המפעיל הזר, לאחר שנוכחו כי מתקיימים כל אלה:
(א) לא ניתן לקיים הימורים מהסוג האמור בישראל, אלא לפי תכנית הימורים של מפעיל זר;
(ב) מתקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, שבשלהם יש מניעה של ממש לקיים את ההימורים לפי תכנית כאמור בסעיף 8;
(2)
(א) לאחר התקשרות המועצה עם המפעיל הזר והצגת תכנית ההימורים לשרים, ניתן אישורם לתכנית ההימורים, לאחר התייעצות עם שר המשפטים וכן אישור ועדת הכספים של הכנסת לאחר שהשרים הציגו לפניה את התכנית במלואה;
(ב) אישור השרים ואישור ועדת הכספים של הכנסת לפי פסקה זו יינתנו לאחר שמצאו כי ממשיכים להתקיים התנאים שבפסקה (1), ושקלו בין השאר את טובת הציבור ואת טובת המשתתפים בתכנית ההימורים ומניעת ניצולם לרעה;
(3) המועצה פרסמה את תכנית ההימורים שאושרה לפי סעיף קטן זה ברשומות.
(ג) אישור תכנית הימורים לפי סעיף קטן (ב) יהיה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולתתו בהתקיים התנאים המפורטים באותו סעיף קטן.
(ד) המועצה תדווח לשרים ולוועדת הכספים של הכנסת על כל שינוי בתכנית הימורים של מפעיל זר שאושרה לפי סעיף קטן (ב), ותפרסם הודעה על השינוי ברשומות.
(ה) (1) מצאו השרים כי חל שינוי מהותי מאז אושרה תכנית הימורים לפי סעיף קטן (ב), יביאוה לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ויחולו הוראות אותו סעיף קטן, בשינויים המחויבים; לא אישרה ועדת הכספים את תכנית ההימורים, לא תהיה התכנית בתוקף מאותו מועד.
(2) לעניין זה, "שינוי מהותי" שינוי בתכנית ההימורים כאמור בסעיף קטן (ד) או שינוי בנסיבות שבשלו מתקיים אחד מאלה:
(א) חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף קטן (ב)(1);
(ב) טובת הציבור או מעמדם של משתתפי תכנית ההימורים נפגעו באופן מהותי;
(ג) פרטי תכנית ההימורים השתנו באופן מהותי לעומת התכנית שאושרה לפי סעיף קטן (ב).
(ו) בלי לגרוע מאחריות המפעיל הזר או מאחריות המועצה לפי כל דין, המועצה אחראית באחריות אזרחית למעשיו של מפעיל זר שעמו התקשרה לצורך קיום תכנית הימורים לפי סעיף זה, ויחולו עליה לעניין זה התחייבויות המפעיל הזר כלפי משתתפי התכנית, כאילו היתה תכנית הימורים שהמועצה עורכת לפי סעיף 8; לעניין זה, "מעשה" לרבות מחדל.
8ג. תקבולים מתכניות הימורים (תיקון :מס' 6 - תשע"א)
42% לפחות מתקבולי המועצה מעריכת הימורים לפי סעיף 8 או מקיום הימורים לפי סעיף 8ב, ישולמו לזוכים.
9. השימוש ביתרת ההכנסות (תיקון: תשכ"ח, תש"ל, תשנ"ה, מס' 6 - תשע"א )2, 4
(א) הסכום שיוותר בידי המועצה מעריכת ההימורים, לאחר ניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה, ישמש לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל.
(ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שנה, למי תשולם היתרה האמורה בסעיף-קטן (א) ובאיזה חלקים, הכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב-1), ורשאית המועצה, באישורים כאמור, לקבוע כי חלק מהיתרה בשנה מסויימת לא יחולק אותה שנה וישמש רזרבה לשנים הבאות; הרזרבה תופקד באוצר המדינה בתנאים שיוסכם עליהם בין החשב הכללי והמועצה.
(ב-1) מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה, לפי סעיף קטן (א), תקצה המועצה מדי שנה
(1) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), בהתאם לאמות מידה שתקבע המועצה לעניין זה; בסעיף זה, "המועצה הלאומית לספורט" המועצה כהגדרתה בחוק הספורט;
(2) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהתאחדויות ובאיגודים, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט;
(3) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה באגודות ספורט ובמועדוני ספורט, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט; הסכומים יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי ההעברה תיעשה לגביו בדרך אחרת;
(4) 10% מהסכום, שנקבע לפי פסקה (3), ובנוסף לו, כתמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי העברה תיעשה לגביו בדרך אחרת.
(5) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו; התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המסונפים לאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" - פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות.
(6) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט, בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף 17יד לחוק הספורט.
(ב1א) המועצה תעביר למועצה הלאומית לספורט את הצעת תקציב המועצה עם הגשתה לשרים לאישורם לפי סעיף 7, וכן את תקציב המועצה מיד לאחר אישורו בידי ועדת הכספים של הכנסת לפי אותו סעיף.
(ב-2) שר החינוך, התרבות והספורט (להלן השר), בהתייעצות עם המועצה, ימנה ועדה ציבורית שתקבע, באישור השר והמועצה, אמות מידה לחלוקת הסכומים לפי פסקאות (2), (3) ו-(4) של סעיף קטן (ב-1); אמות המידה לענין פסקאות (2) ו (3) של סעיף קטן (ב-1) ייקבעו, בין השאר, בשים לב לשיקולים חברתיים, לרבות תמיכה בספורט נשים, בספורט עממי ובפעולות ספורט באזורי עדיפות לאומית, וכן בשים לב להישגיות בספורט; הועדה הציבורית, באישור השר והמועצה, רשאית, אחת לשנה, סמוך למועד הגשת הצעת התקציב, לשנות את אמות המידה; אמות המידה יפורסמו ברשומות(ג) המועצה תפרסם ברשומות, תוך שלושה חדשים לאחר תום כל שנתכספים דין-וחשבון על ההכנסות, ההוצאות וחלוקת היתרות באותה שנה. (בוטל) תיקון מס' 6- תשע"א
(ד) בסעיף זה, "אגודת ספורט", "התאחדות", "איגוד", "מועדון ספורט" כהגדרתם בחוק הספורט.
10. פטור מתשלומי חובה
המועצה תהא פטורה מתשלום מסים, ארנונות ותשלומי-חובה אחרים במידה שהמדינה פטורה מהם.
10א. איסור מכירת כרטיסי הימורים לקטינים (תיקון: תשס"ח) 3
(א) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהימור לפי חוק זה (בסעיף זה - כרטיסים), לקטין, דינו - מאסר שישה חודשים.
(ב) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
11. אי-תחולה
על הימורים לפי חוק זה לא יחולו הוראות סעיפים 2, 4 ו-5 לחוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ"ד-1964 (להלן - חוק העונשין).
14-12. (הנוסח שולב בחוק העונשין, תשל"ז-1977).
15. ביטול תקפם של היתרים
על אף האמור בחוק זה, כל היתר לעריכת הימור שניתן על פי סעיף 7 לחוק העונשין, תקפו יהיה עד כ"ט בכסלו תשכ"ח (31 בדצמבר 1967) ולא יחודש עוד.
16. (בוטל) (תיקון: תש"ל)
17. ביצוע ותקנות
(א) השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו.
(ב) התקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי סעיפים 5(ג) ו-6 (א), טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
_________________________________
1 ס"ח תשכ"ז, 124; תשכ"ח, 162; תש"ל, 132; תשנ"ה, 130, 202; תשס"ח, 7, 204.
2 סעיף 3 לחוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 3), התשנ"ה-1995 (ס"ח תשנ"ה, 131) קובע לגבי סעיף 9:
"3. הוראת שעה
על אף האמור בסעיף 9(ב-1)(3) ו (4) לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, בתקופה של שתי עונות ספורט מלאות, שתחילתן ביום ו' באלול התשנ"ה (1 בספטמבר 1995), סכום המיועד לאגודת ספורט או למועדון ספורט החייב כספים, או שנטען לגביו שהוא חייב כספים, לארגון ספורט, יועבר ישירות, כולו או חלקו, לאגודה או למועדון כאמור, רק אם אישר זאת שר החינוך, התרבות והספורט, או מי שהוא מינה לכך."
3 סעיף 3 לחוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007 (ס"ח תשס"ח, 7) קובע:
"2. תחילה
תחילתם של סעיף 231א לחוק העונשין, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, וסעיף 10א לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.".
4 סעיפים 1 ו-2 לחוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 5) התשכ"ז-1967 (ס"ח תשס"ח, 204) קובעים:
"1. תיקון סעיף 9
בחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 9(ב-1) קובע
(1) בפסקה (4), במקום "באמצעות ארגון ספורט" יבוא "בדרך אחרת";
(2) (שולב בחוק העיקרי).
2. תחילה
תחילתו של סעיף 9(ב-1) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ