אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005

חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005

חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005 1
פרק א': מטרות החוק ויישומן
1. מטרות
מטרתן של חוק זה להנציח את זכרו של רחבעם זאבי ולהנחיל לדורות את פועלו ומורשתו.
2. יישום המטרות
לשם יישום מטרת החוק, יקוימו אירועי זיכרון ופעילויות חינוכיות-ערכיות לזכרו של רחבעם זאבי.
פרק ב': המועצה הציבורית
3. מועצה ציבורית
(א) הממשלה תמנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (בחוק זה - המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת אחד עשר חברים, ואלה הם:
(1) שלושה חברים עובדי המדינה, נציגי הממשלה, וביניהם עובד משרד ראש הממשלה, על פי המלצת ראש הממשלה; עובד משרד הביטחון על פי המלצת שר הביטחון ועובד משרד החינוך התרבות והספורט על פי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;
(2) חבר נציג צה"ל על פי המלצת שר הביטחון;
(3) שלושה נציגי ציבור, שאינם עובדי המדינה, שהם בעלי רקע באחד או יותר מהתחומים האלה: היסטוריה של עם ישראל, חינוך וידיעת הארץ;
(4) ארבעה חברים לפי המלצת עמותת מור"ג (מורשת גנדי) (בחוק זה - העמותה); לא המליצה העמותה כאמור בתוך 45 ימים מיום דרישת הממשלה או שחדלה העמותה מלהתקיים - ארבעה נציגי ציבור נוספים כאמור בפסקה (3), שתקבע הממשלה.
(ב) המועצה הציבורית תמנה, באישור ראש הממשלה, את יושב ראש המועצה ואה ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א)(3).
4. תפקידי המועצה הציבורית
תפקידי המועצה הציבורית הם:
(1) לייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום חוק זה ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע החוק;
(2) להמליץ לראש הממשלה על מדיניות ויעדים לענין הפעילות לפי חוק זה והגברתה;
(3) לייעץ לראש הממשלה לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשכ"ה-1985 (בחוק זה - חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין השאר בענינים אלה:
(א) קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הצעת תכניות לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים בנושאי ידיעת הארץ והיסטוריה של עם ישראל, כולן בזיקה לפועלו של רחבעם זאבי בנושאים אלה:
(ב) פעילויות הנצחה לרבות הקמתם של מכון מחקר, מוזיאון, ספריה ואתר הנצחה;
(ג) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 12(א), ולהגישה לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
5. סדרי עבודת המועצה הציבורית
(א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.
(ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות ראש הממשלה וחברי המועצה הציבורית.
(ג) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
6. הוצאות וגמול
חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע ראש הממשלה, באישור שר האוצר.
7. תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה
(א) חבר המועצה הציבורית, יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות.
(ב) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה;
(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.
(ג) ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.
(ד) ראש הממשלה רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.
8. ניגוד ענינים
(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אחר או תפקיד אחר שלו.
(ב) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהם עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין ענין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו במועצה בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את עניניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד ענינים בשל כך בלבד.
(ג) התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ד) בסעיף זה -
"ענין אחר" - לרבות ענין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
"קרוב" - בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.
9. תוקף פעולות
קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
פרק ג': יום זיכרון
10. יום זיכרון
(א) אחת לשנה, בל' בתשרי, יום הירצחו של רחבעם זאבי, יקוימו אירועי זיכרון להנצחת זכרו של רחבעם זאבי; ביום זה -
(1) יתקיים טקס זיכרון ממלכתי בסמוך לקברו;
(2) במחנות צה"ל יוקדש זמן ללימוד פועלו.
(ב) חל ל' בתשרי ביום שישי, תוקדם פעילות ההנצחה ליום חמישי שלפניו.
פרק ד': מלגות
11. מלגות
משרד החינוך התרבות והספורט יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ולמורשתו של רחבעם זאבי בתחומי ידיעת הארץ והיסטוריה של עם ישראל, לפי כללים שיקבע שר החינוך התרבות והספורט.
פרק ה': תקציב ותמיכות
12. תקציב ותמיכות
(א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 11 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
(ב) המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לראש הממשלה ולשר האוצר; ראש הממשלה ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.
(ג) מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע ראש הממשלה לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.
(ד) תמיכה על פי חוק זה תינתן רק למוסד ציבורי שעיקר פעילותו היא הנצחת מורשתו וזכרו של רחבעם זאבי.
פרק ו': שונות
13. ביצוע ותקנות
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בענין סדרי עבודת המועצה הציבורית.
14. תחילה ותחולה
(א) עד תום ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה תמנה הממשלה את המועצה הציבורית לפי סעיף 3 בפרק ב'.
(ב) תחילתם של סעיפים 4 עד 9 בפרק ב' מיום מינוי המועצה הציבורית כאמור בסעיף קטן (ב).
(ג) סעיפים 11 ו-12 יחולו החל בשנת הכספים 2006.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ה, 698.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ