אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה), התשע"א-2011

חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה), התשע"א-2011

החקיקה באחריות "כתובים" הוצאה לאור, מעודכנת ל-01/06/2010
חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה),
התשע"א 2011*
ביטול הפחתת דמי הבראה בשנת 2010
1.
על אף האמור בחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט 2009 (להלן חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה), הפחתה של דמי הבראה שהיתה אמורה להתבצע בשנת 2010 לפי החוק האמור ואשר במועד תחילתו של חוק זה טרם בוצעה, לא תבוצע.

תשלום בשל דמי הבראה שהופחתו בשנת 2010
2.
(א) על אף האמור בחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, מעביד אשר ביצע הפחתה של דמי הבראה או משכורת בשנת 2010 בהתאם לחוק האמור, ישלם לעובד שלגביו ביצע הפחתה כאמור, תשלום בגובה הסכום שהפחית.(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)
(1) חלו לגבי עובד הוראות סעיף 4(ב)(1) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ובהתאם לכך לא שילם המעביד לעובד דמי הבראה בשנת 2010 או שילם את ההפרש לפי סעיף 4(ב)(1) האמור בלבד ישלם המעביד לעובד תשלום בגובה מחצית סכום דמי ההבראה שאותם לא שילם כאמור;
(2) חלו לגבי עובד הוראות סעיף 4(ב)(2)(א) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ובהתאם לכך לא שילם המעביד לעובד דמי הבראה בשנת 2010 או שהפחית את חלקם, יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

(א) אם הועסק העובד אצל המעביד בשנת 2009 ולא שולמו לו דמי הבראה בשנת 2010 ישלם לו המעביד תשלום בגובה מחצית סכום דמי ההבראה שאותם לא שילם כאמור;

(ב) אם הועסק העובד אצל המעביד רק בחלק משנת 2009 ולא שולמו לו דמי הבראה בשנת 2010 בתקופה שאורכה כתקופת העסקתו בשנת 2009 ישלם לו המעביד תשלום בגובה מחצית סכום דמי ההבראה שאותם לא שילם בתקופה האמורה, ולגבי התקופה הנותרת בשנת 2010 אם הפחית המעביד את דמי ההבראה המשולמים לעובד באותה תקופה, ישלם לעובד תשלום בגובה סכום דמי ההבראה שהפחית כאמור;
(3) חלו לגבי עובד הוראות סעיף 4(ב)(3) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ובהתאם לכך פחתה המשכורת ששילם המעביד לעובד בשנת 2010 ישלם לו המעביד תשלום בהתאם להוראת סעיף קטן (ב)(2), בשינויים המחויבים;
(4) חלו לגבי עובד הוראות סעיף 4(ב)(4) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ובהתאם לכך הופחתו דמי ההבראה בשנת 2010 תשלם קופת הגמל לעובד תשלום בגובה הסכום שהופחת, והמעביד ישלם לקופת הגמל את הסכומים שהופחתו כאמור.(ג) תשלום בשל דמי הבראה או משכורת שהופחתו בשנת 2010 ישולם לעובד או לקופת הגמל, לפי העניין, לפי הוראות סעיף זה, בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, בתוספת הפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961 , ממועד ההפחתה עד למועד התשלום.

סייג לעניין תשלומים שונים
3.
תשלום ששילם מעביד לפי סעיף 2, יראו אותו כדמי הבראה לכל דבר ועניין, ואולם התשלום האמור לא יובא בחשבון לעניין חישוב כל אחד מהמפורטים בסעיף 7(1) עד (9) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה.

חובת ניכוי דמי ביטוח בריאות
4.
מתשלומים שמשלם מעביד כאמור בסעיף 2, ינוכו דמי ביטוח בריאות לפי סעיף 14 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1994 .

תחולת הוראות מחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה על חייל ועל עובד קבלן כוח אדם
5.
הוראות חוק זה יחולו גם על מי שחלות עליו הוראות סעיף 10 או 11, לפי העניין, לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה.

שמירת דינים
6.
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985 , לעניין אישור שר האוצר בדבר שינויים בשכר או מתן הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה מעבר למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה, או מהסמכויות הנתונות לשר האוצר לפי החוק האמור.

ביצוע
7.
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

סייג לתחולה
8.
הוראות חוק זה לא יחולו על הפחתה של דמי הבראה או על הפחתה של משכורת לפי הסכם קיבוצי מאושר כמשמעותו בסעיף 3 לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה.
בנימין נתניהו
ראש הממשלה

יובל שטייניץ
שר האוצר


שמעון פרס
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ