אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 1
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"ג3, תשס"ו-7)
בחוק זה
"תאגיד ממשלתי" - חברה ממשלתית, חברת-בת ממשלתית, או תאגיד שהוקם בחוק;
"תאגיד מקומי" - תאגיד אשר לפחות מחצית ההון או לפחות מחצית כוח ההצבעה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית או בידי תאגיד מקומי אחר, או שיש לרשות מקומית או לתאגיד מקומי אחר, במישרין או בעקיפין, זכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים בו או את המנהל הכללי שלו, והכל כשההחזקה או זכות המינוי כאמור הם של הרשות המקומית, לבדה או יחד עם אחד או יותר מאלה:
(1) רשות מקומית אחרת, אחת או יותר;
(2) המדינה;
(3) תאגיד מקומי אחר, אחד או יותר;
"רשות מקומית" - עיריה, מועצה אזורית, מועצה מקומית או איגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955;
"החזקה" - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"מקרקעין" - כהגדרתם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;
"מערכת הבטחון" - צבא-הגנה-לישראל, משרד הבטחון ויחידות הסמך שלו, וחברות ששר הבטחון אחראי עליהן.
"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.
"מועצה דתית" - מועצה דתית שהוקמה מכוח חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971.
"מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד מהמוסדות המפורטים להלן, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין:
(1) מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בסעיף זה - חוק המועצה להשכלה גבוהה);
(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
"המועצה להשכלה גבוהה" - כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה.
2. חובת מכרז (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"ב, תשס"ג3, תשס"ו, מס' 21 - תשע"ב)
(א) המדינה כל תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא עלפי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.
(ב) לא יפלה עורך המכרז בין מציעים מחמת מוגבלות, מין, נטיה מינית, מעמד אישי, גיל, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה או חברות במפלגה; בסעיף קטן זה, "מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
(ג) לענין סעיף קטן (ב) -
(1) רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין;
(2) אין רואים בהבחנה המתחייבת מאופיו או ממהותו של המכרז, הפליה.
2א. תנאים להשתתפות במכרז (תיקון: תשס"ח) 8
(א) עורך מכרז לא יקבע תנאילהשתתפות של מציע במכרז, אלא אם כן התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז.
(ב) קבע עורך המכרז תנאי בנושא מן הנושאים המנויים בטור א' לתוספת, המציב דרישה מחמירה יותר מהאמור בטור ב' לתוספת, או תנאי הדורש ניסיון מוכח בעבודה עם עורך המכרז או עם גופים אחרים המנויים בסעיף 2, ינמק את החלטתו במסמכי המכרז.
(ג) שר האוצר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת.
2ב. עידוד נשים בעסקים (תיקון: תשס"ג4)
(א) בסעיף זה -
"אישור" - אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
(1) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
(2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"אמצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;
"מחזיקה בשליטה" - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" - מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" - חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
"עסק בשליטת אישה" - עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;
"קרוב" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;
"תצהיר" - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.
(ב) פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.
3. פטור לעסקת חוץ
שר האוצר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות לענין פטור מחובת מכרז להתקשרות בעיסקה עם מי שאינו תושב ישראל, או לענין עיסקה שביצועה נעשה מחוץ למדינה.
3א. הוראות בדבר העדפות מסוימות (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ה, תשס"ו, תיקון מס' 20 הוראת שעה, תשע"א, מס' 22- הוראת שעה)6
(א) הממשלה רשאית לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות בענינים הבאים:
(1) העדפה של תוצרת הארץ; ובכלל זה תוצרת אזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 (בחוק זה - אזור) , והכל אם יוצרה בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או בידי תאגיד הרשום בישראל.
(2) העדפה בשל התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי; לרבות קביעת התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי בתנאי להשתתפות במכרז, ולרבות קביעת דרישה כאמור בהתקשרויות המבוצעות שלא באמצעות מכרז.
(3) העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית, לרבות קביעת הוראות בדבר חיוב מי שמתקשר עם מערכת הבטחון לרכוש תוצרת מאזורי עדיפות לאומית, וקביעת הוראות לענין הגבלת מכרזים בידי מערכת הבטחון למציעים מאזורי עדיפות לאומית; לענין פסקה זו, "אזורי עדיפות לאומית" - האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, או אזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לענין חוק זה, ופירסמה על כך הודעה ברשומות.
(א1) (1) בסעיף קטן זה, "אזורי עדיפות לאומית" - האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - חוק לעידוד השקעות הון), ואזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לענין ההטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון או לענין חוק זה.
(2) הודעה על קביעת אזורים אחרים לפי פסקה (1) תפורסם ברשומות.
(2א) לענין חוק זה אזור התעשיה עטרות הוא אזור עדיפות לאומית ולענין תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ"ח-1998 (להלן - התקנות), יחולו הוראות אלה:
(1) יראו את אזור התעשיה עטרות כ"אזור קו העימות";
(2) לענין אזור התעשיה עטרות, ההגדרות "טובין מאזור קו העימות" ו"שירותים מאזור קו העימות" ייקראו כך: אחרי "מתגוררים דרך קבע באזור קו העימות" יבוא "בשטח השיפוט של עיריית ירושלים או באזור א'".
(3) שר האוצר ושר הבטחון, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאים לקבוע, בכל הנוגע להתקשרויות של מערכת הבטחון, הוראות בענין העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית והוראות לענין הגבלת מכרזים למציעים מאזורי עדיפות לאומית.
(4) הממשלה רשאית להחליט כי תינתן העדפה לתוצרת מאזורי עדיפות לאומית גם בנוגע להתקשרויות של משרדי ממשלה אחרים; העדפה לפי פסקה זו תינתן בהתאם לתקנות שיתקין שר האוצר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א), ככל שהן חלות על חברה ממשלתית ועל חברת בת ממשלתית, יראו אותן כקביעה של הממשלה לפי סעיף 4(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, והוראות החוק האמור יחולו לענין הקביעה.
(ג) לענין סעיף זה -
(1) "העדפה" - לרבות בדרך של פיצול ההתקשרות נושא המכרז, בין מציעים של תוצרת הארץ לבין מציעים של תוצרת שאינה תוצרת הארץ, או בין מציעים של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית לבין מציעים של תוצרת שלא מאזורים כאמור, לפי הענין, והכל בתנאים, בשיעורים, ועל פי כללים שייקבעו בתקנות;
(2) "תוצרת הארץ", "תוצרת אזורי עדיפות לאומית" - כפי שייקבע בתקנות.
3ב. סייג להתקשרות (תיקון: תשנ"ה)
הממשלה רשאית להורות בצו, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, כי המדינה או תאגיד ממשלתי לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה כאמור בסעיף 2 עם מדינת חוץ מסוימת או עם ספק חוץ מסוים מטעמים שבמדיניות חוץ; הוראה כאמור תפורסם ברשומות, והיא לא תחול לענין מכרז שפורסם קודם לפרסומה; ניתנה הוראה כאמור לחברה ממשלתית או לחברה בת ממשלתית, יחולו הוראות סעיף 3א(ב).
4. פטור ממכרז, מכרז סגור ודרכי עריכת מכרז (תיקון: תשנ"ג)
(א) שר האוצר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות -
(1) סכומים או סוגי עיסקאות ונהלים לסיווג עיסקאות, שלגביהם, על אף האמור בסעיף 2 -
(א) לא תהיה חובה לערוך מכרז כלל;
(ב) לא תהיה חובה לערוך מכרז פומבי אלא מכרז סגור ותנאיו של מכרז כזה;
(2) סוגי עיסקאות שבהן תהיה ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים שייקבעו;
(3) סוגי עיסקאות שבהן ניתן לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, וכללים לניהול המשא ומתן;
(4) צורת המכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים, ואופן פרסומם של המכרזים ברבים;
(5) אופן הרכבתן ואיושן של ועדות מכרזים, ואמות המידה לבחירת ההצעות המתאימות;
(6) הוראות מיוחדות ותנאים מיוחדים למכרזים לסוגיהם השונים של המוסדות והתאגידים שחוק זה חל עליהם;
(7) כל ענין אחר הנראה לו דרוש לשם ניהול תקין והוגן של עיסקאות ובמטרה להבטיח את קבלת ההצעות שיעניקו את מרב היתרונות למי שערך את המכרז.
(ב) בתקנות לפי סעיף זה ייקבעו, בין היתר, פטורים מחובת מכרז להתקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש ולהתקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ותנאים למתן פטורים כאמור.
5. התקשרויות של מערכת הביטחון, תאגיד מקומי ומוסד להשכלה גבוהה (תיקון: תשס"ג3, תשס"ו-7, מס' 6 תשע"ג)
(א) לגבי עיסקאות של מערכת הבטחון, יבוא לענין סעיפים 3 ו4 במקום שר האוצר, שר הבטחון בהתייעצות עם שר האוצר.
(ב) לגבי עסקאות של תאגיד מקומי, יבוא, לענין סעיפים 3 ו-4, במקום שר האוצר, שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.
(ב1) לגבי עסקאות של חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001, תבוא לעניין סעיפים 3 ו- 4, במקום שר האוצר, מועצת הרשות כהגדרתה בחוק האמור, בהתייעצות עם שר האוצר.
(ג) לגבי עסקאות של מוסד להשכלה גבוהה, לענין סעיפים 3 ו-4, במקום שר האוצר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יבוא שר החינוך ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.
5א. תקנות (תיקון: תשנ"ג)
(א) תקנות לפי חוק זה ניתן לקבוע דרך כלל, לסוגי עיסקאות, או לסוגי הגופים המתקשרים.
(ב) תקנות לפי חוק זה יחולו ככל שאינן סותרות התחייבות של המדינה באמנה בינלאומית.
6. שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.
7. ביצוע
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
8. תחילה (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג)
(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ה באייר התשנ"ג (16 במאי 1993).
(ב) שר האוצר יגיש לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת תקנות כמפורט בסעיף 4 לפני תחילתו של חוק זה.
9. הוראות מעבר (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ב-2, תשס"ג, תשס"ה)
(א) חוק זה לא יחול על התקשרות כתוצאה
(1) ממכרז פומבי או סגור, מפניה לקבלת הצעות או ממתן התחייבות, והכל אם נעשו לפני תחילתו של חוק זה בהתאם לכללים ולנהלים שהיו נוהגים לפני תחילתו של החוק;
(2) ממימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה שנכרת לפני תחילתו של חוק זה.
(ב) עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א(א) פסקאות (1) או (2) או עד יום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994), לפי המוקדם, ולענין תקנות לפי סעיף 3א(א)(3) - עד כניסתן לתוקף או עד ליום ט"ו באייר התשנ"ה (15 במאי 1995) לפי המוקדם, ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור, לפי הענין, לפי הכללים והנהלים שהיו נהוגים לפני תחילתו של חוק זה.
(ג) (בוטלה)
תוספת (תיקון: תשס"ח) 8
(סעיף 2א (ב))
טור א' טור ב'
1. ותק דרישה כי למציע ותק של שנה בתחום הרלוונטי להתקשרות
במכרז, או ותק בתחום כאמור השווה למשך ביצוע ההתקשרות המתוכנן, לפי הגבוה מביניהם; בכל מקרה, לא תעלה דרישת הוותק על חמש שנים.
2 .ניסיון קודם - דרישה כי המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כספי או
כמותי השווה להיקף העבודה שבמכרז, או כי המציע ביצע
עד שלוש עבודות קודמות, שההיקף הכספי או הכמותי של
כל אחת מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה שבמכרז.
3 .היקף מחזור דרישה כי למציע מחזור כספי שנתי בשיעור של כפל ההיקף
כספי - הכספי השנתי המוערך לביצוע ההתקשרות שבמכרז, לכל
היותר; דרישה כאמור תתייחס לכל היותר לכל אחת משלוש
השנים שקדמו להתקשרות.
4 .היקף ייצור בחוזה לביצוע עסקה בטובין - דרישה להיקף ייצור או
או הספקה - הספקה שאינה עולה על כפל ההיקף השנתי הנדרש במסגרת
ההתקשרות; דרישה כאמור תתייחס לכל היותר לכל אחת
משלוש השנים שקדמו להתקשרות."
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ב, 114, 250; תשנ"ג, 26, 108; תשנ"ד, 25, 122, 244; תשנ"ה, 46; תשנ"ז, 33; תשנ"ח, 73, 185; תשס"א, 392; תשס"ב, 100, 512; תשס"ג, 59, 83, 545; תשס"ה, 1004; תשס"ו, 54, 356; תשס"ח, 385; תיקון מס' 20 הוראת שעה, תשע"א, 136. התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010); הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 250, מיום י"ח בתמוז התשס"ח (21 ביולי 2008), עמ' 426.תיקון מס' 21 - תשע"ב, 390. התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012)[בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק בכנסת 440, מיום כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), עמ' 100, תיקון מס' 22-הוראת שעה) התקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשע"ג (18 ביוני 2013); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת -503, מיום י"ט בסיוון התשע"ג (28 במאי 2013), עמ' 16. ס"ח 2405 תיקון 23 תשע"ג;
2 סעיף 2 לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 13), התשס"ב-2002 (ס"ח תשס"ב, 512) קובע לענין תיקון סעיף 9(ג):
"2. תחילה
תחילתו של סעיף 9(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום י"ט בניסן התשס"ב (1 באפריל 2002) (להלן - יום התחילה), ואולם מכרזים שפורסמו בתקופה שמיום התחילה ועד יום פרסומו של חוק זה לא ייפסלו רק מן הטעם שלא נכללו בהם הוראות לפי סעיף 3א(א1) או שלא ניתנה בהם העדפה לפי הסעיף האמור."
3 סעיפים 4 ו-5 לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 14), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 60) קובעים לענין תיקון סעיפים 1, 2 ו-5:
"4. תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק העיקרי, לגבי עסקאות של תאגיד מקומי, כאמור בסעיף 5(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יותקנו בתוך תשעים ימים מיום פרסומו של חוק זה.
5. תחילה
תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות כאמור בסעיף 4."
4 סעיף 2 לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 84) קובע לענין הוספת סעיף 2ב:
"2. תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003), והוא יחול על מכרז שפורסם לאחר תחילתו."
6 סעיפים 3 ו-4 לחוק חובת המכרזים, (תיקון מס' 17), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 1004) קובעים לגבי סעיף 3א ו-9:
"3. תוקף תקנות
יראו את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית) התשנ"ח-1998, כאילו הותקנו מכוח סעיף 3א(א1) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה בכל הנוגע לתקופה המתחילה ביום התחילה.
4. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בתמוז התשס"ה (1 באוגוסט 2005) (בחוק זה - יום התחילה), ואולם מכרזים שפורסמו בתקופה שמיום התחילה ועד פרסומו של חוק זה לא ייפסלו רק מן הטעם שלא נכללו בהם הוראות לפי סעיף 3א(א1) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, או שלא ניתנה בהם העדפה לפי הסעיף האמור."
7 סעיפים 61, 62 ו-69 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 353 ו-355) קובעים לגבי תיקון סעיפים, 1, 2 ו-5:
"61. תקנות ראשונות לפי חוק חובת המכרזים, כנוסחו בסעיף 60 לחוק זה, לענין עסקאות של מוסד להשכלה גבוהה, יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת בתוך 12 חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
62. תחילתו של סעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, כנוסחו בסעיף 60(2) לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות שיותקנו לפי סעיף 61 לחוק זה.
69. תחילתו של חוק זה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006), אלא אם כן נקבע בו אחרת."
8 סעיף 3 לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 19), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 386) קובע לגבי הוספת ס' 2א והתוספת:
"3. תחילה ותחולה
תחילתן של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו והוא יחול על מכרזים שיפורסמו מיום תחילתו ואילך." (החוק פורסם ביום 27.3.2008).
8. חובת התקנת תקנות (תיקון מס' 20- הוראת שעה- תשע"א)
תקנות סעיף 3א(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לעניין רכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים, יוגשו לאישור ועדת החוק ומשפט של הכנסת בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ