אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973 1
פרק א' : פרשנות ותחולה
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תשנ"ו) 3
בחוק זה -
"בוחן" - אדם או מוסד שאישר אותו השר להיות בוחן ויועץ לענין בקשות והתנגדויות המוגשות לפי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן;
"בקשת-חוץ" - בקשה שהגיש מטפח או קודמו בזכות המטפחים להגנת הזכות במדינת האיגוד;
"האמנה" - האמנה הבינלאומית בדבר הגנה על זני צמחים חדשים, 1961, כפי שתוקנה בג'נבה בשנת 1972, בשנת 1978 ובשנת 1991;
"זן" - קבוצת צמחים בתוך יחידת מיון בוטנית מהדרג הידוע הנמוך ביותר, אשר, בלי להתחשב במידה שבה מולאו התנאים להענקת זכות מטפחים, יכול כי -
(1) תוגדר כביטוי לתכונות הנובעות מגנוטיפ נתון או משילובם של גנוטיפים;
(2) תובדל מכל קבוצת צמחים אחרת על ידי ביטוי של לפחות אחת מן התכונות כאמור בפסקה (1);
(3) תיחשב כיחידה עצמאית בכל הנוגע להתאמתה להתרבות ללא שינוי.
"זן נגזר בעיקרו" - כמשמעותו בסעיף 36;
"חומר מאוסף" - צמח וכל חלק ממנו, לרבות פריו, שאינו מיועד לגידול או לריבוי;
"חומר ריבוי" - צמח וכל חלק ממנו המיועד לגידול או לריבוי, לרבות זרעים ותרביות ריקמה;
"זן-רשום" - זן שנרשמה לגביו זכות מטפחים;
"חוק זה" - לרבות תקנות לפיו;
"מדינת האיגוד" - מדינת-חוץ שהרשם הודיע עליה ברשומות שהיא חברה באיגוד להגנת זני צמחים חדשים מכוח האמנה;
"מטפח" - מי שפיתח זן חדש כמשמעותו בסעיף 7, לרבות הבאים מכוחו לפי הדין או על פי העברה או הסכם;
"ניצול", לענין זן -
(1) גידולו או ריבויו;
(2) הכנה לצורך ריבויו;
(3) הצעה למכירתו;
(4) מכירתו, ייצואו, ייבואו, או שיווקו בכל דרך אחרת;
(5) החזקתו לצורך אחת הפעולות המנויות בהגדרה זו;
(6) פעולות אחרות, שהשר קבע באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
"פיתוח" - לענין זן - פיתוח בעזרת ריכוז או הרחבה מלאכותית של שונות גנטית, בידוד של שונות גנטית ספונטנית על-ידי הפריה עצמית, הכלאה, הכלאה חוזרת, בידוד וגטטיבי או כל דרך אחרת כיוצא באלה;
"תכונות-יסוד" - תכונה אחת או צירוף תכונות, הניתנות להבחנה ולתיאור והמייחדות זן מכלל הזנים מסוגו;
"השר" - שר החקלאות;
"ועדה לזכויות מטפחים" - ועדה שנתמנתה לפי סעיף 18.
2. תחולה (תיקון: תשמ"ד, תשנ"ו)
הוראות חוק זה יחולו על כל הסוגים והמינים הבוטניים.
פרק ב' : זכויות וכשרותן לרישום
3. זכות למטפח (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) זכות מטפחים בזן שטופח בישראל ניתנת לרישום בספר הזכויות על שמו של מטפח זן, על פי בקשתו.
(ב) אזרח ישראלי או תושב ישראל, או אזרח או תושב של מדינת האיגוד, לרבות תאגיד שהוקם לפי חוק או הרשום בישראל או במדינת האיגוד, רשאי לבקש רישום זכות מטפחים בספר הזכויות גם לגבי זן שטופח מחוץ לישראל.
4. הבטחת זכות
זכות מטפחים בזן תקום לאדם כשנרשמה על שמו בספר הזכויות, ובכפוף להוראות חוק זה תהא קיימת כל עוד קיים הרישום.
5. ספר זכויות מטפחים
(א) לרישום זכויות מטפחים יתנהל ספר זכויות מטפחים (בחוק זה - ספר הזכויות), ובו יצויינו לענין כל זן פרטים אלה:
(1) שם בעל הזכות ומענו;
(2) שם הזן;
(3) תיאור ופירוט תמציתי של תכונות היסוד של הזן;
(4) בזן מכלוא - שמות הורי הזן, אם החליטה המועצה על כך או לפי בקשת המטפח;
(5) התביעות כאמור בסעיף 20(א)(5) שנתקבלו לצרכי הרישום.
(6) כל פרט אחר שנקבע.
(ב) הרשם רשאי לרשום בספר הזכויות פרטים נוספים שלדעתו הם ראויים לרישום.
(ג) ספר הזכויות יוחזק במקום שהורה עליו השר ויהיה פתוח לעיון הציבור.
(ד) השר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי עריכתו וניהולו של ספר הזכויות.
6. כשרות לרישום (תיקון: תשנ"ו)3
זן כשר לרישום זכות מטפחים בו בספר הזכויות הוא זן שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא חדש;
(2) הוא אחיד במידה מספקת בתכונות היסוד שלו, כפי שצויינו בבקשה בהתחשב בשיטת הריבוי של הזן;
(3) תכונות היסוד שלו יציבות, ותיאורו ותכונותיו נשמרים אף לאחר ריבוי חוזר, ואם הטיפוח מהווה מחזור שלם - תכונותיו נשמרות בסיומו של כל מחזור.
7. זן חדש מהו (תיקון: תשמ"ד, תשנ"ו)3
(א) זן חדש הוא זן השונה באופן ברור מכל זן אחר שהיה ידוע בעת שהוגשה הבקשה לרישום זכות מטפחים בו (להלן - היום הקובע);
(ב) בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), זן ייחשב כידוע אם הוגשה בקשה להענקת זכות מטפחים בזן או לרישום הזן במרשם רשמי של זנים במדינה כלשהי, ובלבד שהבקשה הסתיימה בהענקת הזכות או ברישומו במרשם, לפי הענין.
(ג) זן ייחשב כחדש אף אם קודם שהוגשה הבקשה לרישום זכות מטפחים בו, נמכר או הועבר בדרך אחרת, על ידי מטפח הזן או בהסכמתו, חומר הריבוי או החומר המאוסף של הזן במשך תקופה שאינה עולה על -
(1) בישראל - שנה אחת מהיום הקובע;
(2) מחוץ לישראל - בגפנים, בעצי יער, בעצי פרי ובעצי נוי - שש שנים מהיום הקובע, ובצמחים אחרים - ארבע שנים מהיום הקובע.
8. (בוטל) (תיקון: תשנ"ו)3
9. כל הקודם זוכה
ביקשו כמה מטפחים רישום זכות מטפחים בזן אחד, תירשם הזכות על שמו של מי שביקש ראשון כדין רישומה.
פרק ג' : המועצה, הרשם והודעה לזכויות מטפחים
10. מינוי המועצה וועדותיה (תיקון: תש"ס)
(א) השר ימנה מועצת זכויות מטפחים (בחוק זה - המועצה), בת אחד עשר חברים, מהם שלושה נציגי הממשלה וששה מבין אנשי מדע, מחקר, מגדלי זרעים ומטפחי זנים.
(ב) השר ימנה את יושב-ראש המועצה מבין חבריה.
(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי להגדיל את מספר חברי המועצה עד שלושה-עשר.
(ד) המועצה רשאית למנות ועדות, מבין חבריה או שלא מביניהם, שימליצו לפניה בענינים או בסוגי ענינים שתקבע.
(ה) תקופת כהונתה של המועצה תהיה שלוש שנים מיום מינויה.
(ו) חבר המועצה שנפטר או התפטר או הופסקה כהונתו, ימנה השר במקומו אדם אשר יכהן עד תום תקופת כהונתה של המועצה.
(ז) המועצה תקבע את סדרי דיוניה ואת סדרי הדיונים בועדות שמינתה, במידה שלא נקבעו בחוק זה.
11. תפקידי המועצה
ואלה תפקידי המועצה:
(1) לדון בבקשות ולהחליט לגביהן;
(2) להנחות את הרשם בכל ענין הנוגע לשימוש בסמכויותיו ולביצוע תפקידיו;
(3) להמליץ בפני השר בדבר התקנת תקנות לענין חוק זה;
(4) למלא כל תפקיד אחר ולהשתמש בכל סמכות אחרת שקבע אותם השר לפי חוק זה.
12. תוקף פעולות
(א) מנין חוקי בישיבות המועצה יהיה מחצית מספר חבריה, ודי בכך שמנין זה נכח משעת פתיחת הישיבה.
(ב) קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
13. דיון והצבעה
(א) הצבעה במועצה תהא חשאית, אולם על פי דרישת רוב חברי המועצה תהיה הצבעה בהרמת ידיים לגבי נושא הדרישה.
(ב) מי שהגיש בקשה למועצה רשאי להיות נוכח בעת הדיון במועצה בבקשתו; אולם המועצה רשאית להורות שלא יהיה נוכח בעת הדיון, כולו או חלקו, וזאת אף אם הוא חבר במועצה.
(ג) חבר המועצה שיש לו במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת-הנאה בכל ענין העומד לדיון במועצה, יודיע על כך ליושב-ראש בכתב או בעל-פה מיד לאחר שנודע לו כי הענין עומד לדיון ולא ישתתף בהצבעה בכל שאלה בקשר אליו; נמסרה ההודעה בעל-פה - תירשם בפרוטוקול של הישיבה הקרובה של המועצה.
(ד) לענין סעיף קטן (ג), "קרוב" לאדם פלוני - כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963.
14. הרשם ותפקידיו
(א) מבין עובדי משרד החקלאות ימנה השר רשם זכויות מטפחים (בחוק זה- הרשם).
(ב) ואלה תפקידי הרשם:
(1) לנהל את ספר הזכויות ולטפל בכל ענין הנוגע לרישומים בו;
(2) להוציא תעודות ומסמכים אחרים לענין רישומה של זכות מטפחים בספר הזכויות או מחיקתה ממנו;
(3) למלא כל תפקיד אחר ולהשתמש בכל סמכות אחרת שקבע אותם השר לפי חוק זה.
(ג) הרשם ימסור למועצה דין-וחשבון על פעולותיו במועדים שקבעה.
(ד) הרשם ישתתף בישיבות המועצה שהיא הזמינה אותו אליהן והוא רשאי להשתתף בכל ישיבותיה.
15. הגשת בקשה
(א) בפרק זה "בקשה" - כל בקשה או התנגדות לפי פרקים ד' או י'.
(ב) כל בקשה תוגש לרשם.
(ג) ראה הרשם כי הבקשה כוללת את הפרטים שהיא חייבת לכלול לפי חוק זה, יעבירנה למועצה לדיון ולהחלטה.
(ד) ראה הרשם כי בקשה אינה כוללת את הפרטים שהיא חייבת לכלול לפי חוק זה, יודיע למגיש הבקשה על הליקויים שבה; לא תיקן מגיש הבקשה, תוך זמן שנקבע, את הליקויים שהודיע לו הרשם עליהם - ידחה הרשם את הבקשה.
16. בדיקת בקשה (תיקון: תשמ"ד, תשנ"ו)3
(א) לצורך בדיקת בקשה תנקוט המועצה באמצעים הנראים לה, ובכלל אלה רשאית היא -
(1) להזמין בוחנים או מומחים אחרים לחוות את דעתם בשאלות מקצועיות;
(2) לבצע, בין בעצמה ובין על ידי בוחנים לפי בקשתה, עבודות מחקר, ניסוי או בדיקה הדרושים לשם קבלת החלטה; המבקש רשאי לעקוב אחר ביצוע ניסויים בשדה, בזמן, באופן ובתנאים שנקבעו;
(3) להעביר את פרטי הבקשה למוסד בין-לאומי לשם חיפוש חומר המאפשר בדיקה.
(ב) מגיש בקשה חייב בתשלום ההוצאות הכרוכות בבדיקת בקשתו לפי סעיף זה, כפי שיחליט הרשם, ורשאי הרשם לחייבו בתשלום מקדמות על חשבון הוצאות כאמור. הרשם רשאי לעכב את בדיקת הבקשה עד לתשלום ההוצאות או המקדמות לפי שיעורן ביום התשלום וכן רשאי הוא, לאחר 30 ימים מיום מסירת התראה למגיש הבקשה למחוק את הבקשה.
17. שמיעה
לפני קבלת החלטה לגבי בקשה, תאפשר המועצה למגיש הבקשה להעיד בפניה.
18. ועדה לזכויות מטפחים
(א) שר המשפטים ימנה ועדה לזכויות מטפחים; הועדה תהיה של שלושה והם שופט בית-משפט מחוזי שיהיה יושב-ראש הועדה, הרשם, ובעל הכשרה מקצועית בשטח טיפוח זני צמחים שיתמנה על פי הצעת שר החקלאות.
(ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי-דין ואגרות בהליכים לפני הועדה לזכויות מטפחים, ככל שלא נקבעו בחוק זה.
19. סודיות
לא יגלה אדם כל דבר שהגיע לידיעתו בהליכים לפי חוק זה, אלא לצורך ביצועו; הטוען כי דבר הגיע לידיעתו שלא בהליכים לפי חוק זה - עליו הראיה.
פרק ד' : הליכי-רישום
20. בקשה לרישום זכות מטפחים (תיקון: תשמ"ד)
(א) בקשה לרישום זכות מטפחים בספר הזכויות תוגש בדרך ובתנאים שנקבעו בתקנות ותכלול את אלה:
(1) שם המבקש;
(2) מען למסירת מסמכים בישראל, ואם המבקש אינו תושב ישראל - שם נציגו שהוא תושב ישראל המוסמך לייצגו בכל ענין הנוגע לבקשה;
(3) תיאור הזן ופרטים על הזן המטופח, לרבות פירוט תכונותיו;
(4) השם המוצע לזן;
(5) תביעה או תביעות המפרטות את ייחודו של הזן, באופן שכל תביעה תהא נובעת באורח סביר מהמתואר בפרטים לפי פיסקה (3);
(6) כל פרט אחר הנוגע לביצוע חוק זה כפי שנקבע.
(ב) היה המבקש אדם שבא מכוחו של המטפח, יודיע בבקשתו את היסוד לזכותו.
21. פרטים נוספים (תיקון : תשמ"ד, תשנ"ו)3
(א) לצורך בדיקת בקשה לפי סעיף 20 רשאי הרשם לדרוש מהמבקש חומר ריבוי או כל חומר אחר או פרטים נוספים הנוגעים לנושא הבקשה.
(ב) לא המציא המבקש את חומר הריבוי או החומר האחר והפרטים שדרש הרשם, בתנאים, בדרך ובמועד שנקבעו, ידחה הרשם את הבקשה, ובלבד שנמסרה למבקש הודעה על כך 30 ימים מראש, ועד למועד הדחיה הוא לא העביר לרשם את החומר והפרטים שדרש.
22. פרסום בקשה (תיקון : תשמ"ד, תשנ"ו)
(א) הוגשה בקשה לרישום זכות מטפחים והחליט הרשם להעבירה למועצה, יפרסם הרשם ברשומות ובכתב-עת מקצועי בשטח החקלאות, תוך 60 ימים מיום מתן החלטתו, הודעה שבה יפרט את אלה:
(1) שם המבקש;
(2) השם שמציע המבקש לזן שלגביו הוגשה הבקשה;
(3) תיאור הזן ופירוט תכונותיו כפי שמסרם המבקש.
(ב) בכפוף להוראות חוק זה, רשאי הרשם לכלול בהודעה כל פרט אחר שלדעתו ראוי להיכלל בה.
23. התנגדות לרישום (תיקון: תשנ"ו)
(א) פורסמה הודעה לפי סעיף 22, רשאי כל אדם תוך 90 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות, להגיש התנגדות מנומקת בכתב לרישום הזכות.
(ב) ואלה נימוקי התנגדות לפי סעיף זה:
(1) זכותו של המתנגד להירשם כבעל זכות המטפחים בזן הנדון עדיפה על זכותו של המבקש;
(2) הזן אינו עונה על הדרישות המנויות בסעיף 6.
(ג) התנגדות שאינה מתבססת על נימוק מהנימוקים המנויים בסעיף קטן (ב) - ידחה אותם הרשם על הסף, על אף האמור בסעיף 15.
24. הרישום
ראתה המועצה כי נוסה זן ונבדק, כי נתקיימו בזן התכונות המפורטות בסעיף 6, כי נבדקו כל חומר או ספרות מקצועית הנוגעים לזן שהומצאו למועצה כדין, וכי אין לקבל כל התנגדות שהוגשה, תורה המועצה לרשם לרשום בספר הזכויות זכות מטפחים בזן על שם המבקש, ומשרשם הרשם את הזכות יפרסם על כך הודעה ברשומות, הכל בכפוף לאמור בסעיף 25.
25. הפניה לבית המשפט
(א) טען המתנגד, לפי סעיף 23(ב) (1), כי זכותו עדיפה על זכותו של מבקש הרישום, תפסיק המועצה את הדיון ותפנה את המתנגד לבית המשפט; עשתה כן, והגיש המתנגד לבית המשפט את תובענתו תוך המועד שקבעה לו המועצה, לא תחליט המועצה סופית בבקשת הרישום שלפניה אלא לאחר שנסתיימו ההליכים בתובענה האמורה ובהתאם למה שנפסק בה.
(ב) אם מצאה המועצה יסוד סביר להניח כי בקשה שהוגשה לה נגועה בתרמית, תודיע המועצה על נימוקיה לכך ליועץ המשפטי לממשלה ותפסיק לדון בבקשה; היועץ המשפטי לממשלה, לאור החומר שהמועצה הביאה לפניו ולאור כל חומר אחר שימצא לנכון לאסוף, יעשה אחת מאלה:
(1) יגיש תובענה לבית המשפט למתן פסק-דין הצהרתי שהבקשה נגועה בתרמית, והמועצה תחליט בבקשה רק לאחר שנסתיימו ההליכים בתובענה האמורה ובהתאם למה שנפסק בה;
(2) יודיע למועצה כי, לדעתו, אין בחומר האמור ראיות מספיקות להוכיח תרמית; הודעה זו תחייב את המועצה והיא תמשיך לדון בבקשה.
(ג) האמור בסעיף זה יחול רק במקרה שהמועצה ראתה כי הזן כשר לכאורה לרישום בספר הזכויות.
26. בקשה לתיקון ספר הזכויות (תיקון: תשנ"ו)
(א) בעל זכות מטפחים בזן פלוני רשאי לבקש תיקון כל פירוט או תיאור של הזן בספר הזכויות אם הדבר דרוש לשם הבהרה של תביעות בעל הזכות או לשם סילוק שגיאה, שאינה טעות סופר בלבד, שנפלה ברישום בספר הזכויות, ובלבד שלא יהא בכך כדי להרחיב את היקף התביעות שבבקשה לפי סעיף 20 או כדי להוסיף לאמור בה דברים שלא נזכרו בה בעיקרם מלכתחילה.
(ב) תוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף קטן (א) יפרסם הרשם ברשומות את תמציתה ויעבירנה לדיון במועצה.
(ג) הוגשה בקשה לתיקון לפי סעיף זה בזמן שתלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת זכות המטפחים או בשל ביטולה, לא תדון בה המועצה אלא ברשות בית המשפט.
(ד) ניתנה הרשות, תחליט המועצה בבקשה לאחר שנתנה לכל בעלי הדין באותו הליך הזדמנות להביא טענותיהם בפניה.
(ה) נפתחו הליכים בבית-משפט בשל הפרת זכות מטפחים, לאחר שהוגשה בקשה לתיקון הפירוט לפי סעיף זה, יוסיפו לדון באותה בקשה אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לענין זה.
27. התנגדות לרישום תיקון (תיקון: תשנ"ו)
כל אדם רשאי להגיש התנגדות לבקשה לפי סעיף 26, תוך 60 ימים מיום הפרסום ברשומות, על יסוד הנימוק שאין התיקון משיג את המטרה שלשמה נתבקש.
28. החלטה בדבר תיקון בספר הזכויות
החליטה המועצה בבקשה לפי סעיף 26, ירשום הרשם את ההחלטה בספר הזכויות ויודיע על כך למבקש, ואם אין ההחלטה סירוב תפורסם הודעה עליה ברשומות.
29. ביטול זכות מטפחים (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) המועצה, ביזמתה או על פי בקשת אדם שיש לו ענין בזן רשום, תבטל את זכות המטפחים בזן אם ראתה אחת מאלה:
(1) הזן שוב אינו לפי הדרישות המנויות בסעיף 6;
(2) המטפח לא המציא למועצה, לפי דרישתה ותוך התקופה שקבעה לכך ושלא היתה קצרה מעונת-גידול אחת, חומר ריבוי מהזן, ובזן מכלוא - חומר ריבוי של הוריו, השווה בתכונות היסוד שלו לתכונות הזן כפי שפורטו בספר הזכויות, בכמות שקבעה, וכן מסמכים ומידע, הכל כפי שדרוש לבדיקה חוזרת של הזן;
(3) המטפח לא הירשה בדיקת האמצעים שנקט בהם לשימור הזן;
(4) בית-משפט פסק כי זכותו של אחר להירשם כבעל הזכות עדיפה על זכותו של הבעל הרשום; תחילתה של זכות עדיפה כאמור והליכי רישומה יהיו כפי שייקבע בתקנות.
(ב) הודעה כי המועצה עתידה לדון ביזמה שננקטה לבטל זכות מטפחים או בבקשה שהוגשה לכך כאמור תימסר לבעל הזכות ותפורסם ברשומות.
(ג) המועצה לא תחליט על ביטול זכות מטפחים בטרם נתנה לבעל הזכות ולמבקש הביטול להשמיע בפניה את טענותיהם.
(ד) (בוטל)
(ה) בקשת ביטול שהוגשה בזמן שתלוי ועומד בבית-משפט הליך בשל הפרת זכות המטפחים או הליך לביטולה, לא תדון בה המועצה אלא ברשות בית המשפט.
(ו) נפתחו הליכים בבית-משפט בשל הפרת זכות מטפחים לאחר שהוגשה למועצה בקשה לביטולה, תוסיף המועצה לדון בבקשה אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לענין זה.
(ז) לענין סעיף זה יהיו למועצה כל הסמכויות האמורות בסעיף 16, אפילו פעלה ביזמתה היא בלבד.
29א. בטלות מעיקרה של זכות מטפחים (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) המועצה, ביזמתה או על פי בקשת אדם שיש לו ענין בזן רשום, תכריז על זכות מטפחים בזן כבטלה מעיקרה, אם ראתה אחת מאלה -
(1) הזן לא ענה על הדרישות המנויות בסעיף 6 בעת שהוענקה זכות המטפחים;
(2) הזכות הוענקה לאדם שאינו זכאי לה, זולת אם הועברה לידי אדם הזכאי לה.
(ב) הודעה כי המועצה עתידה לדון ביזמה שננקטה להכריז על בטלות מעיקרה של זכות מטפחים או בבקשה שהוגשה לכך לפי סעיף קטן (א)(1), תימסר לבעל הזכות ותפורסם ברשומות.
(ג) המועצה לא תכריז על בטלות מעיקרה של זכות מטפחים לפי סעיף קטן (א)(1) בטרם נתנה לבעל הזכות ולמבקש ההכרזה הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
(ד) בקשה להכריז על בטלות מעיקרה שהוגשה בזמן שתלוי ועומד בבית משפט הליך בשל הפרת זכות המטפחים, לא תדון בה המועצה אלא ברשות בית המשפט.
(ה) נפתחו הליכים בבית המשפט בשל הפרת זכות מטפחים לאחר שהוגשה למועצה בקשה להכריז על בטלותה מעיקרה, תוסיף המועצה לדון בבקשה אם לא הורה בית-המשפט אחרת לענין זה.
(ו) לענין סעיף זה יהיו למועצה כל הסמכויות האמורות בסעיף 16, אפילו פעלה ביזמתה היא בלבד.
30. תוצאות החלטה בדבר ביטול או בטלות זכות מטפחים (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) החלטה על ביטול זכות מטפחים בזן או הכרזה על זכות מטפחים בזן כבטלה מעיקרה תיכנס לתקפה כתום חמישה-עשר יום לאחר התקופה להגשת ערעור עליה לפי סעיף 86; אך אם הוגש עליה ערעור רשאי בית המשפט לעכב את כניסתה לתוקף או להתנות את הכניסה לתוקף או את העיכוב בתנאים שיראה.
(ב) הוכרז על זכות מטפחים בזן כבטלה מעיקרה, כאמור בסעיף 29א(א), ירשום הרשם את דבר הביטול בספר הזכויות ורואים את הזכות כאילו לא היתה.
(ג) בוטלה זכות מטפחים, ירשום הרשם את דבר הביטול בספר הזכויות ורואים את הזכות כמבוטלת מיום ההחלטה בדבר הביטול כאמור בסעיף 29.
(ד) הודעה על ביטול זכות מטפחים והודעה בדבר הכרזת זכות מטפחים כבטלה מעיקרה יפורסמו ברשומות.
פרק ה' : שמות זנים רשומים
31. מיגבלות לרישום שמות זנים
(א) לא יירשם שם זן בספר הזכויות אם עדיין רשום, לגבי גידולים חקלאיים מאותו מין, שם או הגדר זהה או דומה לפי פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972, ולא יירשם שם לפי הפקודה האמורה לגבי גידולים כאמור אם בזמן מן הזמנים נרשם שם זן זהה או דומה בספר הזכויות.
(ב) לא יירשם שם של זן לפי חוק זה אם נתקיימה בו אחת מאלה:
(1) הוא זהה עם שם של זן רשום אחר מאותו מין או דומה לשם של זן כאמור עד כדי להטעות;
(2) הוא זהה עם שם של זן אחר מאותו מין שנזכר בחיקוק שבתחום סמכותו של השר;
(3) הוא זהה עם שם המקובל על הציבור כשמו של זן אחר מאותו מין אף אם הזן האחר לא נזכר בחיקוק כאמור;
(4) הוא זהה עם שם של זן אחר מאותו מין שנרשם במדינת האיגוד או דומה לשם של זן כאמור עד כדי להטעות;
(5) יש בו כדי לפגוע בסדר הציבורי או במוסר;
(6) יש בו כדי להטעות את הציבור ביחס לזן או לתכונותיו או להבחנתו מזנים אחרים מאותו מין;
(7) הוא אינו תואם את הכללים הבין-לאומיים המקובלים לענין שמות זנים.
32. אישור שם הזן
נוכח הרשם כי אין מניעה לפי סעיף 31 לרישום שם הזן שהציע המבקש בבקשתו לרישום זכות מטפחים, יאשר הרשם את השם המוצע והוא ייכלל בהודעה לפי סעיף 24; היתה מניעה כאמור, יתבקש המבקש להציע, תוך זמן שקבע הרשם, שם אחר; לא הציע המבקש שם לזן תוך התקופה האמורה, יקבע הרשם את שם הזן.
33. השגה על קביעת שם הזן
הרואה את עצמו נפגע בהחלטה בדבר קביעת שם זן רשאי, לפני תום שנה מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 24, להגיש לרשם השגה מנומקת בכתב; הרשם יחליט בדבר ויודיע על החלטתו למשיג בכתב.
34. הגנה על שם הזן (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) משניתן שם לזן חייבים להשתמש לגבי אותו זן באותו שם, בין אם צורף סימן מסחרי לשם הזן ובין אם לאו.
(ב) שם זן שנרשם, לא ישתמשו בו, או בשם דומה לו עד כדי להטעות, לשום זן אלא לזן שנרשם.
(ג) לענין הוראות סעיף זה, אין נפקא מינה אם בשעת השימוש בשם היתה זכות המטפחים עדיין רשומה או לא.
(ד) לפי בקשה בכתב שהוגשה לו רשאי הרשם להמליץ בפני מי שהשר מינה לכך להרשות למבקש להשתמש, במקום בשם הזן, בסימון סמוי, בתנאים שנקבעו בהרשאה; בכל מקרה יעביר הרשם את הבקשה לממונה והחלטת הממונה תהא סופית.
35. ייחודו של שם של זן
משנרשם שמו של זן לא יהא ניתן לשינוי אלא בהליכים לפי סעיף 33.
פרק ו' : הגנה על זכות מטפחים
36. היקף זכות מטפחים (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) בכפוף להוראות פרק זה ופרק ז', ניצול זן רשום טעון קבלת רשותו של בעל זכות המטפחים בזן.
(ב) בעל זכות מטפחים זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל, ללא רשותו או שלא כדין, את הזן שלגביו נרשמה הזכות (להלן - הזן המוגן); לניצול כאמור ייקרא הפרה.
(ג) זכותו של בעל זכות מטפחים תחול גם על חומר מאוסף, לרבות צמחים שלמים וחלקי צמחים, שהושג על ידי שימוש ללא רשות בחומר ריבוי של הזן המוגן, זולת אם ניתנה לבעל זכות מטפחים הזדמנות נאותה לממש את זכותו בנוגע לחומר הריבוי.
(ד) השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כי זכותו של בעל זכות מטפחים תחול גם על מוצרים המיוצרים ישירות מחומר מאוסף של הזן המוגן, לרבות מצמחים שלמים וחלקי צמחים שלו, זולת אם ניתנה לבעל זכות המטפחים הזדמנות נאותה לממש את זכותו בנוגע לחומר המאוסף.
(ה) זכותו של בעל זכות מטפחים כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד) תחול גם על -
(1) זן שנגזר בעיקרו מן הזן המוגן, ובלבד שהזן המוגן אינו בעצמו זן שנגזר בעיקרו; לענין זה, ייחשב כנגזר בעיקרו מזן אחר (להלן - הזן המקורי), אם נתקיימו בו כל אלה:
(א) הוא נגזר בצורה בולטת מן הזן המקורי, או מזן שבעצמו נגזר בצורה בולטת מן הזן המקורי, בעודו שומר על ביטוי מאפיינים עיקריים הנובעים מן הגנוטיפ או משילובם של גנוטיפים של הזן המקורי; זן שנגזר בעיקרו יכול שהושג על ידי בחירתו של מוטנט טבעי או מושרה, או של משתנה סומקלונלי, בחירתו של יחיד משתנה מצמחי הזן המקורי, הכלאה חוזרת, השתנות באמצעות הנדסה גנטית או בכל דרך אחרת כיוצא באלה;
(ב) הוא ניתן בבירור לאבחנה מן הזן המקורי;
(ג) למעט הבדלים הנובעים מפעולת הגזירה, הוא תואם את הזן המקורי במאפיינים העיקריים הנובעים מן הגנוטיפ או משילוב גנוטיפים של הזן המקורי;
(2) זן אשר, בהתאם לסעיף 7, אינו שונה באופן ברור מן הזן המוגן;
(3) זן אשר ייצורו מצריך שימוש חוזר בזן המוגן.
(ו) זכות מטפחים תהא בת-תוקף כלפי המדינה.
36א. מיצוי זכות מטפחים (תיקון: תשנ"ו) 3
זכותו של בעל זכות מטפחים לא תחול על ניצולו של הזן המוגן וזן שנגזר בעיקרו ממנו, אם הזן נמכר או שווק בכל דרך אחרת על ידי בעל זכות המטפחים או בהסכמתו בשטח מדינת ישראל, זולת אם הניצול כרוך באחד מאלה -
(1) ריבוי חוזר של הזן;
(2) יצוא חומר ריבוי או חומר מאוסף של הזן, המאפשר את ריבויו במדינה שאינה מגינה על זני הסוג או המין הבוטני אשר אליו שייך הזן המוגן, למעט יצוא כאמור למטרות צריכה.
37. שימוש מותר בזן רשום (תיקון: תשנ"ו) 3
על אף האמור בסעיף 36, רשאי אדם, ללא הסכמת בעל זכות המטפחים -
(1) לנצל חומר ריבוי של זן רשום לשם ניסויים בלבד לקראת פיתוח זן חדש; אולם לא ינצל אדם - ללא רשות מאת בעל זכות המטפחים - את חומר הריבוי של הזן הרשום ניצול חוזר לייצור מסחרי של זן אחר;
(2) לנצל זן רשום לצרכי מחקר, מדע או בדיקות מעבדתיות וכן לכל פעולה הנעשית באופן פרטי שלא למטרות מסחריות.
38. תקופת זכות מטפחים (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) בכפוף להוראות סעיף 4;
(1) תקופת זכות מטפחים היא עשרים שנה מיום שנרשמה;
(2) תקופת זכות מטפחים בזני-גפנים, עצי-פרי, עצי-יער וכל צמח רב-שנתי אחר היא עשרים וחמש שנה מיום שנרשמה.
(ב) השר רשאי לקבוע לגבי צמח פלוני או לגבי סוג פלוני של צמחים תקופה ארוכה מתקופה שנקבעה בסעיף זה.
39. משקלו של הרישום (תיקון: תשנ"ו) 3
על אף רישום זכות מטפחים בזן ופירוט תכונותיו בספר הזכויות, מותר להוכיח כי הזן אינו עונה על הדרישות המנויות בסעיף 6, כי זכותו של אחר להירשם כבעל הזכות עדיפה על זכותו של הבעל הרשום, או כי הפירוט אינו מתאים לתכונות הזן למעשה.
40. רשיון פרמצבטי לשם כפיה
(א) ראתה המועצה שהדבר דרוש כדי שיהיו בידי הציבור אמצעי-ריפוי בכמות סבירה ובמחירים סבירים, רשאית היא - בהתייעצות עם הועדה לזכויות מטפחים - להרשות, ללא הסכמת בעל זכות המטפחים, ניצול הזן הרשום לשם ייצור תרופה בלבד.
(ב) רשיון לפי סעיף זה יינתן רק למי שבידו היכולת והידע לנצל את הזן הרשום בתנאים שקבעה המועצה.
41. רשיון חקלאי לשם כפיה או ביטול זכות (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) ראתה המועצה כי בעל זכות מטפחים לא ניצל את הזן הרשום או שניצלו בנסיבות ובתנאים שאינם לטובת הציבור, או מנע מבעל זן נגזר בעיקרו מנצל את הזן הנגזר, או היתנה רשותו לניצול הזן בתנאים שאינם לטובת הציבור, רשאית היא, בהתייעצות עם הועדה לזכויות מטפחים, להרשות ניצול כאמור בתנאים שקבעה וללא הסכמת בעל הזכות.
(ב) המועצה רשאית לבטל את זכות המטפחים בזן אם דרשה מבעל הזכות להמציא ולספק חומר ריבוי מהזן, ובזן מכלוא - חומר ריבוי של הוריו, ובעל הזכות לא הוכיח שעשה כן; המועצה רשאית, בדרישה כאמור, לקבוע למי יש להמציא ולספק את חומר הריבוי, את התנאים להמצאתו ולהספקתו, לרבות כמותו, ואת התקופה שבה יש להמציאו ולספקו ובלבד שלא תהא קצרה מעונת-גידול אחת; המועצה רשאית להאריך את התקופה שקבעה כאמור.
(ג) המועצה לא תפעיל סמכותה לפי סעיף זה תוך שנתיים מהיום שבו נרשמה זכות המטפחים אלא אם, לדעתה היו סיבות מיוחדות לכך.
42. הוראות משלימות
רשיון לפי סעיף 40 או סעיף 41 -
(1) יינתן לפי בקשת הכשיר לקבלתו ולאחר שניתנה לבעל הזכות הזדמנות לטעון טענותיו בענין;
(2) יפורטו בו תקופתו ותנאיו, לרבות תשלום לבעל הזכות;
(3) הוא ותנאיו יהיו להסכם בין בעל הזכות ובין בעל הרשיון, בנוסף על כל הסכם שביניהם או בלעדיו;
(4) המועצה רשאית לבטלו אם ראתה כי הפרת תנאי מתנאיו מצדיקה את הדבר.
43. העברת זכות מטפחים
זכות מטפחים והזכות לבקש רישומה ניתנות להעברה בכתב ועוברות מכוח דין, אולם עבירת זכות מטפחים שלא מכוח דין אין לה תוקף כלפי שום אדם זולת המעביר והנעבר אלא אם נרשמה בספר הזכויות.
44. רשות לניצול עקב שימוש קודם בתום-לב
(א) אדם שהוכיח, להנחת-דעתו של הרשם, כי במשך שלוש השנים לפחות שלפני התאריך הקובע הוא היה מנצל בתום-לב בישראל את הזן שאליו מתייחסת בקשה לרישום זכות מטפחים, יהא רשאי לנצל את הזן בעצמו ובמהלך עיסוקו בלבד; אישר הרשם כי הובאה בפניו הוכחה כאמור, תקבע הועדה לזכויות מטפחים על פי בקשת בעל זכות המטפחים את התמורה שאותו אדם ישלם בעד ניצול הזן; החלטת הועדה ניתנת להוצאה לפועל כפסק-דין סופי של בית-משפט.
(ב) לענין סעיף זה, "התאריך הקובע" - התאריך שבו הוגשה הבקשה לרישום זכות מטפחים בישראל, ואם נדרש לאותה בקשה דין קדימה לפי פרק י' - התאריך שבו הוגשה הבקשה שלגביה נדרש דין הקדימה.
(ג) הזכות לניצול זן לפי סעיף זה אינה ניתנת להעברה, לתסיבה או להורשה אלא יחד עם העסק שבו השתמשו באותו זן.
פרק ז' : זן שטופח בשירות
45. הודעה על טיפוח זן
עובד חייב להודיע למעבידו בכתב -
(1) על כל זן שטיפח בתקופת שירותו או עקב שירותו, סמוך ככל האפשר לאחר שסיים את טיפוח הזן ולפני הגשת בקשה לפי סעיף 20;
(2) על הגשת כל בקשה שלו לפי סעיף 20.
46. זן שטופח עקב שירות
(א) עובד שטיפח זן עקב שירותו, תקום הזכות לרישום זכות מטפחים בזן האמור לקנין המעביד, זולת אם היה ביניהם הסכם אחר לענין זה או אם ויתר המעביד בכתב על הזכות האמורה תוך ששה חדשים מיום שנמסרה לו הודעת העובד לפי סעיף 45.
(ב) הודיע העובד בהודעתו לפי סעיף 45 כי בהעדר תשובה נוגדת בכתב של המעביד, תוך ששה חדשים מיום מתן הודעת העובד, תקום זכות המטפחים לקנין העובד, ולא נתן המעביד תשובה נוגדת כאמור, לא תקום הזכות לקנין המעביד.
47. סכסוך בקשר לטיפוח זן
התעורר סכסוך אם זן שנמסרה עליו הודעה לפי סעיף 45 טופח עקב שירות, רשאים העובד או המעביד, לאחר שלושה חדשים מיום מסירת ההודעה, לפנות לרשם שיכריע בשאלה.
48. חזקת טיפוח בשירות
עובד שטיפח זן בתקופת שירותו, חזקה שטיפח אותו עקב שירותו כל עוד לא הוכח ההיפך.
49. קביעת הועדה לזכויות מטפחים
(א) באין הסכם בין עובד למעבידו בדבר התמורה שהעובד זכאי לה בעד זן שטיפח עקב שירותו, תקבע הועדה לזכויות מטפחים אם זכאי הוא לתמורה, באיזה שיעור ובאילו תנאים.
(ב) הועדה לזכויות מטפחים תהא מוסמכת לחזור ולדון בהכרעה לפי סעיף קטן (א) אם, לדעתה, נשתנו הנסיבות שהיו קיימות בעת מתן ההכרעה והיא נתבקשה לעשות כן; אולם רשאית הועדה לחייב את המבקש בהוצאות, אם, לדעתה, לא היה מקום לבקשה.
(ג) הועדה לזכויות מטפחים תתחשב, בין היתר -
(1) בתפקיד שבו הועסק העובד;
(2) בטיב הקשר בין טיפוח הזן לעבודת העובד;
(3) ביזמתו של העובד בטיפוח הזן;
(4) באפשרויות הניצול של הזן וניצולו למעשה;
(5) בהוצאות סבירות בנסיבות הענין שהוציא העובד להשגת הגנה על הזן בישראל.
(ד) דיוני הועדה לזכויות מטפחים לפי סעיף זה יתקיימו בדלתיים סגורות אם לא הורתה הועדה אחרת.
(ה) החלטות הועדה לפי סעיף זה ניתנות להוצאה לפועל כפסק-דין סופי של בית-משפט.
50. חובות עובד המדינה
(א) עובד המדינה, או עובד מפעל או מוסד של המדינה שהשר קבע אותם, או אדם אחר המקבל תשלום בעד שירות מאחד הגופים האלה, שטיפח זן בתקופת שירותו או עקב שירותו, יודיע על כך לממונה עליו, וכן לנציב שירות המדינה או לעובד ציבורי אחר כפי שנקבע.
(ב) הודעה לפי סעיף זה תימסר סמוך ככל האפשר לאחר טיפוח הזן, אך לא יאוחר מן המועד שהעובד עומד להגיש בו בקשה לפי סעיף 20 לגבי הזן, ובדרך שנקבעה בהתייעצות עם שר האוצר.
(ג) החייב במתן הודעה לפי סעיף זה לא יגיש מחוץ לישראל בקשה לרישום זכות מטפחים או בקשת הגנה אחרת על הזן שטיפח, אלא באחת מאלה:
(1) קיבל על כך מראש היתר מידי נציב שירות המדינה או מידי עובד ציבורי אחר שנקבע;
(2) תוך ששה חדשים מיום שהודיע על טיפוח הזן לפי סעיף זה לא נקבע כי זכויותיו בזן, כולן או מקצתן, היו לפי סעיף 46 או על פי הסכם לקנין המדינה או המפעל או המוסד של המדינה שבו עבד.
51. חובת ההודעה נמשכת
חובת הודעה לפי פרק זה תעמוד בתקפה עד לקיומה, אפילו עבר המועד שנקבע לכך.
52. חובת גילוי פרטים
מי שמסר הודעה לפי פרק זה וכן מי שהיה חייב במתן הודעה כאמור חייב לגלות למעביד בכל עת את כל פרטי הזן שטופח וכל פרט נוסף שיש לו חשיבות לענין סעיפים 46 ו-53.
53. חובת סיוע למעביד
מי שטיפח בשירות זן אשר הזכות לרישום זכות מטפחים בו, כולה או מקצתה, עברה למעבידו לפי סעיף 46 או על פי הסכם, חייב לעשות את כל הנדרש ממנו מאת המעביד לשם קבלת הגנה על הזן, בכל מקום שהוא, לטובת המעביד, ולחתום על כל מסמך הדרוש לכך; לא עשה כן, רשאי הרשם להתיר למעביד לעשות כן, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו.
54. חובת סודיות
כל עוד לא הוגשה בקשה לרישום זכות מטפחים בזן שטופח עקב שירות, לא יגלו העובד, המעביד וכל אדם אחר שהדבר נמסר לו בסוד, פרטים על הזן.
פרק ח' : ציון שם המטפח למעשה
55. הגדרה
בפרק זה, "מי שטיפח זן" - מי שפיתח זן חדש כמשמעותו בסעיף 7, למעט הבאים מכוחו לפי דין או על פי העברה או הסכם.
56. ציון שם המטפח
מי שטיפח זן והוגשה בקשה לרישום זכות מטפחים בו, הוא או שאיריו רשאים לדרוש כי יצויין שמו בספר הזכויות והרשם ייעתר לדרישה בכפוף לאמור בסעיפים 57 ו-58, ובלבד שהדרישה הוגשה בזמן ובדרך שנקבעו; על אף האמור בסעיפים 98 עד 100, משצויין בספר הזכויות שם של מי שטיפח זן, לא יימחק השם אלא בהחלטת בית המשפט.
57. שמיעת המטפח ובעל הזכות
הוגשה דרישה לפי סעיף 56 שעה שאין הדורש זכאי לבקש רישום זכות המטפחים על שמו, יתן הרשם הודעה על כך לבעל זכות המטפחים או לבעל הזכות לבקש רישום כאמור, ואם היו אותה שעה תלויים ועומדים הליכי התנגדות לפי סעיף 23 - לכל אדם שהוא צד לאותם הליכים; הרשם יחליט לאחר ששמע את טענותיהם של הנוגעים בדבר, אם ביקשו זאת תוך המועד שנקבע.
58. אי-ההזדקקות לדרישה
הרשם לא יזדקק לדרישה לפי סעיף 56 אם הוא סבור שמן הדין לדון בה כבבקשה שעילתה כאמור בסעיף 23(ב) (1) או בסעיף 19(א) (4).
59. אין ויתור על ציון השם
תנייה שלפיה מי שטיפח זן מוותר על הזכות לדרוש ציון שמו - אין לה תוקף.
60. ציון שם אינו מקנה זכויות
מי ששמו צויין כמי שטיפח זן, לא יהא זכאי בשל כך בלבד לזכות כל שהיא בזן ובזכות המטפחים בו.
פרק ט' : הפרת זכות מטפחים
61. תביעות הפרה
בעל זכות מטפחים או שלוחיו - הם בלבד זכאים להגיש תביעה על הפרה.
62. המועד להגשת תביעות הפרה
אין להגיש תביעה על הפרה אלא לאחר שזכות המטפחים נרשמה; אולם משהוגשה תביעה על הפרה רשאי בית המשפט להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 22.
62א. העברת חובת הראיה (תיקון: תשנ"ו) 3
בתביעה של בעל זן מקורי מוגן (להלן - התובע) כנגד בעל זן שנטען לגביו כי הוא זן נגזר בעיקרו (להלן - הנתבע), על הנתבע חובת הראיה כי אין הזן נגזר בעיקרו, אם הוכיח התובע אחד מאלה -
(1) התאמה גנטית בין הזן המקורי המוגן לבית הזן שנטען כי הינו נגזר בעיקרו;
(2) הזן שנטען כי הינו זן נגזר בעיקרו שומר, למעט הבדלים קלים, על ביטוי מאפיינים עיקריים הנובעים מן הגנוטיפ או משילובים של הגנוטיפים של הזן המקורי המוגן.
63. ניצול מוצר שחולט
מוצר של זן רשום שחולט כדין, אין בניצולו משום הפרה זולת אם היה גידול חוזר בלבד.
64. בטילות הרישום - הגנה על הפרה (תיקון: תשנ"ו)3
עילה שניתן על פיה להתנגד לרישום זכות מטפחים או עילה כמפורט בסעיפים 29(א)(1) ו-29א(א)(1) תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרה; קיבל בית המשפט את ההגנה, יצווה על תיקון פרטי הרישום בספר הזכויות או על ביטול זכות המטפחים, הכל לפי הענין.
65. סעדים במשפטי הפרה
(א) בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך ציווי ובדרך פיצויים.
(ב) בית המשפט, בבואו לפסוק פיצויים, יתחשב במעשה ההפרה של הנתבע ובמצבו של התובע עקב מעשה זה, והוא רשאי להביא בחשבון, בין היתר -
(1) הנזק הישיר שנגרם לתובע;
(2) היקף ההפרה;
(3) הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה;
(4) דמי-תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו ניתן לו רשיון לנצל את זכות המטפחים בהיקף שבו נעשתה ההפרה.
(ג) נעשתה הפרה לאחר שהתובע הזהיר עליה את המפר, רשאי בית המשפט לחייב את המפר בתשלום פיצויי-עונשין בנוסף לפיצויים שקבע לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שלא יעלו על סכום אותם פיצויים.
(ד) נתבעו פיצויים, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע במתן דין-וחשבון על היקף ההפרה; אולם בבואו לקבוע את שיעורם של הפיצויים לא יהא בית המשפט כפות בדין-וחשבון אלא רשאי לקבוע את שיעורם לפי כל נסיבות המקרה; הוראה זו אינה גורעת מתקנות סדרי הדין בדבר מתן חשבונות.
66. פיצויים כשתוקן פירוט
הופרה זכות מטפחים לפי שניתנה רשות לתקן תביעה מהתביעות שבפירוט ונתבעו פיצויים על ההפרה לאחר מתן רשות לתקן, רשאי בית המשפט שלא להביא בחשבון את מתן הרשות לתקן, אם התביעות שבפירט המקורי לא נוסחו בתום-לב או נוסחו שלא בצורה ברורה.
67. סייג להענקת פיצויים בזכות מטפחים שבוטלה בחלקה
בוטל חלק מזכות מטפחים שעל הפרתה הוגשה תביעה, אין בכך בלבד כדי לשלול מהתובע פיצויים על ההפרה; אולם רשאי בית המשפט שלא להעניק פיצויים אם התביעות שבפירוט של הזכות המקורית לא נוסחו בתום-לב או נוסחו שלא בצורה ברורה.
68. פיצויים בזכות מטפחים שחודש תקפה
רשאי בית המשפט, אם שוכנע שלא היתה סיבה מוצדקת לאי-תשלום האגרה לפי סעיף 74, שלא לפסוק פיצויים על הפרת זכות מטפחים שנעשתה בתקופה שבין המועד לתשלום האגרה לפי סעיף 74 לבין תשלומה למעשה לפי סעיף 75; הטוען שהיתה סיבה מוצדקת לאי-תשלום האגרה, עליו הראיה.
69. הצהרה בדבר אי הפרה
(א) מי שיש בדעתו לעשות פעולה בזן, רשאי לבקש מבית המשפט הצהרה כי אין בפעולה משום הפרת זכות-מטפחים פלונית שפורטה בבקשה.
(ב) בעל זכות המטפחים יהיה המשיב בבקשה.
(ג) בית המשפט לא יתן את ההצהרה אלא אם מסר המבקש לבעל זכות המטפחים פרטים מלאים בדבר הפעולה או הזן שלגביהם מוגשת הבקשה, וביקש ממנו את ההצהרה שהוא מבקש עתה מבית המשפט ובעל הזכות סירב לתיתה או לא נתן אותה תוך תקופה סבירה; אך לא ידחה בית המשפט בקשה מחמת זה בלבד שהוגשה בטרם עבר הזמן הסביר, לדעת בית המשפט, למתן ההצהרה מאת בעל הזכות.
(ד) הוצאות של בעלי הדין יוטלו על מבקש ההצהרה, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת.
(ה) בהליכים לפי סעיף זה לא תישמע הטענה כי זכות המטפחים היא חסרת-תוקף, ומתן ההצהרה או הסירוב לתיתה אין בהם כדי לקבוע בשאלת תוקף זכות המטפחים.
70. סמכויות בית המשפט בהעברת דיון למועצה (תיקון: תשנ"ו) 3
נתן בית המשפט רשות למועצה לדון בבקשת תיקון לפי סעיף 26(ג), או בבקשת ביטול לפי סעיף 29(ה) או בבקשה להכריז על בטלות לפי סעיף 29א(ד), רשאי הוא לעכב את הדיון במשפט התלוי ועומד לפניו בענין אותה זכות-מטפחים, לתקופה ובתנאים שיקבע, אך כל בעל-דין רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט ולבקש שינוי צו העיכוב או ביטולו.
פרק י' : בקשות-חוץ
71. בקשת תושב חוץ (תיקון: תשנ"ו) 3,2
השר רשאי להורות כי גם מי שאינו נמנה עם המפורטים בסעיף 3(ב) רשאי לבקש רישום זכות-מטפחים בספר הזכויות לגבי זן שטופח מחוץ לישראל אם נתקיימה אחת מאלה:
(1) הדבר דרוש למילוי התחייבויות הנוגעות להסכמים בין-לאומיים בין ישראל למדינה אחרת והשר ראה שאותה מדינה נוהגת הדדיות בענין זה כלפי ישראל;
(2) השר סבור שיש בכך ענין לציבור.
72. דין קדימה (תיקון: תשנ"ו)3
(א) מטפח שהגיש בקשה לרשות זכות-מטפחים בזן לאחר שכבר הגיש, הוא או קודמו בזכות, בקשת-חוץ, רשאי לבקש דין קדימה שלפיו יראו, לענין סעיפים 7 ו-9, את תאריך בקשת החוץ כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל, ובלבד שהבקשה בישראל הוגשה תוך שנים-עשר חודש לאחר הגשת בקשת החוץ או לאחר תחילתו של סעיף זה, הכל לפי המאוחר (להלן - תקופת הקדימה), ונתמלאו תנאים אחרים שנקבעו בתקנות.
(ב) מגיש בקשה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) יקבל, לפי בקשתו, ארכה של שנתיים ממועד סיום תקופת הקדימה, לצורך מסירת פרטים נוספים לפי סעיפים 15 ו-21; נדחתה בקשת החוץ או הוסרה על ידי מגיש הבקשה, תינתן ארכה למשך זמן סביר ממועד הדחיה או הסרת הבקשה.
73. הרחבת התחולה (תיקון: תשנ"ו) 3
על אף האמור בסעיפים 72 ו-102, רשאי השר להחיל בצו את הוראות סעיף 72 לגבי מדינה שאינה מדינת האיגוד, אם ראה שאותה מדינה נוהגת הדדיות בענין זה כלפי ישראל.
פרק י"א: אגרות
74. תשלום אגרות
זכות-מטפחים תהיה בת-תוקף אם שילם בעלה במועדים שנקבעו את האגרה שנקבעה; לא שולמה האגרה, תפקע הזכות במועד שנקבע לתשלום האגרה.
75. ארכה לתשלום אגרות
על אף האמור בסעיף 74 מותר לשלם אגרה תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לתשלומה בתוספת אגרה בסכום שנקבע, ומשנעשה כן רואים את האגרה כאילו שולמה במועד שנקבע לתשלומה ואת זכות המטפחים כאילו לא פקע תקפה.
76. פרסום פקיעת הזכות
חלפה התקופה האמורה בסעיף 75 ולא שולמה האגרה כאמור בו, יפרסם הרשם ברשומות את דבר פקיעת תקפה של זכות המטפחים.
77. בקשה להחזר תקפה של זכות שפקעה
בעל זכות-מטפחים שפקע תקפה בשל אי-תשלום אגרה כאמור בסעיף 75, רשאי לבקש מהרשם, בדרך ובצורה שנקבעו, החזר תקפה של הזכות, ובלבד שעם הגשת בקשתו ישלם את אגרת ההחזר שנקבעה לענין זה.
78. פרסום בקשה להחזר תוקף
שוכנע הרשם כי האגרה לא שולמה בשל סיבות סבירות, כי בעל זכות המטפחים לא ידע על פקיעתה ולא רצה בכך, וכי הבקשה להחזר תקפה של הזכות לפי סעיף 77 הוגשה סמוך ככל האפשר לאחר שדבר אי-תשלום האגרה נודע לבעל הזכות או למי שאחראי מטעמו לתשלום האגרה יורה על פרסום הבקשה ברשומות לאחר ששילם בעל זכות המטפחים את האגרה שלא שולמה.
79. התנגדות להחזר תוקף
כל אדם רשאי להתנגד לבקשה בדבר החזר תקפה של הזכות, תוך שלושה חדשים מיום הפרסום לפי סעיף 78, בכתב מנומק שיוגש לרשם.
80. צו להחזר תוקף
(א) לא הוגשה התנגדות לפי סעיף 79 או הוגשה התנגדות ונדחתה, יתן הרשם צו להחזר תוקף זכות המטפחים (בסעיף זה- הצו); הרשם רשאי להתנות את החזר התוקף בתנאים, ובין היתר באחד מתנאים אלה:
(1) תשלום פיצויים למי שנפגע על ידי הצו;
(2) מתן רשות למי שניצל את הזן הרשום שלגביו ניתן הצו להוסיף ולנצלו, במהלך עיסוקו בלבד, בתמורה או ללא תמורה ולתקופה שקבע הרשם.
(ב) הרואה עצמו נפגע לגבי הפיצויים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (א) (1) או לגבי התמורה למתן רשות להוסיף ולנצל את הזן כאמור בסעיף קטן (א) (2), רשאי, במקום ערעור על כך לפי סעיף 86, לערור לפני הועדה לזכויות מטפחים.
81. העברת זכות ניצול
הזכות לניצול זכות-מטפחים לפי סעיף 80 אינה ניתנת להעברה לתסיבה או להורשה אלא יחד עם העסק שבו השתמשו בזן הרשום כאמור.
פרק י"ב : עונשין
82. הפרה ביודעין
המפר ביודעין זכות-מטפחים שנרשמה לפי חוק זה, דינו מאסר שנה או קנס 25,000 לירות; ואם כבר נתחייב פעם על עבירה לפי סעיף זה, דינו - מאסר שנתיים או קנס 30,000 לירות.
83. מעשה בזן לפני רישומו
העושה ביודעין מעשה בזן, בתקופה שבין הפרסום לפי סעיף 22 לבין רישום זכות המטפחים, אילו היה הזן רשום אותה שעה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 15,000 לירות; ואם כבר נתחייב פעם על עבירה לפי סעיף זה, דינו - מאסר שנה או קנס 15,000 לירות.
84. אי-קיום חובה
מי שלא קיים חובה המוטלת עליו בסעיפים 13(ג), 19, 34, 45, 50, 52, 53 או 54 או מי שגילה מדיוני הועדה לזכויות מטפחים לפי סעיף 49 שהתקיימו בדלתיים סגורות, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 2,000 לירות.
85. בית משפט מוסמך
בית המשפט המוסמך לדון בעבירות לפי פרק זה יהא בית המשפט המחוזי בירושלים.
פרק י"ג : שיפוט, סדרי דין ונוהל
86. ערעור
הרואה עצמו נפגע בהחלטת המועצה או הרשם, ואין עליה השגה או התנגדות לפי חוק זה, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי בירושלים תוך 30 יום מיום שהגיעה לידיעתו כפי שנקבע והרואה עצמו נפגע בהחלטת הועדה לזכויות מטפחים רשאי לערער עליה בפני בית המשפט העליון תוך המועד האמור.
87. דיון בדלתיים סגורות
ערעור על החלטת הרשם הדוחה בקשה לפי סעיף 15(ד) יהא נדון בדלתיים סגורות, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לפי בקשת המערער.
88. ראיות בערעור
בית המשפט הדן בערעור רשאי לקבל ראיות, בין ראיות שכבר נתקבלו בידי הרשם או המועצה ובין אחרות, והוא רשאי לדרוש שראיות אלה יובאו בתצהיר או בדרך אחרת שיראה; הובאו ראיות בתצהיר, יתיר בית המשפט לחקור את המצהיר חקירה שכנגד אם נתבקש לעשות זאת ולא ראה טעם סביר שלא להרשות זאת.
89. יועץ מדעי
(א) בהליכים לפי חוק זה רשאי בית המשפט למנות לו יועץ מדעי אשר יסייע לו בקבלת הראיות וייעץ לו, אך לא יטול חלק במתן פסק הדין.
(ב) בית המשפט יקבע את שכר היועץ המדעי, והוא ישולם מאוצר המדינה.
90. רשות להורות על תיקון הפירוט
בכל הליך אזרחי על פי חוק זה רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל זכות המטפחים, להורות על תיקון בפירוט, מן הטעמים האמורים בסעיפים 26(א) או 99, והוראות סעיפים 26(א) ו-(ב) ו-27 יחולו לגביו, בשינויים המחוייבים.
91. הארכת מועדים (תיקון: תשנ"ו)3
(א) רשאי הרשם, אם ראה טעמים סבירים לכך, להאריך כל מועד הקבוע בחוק זה או בתקנות על פיו לעשיית דבר שלא לפני בית המשפט, חוץ מהמועדים הקבועים לפי סעיפים 72, 74 ו-75; אולם רשאי הרשם להאריך את המועד לפי סעיף 72 אם שוכנע שהבקשה בישראל לא הוגשה במועד בגלל סיבות שלמבקש ולבא-כוחו לא היתה שליטה עליהן ולא ניתן למנען.
(ב) הרשם רשאי להתנות את הארכת המועד בתנאים שימצא לנכון.
(ג) בקשה להארכת מועד ניתן להגיש בין בתוך המועד ובין לאחריו.
92. איסוף ראיות
המועצה, ועדותיה, הועדה לזכויות מטפחים והרשם רשאים לאסוף ראיות במידה הנראית להם דרושה למילוי תפקידיהם ולשמוש בסמכויותיהם.
93. דיון בהליכים על ריב
(א) בכל הליך על ריב המובא לפי חוק זה לפני המועצה או ועדותיה, לפני הועדה לזכויות מטפחים או לפני הרשם, תינתן לצדדים הזדמנות להגיש ראיותיהם ולהביא טענותיהם בכתב ובעל-פה, בדרך, בצורה, במועדים ובאופן שנקבעו.
(ב) על תשלום הוצאות סבירות רשאים לצוות -
(1) הרשם - בהליכים לפניו או לפני המועצה או ועדותיה;
(2) הועדה לזכויות מטפחים -בהליכים לפניה;
וכן רשאים הם להורות בצו מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו.
(ג) צו לפי סעיף קטן (ב) ניתן להוצאה לפועל כאילו היה פסק-דין של בית-משפט.
(ד) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי שר המשפטים לקבוע בתקנות את סדרי הדין בכל הליך על ריב לפי חוק זה.
94. ייצוג מיוחד
(א) שר המשפטים ושר החקלאות רשאים לתת היתר לייצג אדם לענין כל הליך לפי חוק זה, למעט הליך בפני בית המשפט.
(ב) שר המשפטים ושר החקלאות יקבעו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את תנאי הכשירות של בעל היתר לפי סעיף זה.
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות הייצוג המוענקת לעורך-דין לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.
95. שמירת מסמכים (תיקון: תשנ"ו) 3
(א) כל המסמכים שבידי הרשם, המועצה או הועדה לזכויות מטפחים, הנוגעים לבחינת בקשה לרישום זכות מטפחים, או לתקפה של זכות מטפחים או לזכויות בה או לזכויות הקשורות בה, או לכל ענין אחר שיש בו כדי להשפיע על תקפה של זכות מטפחים או על הזכויות בה או של הזכויות הקשורות בה, יישמרו שבע שנים לפחות מיום שפקע תקפה של זכות המטפחים.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על התכתבות פנימית של חברי המועצה, עובדיה והרשם בינם לבין עצמם ועל מסמכים אחרים שלגביהם נקבעו בתקנות הוראות אחרות.
96. עיון לציבור וקבלת נסחים מאושרים
(א) המסמכים שיש לשמרם לפי סעיף 95 יהיו פתוחים לעיון הקהל, להוציא -
(1) מסמכים הנוגעים לבקשה לרישום זכות מטפחים שעדיין לא פורסמה לפי סעיף 22 או מסמכים הנוגעים לדיוני הועדה לזכויות מטפחים לפי סעיף 49;
(2) מסמכים המפרטים את שמות הורי זן מכלוא שלא צויינו בספר הזכויות, אלא על פי החלטת המועצה או בקשת המטפח.
(ב) כל אדם יהא זכאי לקבל נסח מאושר בחותם הרשם מכל דבר שבספר הזכויות או מהמסמכים הפתוחים לעיון לפי סעיף זה, אם ביקש זאת בדרך שנקבעה ואם שילם את האגרה שנקבעה.
96א. מסירת חומר ריבוי (תיקון: תשנ"ו)3
חומר ריבוי המצוי בידי המועצה לא יימסר לצד שלישי אלא על פי בקשת המטפח שהמציאו למועצה או אם החליט על כך בית משפט אם ראה שמן הצדק לעשות כן.
97. רישום העברת זכויות (תיקון: תשנ"ו)3
(א) מי שהועברו לו זכויות בזן, בין זן רשום ובין זן שהוגשה בשלו בקשה לרישום זכות מטפחים, רשאי לבקש מהרשם לרשמו כבעל אותן זכויות, ואם הוכחה ההעברה להנחת דעתו של הרשם ושולמה האגרה שנקבעה - תירשם העברת הזכויות בספר הזכויות או בתיק הבקשה, לפי הענין.
(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע דרכים למסירת פסקי-דין שבהם נקבעה העברת זכויות כאמור בסעיף זה; קבע כך ונמסר לרשם פסק-דין בדרך האמורה, ירשום הרשם את ההעברה שנקבעה בפסק הדין, על אף האמור בסעיף קטן (א).
98. תיקון רשומות ומסמכים
(א) לפי בקשת אדם מעוניין, שהוגשה בדרך ובצורה שנקבעו, רשאי הרשם לתקן את הרשום בספר הזכויות ובכל מסמך שהוציא הוא או שהוגש לו או למועצה, אם, לדעתו, אין ספר הזכויות או המסמך משקפים את העובדות; והוא כשלא נקבעה דרך אחרת בחוק זה לעשיית התיקון.
(ב) הרשם יפרסם ברשומות הודעה על הבקשה לפי סעיף זה וכן יתן הודעה עליה לכל אדם העלול, לדעתו, להיפגע על ידי התיקון ובה הזמנה להגיש לרשם את טענותיו בדבר התיקון המבוקש תוך המועד שנקבע, ולא יחליט הרשם בבקשה אלא כתום המועד האמור.
99. תיקון טעויות סופר
הרשם רשאי לתקן טעות סופר שנפלה בפירוט, בספר הזכויות או במסמך שהוציא, אם נתבקש לעשות זאת בדרך ובצורה שנקבע.
100. תיקונים ביזמת הרשם
הרשם רשאי לתקן תיקון לפי סעיפים 98 או 99 גם מיזמתו הוא, כפי שנקבע לענין אותם סעיפים.
101. סייג לקבלת מסמכים המעידים על זכויות מטפחים
(א) כל מסמך או שטר שהועברה בהם זכות בזן, בין שהוא רשום ובין שהוגשה עליו בקשת זכות מטפחים או טובת-הנאה בזן כאמור, לא יתקבלו בבית-משפט כראיה לזכות-קנין בזן או בזכות-מטפחים או להעברת טובת-הנאה, אלא אם נרשמה ההעברה לפי סעיף 97 או אם ראה בית המשפט טעם לקבלם.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יתקבלו מסמכים כאמור לראיה בכל דיון בדבר תיקון ספר הזכויות על פי סעיף 98.
פרק י"ד : שונות
102. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה, פרט לסעיף 72, היא כתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.
(ב) תחילתו של סעיף 72 היא ביום שיודיע עליו השר, בהודעה ברשומות, לפחות 30 יום מראש.
103. הוראות מעבר
(א) מטפח שהגיש בקשה לרשום זכות מטפחים בזן לאחר שכבר קיבל, הוא או קודמו בזכות, אישור על היות הזן זן מומלץ מכוח חוק הזרעים, תשט"ז-1956, מאת מוסד ממשלתי בישראל לפני תחילתו של חוק זה, רשאי לבקש דין קדימה שלפיו יראו, לענין סעיפים 7 ו-9, את תאריך האישור האמור כתאריך הגשת הבקשה לרישום לפי חוק זה, ובלבד שהבקשה לרישום לפי חוק זה הוגשה תוך ששה חודשים מיום תחילתו ונתמלאו תנאים אחרים שנקבעו בתקנות; נתקבלה בקשתו לדין קדימה, יחשבו את תקופת זכות המטפחים מתאריך האישור האמור.
(ב) מטפח שהגיש בקשה לרשום זכות מטפחים בזן לאחר שזכות מטפחים באותו זן נרשמה על שמו או על שם קודמו בזכות במדינת האיגוד לפני תחילתו של חוק זה, רשאי לבקש דין קדימה שלפיו יראו, לענין סעיפים 7 ו-9, את תאריך בקשת הזכות במדינת האיגוד כתאריך הגשת הבקשה לרישום לפי חוק זה, ובלבד שהבקשה לרישום לפי חוק זה הוגשה שנים-עשר חודש מיום תחילתו של סעיף 72 ונתמלאו תנאים אחרים שנקבעו בתקנות; נתקבלה בקשתו לדין קדימה יחשבו את תקופת זכות המטפחים מיום שנרשמה זכות המטפחים במדינת האיגוד.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ובסעיף 102 רשאי השר בתקנות להחיל את הוראותיו של סעיף קטן (ב) לגבי כל מדינה, בין שהיא מדינת האיגוד ובין שאינה מדינת האיגוד, אם ראה שאותה מדינה נוהגת הדדיות בענין זה כלפי ישראל.
(ד) שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא להעניק סעד על הפרת זכות מטפחים לגבי התקופה שלפני תחילתו של חוק זה.
104. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה -
(1) סדרי-רישום;
(2) הנוהל בהליכים לפני המועצה ולפני הרשם לפי חוק זה;
(3) טופסי הבקשות לפי חוק זה, אופן הפירוט ודרכי הדגמתו של זן בפירוט;
(4) האגרות שיש לשלמן בעד בקשות המוגשות לפי חוק זה, בעד פעולות הרשם והמועצה, בעד רישום זכות מטפחים וחידושה, ובעד שירותים אחרים לפי חוק זה;
(5) תשלום בעד חוות-דעת או ביצוע מחקר;
(6) ביצועם, הכנתם להדפסה, הדפסתם, פירסומם ומכירתם של תקצירי פירוטים, של פירוטי זכויות מטפחים ופרסומים אחרים, בידי המועצה או הרשם או מטעמם;
(7) הוצאת תעודות לפי חוק זה המעידות על רישום זכות מטפחים בספר הזכויות;
(8) תשלום הוצאות חברי המועצה על השתתפותם בפעולות המועצה;
(9) תשלום הוצאות לעדים ולמומחים שמסרו עדות או חוות-דעת לפני המועצה או הרשם;
(10) קביעת חלקות נסיון ומעבדות לניסוי זנים חדשים, במסגרת חוות של משרד החקלאות או במסגרת אחרת;
(11) הנסיבות של הפסקת כהונתו של חבר המועצה.
105. פרסום
חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים יום מיום קבלתו בכנסת.
תוספת
(תיקון: תשל"ה, תשל"ו, תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו)
(סעיף 2)
סוגי צמחים שעליהם יחול החוק
אבוקדו אמריקני Persea americana P. MilL.
אבטיח פשוט Citrullus lanatus (Thunb) Matsu & Nakai
אגוזי אדמה Arachis hypogaea L.
אגס תרבותי Pyrus communis L.
אוריופס Euryops virgineus (L.f.) DC.
אזובית Origanum L.
איקסודיה Ixodia SP.
אטנזיה Athanasia parviflora L.
איריס Iris L.
אכילאה Achillea L.
אלוי Aloe SP.
אלוכסיה Alocasia (Schott) G. Don
אלסטרומריה Alstroemeria L.
אלת הבטנה (פיסטוק חלבי) Pistacia vera L.
אנונה חלקה Annona cherimola P. MilL.
אנונה קשקשית Annona squamosa L.
אנתוריון Anthurium Schott
אספסת מצויה (ח"ש) Medicago hispida Gaertn
אספסת תרבותית (ח"ש) Medicago sativa L.
אסתר Aster L.
אפרסמון סיני Diospyrus kaki L.f
אפרסק מצוי Prunus persica (L.) Batsch
ארטישוק Cynara L.
ארמופילה Eremophila SP.
בגוניה Begonia L.
בוגנויליאה Bougainvillea Comm.
בוכלואה ((Buchloe dactyloides Nutt
בקריס מכבדי Baccharis sarothroides
בננה Musa L.
בקיה תרבותית Vicia sativa L.
ברוש מצוי Cupressus glabra
בשמת Impatiens L.
גודנציאה Goodenacea
גויאבה Psidium guajava L.
גולנית ערב Globularia arabica J
גומא Cyperus L.
גפן Vitis L.
גפסנית Gypsophila L.
גרברה Gerbera L.
דובוזיה Duboisia Leichardtii F. MoelL.
דודא רפואי Mandragora officinalis
דודוניאה Dodonaea Miller
דיכלוסטמה Dichelostemma SP.
דילניאציה Dilleniaceae
דיפנבכיה Dieffenbachia spp
דליה Dahlia Cav
דם-המכבים Helichrysum Mill. Corr. Pers
דרבנית Delphinium L.
היביסקוס Hibiscus L.
הדסיים Myrtaceae
הדר Citrus L.
המודוראציה Haemodoraceae
המרוקליס Hemerocallis L.
ורבנה Verbena L.
וינקה ורודה Cataranthus roseus (L.) G. Don
ורד Rosa L.
ורוניקה Veronica L.
ורנוניה Veronia Scherb
זויסיה Zoysia Willd
זיפן עלה-הדקל Setaria palmifolia (Koen.) Stapf
זיפנוצה Pennisetum orientale Rich in Pers
זית תרבותי Olea europa L.
חוחובה Simmondsia chinensis (Link) Schneider
חיטה קשה Triticum durum Desf
חיטה רכה Triticum aestivum L.
emend. Fiori & PaoL.
(T. aestivum L. ssp. Vulgare (Vill. Host) Mac Kay )
חימצה תרבותית Cicer arietinum L.
חלבלוב הדור Willd ex. Klotzsch Euphorbia pulcherrima
חלבלוב מבהיק Euphorbia fulgens Karw
חמניה מצויה Helianthus annuus L.
חמשן Potentilla L.
חסה תרבותית Lactuca sativa L.
חפורית הפקעים Phalaris tuberosa L.
חציל esculentum Nees Solanum melongena L. var
חריע Carthamus tinctorius L.
חרצית Chrysanthemum L.
טבק אמיתי Nicotiana tabacum L.
טגטס Tagetes L.
טפח Lathyrus spp
טרכיליום Trachelium Tourn
ירקה Chlorophytum Ker
כותנה Gossypium L.
כלנית Anemone L.
כף הקנגרו Anigozanthos LabilL.
כרובית Brassica oleracea L. Convar botrytis (L.) Alef.
כרפס ריחני Apium graveolens L.
לאוקדנדרון Leucadendron R. Br
לאוקוקורין Leucocoryne LindL.
לאוקספרמום Leucospermum R. Br
לובליה Lobelia L.
ליאטריס Liatris Gaertn. ex Schreb.
ליזיאנטוס Lisianthus L.
ליצ'י סיני Litchi chinesis Sonn
לכנליה Lachenalia Jacq. F. ex Murray
לענה Artemisia
מונסטרה Monstera Adans
מילית Triteleia Dougl. ex LindL.
מלון Cucumis melo L.
מלפפון Cucumis sativus L.
מנגו הודי Mangifera indica L.
מרבה חלב הדסי Polygala myrtifolia L.
מרוה Salvia L.
מרנטה Maranta L.
משמש מצוי Prunus armeniaca L.
נורית Ranunculus L.
נזרה Callistephus Cass
נץ החלב Ornithogalum SP.
נרקיס Narcissus L.
נשרן שעיר Oryzopsis holciformis (N.B.) Hack
סביון Senecio
סויה Glycine max (L.) MerrilL.
סולידאסתר Solidaster Wehrh
סולידגו Solidago L.
סורגום Sorghum vulgare L.
סחלבים Orchidaceae Juss
סייפן Gladiolus L.
סינגוניום Syngonium
סלוזיה Celosia Pyramidalis
סנפוליה אפריקנית Saintpaulia ionantha H. WendL.
סקאוולה Scaevola aemula R. Br
ספוטה לבנה Casimiroa edulis (Llave & Lex)
ספתיפילון Spathiphyllum Schott
עגבניה Lycopersicon lycopersicum.(L.) Karst. ex Farwell
עדעד (Limonium Mill. (Statice
עדשת המים Lemnaceae
פול Vicia faba L.
פטוניה Petunia Juss
פיג'ואה Feijoa sellowiana (Berg) Berg
פיטיה Hylocereus spp.
פיגמיים Rutaceae
פילודנדרון Philodendron Schott con. Schott
פיליקה Phylica L.
פימלאה מצליבה Pimelea fruginea LabilL.
פיקוס Ficus L.
פיקן (Wagenh.) C. Koch Carya illinoinensis
פיקריה Piqueria Cav
פלפל Capsicum annuum L.
פלרגוניום Pelargonium L'Her. ex Ait
פנטס Pentas lanceolata (Forsk.) K. Schum
פניסטום Pennisetum SP.
פפאיה Carica Papaya L.
פפינו Solanum muricatum Ait
פרוטאציה Protaceae
פרזיה Freesia Klatt
פרח שעווה Chamelaucium Desf
פרע Hypericum SP.
צבר Opunita ficus-indica (L.) MilL.
צנונית Raphanus sativus L.
צפורן Dianthus L.
קיוי Actinidia chinesis PL.
קימל Carum carvi L.
קישוא Cucurbita pepo L.
קלנכואה Kalanchoe Adans
קרמבולה Averrhoa carambola L.
קיקיון מצוי Ricinus communis L.
רגלנית Portulacaria jacq
ריחן מצוי Ocimum Basilicum L.
שבולת שועל Avena sativa L.
שבטבט חסון Equisetum hyemale L. var robustum
שום (כולל בצל הגינה) Allium L.
שומשום מזרחי Sesamum indicum L.
שושן Lilium L.
שזיף אירופי Prunus domestica L.
שזיף יפני Prunus salicina LindL.
שיזף הודי (Ziziphus mauritiana (Lam
שזרית Streptocarpus LindL.
שטה Acacia MilL.
שלהב Phlox L.
שסק יפני Eriobotrya japonica LindL.
שעועית הגינה Phaseolus vulgaris L.
שעורה תרבותית Hordeum vulgare L.
שקד מצוי Amygdalus communis L.
תודרנית Arabidopsis SP.
תות שדה Fragaria L.
תירס Zea mays L.
תלתן אלכסנדרוני Trifolium alexandrinum L.
תלתן בירותי Trifolium berytheum Boiss
תלתן זוחל Trifolium repens L.
תלתן תת-קרקעי Trifolium subterraneum L.
תמר מצוי Phoenix dactylifera L.
תפוח Malus sylvestris MilL.
תפוח אדמה Solanum tuberosum L.
תפוח הקקטוס Cereus peruvianus (MilL)
_________________________________
1 ס"ח תשל"ג, 272; תשמ"ד, 23; תשנ"ו, 92.
ק"ת תשל"ה, 1112, 2094, 2462; תשל"ו, 1730; תשל"ז, 2535; תשל"ח, 560, 1724; תשל"ט, 1098; תש"ם, 2038; תשמ"א, 1567; תשמ"ב, 282, 695; תשמ"ג, 1168; תשמ"ד, 131, 732, 1295, 2569; תשמ"ו, 83; תשמ"ז, 539; תשמ"ט, 306, 498, 882; תש"ן, 366, 814; תשנ"א, 822, 1066; תשנ"ב, 584, 703, 881, 1171, 1196, 1465; תשנ"ג, 265, 398, 864, 982; תשנ"ד, 22, 108, 297, 689, 1292; תשנ"ה, 362, 470, 615, 1373, 1407, 1675; תשנ"ו, 65, 384, 507; תש"ס, 578.
2 אזרחי ארצות הברית רשאים להגיש בקשה לרישום זכות מטפחים בספר הזכויות (י"פ תשל"ח, 2222).
3 סעיפים 33 ו-34 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996 (ס"ח תשנ"ו, 97) קובעים:
"33. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 2, 9, 10, 11 ו-12 - 60 ימים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 23.2.96). (סעיפים 2, 9, 10, 11 ו-12 לחוק המתקן מחליפים את סעיף 2, מתקנים סעיפים 22(א), 23(א) ו-(ב)(2), 26(ב) ו-27 לחוק).
(ב) הוראות סעיף 36(א) עד (ד) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 17 לחוק זה, יחולו על זכות מטפחים שנרשמה בספר הזכויות לאחר תחילתו של חוק זה; הוראות סעיף 36 כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יחולו על זכות מטפחים שהיתה רשומה בספר הזכויות ערב תחילתו.
(ג) הוראות סעיף 36(ה) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 17 לחוק זה, יחולו גם על זכות מטפחים שנרשמה לפני תחילת החוק, אך לא יחולו על זן שנגזר בעיקרו, שהיה רשום בספר הזכויות ערב תחילתו של חוק זה או שבקשה לרישומו הוגשה לפני תחילתו, ובלבד שהסתיימה ברישום הזכות.
(ד) הוראות סעיף 38(א) לחוק העיקרי כנוסחו לפי סעיף 20(2) ו-(3) לחוק זה, יחולו על זכויות שבעת תחילתו של חוק זה היו קיימות לפי סעיף 38 לחוק העיקרי."
"34. הוראות מעבר
(א) הוראות סעיפים 22(א) ו-26 (ב) לחוק העיקרי כנוסחם לפי סעיפים 9 ו-11 לחוק זה, בהתאמה, יחולו גם לגבי בקשה שהוגשה לפני פרסומו של חוק זה.
(ב) הוראות סעיפים 23(א) ו-27 לחוק העיקרי כנוסחם לפי סעיפים 10 ו-12 לחוק זה, בהתאמה, יחולו גם על הגשת התנגדות לבקשה שפורסמה לפני פרסומו של חוק זה, אם המועד להגשת התנגדות לפי החוק העיקרי, כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה, טרם עבר.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ