אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 1
פרק א': מטרת החוק
1. מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים, לבטל חוקים וכן לקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר התייעלות מבנית ארוכת טווח של המגזר הציבורי, לבצע רפורמות בענפי המשק, להשיג את יעדי התקציב ולצמצם את הגירעון הממשלתי, ההוצאה הממשלתית והציבורית והחוב הלאומי, והכל במסגרת תכנית להבראת כלכלת ישראל.
פרק ב': רשויות מקומיות
2. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992).
3. הוראת שעה לשנת הכספים 2003
(א) בשנת הכספים 2003 יחולו, על אף האמור בכל דין, תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש"ס-2000 (בפרק זה - תקנות הסדרים 2000), בשינויים המחויבים, ואולם -
(1) בתקנה 1, בהגדרה "הסכום החדש", במקום "בתוספת שיעור של 4.8 אחוזים" יבוא "בתוספת שיעור של 3.2 אחוזים";
(2) בתקנה 5, לכל סכום הנקוב בפסקאות (1) עד (12), ייווסף 5.78% ממנו, ובפסקה (13), במקום "4.8%" יבוא "3.2%";
(3) בתקנה 6, לכל סכום הנקוב בפסקאות (1) עד (11), ייווסף 7.1% ממנו, ובפסקה (12), במקום "4.8%" יבוא "3.2%";
(4) בתקנה 9(ג), במקום "כ"ד באדר ב' התש"ס (31 במרס 2000)" יבוא "י' בתמוז התשס"ג (10 ביולי 2003)";
(5) בתקנה 12, במקום "כ"ד בשבט התש"ס (31 בינואר 2000)" יבוא "א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003)";
(6) בכל מקום בתקנות הסדרים 2000, במקום "הכספים 1999" יבוא "הכספים 2002" ובכל מקום, במקום "הכספים 2000" יבוא "הכספים 2003".
(ב) על אף האמור בכל דין -
(1) החלטת מועצת רשות מקומית לענין ארנונה כללית לשנת 2003, שהתקבלה לפני תחילתו של חוק זה בהתאם לתקנות הסדרים 2000 בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), תעמוד בתוקפה בשנת הכספים 2003; תחילת תוקפה של החלטה כאמור יהיה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);
(2) לא קיבלה מועצת רשות מקומית החלטה כאמור בפסקה (1), תקבל או תתקן, ותפרסם החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2003, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות הסדרים 2000 בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), עד יום ל' בסיון התשס"ג (30 ביוני 2003); תחילת תוקפה של החלטה כאמור יהיה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);
(3) לא פעלה מועצת רשות מקומית כאמור בפסקאות (1) או (2), יהיו סכומי הארנונה הכללית לשנת הכספים 2003 באותה רשות מקומית, הסכומים שקבעה הרשות לשנת הכספים 2002 בתוספת של 3.2% מהם.
(ג) תחילתו של סעיף זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003).
4. (שולב בפקודת העיריות (נוסח חדש)).
5. (שולב בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)).
6. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962).
פרק ג': משק החשמל
7. (שולב בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996).
פרק ד': תעריפי מים והיטלי הפקה
8. (שולב בתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987) (תיקון: תשס"ה)
9. (שולב בתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987).
10. (שולב בתקנות המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות), התשנ"ד-1994).
11. (שולב בתקנות המים (היטלי הפקה), התש"ס-2000) (תיקון: תשס"ה)
12. (שולב בחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003)) (תיקון: תשס"ה).
13. שמירת דינים
החל ביום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003), עדכון תעריפי המים לפי סעיף 112א לחוק המים, התשי"ט-1959 (בסעיף זה - חוק המים), ועדכון היטלי הפקה לפי הוראות סעיף 116(ג) לחוק המים, ייעשו לפי התעריפים הנקובים בסעיפים 28 עד 32, לפי הענין, וזאת כל עוד התעריפים האמורים לא שונו לפי סעיפים 112(א) או 116(א), (ב) ו-(ד) לחוק המים.
פרק ה': חקיקה תקציבית - דחיה וביטול
14. (שולב בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000).
15. (שולב בחוק הלוואות לשכר לימוד, התשס"ב-2002).
16. (שולב בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975).
17. (שולב בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992).
18. (שולב בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992).
19. (שולב בחוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשס"א-2000).
20. (שולב בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955).
21. (שולב בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955).
22. (שולב בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001).
23. (שולב בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001).
24. (שולב בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982).
פרק ו': חברות ממשלתיות
25. (שולב בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975).
26. (שולב בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975).
פרק ז': תקשורת
27. (שולב בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982).
28. (שולב בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982).
29. (שולב בחוק התקנים, התשי"ג-1953).
30. (שולב בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965).
31. (שולב בפקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ"א-1961).
פרק ח': מס הכנסה
32. (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)) (תיקון: תשס"ד, תשס"ה)
33. (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)).
34. (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)) (תיקון: תשס"ד)
35. (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)). (תיקון: תשס"ד)
36. (שולב בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963).
37. (שולב בחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985).
38. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (הנחות ממס הכנסה) (הוראת שעה), התשס"א-2001).
39. (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)).
40. (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)).
פרק ט': מסים עקיפים
41. (שולב בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975).
42. (שולב בפקודת המכס (נוסח חדש)).
43. (שולב בחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961).
פרק י': היטל על העסקת עובדים זרים
44. הגדרות ופרשנות (תיקון: תשס"ה2, תשס"ו, מס' 15- תשע"א)
(א) בפרק זה -
"הכנסה" - הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה לרבות הכנסה כאמור שהופקה או שנצמחה באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה האמורה;
"השכר הממוצע במשק" - כהגדרתו בסעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה;
"מעסיק" - כל המשלם הכנסה לעובד זר, או האחראי לתשלומה, לרבות מי שדינו לענין תשלום מסים כדין המדינה;
"עובד זר" - כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, למעט כל אחד מאלה:
(1) עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, חל עליו;
(2) עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך כלל בתום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה;
(3) עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי;
(4) עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף 75א לפקודת מס הכנסה;
(5) עובד זר שמשולמת לו, בעבור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה, ולגבי עובד זר המועסק פחות מ-180 שעות בחודש - הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב-180 ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה;
(6) עובד זר שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 203א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל-אביב-יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור.
(7) עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין מדינה אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה- הסכם חופשת עבודה), והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:
(א) הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;
(ב) התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים;
(ג) התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים;
(ד) העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;
(ה) מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה.
(ב) לכל מונח בפרק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, אלא אם כן נאמר במפורשת אחרת.
45. היטל על העסקת עובד זר ושיעורו
(תיקון: תשס"ו, תשס"ט) (בתוקף עד 31.12.2009)
(א) מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 8% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה - ההיטל) ואולם בשנת המס 2006 חייב מעסיק בהיטל בשיעור של 10% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם באותה שנת מס.
(ב) ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר.
45. היטל על העסקת עובד זר ושיעורו
(תיקון: תשס"ו, תשס"ט) (בתוקף מ-1.1.2010)
(א) מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 8% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס (בפרק זה - ההיטל) ואולם בשנת המס 2006 חייב מעסיק בהיטל בשיעור של 20% מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם באותה שנת מס, ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן:
בענף החקלאות - 10%, ובענף המסעדות האתניות,בענף התעשייה או בענף הבניין 15%.
(ב) ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר.
46. תשלום ההיטל
מעסיק ישלם לפקיד השומה את ההיטל במועדים שנקבעו לפי הוראות פקודת מס הכנסה לתשלום מס שניכה במקור מאותה הכנסה של העובד הזר.
47. תחולת הוראות הפקודה
הוראות פקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחויבים, על ההיטל כאילו היה מס שיש לנכותו מההכנסה של העובד הזר, לרבות ההוראות שענינן דיווח, גביה ועונשין, אלא אם כן נקבע אחרת לענין מסוים לפי פרק זה, ויראו מעסיק שלא שילם את ההיטל כמי שניכה מס במקור ולא שילם אותו לפקיד השומה כאמור בסעיף 219 לפקודה.
48. ביצוע ותקנות ושינוי התוספת (תיקון: מס' 15- תשע"א)
(א) שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב) שר האוצר רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
פרק יא: חקלאות
49. (שולב בחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973) (תיקון: תשס"ו)
50. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002).
51. (שולב בחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988) (תיקון: תשס"ו)
52. (שולב בחוק לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954).
53. (שולב בחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973).
54. (שולב בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985).
55. (שולב בחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969).
56. (שולב בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963).
57. (שולב בחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 ובחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963) (תיקון: תשס"ו)
פרק יב: ביטוח לאומי
סימן א': תיקונים שונים
59. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) (תיקון: תשס"ו)
60. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995).
61. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995).
62. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995).
63. (בוטל) (תיקון: תשס"ד) (הביטול יחול מיום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003).
64. (שולב בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972).
65. (שולב בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972).
סימן ב': הצמדת גמלאות החל בשנת 2006
66. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995)
67. (שולב בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980) (תיקון: תשס"ד, תשס"ה)
68. (שולב בחוק הביטוח הלאומי וחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980).
פרק י"ג: בריאות
69. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994).
70. (שולב בפקודת בריאות העם, 1940).
71. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994).
72. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994) (תיקון: תשס"ו)
פרק י"ד: הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות
73. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981).
74. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981).
פרק ט"ו: הפחתת משכורתם של העובדים ונושאי המשרה בשירות הציבורי (הוראת שעה)
75. הגדרות
בפרק זה -
"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) עד יום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005);
"הסכם" - הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (בפרק זה - חוק הסכמים קיבוציים), צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, הוראת מינהל, או חוזה עבודה אישי לרבות חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, שלפיהם המעביד משלם שכר או תשלומים נלווים לעובד, או המסדירים תנאי עבודה אחרים של העובד;
"ההסכם לעידוד הצמיחה במשק" - הסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, שנחתם ביום כ' באייר התשס"ג (22 במאי 2003), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה;
"הענקות ותשלומים" - תשלומים חד-פעמיים המשולמים עקב סיום עבודה, שירות או כהונה לפי דין או הסכם;
"מוסד חינוך" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1950;
"מעביד" - כל אחד מאלה:
(1) המדינה;
(2) גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בפרק זה - חוק יסודות התקציב);
(3) תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;
(4) גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב;
(5) מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;
(6) גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעביד לענין פרק זה;
"משכורת" - הכנסת עבודה כהגדרתה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, שניתנה בכסף;
"נושא משרה" - כל אחד מאלה:
(1) ראש הממשלה;
(2) שר;
(3) סגן שר;
(4) יושב ראש הכנסת;
(5) ראש האופוזיציה;
(6) סגן יושב ראש הכנסת;
(7) יושב ראש ועדה בכנסת;
(8) חבר הכנסת;
(9) מבקר המדינה;
(10) שופט;
(11) שופט בית דין לעבודה;
(12) שופט תעבורה;
(13) דיין;
(14) קאדי;
(15) קאדי מד'הב;
"עובד" - מי שמלאו לו 18 שנים המועסק אצל מעביד על פי הסכם;
"קבלן כוח אדם" - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;
"קופת גמל" - כהגדרתה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה;
"קצבה" - סכום המשתלם מדי חודש לעובד שפרש משירותו או מעבודתו, או לשאיריו של עובד כאמור;
"שכר מינימום" - כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (בפרק זה - חוק שכר מינימום).
76. הפחתת המשכורת ודחיית תשלומים
(א) בתקופה הקובעת או בעדה תפחת משכורתו של עובד או יידחו תשלומים שלהם הוא זכאי לפי הסכם, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל עליו המסדיר, בין השאר, ענינים אלה ואשר אושר בידי שר האוצר.
(ב) לא חל על עובד הסכם קיבוצי כאמור בסעיף קטן (א), יחולו לגביו הוראות ההסכם לעידוד הצמיחה במשק.
77. סייג לתחולה
הוראות סעיף 76 לא יחולו על עובד בשירות המדינה, המועסק בחוזה מיוחד לפי תקנה 1(3) לתקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), התש"ך-1960, החל ביום י"ג באדר א' התשס"ג (15 בפברואר 2003) או לאחריו, ברמת שכר הנמוכה מזו שהיתה קיימת לפני המועד האמור לגבי עובדים מסוגו.
78. החלת ההסכם לעידוד הצמיחה במשק
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות ההסכם לעידוד הצמיחה במשק, כפי שיקבע, יחולו על מעבידיהם של עובדים מאורגנים שחל עליהם סעיף 76(ב) ועל ארגוני העובדים המייצגים עובדים כאמור.
79. עובד שמשכורתו צמודה למשכורת נושא משרה
לגבי עובד שמשכורתו צמודה למשכורת נושא משרה, לא תובא בחשבון, בחישוב המשכורת אשר תופחת בהתאם להוראות סעיף 76, הפחתת המשכורת של נושא המשרה לפי פרק זה.
80. סייג לענין תשלומים שונים (תיקון: תשס"ה3)
הפחתת המשכורת לפי סעיף 76 לא תובא בחשבון בחישוב אלה:
(1) תשלומי המעביד והעובד לקופת גמל המשולמים בעד התקופה הקובעת;
(1א) ההכנסה, החיוב במס או הפטור ממנו, לפי הענין, בשל תשלומים לקופת גמל בעד התקופה הקובעת, לפי הוראות סעיפים 3(ה), (ה1), (ה3), 9(7א) ו-45א לפקודת מס הכנסה;
(2) ההענקות והתשלומים המשולמים לעובד או לשאירו, בתקופה הקובעת או בעדה;
(3) גמלה המשתלמת למבוטח או לתלוי בו, לפי סימנים ה' ו-ח' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
(4) תגמול המשולם לפי חוזה ביטוח נכות כאמור בפרק ג' לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, וכן דמי ביטוח המשולמים לפי חוזה כאמור בעד התקופה הקובעת.
80א. הרחבת תחולת סעיף 80 (תיקון: תשס"ה3)
במהלך כל התקופה שבה הופחתה משכורתו של עובד שהוא עובד אצל מעביד שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (6) להגדרה "מעביד" שבסעיף 75, יחולו לגביו הוראות סעיף 80(1) ו-80 (1א), ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:
(1) משכורתו הופחתה בתוך 90 ימים מיום כ' באייר התשס"ג (22 במאי 2003);
(2) העובד אינו "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה.
81. דין הפחתת המשכורת לענין גמלאות
על אף הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, וההחלטות שהתקבלו לפיו, והסכם שלפיו משולמת קצבה מאוצר המדינה או מקופת המעביד, הפחתת המשכורת לפי סעיף 76 לא תובא בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת לתשלום קצבה.
82. דין חייל
(א) לענין פרק זה, יראו חייל המשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עובד ומעביד.
(ב) שר האוצר, בהתייעצות עם שר הביטחון רשאי לקבוע הסדרים השונים מההסדרים הקבועים בפרק זה לגבי חייל שמשולמת לו משכורת מיוחדת; בסעיף זה, "חייל" ו"משכורת מיוחדת" - כהגדרתם בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.
83. דין נושא משרה
לענין פרק זה, יראו נושא משרה כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עובד ומעביד.
84. דין עובד קבלן כוח אדם
הוראות פרק זה יחולו גם על מי שמועסק על ידי קבלן כוח אדם אצל מעביד על פי הסכם.
85. החלת חוק יסודות התקציב
הוראות סעיפים 29א, 29ב, 33א(ב-1), 33א(ד) עד (ו), 34(א)(1), 34(ב), 35, 35א, 36, 37(ד) עד (ו) ו39 לחוק יסודות התקציב, לענין שינויים בשכר או מתן הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה, לרבות הסמכויות הנתונות בהן, יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי תשלום משכורת שנעשה בניגוד להוראות פרק זה.
86. עדיפות ואי פגיעה בשכר מינימום
(א) הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין או הסכם, לרבות:
(1) חוק הסכמים קיבוציים, צו הרחבה שניתן לפיו ביום ב' בשבט התשס"ג (5 בינואר 2003) בענין תשלום תוספת יוקר וצווי הרחבה שניתנו לפי החוק האמור בענין תשלום קצובת הבראה;
(2) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;
(3) החלטה שהתקבלה לפי אחד מאלה:
(א) חוק-יסוד: הממשלה;
(ב) חוק-יסוד: השפיטה;
(ג) חוק-יסוד: מבקר המדינה;
(ד) חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;
(ה) חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962;
(ו) חוק הדיינים, התשט"ו-1955;
(ז) חוק הקאדים, התשכ"א-1961;
(ח) חוק שכר חברי הכנסת, התש"ט-1949;
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) משכורתו של עובד לא תפחת בשל הוראות פרק זה מהשכר שלו הוא זכאי לפי הוראות חוק שכר מינימום.
87. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות פרק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
פרק ט"ז: תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית
88. הגדרות (תיקון: תשס"ז)
בפרק זה -
"המועד הקובע" - יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004);
"הסכם" - הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, הסדר קיבוצי, הוראת מינהל או חוזה עבודה אישי לרבות חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959;
"חוק קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
"עובד" - מי שמועסק אצל מעביד, לרבות שוטר וסוהר, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת המעביד;
"מעביד" - כל אחד מהמפורטים להלן, שהסדר הפנסיה החל לגבי עובדיו, או חלק מהם, הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או מקופתו;
(1) המדינה;
(2) גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיפים 21 ו-32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(3) גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעביד לענין פרק זה;
"משכורת" - הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה;
"משכורת קובעת", לענין עובד או נושא משרה מסוים, בזמן מסוים - רכיבי המשכורת המשולמים לעובד או לנושא המשרה, שהיו מובאים בחשבון לצורך חישוב הקצבה, אילו אותו עובד או נושא משרה היה פורש לגמלאות באותו זמן;
"נושא משרה" - כל אחד מהמפורטים להלן, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או מקופת הגוף שבו הוא מכהן;
(1) נושאי המשרה המפורטים בתוספת לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969 (בפרק זה - חוק גמלאות לנושאי משרה);
(2) ראש רשות כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977 (בפרק זה - חוק הרשויות המקומיות);
(3) ראש מועצה דתית וסגניו אשר עליהם חל חוק הרשויות המקומיות, לפי הוראות סעיף 14 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971 (בפרק זה - חוק שירותי הדת היהודיים);
(4) רב עיר כהגדרתו בסעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים;
"קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית", "קופת גמל מרכזית לקצבה" - כהגדרתן בחוק קופות גמל;
"קצבה" - סכום המשתלם מדי חודש לעובד או לנושא משרה שפרש לגמלאות, או לשאיריו.
"שאיר", של עובד או של נושא משרה - כמשמעותו בהסדר הפנסיה החל לגבי העובד או נושא המשרה.
89. ניכוי תשלומים מעובד
(א) מהמשכורת המשולמת לעובד בעד המועד הקובע ואילך ינכה המעביד תשלומים בשיעורים כמפורט להלן:
(1) בעד התקופה החל במועד הקובע עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) - 1% ממשכורתו הקובעת של העובד;
(2) בעד התקופה החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ואילך - 2% ממשכורתו הקובעת של העובד.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), נקבעו בהסכם, שאושר על ידי שר האוצר, שיעורים אחרים מהשיעורים הקבועים באותו סעיף קטן, שהם אחידים לגבי כלל העובדים אצל אותו מעביד, ינכה המעביד, לפי הוראות סעיף קטן (א), תשלומים בשיעורים שנקבעו בהסכם כאמור.
90. ניכוי תשלומים מנושא משרה
מהמשכורת המשולמת לנושא משרה בעד המועד הקובע ואילך ינוכו תשלומים בשיעורים כמפורט להלן:
(1) בעד התקופה החל במועד הקובע עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) - 1% ממשכורתו הקובעת של נושא המשרה;
(2) בעד התקופה החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ואילך - 2% ממשכורתו הקובעת של נושא המשרה.
91. ייעוד התשלומים (תיקון: תשס"ז)
התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיף 89 או 90, ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לאותו נושא משרה, שפרש לגמלאות, או לשאיריו, לפי הענין, ואם נפטר העובד או נושא המשרה ואין לו שאירים - לעובדים אחרים של המעביד או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי הענין.
92. ניהול התשלומים (תיקון: תשס"ז4)
(א) התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90, למעט התשלומים שינוכו על ידי המדינה, או על ידי גוף מהגופים המפורטים להלן, ינוהלו בחשבון נפרד של המעביד בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בחשבון של המעביד בקופת גמל מרכזית לקצבה; ואלה הגופים:
(1) בנק ישראל;
(2) המוסד לביטוח לאומי;
(3) הרשות לשיקום האסיר, כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983;
(4) יד יצחק בן-צבי, כמשמעותה בחוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969;
(5) מע"צ - חברה לאומית לדרכים בישראל בע"מ;
(6) רשות העתיקות, כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989;
(7) רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965;
(8) רשות ניירות ערך, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
(9) שירות התעסוקה, כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;
(10) גוף אחר שתשלומי הקצבה בעד עובדיו משולמים באמצעות המדינה, ושקבע שר האוצר, בהודעה שתפורסם ברשומות.
(ב) כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף קטן (א), ושנמשך בידי המעביד, שלא באמצעות הוראה לתשלום של אותו סכום לעובדו, לנושא משרה או לשאיריו, יופקד בחשבון בנק נפרד שהמעביד יפתח למטרה זו בלבד ואשר לא יופקדו בו כספים אחרים זולת הסכומים האמורים (בפרק זה - החשבון הנפרד).
93. פטור מעיקול (תיקון: תשס"ז4)
כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף 92(א), או בחשבון הנפרד, לא יהיה ניתן לשעבוד או לעיקול על פי כל דין, ואולם ניתן יהיה להטיל עיקול על כספים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו של עובד שסיים את שירותו או עבודתו או של נושא משרה שסיים את כהונתו, לפי הענין ושנמצאים בחשבון הנפרד, בשל תביעה של העובד או של נושא המשרה, לתשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94.
94. החזר התשלומים
(א) עובד שסיים את שירותו או עבודתו או נושא משרה שסיים את כהונתו, ואשר אינו זכאי לתשלום קצבה מאוצר המדינה, מקופת המעביד או מקופת הגוף שבו כיהן, יהיה זכאי להחזר התשלומים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו.
(ב) שר האוצר יקבע כללים להחזר התשלומים לפי סעיף קטן (א).
95. דין חייל
לענין פרק זה יראו חייל המשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע ושהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום פנסיה מקופת המדינה, כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עובד ומעביד.
95א. דין עובד כבאות (תיקון מס' 16 תשע"ב)
בסעיף זה-
"חברה מנהלת", "עמית- מעביד" ו"קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית" כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005
"יום עסקים"- כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994
"יתרה צבורה"- כהגדרתה לפי סעיפים 23 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
"יום כינון הרשות" ו"רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות"-כהגדרתם בסעיפים 2 ו-97 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 בהתאמה;
"עובד כבאות בפנסיה תקציבית"- כהגדרתו בסעיף 107ג לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.
החל ביום כינון הרשות יראו את המדינה-
כמעביד של עובד כבאות בפנסיה תקציבית גם לגבי תשלומים שנוכו ממשכורתו של העובד לפי פרק זה לפני המועד האמור;
כעמית- מעביד לעניין קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית מעביד בה הוא איגוד ערים לכבאות, או לעניין היתרה בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית -מעביד בה הוא רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות, הצבורה בשל עובדי כבאות בפנסיה תקציבית.
(ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה , חברה מנהלת של קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית- מעביד בה הוא איגוד ערים או רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות תעביר למדינה, לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום כינון הרשות, את היתרה הצבורה לזכותו של העמית- מעביד בעד עובדי כבאות בפנסיה תקציבית.
96. עדיפות
הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין או הסכם.
97. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
פרק י"ז: שונות
98. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002).,
99. (שולב בחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002).
100. (שולב בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002).
101. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993).
102. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985).
103. תמלוגים מאת רשות הנמלים והרכבות - הוראת שעה
עד יום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), תעביר רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961, למדינה, נוסף על התמלוגים לפי סעיף 35א(ב) לחוק האמור ועל התמלוגים לפי סעיף 30(א) לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ג-2002, תמלוגים בסך של 34 מיליון שקלים חדשים, והכל כנגד ההפחתה בשכר כאמור בפרק ט"ו לחוק זה.
104. תשלום מאת רשות שדות התעופה - הוראת שעה
עד יום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), תעביר רשות שדות התעופה כמשמעותה בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, למדינה, נוסף על התשלום השנתי לפי סעיף 40א לחוק האמור, תשלום בסך של 20 מיליון שקלים חדשים, והכל כנגד ההפחתה בשכר כאמור בפרק ט"ו לחוק זה.
105. תשלום מאת רשות הדואר - הוראת שעה
עד יום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), תעביר רשות הדואר כמשמעותה בחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, למדינה, נוסף על התשלום השנתי לפי סעיף 44א לחוק האמור, תשלום בסך של 20 מיליון שקלים חדשים, והכל כנגד ההפחתה בשכר כאמור בפרק ט"ו לחוק זה.
106. תשלום מאת רשות השידור - הוראת שעה
עד יום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), תעביר רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, למדינה, תשלום בסך של 10 מיליון שקלים חדשים, והכל כנגד ההפחתה בשכר כאמור בפרק ט"ו לחוק זה.
107. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001).
108. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959).
109. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003), אלא אם כן נקבע אחרת.
תוספת (תיקון מס' 15-תשע"א)
(סעיף 44(א))
הסכם חופשת עבודה
_____________________
1 ס"ח תשס"ג, 386; תשס"ד, 64, 99, 147, 288, 392; תשס"ה, 2, 30, 31, 359, 374, 377; תשס"ו, 172, 261; תשס"ז, 58, תשס"ט 177. תיקון מס' 15- תשע"א, 638. התקבל בכנסת ביום ח' באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת -375, מיום א' באדר ב' התשע"א (7 במרס 2011), עמ' 116, תיקון מס' 16 התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה-672, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 600.
2 סעיף 2 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2), התשס"ה-2004 (ס"ח תשס"ה, 30) קובע:
"2. תחילה
תחילתו של סעיף 44 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, כנוסחו בסעיף 1 בחוק זה, ביום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003)."
3 סעיף 3 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2), התשס"ה-2004 (ס"ח תשס"ה, 31) קובע תחילתו של תיקון סעיף 80 והוספת סעיף 80א ביום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003).
4 סעיף 16 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 60) קובע לגבי תיקון סעיפים 92 ו-93:
"16. חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) - תחילה
תחילתם של סעיפים 92 ו-93 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, כנוסחם בסעיף 15(3) ו-(4) לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) (בסעיף זה - יום התחילה), ואולם בקרן שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אישרה לפני יום התחילה כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או כקופת גמל מרכזית לקצבה, ניתן יהיה לנהל את התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל לפני יום התחילה, ואם התשלומים נוהלו כאמור - יחול סעיף 93 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל כנוסחו בסעיף 15(4) לחוק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ