אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003 1
פרק א': תיקון דיני רשויות מקומיות
1. (שולב בפקודת העיריות (נוסח חדש)).
2. (שולב בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)).
3. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (כהונת סגנים בעיר הבירה), תשמ"ט-1989).
4. (שולב בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971).
5. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975.
6. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965).
7. (שולב בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות).
פרק ב': איחוד רשויות מקומיות
8. הגדרות
בפרק זה -
"בחירות", לרשות מקומית - בחירות למועצת הרשות המקומית ולראש הרשות המקומית, ולגבי ועד מקומי - בחירות לועד המקומי;
"יום הבחירות" - יום הבחירות לרשות המאוחדת לפי הוראות סעיף 10; "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או ועד מקומי;
"השר" - שר הפנים.
9. איחוד רשויות מקומיות
(א) הרשויות המקומיות והיישובים המפורטים בטור א' בתוספת יאוחדו לרשות מקומית אחת, שמעמדה המשפטי יהיה כמפורט בטור ב' לצדם (בפרק זה - הרשות המאוחדת), החל בבחירות לרשות המאוחדת שיתקיימו לפי הוראות סעיף 10.
(ב) תחום שיפוטה של הרשות המאוחדת יהיה כמפורט להלן:
(1) לגבי רשות מאוחדת המנויה בפרטים 1 עד 8 לתוספת - תחום השיפוט הכולל של כל הרשויות המקומיות שיאוחדו לרשות המאוחדת;
(2) לגבי רשות מאוחדת המנויה בפרטים 9 עד 12 לתוספת - תחום השיפוט כפי שיקבע השר, בצו, לא יאוחר מ-60 ימים לפני יום הבחירות.
(ג) הועדים המקומיים שיהיו כלולים ברשות המאוחדת שמעמדה המשפטי הוא כמועצה אזורית, הם הועדים המקומיים שהיו קיימים ערב יום הבחירות בתחום שיפוטה של הרשות המאוחדת, וכן הרשויות המקומיות והיישובים שיהיו, בעקבות האיחוד, ועדים מקומיים כמפורט בטור ג' בתוספת.
10. בחירות לרשות המאוחדת
(א) הבחירות לרשות המאוחדת יתקיימו ביום ב' בחשון התשס"ד (28 באוקטובר 2003).
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע לגבי רשות מאוחדת שהיא מועצה אזורית כי במועד האמור בסעיף קטן (א) יתקיימו בחירות לראש המועצה המאוחדת בלבד וכי הבחירות למועצת הרשות ולועדים המקומיים הכלולים בתחומה יתקיימו במועד אחר שיקבע.
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), וסעיף 4 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 (להלן - חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לדחות את יום הבחירות לרשות מאוחדת מסוימת, לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים מהמועד הקבוע בסעיף קטן (א), אם נוכח שהדבר דרוש כדי לאפשר את ביצוע האיחוד; דחה השר את מועד הבחירות לרשות מאוחדת מסוימת כאמור, לא ישתתפו התושבים הזכאים להצביע בבחירות לרשות המאוחדת לפי הוראות סעיף קטן (ג), בבחירות לרשות מקומית אחרת.
(ד) זכאים להצביע בבחירות לרשות המאוחדת כל מי שזכאי להצביע לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירות), והוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, בבחירות לרשויות המקומיות שיאוחדו, ולגבי יישובים שלא נכללו לפני מועד הבחירות לפי סעיף זה, בתחומה של רשות מקומית - מי שהיה זכאי להצביע לפי הוראות החוקים האמורים, בבחירות לרשות מקומית, אילו היו נכללים היישובים האמורים, ערב יום הבחירות, בתחומה של רשות מקומית.
(ה) על אף הוראות סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), וסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), החל ביום תחילתו של חוק זה, לא יתקיימו ברשויות המקומיות שיאוחדו לרשות המאוחדת, בחירות בנפרד.
(ו) השר יקבע את מספר חברי מועצת הרשות המאוחדת העומדת לבחירה לפי הוראות החיקוקים החלים על רשות מקומית במעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת.
11. תחולת הוראות על רשות מאוחדת וסמכויות ראש הרשות המאוחדת
ומועצת הרשות המאוחדת
(א) על הרשות המאוחדת יחולו הוראות כל דין החלות על רשות מקומית במעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת.
(ב) לראש הרשות המאוחדת ולמועצת הרשות המאוחדת שנבחרו בבחירות לפי סעיף 10 יהיו, החל במועד פרסום תוצאות הבחירות ברשומות, כל הסמכויות והתפקידים הנתונים לפי כל דין לראש רשות מקומית ולמועצת רשות מקומית במעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת, לגבי כל תחום שיפוטה.
12. תקופת מעבר
(א) בכפוף להוראות פרק זה, כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות מאוחדת תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, וזאת לתקופה שיקבע השר, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות, ובלבד שלא תעלה על 24 חודשים מיום הבחירות (בפרק זה - תקופת המעבר).
(ב) על הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת יחולו הוראות כל דין החלות על רשות מקומית במעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת.
(ג) מועצת הרשות המאוחדת רשאית, באישור השר, במהלך תקופת המעבר, להעביר סמכויות ותחומי פעולה מרשות מקומית אחת לרשות מקומית אחרת שאוחדו לאותה רשות מאוחדת, וכן להעביר סמכויות ותחומי פעולה מעובד, נושא משרה או בעל תפקיד (בסעיף קטן זה - נושא משרה) ברשות המקומית האחת לנושא משרה ברשות המקומית האחרת, ובלבד שלא יועברו סמכויות נושא משרה המוקנות על פי דין אלא לנושא משרה אחר שמוקנות לו על פי דין סמכויות מאותו סוג.
(ד) עם מינוים של נושאי המשרה המנויים בסעיף 167 לפקודת העיריות וכן יועץ משפטי ברשות המאוחדת, יהיו בידיהם בלבד הסמכויות הנתונות על פי כל דין לאותו נושא משרה ביחס לכל פעולה של הרשות המאוחדת ושל הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת.
13. תכנית האיחוד
(א) בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת יכין ראש הרשות המאוחדת תכנית לאיחודן של הרשויות המקומיות לרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר; תכנית האיחוד תתייחס בין השאר לפעולות שאותן תנקוט הרשות המאוחדת כדי לבצע את האיחוד כאמור, ובכלל זה איחוד יחידות ומערכות, נכסים, זכויות והתחייבויות, פיטורי עובדים, ופירוק תאגידים בשליטת רשות מקומית שאינם נחוצים למילוי תפקידיה של הרשות המאוחדת, וכן למועדים לביצוע הפעולות כאמור; השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן הכנת התכנית לפי סעיף זה ופרטים נוספים שייכללו בה, ויכול הוא לקבוע הוראות כאמור, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות; לענין זה, "תאגיד בשליטת רשות מקומית" - תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות וכן תאגיד שבו יש למועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בו.
(ב) תכנית האיחוד תוגש לשר מיד לאחר הכנתה.
14. סמכויות שר הפנים
(א) לא הכינה הרשות המאוחדת תכנית איחוד כאמור בסעיף 13, רשאי השר למנות אדם בעל כשירות מתאימה שיופקד על הכנתה; הוכנה תכנית איחוד על ידי מי שהשר מינה כאמור, תפעל הרשות המאוחדת על פי תכנית זו.
(ב) נוכח השר שאין בתכנית האיחוד, שהוכנה לפי הוראות סעיף 13, כדי להביא לאיחוד הרשויות המקומיות כנדרש, או שאין בה כדי לאפשר את תפקודה התקין והיעיל של הרשות המאוחדת, רשאי הוא להורות לרשות המאוחדת להכניס בה שינויים כפי שיקבע ובתקופה שיקבע, ובכלל זה לענין פיטורי עובדים ופירוק תאגידים בשליטת רשות מקומית כהגדרתם בסעיף 13(א); לא מילאה הרשות המאוחדת אחר הוראות השר כאמור בתקופה שקבע, רשאי הוא למנות אדם בעל כשירות מתאימה שיופקד על הכנת תכנית איחוד מתוקנת; הוכנה תכנית איחוד מתוקנת כאמור, תפעל הרשות המאוחדת על פיה.
(ג) נוכח השר כי הרשות המאוחרת אינה מבצעת אחר הוראות תכנית האיחוד, רשאי הוא למנות אדם בעל כשירות מתאימה שיופקד על ביצועה ויהיו נתונות לו הסמכויות הדרושות לשם ביצוע תכנית האיחוד.
(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סימן ד' בפרק השביעי לפקודת העיריות ומהוראות פרק ד' לפקודת המועצות המקומיות, לפי הענין.
(ה) על אף הוראות חוק איגודי ערים, התשט"ו-1955, רשאי השר להורות על צירופה של הרשות המאוחדת לאיגוד ערים, או להורות על הוצאתה של רשות מקומית שאוחדה ברשות המאוחדת, מאיגוד ערים, לאחר שנתן לראש הרשות המאוחדת ולראשי הרשויות המקומיות האחרות החברות באותו איגוד ערים הזדמנות להעלות את טענותיהם.
15. הוראות מעבר לענין נכסים, תביעות ועובדים
בתום תקופת המעבר תחדל כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת להיות אישיות משפטית כאמור בסעיף 12(א), והחל באותו מועד יחולו הוראות אלה:
(1) הנכסים, הזכויות וההתחייבויות, לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלתי ידועות, שערב תום תקופת המעבר היו של הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, יהיו לקנין הרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר;
(2) כל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב תום תקופת המעבר, מטעם הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת או נגדן, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת באותה עת, לרבות לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים, יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו היו של הרשות המאוחדת או נגדה, לפי הענין, בתום תקופת המעבר;
(3) (א) מי שהיה עובד אחת הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, ערב תום תקופת המעבר, יהיה עובד הרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר;
(ב) על אף האמור בכל דין ובכפוף להוראות פסקת משנה (ג), לא יהיה עובד אחת הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, שנהיה לעובד הרשות המאוחדת, זכאי להטבת פרישה בשל המעבר לרשות המאוחדת;
(ג) הזכויות שהיו לעובד אחת הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, ערב תום תקופת המעבר, ושנהיה לעובד הרשות המאוחדת, יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו ברשות המאוחדת;
(ד) אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
16. הוראות מעבר לענין תקציב
כל הסכומים שתוקצבו בתקציב השנתי שאושר לפי דין לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, ושלא הוצאו עד תום תקופת המעבר, יראו אותם כאילו תוקצבו לרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר.
17. ארנונה וחוקי עזר ברשות המאוחדת
צווי ארנונה, חוקי עזר, צווים, רישיונות, והיתרים, שחלו לפני יום הבחירות בשטח מסוים בתחום שיפוט של רשות מקומית שאוחדה ברשות המאוחדת, יעמדו בתוקפם וימשיכו לחול באותו שטח, כאילו הותקנו או ניתנו, לפי הענין, על ידי הרשות המאוחדת, עד שיפקעו על פי האמור בהם או על פי החיקוק שמכוחם ניתנו או עד להחלטת מועצת הרשות המאוחדת לבטלם או לשנותם לפי דין.
18. איסור התקשרויות הרשות
(א) החל ביום תחילתו של חוק זה לא תתקשר כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, בהתקשרות אשר התקופה למימוש הזכויות או לביצוע החיובים על פיה היא מעבר ליום י"א בסיון התשס"ד (31 במאי 2004), אלא באישור מראש מאת השר.
(ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), החל ביום תחילתו של חוק זה עד תום תקופת המעבר, התחייבות של כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, לעשיית עסקה לרכישת מקרקעין או למכירתם, טעונה אישור מראש מאת השר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לענין עסקאות מקרקעין החלות על רשות מקומית.
19. איסור העסקת עובדים חדשים
(א) בתקופת המעבר לא תקבל כל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת או הרשות המאוחדת, עובד למשרה ברשות המקומית או ברשות המאוחדת, לפי הענין, אלא באישור מראש מאת השר.
(ב) בתקופה שמתום תקופת המעבר עד תום שנים עשר חודשים לאחר מכן לא תקבל הרשות המאוחדת עובד למשרה ברשות, אלא באישור מראש מאת השר.
(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על קבלת עובדים והעסקתם באמצעות קבלן כוח אדם, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.
20. ביצוע ותקנות
(א) השר ממונה על ביצוע הוראות פרק זה והוא רשאי לקבוע הוראות לביצועו, דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות, ובין השאר בענינים אלה:
(1) הוראות לענין ניהולן של רשויות מקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, מיום תחילתו של חוק זה עד תום תקופת המעבר, ובכלל זה לענין ההתחייבויות וההתקשרויות של רשויות מקומיות כאמור, ההליכים לביצוען ולהארכת תוקפן, ולענין ביצוע פעולות על פי התקציב שאושר להן לפני יום הבחירות;
(2) הוראות להכנת תכנית האיחוד וביצועה לרבות פרטים שייכללו בה ומועדי ביצועה;
(3) הוראות להבטחת רציפות השלטון המקומי בתחום שיפוטה של הרשות המאוחדת;
(4) המועד האחרון למינוים של נושאי משרה המפורטים בסעיף 12(ד) ברשות המאוחדת;
(5) הוראות לענין ניהול הרשות המאוחדת בתקופת המעבר, ובכלל זה בדבר הרכב ועדות הרשות המאוחדת, תנאים ודרכים למינוים של עובדים לרשות המאוחדת, הכללים והמועדים להכנת תקציב הרשות המאוחדת ואישורו ואופן קבלת תשלומים המשולמים על ידי המדינה לרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת ולרשות המאוחדת;
(6) סדרי הבחירות לרשות המאוחדת; תקנות לפי פסקה זו שענינן הרכב ועדת הבחירות, הרכב ועדת הקלפי והזכויות לכינויים ולאותיות של סיעות, יכול שיסטו מהוראות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), וחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988.
(ב) השר בהתייעצות עם ועדת השמות הממשלתית שמונתה לפי החלטת הממשלה, יקבע את שמות הרשויות המאוחדות.
21. אי תחולה
על איחוד הרשויות לפי פרק זה לא יחולו הוראות הפרק השני לפקודת העיריות, והוראות פרק א' בפקודת המועצות המקומיות למעט סעיפים 8 ו-9 שבה.
תוספת לפרק ב'
(סעיף 9)

פרט
טור א'
הרשויות המקומיות והיישובים
שיאוחדו לרשות מאוחדת
טור ב'
מעמדה המשפטי של הרשות המאוחדת
טור ג'
הרשויות המקומיות או היישובים שבעקבות האיחוד יהיו ועדים מקומיים ברשות המאוחדת

1.
צורן, קדימה
מועצה מקומית


2.
מודיעין, מכבים-רעות
עיריה


3.
בנימינה, גבעת עדה
מועצה מקומית


4.
דלית אל כרמל, עוספיה
עיריה


5.
באקה אל גרבייה, ג'ת
עיריה


6.
מג'ד אל כרום, דיר אל אסד,
בענה
מועצה מקומית


7.
ירכא, אבו סנאן, ג'וליס,
ינוח-ג'ת
עיריה


8.
יהוד, נווה אפרים מונסון
עיריה


9.
דרום השרון, רמות השבים
מועצה אזורית
ועד מקומי רמות
השבים

10.
חוף הכרמל, עתלית,
כפר גלים
מועצה אזורית
ועדים מקומיים עתלית,
כפר גלים

11.
עמק הירדן, כנרת
מועצה אזורית
ועד מקומי כנרת

12.
סביון, גני יהודה
מועצה מקומית_____________________
1 (א) ס"ח תשס"ג, 516.
(ב) פורסמה הודעה בדבר אצילת סמכויות למנהל הכללי של משרד הפנים. (י"פ תשס"ג, 4147)
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ