אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995

חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995

חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995 1
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ח)2
בחוק זה -
"בן משפחה" - אלמן או אלמנה ובאין אלמן או אלמנה - ילד, כמשמעות מונחים אלה בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי ובלבד שהם יושבים בישראל;
"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;
"חסיד אומות העולם" - מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזכרון "יד ושם", והוא יושב בישראל;
"המוסד" - המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק הביטוח הלאומי.
2. תגמול לחסיד אומות העולם (תיקון: תשנ"ח)2
חסיד אומות העולם יהיה זכאי לתגמול חודשי בשיעור השווה לשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי (להלן - תגמול חודשי).
3. ביטוח רפואי
חסיד אומות העולם זכאי, ללא תשלום, לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.
4. קצובת הבראה
לחסיד אומות העולם ולבן זוגו, תינתן, לכל אחד מהם, קצובת הבראה ונופש פעם אחת בשנה, בעד שמונה ימים, בסכום ששולם באותה שנה לעובד מדינה.
5. דיור וסיעוד
הממשלה, באמצעות המשרדים הנוגעים בדבר, תסייע לחסידי אומות העולם בפתרון בעיות דיור וסיעוד, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תתקין תקנות בדבר פרטי הסיוע וסדריו.
6. תגמול ומענק לבן משפחה (תיקון: תשנ"ח)2
נפטר חסיד אומות העולם -
(1) ישולם התגמול החודשי לבין משפחה של חסיד אומות העולם; היו יותר מבן משפחה אחד, יחולק התגמול ביניהם בחלקים שווים;
(2) תשולם קצובת ההבראה והנופש לאלמן או לאלמנה לפי הוראות סעיף 4;
(3) הוצאות קבורה יינתנו לפי הכללים שנקבעו בתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), התשל"ח-1978, ואם קיימת זכאות למענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי בסכום העולה על המענק לפי תקנה 1 לתקנות האמורות, יינתן במקום המענק שבתקנה 1, המענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי;
(4) בן משפחה שהוא אלמן או אלמנה יהיה זכאי לתגמול כאמור בפסקה (1) כל עוד לא נישא מחדש.
7. תשלום תגמול והגשת בקשה (תיקון: תשנ"ח)2
(א) תגמול לפי חוק זה ישולם על ידי המוסד על פי בקשה שתוגש למוסד.
(ב) תגמול חודשי לפי חוק זה לא ייחשב כהכנסה לענין ההסכם בדבר מתן גימלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך בין הממשלה לבין המוסד לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.
7א. תשלום תגמול למי שיצא את ישראל (תיקון: תשס"א3)
(א) מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם", יצא את ישראל לצורך קבלת טיפול רפואי או סיעודי, לו או לבן זוגו, ושולם לו תגמול חודשי במשך תקופה של 5 שנים לפחות בתכוף לפני יציאתו, יהיה זכאי, על אף הוראות סעיף 2, לתגמול חודשי בשיעור הקבוע בסעיף האמור, בתנאים ולפי כללים שקבע שר העבודה והרווחה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על אלמן או אלמנה של חסיד אומות העולם הזכאים לתגמול לפי סעיף 6.
(ב) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 8, ואולם לא ישולם יותר מתגמול חודשי אחד בעד אותו חודש.
8. החלת סעיף 146 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון: תשנ"ח2)
הוראות סעיף 324 לחוק הביטוח הלאומי יחולו לגבי זכאי המקבל תגמול חודשי לפי חוק זה והוראות סעיפים 297א ו-297ב לחוק האמור יחולו לגבי תגמול חודשי לפי חוק זה.
9. תחילת התשלום
תגמול חודשי לפי חוק זה ישולם מהאחד בחודש שבו הוגשה הבקשה לקבלת התגמול למוסד, ובלבד שתגמול חודשי לבן משפחה של חסיד אומות העולם שנפטר, לא ישולם בעד החודש שבעדו שולם התגמול לחסיד אומות העולם.
10. שמירת זכויות
מי שקיבל תגמול חודשי לפי ההסכם בדבר מתן תגמולים לחסיד אומות העולם מיום י"א בניסן התשמ"ז (10 באפריל 1987), ערב תחילתו של חוק זה, יהיה זכאי לתגמול ולהטבות לפי חוק זה.
11. מימון והחזר הוצאות
(א) גימלאות ותשלומים לפי חוק זה ישולמו מאוצר המדינה באמצעות המוסד.
(ב) אוצר המדינה יעביר למוסד מדי חודש בחודשו את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע את התשלומים לפי חוק זה, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע החוק.
12. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968).
13. (שולב בפקודת מס הכנסה).
14. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995).
15. ביצוע ותקנות
שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
______________________________
1 ס"ח תשנ"ה, 436; תשנ"ז, 153; תשנ"ח, 100; תשס"א, 401.
2 סעיפים 19 ו-20 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19), התשנ"ח-1998 (ס"ח תשנ"ח, 101) קובעים לגבי תיקון סעיפים 1, 2, 6, 7 ו-8:
19. תחילה
תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראות סעיף 20, ביום ז' בסיון התשנ"ח (1 ביוני 1998) (להלן - יום התחילה).
20. תחולה והוראת מעבר
(א) בסעיף זה -
"הדין הקודם" - הוראות החוק העיקרי והוראות החוקים המנויים בסעיפים 10 עד 18 לחוק זה, כנוסחם ערב יום התחילה;
"הדין החדש" - הוראות החוק העיקרי והוראות החוקים המנויים בסעיפים 10 עד 18 לחוק זה, כנוסחם בחוק זה;
"מועד הגשת התביעה" - המועד שבו הוגשה התביעה לתגמול למוסד או המועד שלפי סעיף 296(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, רואים אותו כמועד שבו הוגשה התביעה;
"תגמול" - גמלה, תשלום ותגמול שעל המוסד לשלם לזכאי לפי הוראות החוק העיקרי והחוקים המנויים בסעיפים 11 עד 18 לחוק זה;
"תגמול קודם" - תגמול שהחודש לתשלום, כהגדרתו בסעיף 297א לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, חל לגביו לפני יום התחילה.
(ב) על תגמול ועל תגמול קודם שמועד הגשת התביעה לגביהם חל ביום התחילה או לאחריו, יחול הדין החדש.
(ג) על תגמול קודם, אשר שולם כולו או חלקו, לפני יום התחילה, ימשיך לחול הדין הקודם.
(ד) חל מועד הגשת התביעה לתגמול לפני יום התחילה, ולא שולם תגמול קודם לפני יום התחילה, ישולם התגמול הקודם בסכום הגבוה מבין אלה:
(1) הסכום שהיה משתלם לפי הדין הקודם;
(2) הסכום שיש לשלמו לפי הדין החדש."
3 סעיף 2 לחוק התגמולים לחסידי אומות העולם (תיקון מס' 3), התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 401) קובע לענין הוספת סעיף 7א:
"2. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן - יום התחילה), והוא יחול על מי שמשולם לו תגמול חודשי לפי הוראות החוק העיקרי ביום התחילה או לאחריו.
(ב) לא ישולם תגמול לפי הוראות סעיף 7א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בעד תקופה שקדמה ליום התחילה."
_______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ