אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000

חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000

חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"בית ספר" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן - חוק לימוד חובה);
"הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
"הורה" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה;
"ספרי לימוד" - ספרי לימוד וחוברות עבודה שאושרו על פי דין;
"תכנית השאלת ספרי לימוד" - השאלת ספרי לימוד לתלמידים בבית ספר במסגרת ארגונית, הכל כפי שקבע השר באישור הועדה;
"תלמיד" - מי שלומד בבית ספר;
"השר" - שר החינוך.
2. השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 5- תש"ע, מס' 6 תשע"ב)
(א) כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם להוראות חוק זה, ובתנאי שלמעלה מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתכנית ובבית ספר שטרם נכלל בתכנית או שפרש ממנה, יהיה מנהל בית הספר חייב, לשם קיום הוראות סעיף זה, לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים בדבר הסכמתם להשתתף בתכנית, לפני תחילת כל שנת הלימודים, והכל באופן שקבע השר, ובית הספר עמד בתנאים שקבע השר, באישור הועדה.
(ב) ביקש בית ספר, שפרש מתכנית השאלת ספרי לימוד, לחזור ולהיכלל בה בשנית, רשאי השר לקבוע באישור הועדה תנאים להכללתו.
(ג) בתכנית השאלת ספרי לימוד ישתתפו תלמידים שהןריהם הסכימו להשתתף בתכנית בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (א)
3. רכישת ספרי לימוד (תיקון מס' 5, תש"ע)
(א) ביקש בית ספר, שלא נכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, להיכלל בתכנית כאמור ועמד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 2, יעמיד השר לרשותו מתקציב משרדו סכום חד פעמי שיסייע ברכישה הראשונית של ספרי הלימוד.
(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יעמיד השר, מתקציב משרדו, לרשות בית ספר שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, המבקש זאת, סכומים לסיוע נוסף, לפי אמות מידה ובמועדים שיקבע השר, לצורך החלפת מהדורות של ספרי לימוד ולצורך חידוש מלאי ספרי הלימוד בשל בלאי הנובע מהשימוש בהם.
(ב) השר באישור הועדה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1)) יקבע אמות מידה לקביעת סכומי הסיוע לבתי הספר לרכישה הראשונית של ספרי הלימוד כאמור בסעיף קטן (א) ולסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן (א1).
4. ספרי לימוד מאושרים
תכנית ההשאלה לפי חוק זה תכלול ספרי לימוד בלבד; אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מבית ספר שאין עליו חובה על פי דין ללמד בספרי לימוד מאושרים, להיכלל לתכנית השאלת ספרי לימוד.
5. דמי שאילה (תיקון מס' 5, תש"ע)
(א) השאלת ספרי לימוד כרוכה בתשלום שנתי שלא יעלה על דמי שאילה מרביים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב); הורי תלמיד, השואל ספרי לימוד בבית ספר שבו קיימת תכנית השאלת ספרי לימוד יישאו בדמי שאילה כאמור.
(ב) השר באישור הועדה יקבע דמי שאילה מרביים לתלמיד לפי דרגת הכיתה שבה הוא לומד; קביעה לפי סעיף זה תפורסם בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, ברשת תקשורת המחשבים, ובהודעה שתומצא על ידי מנהל בית ספר לכל תלמיד.
(ג) דמי השאילה המרביים לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו בידי השר במסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה.
5א. המכסה השנתית להכללת בתי ספר בתכנית השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 5, תש"ע)
המנהל הכללי של משרד החינוך יפרסם, לקראת כל שנת לימודים, את מספר בתי הספר הנוספים שאפשר להכלילם בתכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם להוראות לפי חוק זה (בסעיף זה המכסה השנתית); עלה, בשנת לימודים מסוימת, מספר בתי הספר המבקשים להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד כאמור, על המכסה השנתית, יחליט המנהל הכללי של משרד החינוך, לפי אמות מידה שיפרסם, לאחר שאושרו בידי השר, על בתי הספר שיכללו בתכנית.
6. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
7. תחילה (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח, תיקון מס' 5, תש"ע)
תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשע"א.
8. הוראת מעבר (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח, תיקון מס' 5, תש"ע)
בית ספר שבאחת משנות הלימודים התשס"ג עד התש"ע היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3(א).
______________________________
1 ס"ח תשס"א, 12, 238; תשס"ב, 167; תשס"ג, 393;תשס"ח, 122, תש"ע, 650, 651.תיקון מס' 6 תשע"ב, 389.התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר תשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 681, מיום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012), עמ' 790.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ