אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"המועצה" - מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 8;
"המנהל" - מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 18;
"הרשות" - הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים המוקמת לפי חוק זה;
"השר" - ראש הממשלה או השר שהממשלה קבעה אותו לענין חוק זה.
2. הרשות ומקום מושבה
(א) מוקמת בזה הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים.
(ב) מקום מושבה של הרשות הוא ירושלים.
3. הרשות - תאגיד
הרשות היא תאגיד.
4. הרשות - גוף מבוקר
הרשות היא גוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
5. תפקידי הרשות
(א) אלה תפקידי הרשות:
(1) ליזום תכניות ופעילויות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
(2) לעודד יוזמות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
(3) לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים הפועלים לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
(4) לספק מידע בכל הקשור לתכניות, לפעילויות וליוזמות, בתחומי התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
(5) לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון, להקמה ולהפעלה של מפעלי תרבות ותיירות בירושלים ולגופים העוסקים בפיתוח קשרי החוץ שלה;
(6) לחזק ולפתח את המוסדות השוכנים בירושלים, העוסקים בתחומי פעולתה של הרשות.
(ב) בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה לא יעמדו בסתירה עם החלטות שקיבלה מועצת עיריית ירושלים ושיהיו תואמות את מדיניות הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות.
6. סמכויות הרשות
אלה סמכויות הרשות:
(1) לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה;
(2) לגייס הון בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה;
(3) להקים תאגידים, בעצמה או יחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים, והכל לצורך ביצוע תפקידיה;
(4) ליצור ולקיים קרנות לפיתוח התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים.
7. שימוש בהכנסות
כל הכנסה שתקבל הרשות תשמש במסגרת תקציבה למטרות שהועידה הרשות לשם ביצוע תפקידיה.
8. מועצת הרשות
(א) השר ימנה את מועצת הרשות, וזה הרכבה:
(1) שישה נציגי הממשלה שהם עובדי המדינה, ובהם שני עובדי משרד ראש הממשלה שימליץ עליהם ראש הממשלה, עובד משרד האוצר שימליץ עליו שר האוצר, עובד משרד החוץ שימליץ עליו שר החוץ, עובד משרד החינוך, התרבות והספורט שימליץ עליו שר החינוך, התרבות והספורט ועובד משרד התיירות שימליץ עליו שר התיירות;
(2) שמונה נציגי עיריית ירושלים, לפי המלצת ראש עיריית ירושלים, מהם שישה שישקפו, ככל האפשר, את יחסי הכוחות במועצת העיריה;
(3) ארבעה נציגי ציבור שימליצו עליהם שר האוצר, שר החוץ, שר החינוך,
התרבות והספורט ושר התיירות, כל אחד מהם על נציג אחד;
(4) נציג התאחדות בתי המלון בירושלים;
(5) נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
(6) נציג של מוסדות להשכלה גבוהה, בהתייעצות עם ראש עיריית ירושלים; לענין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;
(7) נציג של מוסדות תורניים, בהתייעצות עם ראש עיריית ירושלים.
(ב) המועצה, באישור השר, תמנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה.
9. תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1) לייעץ לממשלה בכל הקשור לביצוע סעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל 3, בתחום סמכויותיה של הרשות, ולייעץ לשרים בכל הקשור לביצוע חוק זה;
(2) לאשר את תקציב הרשות;
(3) לפקח על ביצוע תפקידי הרשות.
10. סייגים לכהונה
(א) לא יכהן כחבר המועצה -
(1) מי שאינו אזרח ישראלי;
(2) מי שבעשר השנים שקדמו למינוי הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה;
(3) מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים, בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או של קרובו או תפקיד אחר שלו, וכן מי שקשור, במישרין או בעקיפין על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות או מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור כאמור; אך לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים ציבוריים או של חברות ממשלתיות בשל כך בלבד שהגופים או החברות קשורים כאמור.
(ב) לענין סעיף קטן (א)(3) ולענין סעיף 16 -
"בעל ענין" - בעל חלק העולה על חמישה אחוזים מהונו של תאגיד או מכוח ההצבעה או מהזכות לרווחיו;
"קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם.
11. תקופת כהונה
חברי המועצה יתמנו לתקופה של חמש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם לתקופת כהונה נוספת אחת.
12. גמול והחזר הוצאות
(א) חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד בגוף שאותו הוא מייצג במועצה, זכאי לקבל מהרשות גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה ובלבד שאינו זכאי לקבל תמורה בעבור ההשתתפות ממקור אחר.
(ב) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.
(ג) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול והחזר הוצאות לפי סעיף זה לחברי המועצה ואת שיעוריהם.
(ד) בחוק זה, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" - כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
13. פקיעת כהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי, עובד או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה או עובד עיריית ירושלים, לפי הענין;
(3) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה להיות עובד המדינה או עובד עיריית ירושלים.
14. העברה מכהונה
השר יהיה רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות חבר המועצה;
(3) נתקיים בו הסייג האמור בסעיף 10(א)(3);
(4) הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
15. סדרי עבודה
השר רשאי לקבוע את סדרי עבודתה ונהליה של המועצה, וככל שלא נקבעו כאלה, תקבע אותם המועצה.
16. ניגוד ענינים וחובת גילוי זיקה בחוזה או בעסקה
(א) חבר המועצה יודיע ליושב ראש המועצה אם נושא הנדון בישיבת המועצה עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין כהונתו לבין ענין אישי שלו או של קרובו, או לבין תפקיד אחר שלו, ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבה כאמור.
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), חבר המועצה שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו כל חלק, זיקה או ענין בכל חוזה או עסקה עם הרשות אשר עומדים לדיון במועצה:
(1) יודיע על כך ליושב ראש המועצה מיד לאחר שנודע לו על החוזה או על העסקה;
(2) לא יהיה נוכח בדיונים באותו חוזה או באותה עסקה ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליהם או הקשורה עמם.
17. תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
18. מנהל הרשות
(א) המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, תמנה מנהל לרשות.
(ב) המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.
19. כהונת המנהל ותנאי העסקתו
(א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, רשאית להאריך את המינוי בשתי תקופות כהונה נוספות.
(ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ולראש עיריית ירושלים;
(2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות המנהל;
(3) השר וראש עיריית ירושלים, לאחר התייעצות עם המועצה, קבעו כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(4) רוב של שני שלישים מחברי המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, החליטו להעבירו מתפקידו.
(ג) השר וראש עיריית ירושלים, באישור המועצה, יקבעו את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.
20. דוחות
(א) הרשות תגיש לשר, לראש עיריית ירושלים ולוועדת הכספים של הכנסת, בתחילת כל שנת כספים, דוח לגבי השנה שחלפה אשר יכלול את אלה:
(1) מאזן שנתי של הרשות מבוקר בידי רואה חשבון;
(2) דוח הכנסות והוצאות של הרשות;
(3) דוחות בדבר המשאבים של הרשות ואופן השימוש בהם;
(4) סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות;
(5) סקירה על פעולות הרשות באותה שנה.
(ב) השר וראש עיריית ירושלים רשאים לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע אחר על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.
21. דין הרשות כדין המדינה
דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים.
22. דין המנהל, חברי המועצה ועובדי הרשות
(א) דין המנהל, חברי המועצה ועובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;
(2) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט -1959;
(3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;
(4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;
(5) ההוראות הנוגעות לעובד הציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977.
(ב) הוראות סעיף קטן (א)(1), (2) ו-(4) לא יחולו על חברי המועצה המכהנים כחברי מועצת העיריה, והוראת סעיף קטן (א)(4) לא תחול על חברי המועצה שהם נציגי הציבור.
23. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
24. תחילה2 (תיקון: מס' 1- תשע"א)
תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).
______________________________
1 ס"ח תשס"ו, 98;
2 החוק פורסם ביום 22.12.2005.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ