אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993

חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993

חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"הגליל" - מחוז הצפון כפי שנקבעו גבולותיו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, שבתוקף מזמן לזמן לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948;
"הרשות - הרשות לפיתוח הגליל המוקמת לפי חוק זה;
"המועצה" - מועצת הרשות כאמור בסעיף 9;
"המינהלה" - מינהלת הרשות כאמור בסעיף 11;
"השר" - שר הכלכלה והתכנון;
"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית.
2. הרשות
מוקמת בזה הרשות לפיתוח הגליל.
3. הרשות - תאגיד
הרשות היא תאגיד.
4*. הרשות - גוף מבוקר
הרשות היא גוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב).
5. תפקידי הרשות
(א) ואלה תפקידי הרשות:
(1) ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל;
(2) להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל;
(3) לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליל;
(4) לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל;
(5) ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים ומדעיים-טכנולוגיים בגליל;
(6) לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעיים-טכנולוגיים בגליל, לרבות להליכים הדרושים לענין זה לפי כל דין;
(7) לפעול למען ריכוז מושבם בגליל של הנהלות גופים, ובעיקר יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות;
(8) ליזום פעילות ליישוב הגליל ולהגברת יכולת קליטת העליה בו.
(ב) בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה יהיו תואמות את מדיניותה הכלכלית של הממשלה.
6. סמכויות הרשות
ואלה סמכויות הרשות:
(1) לקבוע את הגופים שיבצעו את התכניות לפיתוח הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי שהכינה הרשות;
(2) לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה;
(3) לקבל תרומות בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה;
(4) להקים תאגידים, בעצמה או ביחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים, והכל לצורך ביצוע תפקידיה;
(5) ליצור ולקיים קרנות לפיתוח כלכלי;
(6) לקבל, בכפוף לאמור בכל חוק, מילוות לצרכי ביצוע תפקידיה ולהנפיק למטרה זו איגרות חוב; איגרות החוב, המילוות ותנאיהן טעונים אישור השר, בהסכמת שר האוצר;
(7) לעשות כל פעולה שתידרש לביצוע תפקידיה.
7. השתתפות המדינה
במסגרת כל חוק תקציב תקצה הממשלה לרשות סכומים להשתתפות בפעולות הרשות כאמור בסעיף 5 ובהוצאות הרשות.
8. הכנסות הרשות
כל הכנסה שתקבל הרשות תשמש במסגרת תקציבה למטרות שהועידה הרשות לשם ביצוע תפקידיה.
9. מועצת הרשות (תיקון: תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009
(א) לרשות תהיה מועצה וזה הרכבה:
(1) נציגי הממשלה מקרב עובדי המדינה, שימנו אותם אחד אחד כל אחד מחברי הממשלה;
(2) נציג מינהל מקרקעי ישראל מקרב עובדי המדינה שתמנה מועצת המינהל;
(3) ראש כל רשות מקומית בגליל, או נציגו;
(4) נציג של כל מוסד להשכלה גבוהה הפועל בגליל;
(5) המנהל של כל אחד מאלה או נציגו:
(א) בית החולים הממשלתי על שם רבקה זיו, צפת;
(ב) מרכז רפואי העמק, עפולה;
(ג) בית החולים הממשלתי, פוריה;
(ד) בית החולים הממשלתי האזורי לגליל המערבי, נהריה;
(ה) בית החולים "המשפחה הקדושה", נצרת;
(6) נציג התאחדות התעשיינים בישראל;
(7) נציג התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
(8) שני נציגי ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות;
(9) שני נציגים של עמותות תיירות הפועלות בגליל שלדעת שר התיירות הן יציגות;
(10) נציג הסתדרות הפועלים החקלאים - המרכז החקלאי;
(11) נציג התאחדות האיכרים בישראל;
(12) נציג להב - לשכת ארגוני העצמאיים בישראל;
(13) נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
(14) נציג קרן קיימת לישראל;
(15) חברי הכנסת תושבי הגליל;
(16) חמישה נציגי ציבור שימנה השר.
(ב) יושב ראש המועצה ייבחר בידי המועצה מבין חבריה, ובחירתו טעונה אישור השר.
9. מועצת הרשות (תיקון: תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010
(א) לרשות תהיה מועצה וזה הרכבה:
(1) נציגי הממשלה מקרב עובדי המדינה, שימנו אותם אחד אחד כל אחד מחברי הממשלה;
(2) נציג רשות מקרקעי ישראל מקרב עובדי המדינה שתמנה מועצת הרשות;
(3) ראש כל רשות מקומית בגליל, או נציגו;
(4) נציג של כל מוסד להשכלה גבוהה הפועל בגליל;
(5) המנהל של כל אחד מאלה או נציגו:
(א) בית החולים הממשלתי על שם רבקה זיו, צפת;
(ב) מרכז רפואי העמק, עפולה;
(ג) בית החולים הממשלתי, פוריה;
(ד) בית החולים הממשלתי האזורי לגליל המערבי, נהריה;
(ה) בית החולים "המשפחה הקדושה", נצרת;
(6) נציג התאחדות התעשיינים בישראל;
(7) נציג התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
(8) שני נציגי ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות;
(9) שני נציגים של עמותות תיירות הפועלות בגליל שלדעת שר התיירות הן יציגות;
(10) נציג הסתדרות הפועלים החקלאים - המרכז החקלאי;
(11) נציג התאחדות האיכרים בישראל;
(12) נציג להב - לשכת ארגוני העצמאיים בישראל;
(13) נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
(14) נציג קרן קיימת לישראל;
(15) חברי הכנסת תושבי הגליל;
(16) חמישה נציגי ציבור שימנה השר.
(ב) יושב ראש המועצה ייבחר בידי המועצה מבין חבריה, ובחירתו טעונה אישור השר.
10. תפקידי המועצה
(א) ואלה תפקידי המועצה:
(1) לקבוע את מדיניות הרשות;
(2) לייעץ לממשלה בכל הקשור בביצוע חוק זה;
(3) לאשר את תקציב הרשות;
(4) לפקח על ביצוע תפקידי הרשות.
(ב) המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה.
11. מינהלת הרשות
(א) ענייני הרשות ינוהלו בידי מינהלה מבין חברי המועצה וזה הרכבה:
(1) נציגי השרים האלה: שר האוצר, שר הבינוי והשיכון, שר החינוך והתרבות, שר החקלאות, שר הכלכלה והתכנון, שר הפנים, שר התיירות, שר התעשיה והמסחר;
(2) נציג העיריות בגליל, שימנה השר לאחר התייעצות עם העיריות בגליל;
(3) נציג המועצות האזוריות בגליל, שימנה השר לאחר התייעצות עם המועצות האזוריות בגליל;
(4) נציגי המועצות המקומיות בגליל שאינן מועצות אזוריות, שימנה השר לאחר התייעצות עם המועצות המקומיות בגליל שאינן מועצות אזוריות;
(5) נציג שימנה השר מקרב הרשויות המקומיות בגליל שמרבית האוכלוסיה בכל אחת מהן אינה יהודית, לאחר התייעצות עמן;
(6) נציג ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות;
(7) נציג התאחדות התעשיינים בישראל;
(8) נציג התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
(9) נציג הסוכנות היהודית לארץ-ישראל;
(10) נציג קרן קיימת לישראל;
(11) נציג ציבור שימנה השר.
(ב) יושב ראש המינהלה ייבחר בידי המינהלה מבין חבריה, ובחירתו טעונה אישור השר.
12. סייג
(א) לא יכהן כחבר המועצה או כחבר המינהלה -
(1) מי שאינו אזרח ישראלי;
(2) מי שתוך עשר שנים שקדמו למינויו הורשע בפסק דין סופי, או היה נושא את עונשו, בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(3) מי שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, שלומו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות, או מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור כאמור; אך לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים ציבוריים או של חברות ממשלתיות בשל כך בלבד שהגופים או החברות קשורים כאמור.
(ב) לענין סעיף קטן (א)(3) ולענין סעיף 18 -
"בעל ענין" - בעל חלק העולה על חמישה אחוזים מהונו של התאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהזכות לרווחיו;
"קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אמות ובני זוגם.
13. איסור קבלת שכר
חבר המועצה וחבר המינהלה לא יקבלו מהרשות שכר בעד שירותיהם, ואולם הם יהיו זכאים להחזר הוצאות סבירות.
14. תקופת כהונה
חברי המועצה וחברי המינהלה יתמנו לשלוש שנים ואפשר לחזור ולמנותם, ובלבד שמי שמינה נציג רשאי בכל עת למנות אחר במקומו.
15. פקיעת כהונה
חבר המועצה וחבר המינהלה יחדלו לכהן לפני תום תקופת כהונתם באחת מאלה:
(1) התפטרו במסירת כתב התפטרות למי שמינה אותם והודיעו על כך ליושב ראש המועצה;
(2) פרשו משירותם במדינה, ברשות או בגוף שאותו הם מייצגים;
(3) הורשעו בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
16. העברה מכהונה
יושב ראש המועצה יהיה רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) נתקיים בו הסייג שבסעיף 12(א)(3).
17. סדרי דיון
המועצה והמינהלה יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי הדיונים בהן במידה שלא נקבעו בחוק זה או על פיו.
18. חובת גילוי בעסקה
חבר המועצה או חבר המינהלה שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, שלוחו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו, כל חלק או זיקה בעסקה או בענין עם הרשות העומדים לדיון במועצה או במינהלה -
(1) יודיע על כך ליושב ראש המועצה או המינהלה, לפי הענין, מיד לאחר שנודע לו על העסקה או הענין;
(2) לא יהיה נוכח בדיונים באותה עסקה או באותו ענין ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליהם או הקשורה עמהם.
19. תוקף פעולות
קיום המועצה והמינהלה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה או חבר המינהלה או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם.
20. מנהל הרשות
(א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל לרשות.
(ב) המנהל יהיה אחראי כלפי המועצה, המינהלה והשר לביצוע החלטותיהם ולביצוע תפקידי הרשות.
21. כהונת המנהל ותנאי העסקתו
(א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה באישור השר רשאית להאריך את המינוי לתקופת כהונה נוספת.
(ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;
(2) השר ויושב ראש המועצה קבעו כי נבצר מהמנהל, עקב תפקוד לקוי, למלא תפקידו.
(ג) השר ויושב ראש המועצה, באישור המועצה, יקבעו את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.
22. עובדי הרשות
תנאי קבלתם של עובדי הרשות, מינוים, תחולת השיפוט המשמעתי עליהם, שכרם ותנאי עבודתם, למעט גמלאותיהם, יהיו כשל עובדי המדינה.
23. דין מנהל הרשות, חברי המועצה ועובדיה
(א) דין מנהל הרשות ועובדיה כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959;
(2) חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969;
(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;
(4) ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977;
(5) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;
(6) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971;
(7) פקודת הנזיקין (נוסח חדש).
(ב) הוראות סעיף קטן (א)(4) ו-(5) יחולו אף על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה.
24. דין וחשבון
(א) הרשות תגיש לשר, לשר האוצר ולועדת הכספים של הכנסת, בתחילת כל שנת כספים, דין וחשבון לגבי השנה שחלפה; הדין וחשבון יכלול -
(1) מאזן שנתי מבוקר בידי רואה חשבון;
(2) דו"ח הכנסות והוצאות;
(3) דו"חות בדבר המשאבים של הרשות ואופן השימוש בהם;
(4) סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות;
(5) סקירה על פעולות הרשות באותה שנה.
(ב) השר ושר האוצר רשאים לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע אחר על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.
25. תיקון חוק הגליל
בחוק הגליל, התשמ"ח-1988, סעיפים 3 עד 11 - בטלים.
26. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
______________________________
1 ס"ח תשנ"ג, 138;תשס"ט, 330.
2 סעיף 49 (ב)(ג)(ד) לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 330) קובע לגבי תיקון סעיף 9:
"49 תחילה ותחולה
(ב) תחילתו של שם החוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ותחילתם של סעיפים 1א, 2, 2א, 3, 4, 4יב, 4טו(א) ו-(ב), 4כב ו- 8(א) ו-(ג) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 3, 4 , 5, 7, 8( 1) ו-(2), 10 ו- 11 לחוק זה, ושל סעיפים 14 עד 48 , ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010 ).
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשות מקרקעי ישראל לא תחל לפעול אלא לאחר שנחתם הסכם קיבוצי המסדיר את זכויותיהם של עובדי מינהל מקרקעי ישראל.
(ד) אין בהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) כדי למנוע את ביצוען של שאר הוראות חוק זה שאין להן השלכה על זכויות העובדים."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ